Giái pháp quản lý chất lượng thi công công trình trụ sở xí nghiệp thủy nông thanh liêm, tỉnh hà nam luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

130 9 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:36

L IC M N Lu n v n Th c s k thu t chuyên ngành Qu n xây d ng v i đ tài: “Gi i pháp qu n ch t l t nh Nam” đ ng thi cơng cơng trình tr s nghi p th y nơng Thanh Liêm, c hồn thành v i s giúp đ c a Phòng t o i h c, Khoa Cơng trình, B mơn Cơng ngh Qu n xây d ng - Tr i h c Sau ng ih c Th y l i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình H c viên xin cám n chân thành đ n Lãnh đ o công ty TNHH MTV KTCTTL t nh Nam, th y cô cán b c quan khác h t lòng giúp đ cho h c viên hồn thành Lu n v n c bi t, h c viên xin cám n sâu s c đ n PGS.TS Nguy n Tr ng T tr c ti p h ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên trình th c hi n Lu n v n V i th i gian trình đ h n ch , tác gi khơng th tránh kh i nh ng thi u sót r t mong nh n đ nghi p ch ng d n đóng góp ý ki n c a th y cô giáo, c a đ ng L I CAM OAN Tôi cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hồn tồn trung th c ch a đ cơng trình nghiên c u tr c c ng b c thơng tin trích lu n v n đ rõ ngu n g c N i, ngày 19 tháng 06 n m 2018 TÁC GI Tr ng Hi p ii c ghi M CL C DANH M C HÌNH NH v DANH M C CÁC HI U VI T T T vi M CH U NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 Khái ni m v qu n ch t l 1.1.1 Khái ni m v ch t l ng cơng trình xây d ng ng s n ph m ch t l 1.1.2 Khái ni m, vai trò qu n ch t l ng cơng trình xây d ng ng s n ph m qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 1.2 S c n thi t c a công tác qu n ch t l 1.2.1 Th c tr ng ch t l ng cơng trình 1.2.2 Vai trò c a qu n ch t l ng xây d ng cơng trình 17 n c ta 17 ng công trình xây d ng 22 1.2.3 M t s mơ hình qu n d án n c ta hi n 22 1.3 Nh ng nguyên nhân h n ch công tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình 25 1.3.1 Các v n đ t n t i, h n ch công tác qu n ch t l ng xây d ng 25 1.3.2 Nguyên nhân c a nh ng h n ch , t n t i công tác qu n ch t l ng cơng trình 28 K t lu n ch CH ng I 31 NG 2: C S LU N TRONG QU N CH T L NG XÂY D NG CƠNG TRÌNH DÂN D NG 32 2.1 Quy đ nh pháp qu n ch t l ng xây d ng cơng trình 32 2.1.1 H th ng v n b n pháp lu t QLCL 32 2.1.2 Quy chu n, tiêu chu n v QLCL cơng trình xây d ng: 35 2.2 N i dung qu n ch t d ng cơng trình l ng xây dân d ng 37 2.2.1 Qu n ch t l ng kh o sát xây d ng 38 2.2.2 Qu n ch t l ng thi t k cơng trình 40 2.2.3 Qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình 42 2.3 Các y u t ng đ n công tác qu n ch t l 2.3.1 Các y u t 2.3.2 Các y u t nh h nh h nh h ng đ n ch t l ng công trình 47 ng cơng trình 47 ng đ n công tác qu n ch t l iii ng cơng trình 49 2.3.2.1 Công tác l a ch n nhà th u 49 K t lu n ch CH NG 3: ng 54 XU T GI I PHÁP HOÀN THI N QU N CH T L THI CƠNG CƠNG TRÌNH TR S NG NGHI P TH Y NÔNG THANH LIÊM, T NH NAM 55 3.1 Gi i thi u chung v d án Tr s nghi p th y nông Thanh Liêm, t nh Nam55 3.1.1 c m t nhiên c a vùng d án 55 3.1.2 Khái quát chung v d án xây d ng Tr s nghi p th y nơng Thanh Liêm 57 3.2 Th c tr ng công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng công trình Tr s nghi p th y nơng Thanh Liêm, t nh Nam 61 3.2.1 C c u t ch c qu n ch t l 3.2.2 Yêu c u qu n ch t l ng 61 ng giai đo n thi cơng cơng trình tr s nghi p th y nông Thanh Liêm 64 3.3 xu t gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng thi công cơng trình tr s nghi p th y nơng Thanh Liêm, t nh Nam 72 3.3.1 Gi i pháp v c c u t ch c qu n ch t l ng 72 3.3.2 Gi i pháp t ch c qu n thi công c a nhà th u 78 3.3.3 Gi i pháp qu n ki m soát v t t , v t li u đ u vào 80 3.3.4 Gi i pháp ki m sốt máy móc, thi t b thi công 85 3.3.5 Gi i pháp ki m soát ch t l K t lu n ch ng thi công m t s h ng m c 89 ng 120 iv DANH M C HÌNH NH Hình 1.1: Các y u t t o nên ch t l Hình 1.2: S đ v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng ng theo h th ng ISO 9000:2000 10 Hình 1.3: Quy trình QLCLCTXD theo N 46/2015/N -CP ngày 12/5/201511 Hình 1.4: Cơng trình H m H i Vân 18 Hình 1.5: Khu th m i Sala, Qu n 2, TP.HCM 18 Hình 1.6: S p giáo ch ng ng s t cao Cát Linh - ông & ng lún, n t cao t c TP HCM - Trung L ng .19 Hình 1.7: S c v đ p Gia Lai 20 Hình 1.8: S p c u máng – Cơng trình th y l i Sơng Dinh 20 Hình 1.9: S p nh p c u Ch Hình 1.10: V đ m 21 ng ng d n dòng th y n Sơng Bung 21 Hình 1.11: Mơ hình ch đ u t tr c ti p QLDA .23 Hình 1.12: Mơ hình ch đ u t thuê T V n QLDA .24 Hình 1.13: Mơ hình ch th tham gia thi cơng cơng trình 25 Hình 2.1 S đ Mơ hình QLCLCT xây d ng Vi t Nam 32 Hình 3.1 M t b ng thi t k t ng 1, .59 Hình 3.2 Tr c đ ng nhà làm vi c 59 Hình 3.3 Mơ hình qu n ch t l ng c a Ch đ u t .61 Hình 3.4 Mơ hình t t v n giám sát .64 B ng 3.4 Mơ hình Ban Qu n d án .74 Hình 3.5 Quan h gi a bên trình thi cơng xây d ng cơng trình 78 Hình 3.6 S đ qu n thi công c a nhà th u 79 Hình 3.7 S đ ki m tra ch t l ng v t li u đ u vào 85 Hình 3.8 S đ qu n ch t l ng máy móc, thi t b .88 Hình 3.9 Mơ hình máy ép No3 - 94 93 v DANH M C CÁC HI U VI T T T BQLDA Ban qu n d án C T Ch đ u t CLCTXD Ch t l QLDA Qu n d án QLNN Qu n nhà n TVGS T v n giám sát TVTK T v n thi t k VLXD V t li u xây d ng VTC BTCT ng cơng trình xây d ng n v thi công Bê tông c t thép vi c M U Tính c p thi t c a đ tài: Ngành xây d ng m t ngành s n xu t v t ch t quan tr ng, đóng góp vai trò quan tr ng q trình phát tri n c a m i qu c gia Vi t Nam nh ng n m tr l i ngành Xây d ng có nh ng đóng góp quan tr ng cho n n kinh t , t l t ng tr ng t 20% đ n 25% Các doanh nghi p, công ty xây d ng n m l y c h i đ phát tri n, có nh ng cu c c nh tranh kh c li t M t s nh ng y u t c nh tranh ch t l ng cơng trình nâng cao ch t l ng cơng trình xây d ng, nh t thi t ph i có nh ng đánh giá m t cách tồn di n tình hình ki m sốt ch t l ng cơng trình, đ t có bi n pháp kh c ph c nh m nâng cao hi u qu qu n ch t l ng cơng trình Trong xây d ng ch t l ng cơng trình xây d ng khơng nh ng có liên quan tr c ti p đ n an toàn sinh m ng, an toàn c ng đ ng, hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình mà y u t quan tr ng đ m b o s phát tri n b n v ng c a đ t n Xây d ng 2014 đ c Lu t c Qu c H i Khóa XIII thơng qua n m 2014, ch t l ng cơng trình xây d ng c ng n i dung tr ng tâm, xuyên su t Lu t Xây d ng v n b nh ng d n Lu t v qu n ch t l theo h ng h i nh p qu c t ; nh ng mơ hình qu n ch t l h th ng tiêu chí k thu t c ng đ ng cơng trình xây d ng đ ng cơng trình tiên ti n c áp d ng m t cách hi u qu tác gi ch n đ tài:“Gi i pháp qu n ch t l c hồn thi n ó c ng ng thi cơng cơng trình Tr s làm vi c nghi p th y nơng Thanh Liêm, t nh Nam ” M c tiêu ph m vi nghiên c u: xu t gi i pháp nh m qu n ch t l ng cơng trình xây d ng, áp d ng cho cơng trình Tr s nghi p th y nơng Thanh Liêm, t nh Nam Ph m vi không gian: nghiên c u giai đo n thi công xây d ng cơng trình 3.N i dung c a lu n v n: - Th c tr ng qu n ch t l ng cơng trình xây d ng t i Vi t Nam hi n Nêu v n đ t n t i, h n ch qu n ch t l ng công trình xây d ng - Phân tích ngun nhân c a nh ng h n ch , t n t i - Nghiên c u c s khoa h c qu n ch t l - xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l Ph ng ng cơng trình xây d ng ng pháp nghiên c u: Lu n v n s d ng ph ng pháp nghiên c u phù h p v i đ i t nghiên c u u ki n Vi t Nam, là: Ph ng n i dung ng pháp kh o sát th c t ; Ph ng pháp phân tích t ng h p, so sánh, phân tích k th a nghiên c u có; m t s ph ng pháp k t h p khác Các k t qu d ki n đ t đ - T ng quan v ch t l c: ng thi cơng xây d ng cơng trình - H th ng c s lu n v qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình - Phân tích th c tr ng cơng tác qu n ch t l nay, qua đánh giá nh ng k t qu đ t đ ng thi cơng xây d ng cơng trình hi n c, nh ng m t t n t i, t nghiên c u gi i pháp có c s khoa h c, có tính kh thi phù h p v i u ki n th c ti n đ qu n ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình, t áp d ng vào d án xây d ng tr s nghi p th y nơng Thanh Liêm, t nh Nam CH NG 1: T NG QUAN V CƠNG TÁC QU N CH T L CƠNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 Khái ni m v qu n ch t l 1.1.1 Khái ni m v ch t l Khái ni m ch t l ng công trình xây d ng ng s n ph m ch t l 1.1.1.1 Khái ni m v ch t l NG ng cơng trình xây d ng ng s n ph m ng s n ph m xu t hi n t lâu, ngày đ c s d ng ph bi n r t thông d ng hàng ngày cu c s ng c ng nh sách báo B t c hay tài li u đ u th y xu t hi n thu t ng ch t l nh th ch t l v ch t l ng Tuy nhiên hi u ng l i v n đ khơng đ n gi n Có r t nhi u cách ti p c n khác ng M i cách ti p c n xu t phát t nh ng góc đ nh m ph c v nh ng m c tiêu khác th c hi n chi n l c m c tiêu phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ a nh ng quan ni m ch t l t góc đ c a ng h i c a th tr đâu i s n xu t, ng ng xu t phát i tiêu dung, t đ c tính c a s n ph m hay t đòi ng C n c vào nh ng đ c m chung t đ nh ngh a ta có th phân thành nhóm sau : Quan ni m ch t l c a s n ph m ng siêu hình cho r ng ch t l i di n cho cách ti p c n Barbara Tuchman “ Ch t l t h o c a s n ph m ” i u hàm ý r ng s n ph m ch t l ph m t t nh t Khi nói đ n s n ph m có ch t l ph m n i ti ng đ t ng ng ng s ng nh ng s n i ta ngh t i nh ng s n c th a nh n r ng rãi Quan ni m mang tính tri t h c, tr u ng ch có ý ngh a đ n thu n nghiên c u.(1) Quan ni m ch t l đ ng s t v i hoàn h o nh t ng xu t phát t thu c tính c a s n ph m cho r ng ch t l ng c ph n ánh b i tính ch t đ c tr ng v n có c a s n ph m ph n ánh công d ng c a s n ph m Trong t n ti ng vi t ph bi n đ nh ngh a “ Ch t l ng t ng th nh ng tính ch t, thu c tính c b n c a s v t làm cho s v t phân bi t v i s v t khác” Khái ni m th hi n tính khách quan c a ch t l ng Ch t l ng s n ph m ph thu c vào s l ng ch t l nhà s n xu t ch t l ng c a đ c tính c a Theo quan ni m c a ng s đ m b o đ t đ chu n, quy cách ho c yêu c u đ tiêu chí, th l c Nh ng s n ph m s n xu t có c đo phù h p v i h th ng tiêu chu n đ t s n ph m có ch t ng Ch ng h n nh m t cơng trình xây d ng có ch t l nh nh ng tiêu chu n đ th c đ t t tr c trì m t t p h p tiêu ng hoàn thành đ t đ c c phê t b n v thi t k v cơng n ng, kích c ki u dáng, nh ng thơng s an tồn Quan ni m giúp đ a h th ng tiêu chu n khách quan đ đo l ng đánh giá ch t l (1) (2) Ngu n:GS.TS.Nguy n ình Phan TS ng s n ph m.(2) ng Ng c S (2012), Qu n tr ch t l ng, nhà XB HKTQD Trong n n kinh t th tr l ng, ng i ta đ a r t nhi u quan ni m khác v ch t ng s n ph m Nh ng khái ni m ch t l y u t c b n c a th tr ng xu t phát g n bó ch t ch v i ng nh nhu c u, c nh tranh, giá c …Có th g i chúng d m t nhóm chung quan ni m “ Ch t l ng h quan ni m nh ng khái ni m ch t l ch t l ng theo th tr ng” i i di n cho ng s n ph m c a chuyên gia qu n ng hàng đ u th gi i nh Philipp Crosby, Eward, Deming, Juran, vv giúp cho ho t đ ng qu n ch t l ng doanh nghi p đ c th ng nh t, d dàng, t ch c Qu c t v tiêu chu n hóa ( ISO) đ a đ nh ngh a v ch t l b tiêu chu n ISO9000 nh sau “ Ch t l ng ng m c đ mà m t t p h p tính ch t đ c tr ng c a th c th có kh n ng th a mãn nh ng nhu c u nêu hay ti m n” Theo TCVN 5814-1994: Ch t l t ng) t o cho th c th (đ i t ng t ng h p đ c tính c a m t v t th (đ i ng) có kh n ng tho mãn nhu c u nêu ho c ti m n Bê tông s không đ a vào cơng trình n u ch a có ý ki n ch p thu n c a giám sát k thu t cơng trình v b ng thi t k h n h p bê tông Tr n bê tông: S d ng bê tông th ng ph m đ t tiêu chu n theo Quy ph m thi công nghi m thu bê tông c t thép s t c a bê tông đ s t c a bê tông: c ki m tra th ng xuyên b ng thi t b th đ s t chuyên d ng theo TCVN 3105 - 93 V n chuy n: H n h p bê tông đ công tr ng đ c tr n t i tr m tr n v n chuy n b ng xe b n đ n c đ b ng b m bê tông đ m bê tông: Bê tông đ c đ tr c ti p b ng b m bê tông Nghi m thu c t thép ván khuôn tr c đ bê tông bê tông ph i có sàn cơng tác ch c ch n, có lan can an tồn nh ng v trí c n thi t Công tác đ bê tông ph i đ m b o khơng làm sai l ch v trí c t thép, c p pha chi u d y l p b o v c t thép Không dùng đ m dùi chuy n d ch ngang bê tông c p pha Bê tông đ theo ph ng th c đ c quy đ nh đ c đ m ch t b ng máy ( đ m dùi, đ m bàn ) Chi u dày l p đ ván khuôn không 40 cm, đ i v i k t c u c t d m sâu Không dùng đ m đ chuy n bê tông t n i sang n i khác Ch đ ng ng đ bê tơng c v trí m ch ng ng quy đ nh N u b ng ng nguyên nhân b t kh kháng chúng tơi có báo cáo l p t i hi n tr ng ch rõ ngày, gi , nguyên nhân đ trình bi n pháp kh c ph c g i giám sát Thi t k bi t đ xin ý ki n ch đ o S d ng đ m bàn hay đ m dùi đ đ m bê tông theo qui ph m k thu t c bi t đ i v i đ m c n l u ý : 110 Bê tông đ c đ m theo t ng l p không d y 40 cm Kho ng cách gi a v trí đ m t 30-50 cm Th i gian đ m kho ng 10 giây ph i d ng đ m th y xu t hi n l p màng xi m ng xung quanh đ m Khi rút đ m ph i rút t t tránh tình tr ng t o l r ng khơng khí bê tơng đ m th ng đ ng không đ nghiêng đ c bi t tránh dùng đ m bê tông đ nghiêng theo chi u ch y c a bê tơng Trong q trình thi cơng bê tơng: Ph i ln có s n thi t b bao che phòng tr h p tr i m a tránh tr ng h p n c m a làm nh h ng đ n ch t l ng ng bê tông v a đ B od ng bê tông: Ngay sau bê tông đ c đ hoàn thi n b m t, Nhà th u áp d ng bi n pháp b o v b m t bê tông ch ng tác d ng tr c ti p c a ánh sáng m t tr i Thông th ng sau m t ngày có th ph gi m b m t bê tông b ng bao đay s ch, ho c n u u ki n cho phép phun màng m ng ch ng th m lên b m t bê tơng Trong q trình b o d ng bê tông ph i đ c tránh tác đ ng c h c nh rung đ ng, l c xung kích, t i tr ng ho t đ ng khác có kh n ng gây h h i Bê tông đ cd ng h liên t c nh t ngày đ Bê tơng b r sau tháo ván khn n u đ chèn b ng h n h p bê tông ch t l ct in c su t th i gian c đ c l ph n r ng sau ng dính bám cao h n, n u nhi u s b phá b đ làm l i b ng kinh phí c a nhà th u Thí nghi m bê tơng: C m i đ t đ bê tông 50m3 hay đ i di n cho m t lo i k t c u, Nhà th u l y m u bê tơng n i đ bê tơng đ thí nghi m M u l y đ c ghi rõ ngày, tháng, k t c u, đ s t M i t m u thí nghi m g m có viên theo kích th tiêu chu n 150x150x150 viên thí nghi m nén 111 c tu i ngày viên thí nghi m nén tu i 28 ngày Báo cáo k t qu thí nghi m cơng trình m t b ph n c a cơng tác bàn giao cơng trình Cơng tác l y m u, d ng h thí nghi m đ c th c hi n theo tiêu chu n TCVN 4453 : 1995; TCVN 9345:2012 Nhà th u t p k t thi t b thí nghi m sau t i cơng trình trì su t th i gian thi công - B sàng tiêu chu n - C n thích h p, t tr ng k thi t b xác đ nh đ m - Các ng đong - Thi t b th bê tông: - Côn th đ s t đ m ฀ Dùng khuôn kim lo i 150 mm đ th m u l p ph ฀ B m u (1,2 x 1,2 x 0,6)m đ d ng ng h bê tông ฀ Súng b n bê tông ฀ Bay, x ng ฀ Th c thép 300 mm ฀ Ngồi thi t b nói chúng tơi có thi t b ki m tra ch t l ng khác đ t t i phòng thí nghi m (xem chi ti t b n kê thi t b đ m b o ch t l ng) Các báo cáo k t qu thí nghi m v c t li u, xi m ng bê tông đ tr ng cho m i ph n công vi c C c l u l i t i hi n ng đ nén m u không < 95% mác bê tông thi t k 112 3.3.5.4 Công tác thi công xây t ng g ch V t li u G ch xây: G ch xây đ m b o kích th c, mác thi t k (t i thi u 75kg/cm2), vuông thành, s c c nh, không cong vênh, n t n , khuy t t t, khơng dính b n hay háo n c tho mãn tiêu chu n sau: G ch đ c mác t 75 tr lên lên theo TCVN 1451 - 1986 G ch đ c b c d b ng th công, đ c x p thành kiêu v trí quy đ nh m t b ng v n chuy n đ n v trí xây b ng th cơng, v n chuy n lên cao theo t ng nhà b ng v n th ng Xi m ng, cát, n c v a xây: Xi m ng dùng lo i xi m ng Bút S n ( xi m ng lò quay theo TCVN 6260-1997 ) Cát dùng cho công tác xây tho mãn yêu c u tiêu chu n 1771-86 Vi t Nam khơng có t p ch t, sét, bùn Cát đ l n c a cát h t m n dùng đ xây trát S d ng n c sàng đ đ t modul đ c s ch đ tr n v a V a xây: V a xây đ m b o mác thi t k phù h p v i t ng k t c u cơng trình, đ ng th i tho mãn tiêu chu n TCVN 1321-79, 4314-76 Cát xây trát đ l c qua l i sàng V a đ h c V a đ c tr n b ng máy C p ph i đ c sàng c cân đong xác b ng c đ ng h c đ m b o không b m t n c, r i vãi V a xây, trát tr n v a đ đ s d ng h t ngày, không s d ng v a đ qua đêm, đ 60 phút k t tr n Thi công G ch đ ct i t b ng n c s ch nh t 30 phút tr c xây Không s d ng g ch có khuy t t t xây l n Khi chi u cao xây ≥ 1,2m ti n hành l p h th ng giàn giáo t h p ( đ ng b giáo ki u Ti p, giáo Pal), bao g m c sàn thao tác thang leo Tr c xây đ đ m b o t ng ph ng su t chi u dài nhà, s d ng máy tr c đ c c 113 chu n truy n đánh d u tim t ng m t t C ng dây m t đ đ m b o đ ph ng c a t V it ng vào m t bê tông c t ng ng 220 xây d c ngang, m ch v a đ m b o dày đ u (t 0.8-1.2cm), không trùng m ch V i t ng 110 xây không trùng m ch Các l ch t ng đ c đ t khung g kích th qui đ nh N u có dây n ho c ng n ch y t đ u t b n v tr t c thi t k c đ nh t i v trí ng ph i trình gi i pháp ch c bi n pháp c t g ch cho không nh h ng đ n k t c t c a ng t thép ch ngang đ liên k t t ng g ch vào k t c u bê tông theo h s thi t k Không ti n hành công tác xây tr c ngày sau tháo ván khuôn ch ng c a k t c u bê tơng Tồn b t ng xây đ c b o v ch ng m a, n ng xây nh ng ngày ti p theo 3.3.5.4 Công tác trát hồn thi n Cơng tác trát: Cơng tác trát đóng vai trò quan tr ng vi c nâng cao ch t l ng m thu t cho cơng trình.Th c hi n cơng tác trát kh i xây khơ m t t i thi u đ c ngày Gi i ph p tr nh t thi c ng nh sau: giáo sàn công tác đ c l p d ng nh công tác xây ho c s d ng ph n đà giáo đ l i xây ho c l p d ng l i 114 Cát dùng đ trát đ c sàng k tr c tr n V a trát đ b ng xe c i ti n, v n th ng lên cao, V a đ đ ng c a ng Tr c tr n b ng máy, v n chuy n c đ ng h c b tr t m ho t i th đ nõng cao n ng xu t lao đ ng c trát m t trát đ rác đ a xu ng d c v sinh công nghi p, t i m Ph li u đ c đ vào ng đ i đ đ m b o an toàn ch ng b i i v i nh ng b c trát có di n tích l n, s d ng máy kinh v xác đ nh đ l i lõm l n nh t c a m t t ng, c s th c hi n chia l i ô vuông 1,8x1,8m g n m c chu n đ làm m c c trình trát V i m t trát cú đ l i lõm l n dùng l thép m t cáo trát làm nhi u l n đ tránh hi n t i ng n t m t trát Chi u dày l p v a trát 15 mm, ti n hành trát làm l p, m i l p đ m b o đ dày t ÷ mm Trát ngồi nhà ti n hành t xu ng d i Ph n n, c p thoát n ph i h p đ t s n trình thi công bê tông, xây t lát, p Ph n trát g ch trang trí đ u đ ng tr c ng m đ c c ti n hành trát, c c ng dây, đánh c t đ u đ m b o đ xác Ki m tra đ ph ng m t trát b ng th c t m 2m, đ m b o đ sai s cho phép 0,5 % theo chi u đ ng 0,8 % theo chi u ngang M t t ph ng đ cb od ng sau trát ph i th ng đ ng, ng tránh r n n t chân chim Ti n hành nghi m thu m t trát tr c thi công s n vơi, hồn thi n Cơng tác lát g ch, p g ch Tr c th c hi n công tác b m t c u ki n đ yêu c u ph i x tr đ c v sinh s ch, n u không đ t c th c hi n Ph i l p đ t xong h th ng ng c p, thoát n ng dây d n n, h th ng k thu t ng m t c ng Ki m tra làm rõ v trí c t g ch, x mép g ch, b trí khu v c có chu vi khơng đ u khác bi t khác 115 Nhà th u s cung c p m u g ch p, lát, làm m u cho Ch đ u t l a ch n th c hi n ch ng lo i đ c Ch đ u t ch p thu n Công tác lát g ch: Yêu c u công tác lát n n cho m t lát ph i ph ng, không bong r p, m ch v a đ u không b nhai m ch M ch n n hành lang ph i trùng v i m ch n n phòng Ki m tra cao đ toàn b m t ph ng n n nhà c a t ng t ng, đánh m c chu n c a c t n n, c s c t thi t k u ch nh xác đ nh c t m t n n lát đ c k s giám sát c a Ch đ u t đ ng ý Xác đ nh đ ng th ng c a m ch lát t ng th liên quan t phòng hành lang khu v c khác làm vi c ph i đo t t c kích th c khu v c xác đ nh góc vng, đ ng th i làm s đ x p g ch th ho c lát th m u phòng đ c Ch đ u t ch p nh n m i ti n hành thi công Làm m c chu n cho m t lát c a t ng phòng đ n hành lang Trong t ng phòng ph i c ng dây đ t viên g ch lát chu n góc, ki m tra đ m b o phòng vng góc m i ti n hành lát, ý viên g ch b c t ph i đ Ch n g ch: g ch tr c đ a vào lát ph i đ c b trí c ch n k Viên g ch ph i ph ng m t, không cong vênh, không s t s o, đ ng đ u v kích th tr v trí h p c màu s c, ph i ngâm g ch c lát C t g ch: t i nh ng v trí ph i c t g ch dùng máy c t n cl i h p kim đ c t Sau lát xong hàng đ u, phát tri n ti p, lát xong phòng quay l i lau m ch cho khoá c a phòng r i m i ti n hành lát ngồi hành lang Cơng vi c lát n n đ n ch n cơng nhân có tay ngh b c cao, trang b đ y đ d ng c V a lát đ d o, đ m b o mác thi t k M t lát sau t i thi u ngày m i đ va đ p ho c x p nguyên v t li u lên 116 c c tr n c l i nh , tránh Ki m tra: m t lát khô, dùng búa gõ nh lên b m t viên g ch, n u có ti ng kêu vang không đanh ch c viên g ch b đ ph ng c a m t lát b ng m t th p, ph i g viên g ch đ lát l i Ki m tra ng th c nhôm dài 2m, khe h gi a th c m t lát t i đa cho phép 2mm m b o ph ng, đ u th ng hàng H n ch t i đa vi c c t g ch b trí viên b c t nh ng v trí khu t Cơng tác p: u c u m t p ph i ph ng, th ng đ ng, góc phòng ph i vng, m ch p đ u, th ng, không bong , p Ch n g ch: g ch p ph i ph ng m t, khơng cong vênh, khơng có v t n t ho c s t m , đ ng đ u màu s c kích th c, l p men đ chi u dày ph kín m t g ch Trát lót b ng v a XM chia làm l p, cán ph ng, m t d ng bay khía hình qu trám p sau m t trát khô, t G ch p đ c ngâm no n i m m t trát tr c p c, v t đ ráo, viên góc 45 đ , viên nh đ u đ c mài c t b ng máy Xoa v a đ u lên m t g ch r i ti n hành p vào t p t ngoài, t xu ng d ng, gõ nh i Sau p xong dùng xi m ng tr ng nguyên ch t đ lau m ch M t p đ m b o dung sai cho phép 0,5 % m ch r ng 1-2mm, th ng hàng không nhai m ch Công tác s n b m t: 117 - Tr c ti n s n b m t bên bên ngồi cơng trình, c n ph i hồn thành tồn b cơng vi c nh hoàn thi n ph n p lát, h th ng n n c, l p đ t c a sau ki m tra s a ch a khuy t t t b m t k t c u - Không đ c phép ti n hành công tác s n m t ngồi cơng trình th i ti t có m a k t c u m đ t, có t c đ gió l n h n 10m/giây M u s n bên ph i ch u c s thay đ i th i ti t không b bi n màu - Hi u qu c a l p s n b hoàn thi n ph thu c r t l n vào s chu n b b m t ph ng pháp thi cơng k thu t Cơng trình s d ng b t b s n DULUX, quy trình th c hi n g m b B c 1:V sinh chu n b b m t -V ib m tt d c nh sau: ng m i xây, ph i dành đ th i gian khơ hồn toàn đ th i gian b o ng (t 21-28 ngày) - Dùng đá mài, mài t mt ng ph i d i 16% (theo máy đo đ ng đ lo i b t p ch t làm nh h l p b t b hay s n ph B n c nh đó, mài t m tt m ProtiMeter) ng đ n đ bám dính c a ng t o đ ph ng t ng đ i cho b ng - Sau dùng gi y nhám thô ráp l i b m t sau v sinh b i b n b ng máy nén khí hay r s ch th m n - Tr c c ti n hành công đo n b matít, n u t cách dùng Rulo l n qua t (L u ý: Ch c n l n m t n B ng v i n ng khô, nên làm m t ng b ng c s ch c m ng, không nên l n nhi u n c) c 2: S n lót - Dùng Rulo hay máy phun thông th ng s n m t l p (01 l p) s n lót ch ng th m ch ng ki m hoá Dulux Weathershield Ch ng ki m (A936-75230) cho t 118 ng nhà Dulux Interior Primer (A934-75007) cho t -S nm tl ps n ng nhà t v i đ dày tiêu chu n 100 micro - Có th pha thêm t i đa 10% dung mơi thích h p theo th tích q trình thi cơng - S n cách l p sau đ n gi (tu vào nhi t đ ) - R a s ch d ng c thi công b ng dung mơi thích h p B c 3: S n hồn thi n - Dùng Rulo hay máy phun thơng th ng s n HAI l p (02 l p t i thi u) s n ph b o v m u l a ch n: S n b o v , trang trí ngồi nhà: Dulux Weathershield Plus Ch ng th m ho c Dulux Weathershield Plus hay lo i s n tr i c a ICI S n b o v , trang trí nhà: Dulux in 1, ho c Dulux Supreme in 1, hay Maxilite Interior ho c ch ng lo i s n nhà c a ICI - Có th pha thêm t i đa 10% dung mơi (n c s ch) theo th tích q trình thi cơng - Các l p sau cách t 2-3 gi - R a s ch d ng c thi cơng b ng dung mơi thích h p 119 K t lu n ch Trong ch ng ng tác gi gi i thi u v d án xây d ng: Tr s nghi p th y nông Thanh Liêm, t nh Nam, cơng trình đ nhà n, đ n nhà đ xe sân v c xây d ng m i đ ng b t nhà làm vi c, n, khuôn viên, xanh t o thành m t kh i th ng nh t, hài hòa v i c nh quan xung quanh c ng nh quy ho ch chung c a vùng cao ch t l ng thi công công trình, ch nâng ng này, tác gi đ xu t gi i pháp qu n lý, gi i pháp k thu t thi cơng cơng trình Giai đo n thi cơng cơng trình khâu quy t đ nh đ n ch t l ng cơng trình, c n có s quan tâm đ c bi t c a ch th tham gia qu n cơng trình Các ch th c n nh n th c rõ vai trò, trách nhi m c a q trình thi cơng, nh v y cơng trình m i đáp ng đ 120 c u c u đ t K T LU N A K T LU N Khái quát chung: Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi t p chung nghiên c u nh ng v n đ liên quan đ n công tác qu n ch t l ng cơng trình nói chung, ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng nói riêng Qua q trình thu th p s li u phân tích tác gi thu đ Ch c k t qu nh t đ nh ng tác gi đ c p đ n m t s khái ni m t ng quát v qu n ch t l trình, nêu th c tr ng cơng tác qu n ch t l ng công ng thi công cơng trình xây d ng Vi t Nam hi n N i dung ch y u c a ch ng, tác g a trình bày v n đ h n ch , t n t i công tác qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng; t đó, phân tích nh ng nguyên nhân c a nh ng h n ch , t n t i công tác qu n ch t l Ch ng thi công cơng trình xây d ng ng tác gi trình bày c s lu n c a qu n ch t l ng cơng trình xây d ng q trình thi cơng Tác gi nêu quy đ nh pháp qu n ch t l xây d ng Trình bày n i dung qu n ch t l nêu y u t nh h Thanh Liêm Ch ch ng xây d ng cơng trình dân d ng, ng đ n công tác qu n ch t l lu n đ xu t gi i pháp qu n ch t l ng ng cơng trình làm c s ng thi công xây d ng tr s nghi p th y nơng ng ng tác gi gi i thi u v d án xây d ng tr s nghi p th y nông Thanh Liêm c th , c s k th a nh ng lu n c a ch ng v qu n ch t l ng q trình thi cơng, tác gi đ xu t gi i pháp k thu t, gi i pháp qu n đ cơng trình có th đ m b o ch t l K t qu đ t đ ng, t ng tu i th hi u qu s d ng cơng trình c: 121 Qua q trình hồn thành lu n v n, tác gi nghiên c u làm sáng t nh ng v n đ lu n c b n v qu n ch t l H th ng đ ng thi cơng cơng trình xây d ng c nh ng h n ch , t n t i công tác qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng Trên c s phân tích ngun nhân c a nh ng t n t i, h n ch qu n ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng xu t gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng q trình thi cơng Nh ng h n ch lu n v n: Do th i gian h n ch , tác gi ch a sâu phân tích nh ng bi n pháp, quy trình thí nghi m, k t qu thí nghi m c a cơng trình Qua q trình cơng tác, tác gi thi u kinh nghi m cơng tác qu n lý, lu n v n ch a sâu phân tích, xây d ng quan h c a ch th tham gia qu n lý, y u t tác đ ng đ n công tác qu n c a ch th B KI N NGH Công tác qu n ch t l ng xây d ng hi n m t v n đ đ quan tâm đ c bi t qu n ch t l c toàn xã h i ng cơng trình xây d ng q trình thi cơng, khâu quan tr ng mang tính quy t đ nh đ n ch t l ng cơng trình xây d ng, hi u qu đ u t c a d án Qua trình nghiên c u, tác gi xin đ a m t s ki n ngh v i ch th tham gia + Hoàn thi n h th ng v n b n pháp lu t công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng + Nâng cao n ng l c chuyên môn c a c quan qu n nhà n nhà th u tham gia d án xây d ng 122 c, ch đ u t , + Nâng cao ý th c trách nhi m c a ch th tham gia d án xây d ng + T ng c ng s ph i k t h p công tác qu n ch t l gi a bên tham gia 123 ng cơng trình xây d ng TÀI LI U THAM KH O 1- B xây d ng, ngày 30/6/2016 Thông t s 16/2016/TT-BXD H ng d n m t s u c a Ngh đ nh 59/2015/N -CP c a Chính ph v t ch c qu n d án đ u t xây d ng 2- B xây d ng, ngày 31/7/2009, Thông t s 27/2009/TT-BXD v vi c H m t s n i dung v qu n ch t l ng d n ng cơng trình 3- Chính ph , ngày 12/5/2015, Ngh đ nh s 46/2015/N -CP v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng 4- Chính ph , ngày 18/4/2008, Ngh đ nh s 49/2008/N -CP v s a đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh 209/2004/N -CP v Qu n ch t l 5- GS.TS.Nguy n ình Phan TS ng Ng c S ng cơng trình xây d ng (2012), Qu n tr ch t l ng, nhà XB HKTQD 6- inh Tu n H i (2012), Phân tích mơ hình qu n lý, Bài gi ng cao h c, ih c ki n trúc N i 7- Qu c H i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, ngày 16/4/2014, Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 8- Tr nh Qu c Th ng, Qu n ch t l 9- Tr n Ch ng, Qu n ch t l ng xây d ng cơng trình ng d án 10- Tiêu chu n ISO 9000 H th ng qu n ch t l 11- Và m t s tài li u tham kh o khác 124 ng ... t l ng công trình xây d ng xuyên su t giai đo n t kh o sát, thi t k , l a ch n nhà th u, thi công xây d ng b o trì cơng trình xây d ng CÔNG TÁC CÔNG TÁC CÔNG TÁC QU N LÝ QU N LÝ QU N LÝ CH T... đ qu n lý ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình, t áp d ng vào d án xây d ng tr s xí nghi p th y nơng Thanh Liêm, t nh Hà Nam CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L CÔNG TRÌNH XÂY D NG... l ng thi cơng cơng trình tr s xí nghi p th y nông Thanh Liêm, t nh Hà Nam 72 3.3.1 Gi i pháp v c c u t ch c qu n lý ch t l ng 72 3.3.2 Gi i pháp t ch c qu n lý thi công c a nhà th
- Xem thêm -

Xem thêm: Giái pháp quản lý chất lượng thi công công trình trụ sở xí nghiệp thủy nông thanh liêm, tỉnh hà nam luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , Giái pháp quản lý chất lượng thi công công trình trụ sở xí nghiệp thủy nông thanh liêm, tỉnh hà nam luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay