Đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy điện lai châu luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

123 3 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:36

L I CAM OAN Tôi Tr ng Sáng, tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các thông tin, tài li u trích d n lu n v n đ nêu lu n v n trung th c ch a t ng đ trình khoa h c tr c ghi rõ ngu n g c K t qu c công b b t k công c Hà N i, ngày 28 tháng n m 2018 Tác gi Tr ng Sáng i L IC M V i đ tài nghiên c u c a lu n v n “ công trình th y n Lai Châu” đ N xu t gi i pháp qu n ch t l c hoàn thành t i tr ng ng b o trì i h c Th y L i Tác gi xin bày t l i c m n sâu s c đ n TS inh Th M nh t n tình h ng d n tác gi hồn thành lu n v n Xin chân thành c m n gi ng viên Khoa cơng trình Tr ng đ i h c Th y L i, đ ng nghi p ngành cung c p tài li u ph c v cho lu n v n V i t cách t ng tham gia công tác qu n đ u t , xây d ng d án th y n Lai Châu hi n v n làm vi c công tác t i Ban QLDA NMT gi xin bày t lòng bi t n chân thành đ n lãnh đ o Ban QLDA NMT đ o Cơng ty, Phòng K thu t, Phòng KHVT, Phân x S n La Tác S n La, Lãnh ng Th y l c Công ty th y n S n La đ ng nghi p, b n bè đ c bi t gia đình t o u ki n giúp đ c v đ ng viên tác gi q trình hồn thành lu n v n Do h n ch v m t th i gian, ki n th c khoa h c kinh nghi m th c t nên trình nghiên c u đ hoàn thành lu n v n, ch c ch n khó tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ c nh ng nh n xét đóng góp c a nhà chuyên môn Hà N i, ngày 28 tháng n m 2018 Tác gi Tr ng Sáng ii M CL C L I CAM OAN .i L I C M N ii DANH M C HÌNH NH .v DANH M C B NG BI U vi DANH M C CÁC T M CH VI T T T vii U NG T NG QUAN V QU N CH T L NG CƠNG TÁC B O TRÌ CƠNG TRÌNH 1.1 Khái quát chung v công tác b o trì cơng trình xây d ng 1.1.1 Khái ni m l ch s v b o trì cơng trình xây d ng 1.1.2 B o trì tu i th c a CTXD 1.2 Phân lo i b o trì CTXD: 1.3 M c đích nhi m v c a công tác b o trì đ i v i CTXD .7 1.3.1 M c đích c a ho t đ ng b o trì CTXD 1.3.2 Nhi m v yêu c u cơng tác b o trì: 1.4 Công tác b o trì c a n c th gi i: 1.5 Th c tr ng qu n nhà n c v b o trì 10 1.6 Th c tr ng v b o trì cơng trình th y n 1.7 Các nhân t K t lu n ch CH nh h ng đ n ch t l n c ta .11 ng công tác b o trì CTXD 13 ng 15 NG 2: C S KHOA H C V CÔNG TÁC QU N CH T L NG B O TRÌ CƠNG TRÌNH TH Y I N 16 2.1 C s khoa h c v công tác b o trì cơng trình xây d ng cơng trình th y n .16 2.2 V n b n Lu t, pháp l nh Qu c h i ban hành có liên qu n đ n b o trì cơng trình .16 2.2.1 Quá trình phát tri n Ngh đ nh v b o trì cơng trình xây d ng 16 2.2.2 Thông t liên quan quy đ nh h ng d n th c hi n cơng tác b o trì cơng trình xây d ng, cơng trình th y n 18 2.2.3 Các tiêu chu n, quy chu n liên quan đ n vi c qu n ch t l xây d ng, ch t l ng cơng trình ng b o trì cơng trình th y n 18 iii 2.3 N i dung yêu c u đ i v i cơng tác b o trì th y n 20 2.3.1 V b o trì cơng trình xây d ng: 20 2.3.2 V b o trì thi t b : 34 2.4 Qu n ch t l ng b o trì cơng trình th y n 45 2.4.1 L p k ho ch b o trì: 45 2.4.2 Công tác ki m tra, quan tr c: 45 2.4.3 Công tác b o d 2.4.4 Công tác giám sát: 46 2.4.5 Công tác nghi m thu: 47 2.4.6 L p qu n h s b o trì: 48 K t lu n ch CH ng, s a ch a: 46 ng 49 NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP QU N CH T L NG CƠNG TÁC B O TRÌ CƠNG TRÌNH TH Y I N LAI CHÂU 50 3.1 Gi i thi u chung v b c thang th y n sông 50 3.2 Gi i thi u v th y n Lai Châu 53 3.3 Gi i thi u v EVN, đ n v qu n v n hành cơng trình 56 3.3.1 Gi i thi u v EVN 56 3.3.2 Gi i thi u v Ban QLDA NMT S n La: 57 3.3.3 Gi i thi u v Công ty th y n S n La 57 3.4 Th c tr ng cơng tác qu n b o trì c a th y n Lai Châu: 62 3.4.1 Công tác l p k ho ch b o trì 62 3.4.2 Công tác t ch c th c hi n theo k ho ch b o trì đ 3.5 xu t gi i pháp qu n ch t l c t 64 ng b o trì th y n Lai Châu 82 3.5.1 Qu n ch t l ng công tác l p k ho ch b o trì: 82 3.5.2 Qu n ch t l ng công tác ki m tra, quan tr c 89 3.5.3 Qu n ch t l ng công tác b o d 3.5.4 Qu n ch t l ng giám sát thi công xây d ng: 104 3.5.5 T ch c qu n công tác qu n tr doanh nghi p: 107 3.5.6 Thành l p m t đ n v th c hi n công tác s a ch a chuyên nghi p 110 ng, s a ch a 98 K T LU N VÀ KI N NGH 113 Nh ng k t qu đ t đ c c a lu n v n 113 Ki n ngh : 113 TÀI LI U THAM KH O 115 iv DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 S a ch a máy phát c a nhà máy n tích n ng Shuluchseewer Hình 3.1: Phân b t tr ng l u v c sinh n c 10 c 51 Hình 3.2 L u v c sông n cơng trình 52 Hình 3.3 S đ qui ho ch th y n m i sông Tiên–Trung Qu c 53 Hình 3.4 Hình nh cơng trình th y n Lai Châu .56 Hình 3.5 S đ t ch c Cơng ty Th y n S n La .58 Hình 3.6: S đ , trình t quan tr c tr c quan đ p đ u m i .67 Hình 3.7 C u t o stator máy phát 75 Hình 3.8 C u t o đ ng c n .77 Hình 3.9 Máy bi n áp 500KV th y n Lai Châu .78 Hình 3.10: V t n t (th m) n hình cao trình 208m 93 Hình 3.11: T c h th ng n c ch y tràn hành lang cao trình 265m 93 Hình 3.12: Ch a th c hi n công tác v sinh công nghi p .94 Hình 3.13: Ch a th c hi n công tác v sinh công nghi p h c đo khe 2D 94 Hình 3.14: Ch a th c hi n công tác v sinh công nghi p b m t 94 Hình 3.15: Hình nh minh h a v t n t d c 94 Hình 3.16: Hình nh minh h a v t n t ngang .94 Hình 3.17: Hình nh minh h a xác đ nh đ r ng v t n t 94 Hình 3.18: Hình nh minh h a t ng quan công tác quan tr c .95 Hình 3.19: M t hình nh m t s d ng h h ng .98 Hình 3.20: T m nhơm mã hóa hi u van x 109 v DANH M C B NG BI U B ng s 3.1 Phân b l u v c sông đ n n cơng trình l ng n c theo lãnh th Qu c gia 51 B ng 3.2 Các cơng trình qui ho ch th ng ngu n sơng tính đ n n m 2011 52 B ng 3.3 Thơng s c a cơng trình th y n Lai Châu 54 B ng 3.4: B ng th ng kê trình t quan tr c tr c quan đ i t ng 66 B ng 3.5: B ng c u trúc b trí h th ng quan tr c đ p đ u m i 69 B ng 3.6: M u b ng ghi quan tr c tr c quan 73 B ng 3.7 Bi u m u biên b n hi n tr ng 74 B ng 3.8 S li u v n hành h ch a c a n m 2017 80 B ng 3.9 Tình hình s n xu t n n m 2017 c a NMT Lai Châu 81 B ng 3.10 Ch tiêu KTKT t i u hóa chi phí n m 2017 c a NMT Lai Châu 81 B ng 3.11: L u đ l p k ho ch b o trì 84 B ng 3.12: K ho ch d toán hàng n m 87 B ng 3.13: L u đ th c hi n ki m tra 90 B ng 3.14: B ng đánh giá tình tr ng thi t b 93 B ng 3.15: L u đ quan công tác b o d ng s a ch a thi t b , cơng trình xây d ng 99 B ng 3.16: B ng đánh giá ch t l ng c a công tác SCTSC 103 B ng 3.17 L u đ qu n ch t l ng giám sát thi công xây d ng 104 vi DANH M C CÁC T VI T T T Ban qu n d án Ban QLDA Ch t l CLCTXD ng cơng trình xây d ng Ch đ u t C T Ch t l CLCT ng công trình Cơng trình xây d ng CTXD u t xây d ng TXD D án đ u t DA T Phòng k ho ch v t t Phòng KHVT Phòng K thu t Phòng KTh Phân x PX ng Qu n ch t l ng QLCL T p đoàn i n l c Vi t Nam EVN Thi t k k thu t TKKT T v n giám sát TVGS Xây d ng XD y ban nhân dân UBND vii M U Tính c p thi t c a đ tài: Vi t Nam m t s 14 qu c gia th gi i có ti m n ng l n v th y n V i h n 2.371 sông, su i l n nh có dòng ch y liên t c dài h n 10km, ti m n ng th y n thuy t kho ng 35.000MW Hi n c n c có 330 cơng trình th y n v i t ng công su t 17.615 MW v n hành N m 2016, s n l n đ t 63,73 t kWh, chi m 32% t ng s n l T p đoàn ng n s n xu t t th y ng n n ng c a c n i n l c Vi t Nam (EVN) T p đoàn kinh t nhà n v c n ng l ng c c hàng đ u v l nh Vi t Nam EVN có ngành, ngh kinh doanh là: S n xu t, truy n t i, phân ph i kinh doanh mua bán n n ng; ch huy u hành h th ng s n xu t, truy n t i, phân ph i phân b n n ng h th ng n qu c gia; xu t nh p kh u n n ng; đ u t qu n v n đ u t d án n; qu n lý, v n hành, s a ch a, b o d ng, đ i tu, c i t o, nâng c p thi t b n, c khí, u n, t đ ng hóa thu c dây truy n s n xu t, truy n t i phân ph i n, cơng trình n; thí nghi m n EVN hi n có t ng cơng ty phát n (GENCO 1, 2, 3) thu c l nh v c s n xu t n n ng, t ng công ty n l c kinh doanh n n ng đ n khách hàng T ng công ty i n l c mi n B c (EVN NPC), T ng công ty i n l c mi n Trung (EVN CPC), T ng công ty i n l c mi n Nam (EVN SPC), T ng công ty HANOI), T ng công ty i n l c TP Hà N i (EVN i n l c TP H Chí Minh (EVN HCMC), T ng cơng ty Truy n t i n qu c gia (EVN NPT) Th c hi n nhi m v cung c p n cho nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a đ t n c, EVN th c hi n đ u t xây d ng qu n khai thác r t nhi u cơng trình, ngu n n, ph i k đ n ngu n n ng l ng truy n th ng, ngu n n ng l n t o r t nhi u n ng l ng cho đ t n EVN qu n v n hành công tác qu n ch t l ng s ch th y c H u h t nhà máy ng b o trì cơng trình th c hi n t ng đ i t t, th hi n b ng ch s v t i u hóa chi phí, th i d ng máy s a ch a, th i gian d ng máy d c Do đ c thù có nhi u cơng trình đ a vào v n hành t nhi u n m, tr c có ngh đ nh 46/N -CP ngày 12/5/2015 nên đ t ch c th c hi n t t công tác qu n ch t l ng b o trì v th y n u c n thi t đ u tiên EVN ph i t ch c l p m t quy trình m u v b o trì cơng trình th y n, c s bi u m u đ n v v n hành s t ch c l p quy trình phù h p v i u ki n th c t c a t ng nhà máy, c n b sung quy trình v cơng tác t ch c, qu n ch t l ng b o trì theo yêu c u c a ngh đ nh 46/N -CP ngày 12/5/2015 ban hành Công ty th y n S n La hi n qu n cơng trình th y n l n th nh t th c n đ c cơng trình th y n S n La th y n Lai Châu Hai nhà máy c t ch c v n hành t t, s n xu t cung c p n t o ngu n n đáng k đáp ng nhu c u ph t i đ c bi t gi cao m Tuy nhiên c ng nh h u h t cơng trình th y n c a EVN qu n hi n nay, công tác qu n ch t l trì c ng ch a đ ng b o c th c hi n b n, nhà máy đ u ch a có quy trình v n hành, quy trình t ch c th c hi n cơng vi c b o trì, tác gi th y r ng ch đ i EVN đ a m t quy trình m u đ th c hi n cơng trình c n s m t ch c qu n công tác theo m t quy trình b n, th y n Lai Châu m i phát n t n m 2015 đ n c n công ty nên th c hi n tr c đ làm rút kinh nghi m làm c s đ th c hi n đ i v i th y n S n La tác gi l a ch n đ tài “đ xu t gi i pháp qu n ch t l ng b o trì cơng trình th y n Lai Châu” làm đ tài t t nghi p M c đích nghiên c u: Nghiên c u c s khoa h c th c trang v cơng tác b o trì cơng trình Th y n đ đ xu t gi i pháp qu n ch t l ng công tác b o trì Cơng trình th y n Lai Châu t i th tr n N m Nhùn – huy n N m Nhùn – t nh Lai Châu it it ng ph m vi nghiên c u: ng nghiên c u: tài nghiên c u v qu n ch t l ng c a công tác b o trì cơng trình th y n Ph m vi nghiên c u: lu n v n nghiên c u đ xu t gi i pháp qu n ch t l tác b o trì cơng trình th y n Lai Châu ng cơng B c 3: Th c hi n s a ch a l n Công tác chu n b v t t , thi t b : Sau có ph m cs ađ ng án k thu t, d toán danh c t, Phòng KHVT ph i ti n hành công tác chu n b g m: L p đ n hàng v t t , thi t b cho t ng danh m c s a ch a: Trong l p đ n hàng Phòng KHVT có trách nhi m ki m tra đ i chi u đ lo i kh i đ n hàng s v t t , thi t b b o đ m ch t l ng, phù h p yêu c u s d ng hi n t n kho c a công ty (k c kho c a phân x ng, đ i, t s n xu t) s v t t thi t b thu h i đ c ph c h i đáp ng yêu c u s d ng T ng h p nhu c u t đ n hàng v t t , thi t b c a danh m c s a ch a đ phân chia gói th u: Vi c phân chia gói th u ph i c n c vào công ngh , tính ch t k thu t ti n đ th c hi n danh m c s a ch a Gói th u c n phân chia theo quy mô h p đ m b o tính đ ng b c a danh m c s a ch a Khơng phân chia gói th u nh đ th c hi n ch đ nh th u T ch c đ u th u h p đ ng mua s m v t t , thi t b d ch v theo quy đ nh hi n hành v công tác đ u th u h p đ ng b o đ m th i gian cung ng v t t , thi t b d ch v phù h p v i ti n đ c a danh m c s a ch a đ Phòng, phân x c phê t Các ng ph i xây d ng ti n đ th c hi n chi ti t, k ho ch nhân l c th c hi n công tác chu n b có liên quan khác đ b o đ m th c hi n ti n đ kh i l ng s a ch a đ c t Th c hiên s a ch a: Các công vi c công ty không đ m nh n đ c Phòng KHVT tham m u cho giám đ c đ t ch c l a ch n nhà th u đ th c hi n s a ch a đ m b o ti n đ th c hi n theo k ho ch, Phòng KTh ch trì t ch c t TVGS đ qu n giám sát công vi c s a ch a c a nhà th u theo quy đ nh Các công vi c t th c hi n cơng ty giao cho phân x ng s a ch a n ho c phân x th c hi n theo k ho ch công vi c n m đ ng khác t ch c tri n khai c giám đ c ch trì t k ho ch s n xu t n m Phòng KTh phòng ch trì ki m tra đôn đ c đ nh k báo cáo giám đ c tình hình th c hi n cơng tác s a ch a đ giám đ c ch trì cu c h p giao ban hàng tháng/quý đ ki m m th c hi n công vi c k ho ch c a tháng/quý ti p theo 101 Công vi c s a ch a ph i đ c Giám đ c đ n v tr c ti p giao cho phân x ng theo ch đ phi u giao vi c, ghi rõ tên cơng vi c, n i dung, quy trình th c hi n, bi n pháp an toàn, yêu c u k thu t, th i h n hoàn thành đ nh m c nhân công, v t t , ca máy Sau hồn t t cơng vi c s a ch a, Phân x ng th c hi n có trách nhi m n đ s li u th c t v th i gian hồn thành, nhân cơng, v t t , ca máy s d ng vào phi u giao vi c đ th ng kê, phân tích l u tr Các Phân x ng c n rà soát, b sung quy trình k thu t cho công vi c s a ch a, phi u giao vi c, b ng ch m công lao đ ng, theo dõi v t t s d ng, đ nh m c áp d ng tin h c cho cơng tác Các chi phí chung, l i nhu n đ nh m c, chi phí khác (kh o sát, thi t k k thu t, giám sát, nghi m thu k thu t, l p t d tốn, quy t tốn, d phòng ) ph i th c hi n theo quy đ nh c a Nhà n c T p đoàn i n l c Vi t nam Các công vi c c n thuê đ n v bên th c hi n ph i tuân th quy đ nh c a Nhà n c T p đoàn n l c Vi t nam v đ u th u, h p đ ng kinh t Trong s a ch a ph i th c hi n thu h i v t t b o đ m ch t l ng đ s a ch a, ph c h i đ s d ng l i nh m ti t ki m chi phí s a ch a, th c hi n theo quy đ nh v thu h i ph c h i v t t , ph tùng thi t b tháo s a ch a Các v t t , thi t b có th s d ng trình s a ch a c n đ c tính đ n t l p k ho ch v t t Các v t t , thi t b thu h i ph i s m làm th t c nh p kho Các lo i v t t , thi t b thu h i ph li u, đ n v ph i theo quy đ nh đ tránh t n kho Nghi m thu, b o hành đánh giá ch t l ng công tác s a ch a: B t k thi t b ho c h ng m c cơng trình q trình s a ch a đ u ph i ch u s giám sát k thu t c a đ n v ch qu n, tuân th quy đ nh v nghi m thu b o hành c a T p đoàn n l c Vi t nam Các đ n v s a ch a b ph n thi t b ho c h ng m c cơng trình ph i có trách nhi m b o hành b ph n thi t b ho c h ng m c cơng trình y 102 Giám sát k thu t, t ch c nghi m thu, đánh giá ch t l ng s a ch a trách nhi m b o hành th c hi n theo quy đ nh v nghi m thu b o hành SCL Ki n ngh m u bi u đánh giá ch t l ng c a công tác s a ch a nh b ng sau: B ng 3.16: B ng đánh giá ch t l Ch s đo l STT ng ng c a công tác SCTSC Tiêu chí đo l ng nv Chi phí Duy tu cho t ng thi t b n m Chi phí VND Chi phí VND Chi phí Duy tu/Chi phí thay th v t t thi t b Chi phí Duy tu/Chi phí s n xu t c a thi t b Chi phí VND Chi phí Duy tu/Cơng su t th c Chi phí VND Chi phí Duy tu/S n l Chi phí VND Th i gian Gi ng Th i gian ho t đ ng gi a hai l n s c T n su th h ng n m S l ng s c S S l n d ng thi t b không theo k ho ch cho b o d ng/t ng th i gian d ng thi t b n m T l % T l % Th i gian Gi S l n d ng thi t b theo k ho ch/t ng th i gian d ng thi t b n m Th i l ng dành cho công tác Duy Tu thi t b thi t b ho t đ ng v 10 B th i l t ng cho phép c 4: L p báo cáo, l u tr h s chu n b cho k ho ch n m ti p theo Phòng KHVT ch trì th c hi n l p trình giám đ c v n b n báo cáo EVN đ nh k quý v k t qu th c hi n công vi c c a công ty k ho ch quý ti p theo 103 Phòng KTh ch trì t ch c th c hi n l u tr h s tài li u liên quan đ n tồn b cơng vi c th c hi n s a ch a c a phân x Các phòng c n c nhi m v đ ng, c a t TVGS c giao đ rà soát th c hi n công tác l p k ho ch b o trì c a n m ti p theo 3.5.4 Qu n ch t l ng giám sát thi công xây d ng: B ng 3.17 L u đ qu n ch t l ng giám sát thi công xây d ng T p h p nghiên c u h s , hi n tr ng, l p đ c ng TVGS Trình đ c ng TVGS Khơng đ t t B trí nhân l c đ th c hi n công tác TVGS theo đ c ng đ c t Ki m tra, nghi m thu công vi c xây d ng theo HSTK ch d n k thu t Nghi m thu chuy n giai đo n/ hoàn thành b ph n/ hồn thành cơng trình t a cơng trình vào khai thác s d ng Ban giao h s hồn cơng cho C T đ l u gi Thanh h p đ ng 104 Khơng đ t Trình t b B c th c hi n quy trình nh sau: c 1: T p h p nghiên c u h s , hi n tr Sau th c hi n nhi m v TVGS đ đ ng, TVGS ph i b trí l c l ng, l p đ c c Giám đ c công ty giao qua hình th c h p ng k s giám sát t ch c nghiên c u h s , tiêu chu n k thu t c a công trình đ l p đ c ng TVGS trình Phòng KTh th m tra trình L cơng ty xem xét phê t, k c v i tr nhân c ng TVGS ph i nêu đ yêu c u k thu t, kh i l ng TVGS ng h p TVGS chuyên gia cá c tóm t t t ng th công vi c ph i th c hi n, ng công vi c th c hi n, yêu c u m u b ng bi u biên b n nghi m thu, ti n đ k ho ch b trí, phân cơng nhân s th c hi n Trong ph i phân giao nhi m v c th cho t ng thành viên t TVGS, t tr B ng… c 2: Th c hi n công tác TVGS Trên c s đ c ng TVGS đ c phê t, TVGS ph i b trí đ nhân l c t ch c th c hi n cơng tác TVGS ph i th c hi n đ c n i dung: Ki m tra v nhân l c, thi t b thi công c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình đ a vào cơng tr ng; Ki m tra h th ng qu n ch t l ng c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình; Ki m tra gi y phép s d ng máy móc, thi t b , v t t có yêu c u an tồn ph c v thi cơng xây d ng cơng trình; Ki m tra phòng thí nghi m c s s n xu t v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng ph c v thi công xây d ng c a nhà th u thi công xây d ng công trình Ki m tra giám sát ch t l ng v t t , v t li u thi t b l p đ t vào cơng trình nhà th u thi công xây d ng công trình cung c p theo yêu c u c a thi t k , bao g m: Ki m tra gi y ch ng nh n ch t l ng c a nhà s n xu t, k t qu thí nghi m c a phòng thí nghi m h p chu n k t qu ki m đ nh ch t l đ c c quan nhà n ng thi t b c a t ch c c có th m quy n cơng nh n đ i v i v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng, thi t b l p đ t vào cơng trình tr c đ a vào xây d ng cơng trình; 105 Khi nghi ng k t qu ki m tra ch t l ng v t li u, thi t b l p đ t vào cơng trình nhà th u thi công xây d ng cung c p ch đ u t th c hi n ki m tra tr c ti p v t t , v t li u thi t b l p đ t vào cơng trình xây d ng Ki m tra giám sát q trình thi cơng xây d ng cơng trình, bao g m: Ki m tra bi n pháp thi công c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình; Ki m tra giám sát th ng xuyên có h th ng q trình nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình tri n khai cơng vi c t i hi n tr ng K t qu ki m tra đ u ph i ghi nh t giám sát c a ch đ u t ho c biên b n ki m tra theo quy đ nh; Xác nh n b n v hồn cơng; T ch c nghi m thu cơng trình xây d ng theo quy đ nh (TCXDVN 371:2006 ch ng V - ngh đ nh 15/2013/N -CP); T p h p, ki m tra tài li u ph c v nghi m thu công vi c xây d ng, b ph n cơng trình, giai đo n thi cơng xây d ng, nghi m thu thi t b , nghi m thu hồn thành t ng h ng m c cơng trình xây d ng hồn thành cơng trình xây d ng; Phát hi n sai sót, b t h p v thi t k đ u ch nh ho c yêu c u nhà th u thi t k u ch nh; T ch c ki m đ nh l i ch t l ng b ph n cơng trình, h ng m c cơng trình cơng trình xây d ng có nghi ng v ch t l ng; Ch trì, ph i h p v i bên liên quan gi i quy t nh ng v ng m c, phát sinh thi cơng xây d ng cơng trình B c 3: Nghi m thu bàn giao đ a cơng trình vào khai thác s d ng/ quy t toán h p đ ng Cơng trình sau hồn thành tồn b công vi c bao g m v hi n tr ng h s hồn cơng, TVGS ph i ki m tra xác nh n toàn b báo cáo ch đ u t t ch c nghi m thu bàn giao cơng trình đ a vào khai thác s d ng Vi c t ch c th c hi n biên b n nghi m thu quy t toán ph i đ 106 c th c hi n th i gian không tu n, khơng đ x y tình tr ng cơng trình đ a vào s d ng mà khơng quy t tốn đ c H s hồn cơng, quy t toán đ c TVGS bàn giao l i cho ch đ u t đ th c hi n l u tr theo quy đ nh 3.5.5 T ch c qu n công tác qu n tr doanh nghi p: Th c hi n v n hóa doanh nghi p, v n hóa EVN nâng cao ch t l l c: Phòng TCNS V n phòng th ng ngu n nhân ng xuyên t ch c l p h c đào t o ng n h n v th c thi v n hóa doanh nghi p c a cơng ty, v n hóa EVN v i m c tiêu t ng cán b , công nhân viên hi u th c hi n t t m c tiêu c a công ty đ t Nh trình bày Cơng ty th y n S n La có đ i ng cán b công nhân viên tr đ c đào t o c b n t t, có trình đ chun môn cao Hàng n m công tác đào t o v an toàn lao đ ng, v sinh an toàn th c ph m phòng ch ng cháy n t i công tr ng đ c th c hi n r t t t Tuy nhiên vi c c p nh t b sung ki n th c, ch ng ch hành ngh liên quan đ n thi t k , giám sát, đ nh giá xây d ng, ch ng ch l p đ t s a ch a thi t b , đ u th u ch a đ c Công ty quan tâm m c s nh h ng khơng nh đ n vi c th c hi n công vi c b o trì v n hành c a Cơng ty Do c n thi t ph i c cán b chuyên môn h c t p thi ch ng ch hành ngh đ th c hi n cơng tác b o trì g m: Ch ng ch hành ngh nh giá xây d ng: Cho k s l p th m tra d toán xây d ng, thi t b Ch ng ch hành ngh Thi t k : Cho k s th c hi n công tác kh o sát, l p ph ng án, nhi m v , báo cáo kinh t k thu t ho c d án cơng trình Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng, giám sát l p đ t thi t b : Cho k s th c hi n công tác giám sát xây d ng giám sát l p đ t thi t b Ch ng ch hành ngh đ u th u: Cho k s , chuyên viên phòng nghi p v tham gia t chuyên gia đ u th u 107 Công tác đào t o v ngo i ng cho k s th c hi n tr c ti p công vi c liên quan đ n thi t b n c c n ph i t ng c c nhân có trình đ ngo i ng t t ng th c hi n Hi n k s , công ty không nhi u (5/200 ng i) đ c bi t nh ng cán b có th làm vi c đ c l p v i công vi c chuyên gia n c n t ng c c Do ng c cán b h c t p đào t o v n ng l c ngo i ng , ngo i ng chuyên ngành r t quan tr ng Áp d ng ph n m m công tác qu n tr doanh nghi p: Ph n m m qu n t ch c nhân s , ph n m m E.Office công tác qu n lý, b sung camera quan sát nâng c p ph n m m chuyên dùng đ qu n công tác ki m tra, quan tr c, b o d ng, s a ch a C p nh t ph n m m Data vision đ thu th p s li u t đ ng có ch c n ng phân tích c nh b o t ng ch tiêu an toàn đ p đ c áp d ng m ts đ pl n th gi i Nâng c p h t ng m ng đ t ch c cu c h p giao ban tr c n qu n u hành s n xu t gi m thi u tình tr ng l i gi a hai nhà máy, c p nh t b sung ph n m m qu n k thu t ngu n n g m modul (thi t b , s c /khi m khuy t, v n hành, s a ch a, v t t , an toàn, th vi n, th y v n, báo cáo s n xu t) cho phù h p v i yêu c u qu n c a EVN Th c hi n mã hóa, đánh s thi t b : So v i nhà máy nhi t n l ng thi t b nhà máy không l n, nhiên đ th c hi n công vi c liên quan đ n b o trì cơng trình đ đ c khoa h c hi u qu vi c đánh s hi u thi t b nhà máy c n c th c hi n s m t t Vi c đánh s , hi u thi t b giúp cho công nhân, k s v n hành nhanh chóng l p báo cáo đ c tình tr ng c a thi t b ho t đ ng m t cách k p th i, đ c bi t đ i v i tình hu ng kh n c p Vi c đánh s th đ c ghi vào t m tôn nh kích th c kho ng 5x10cm t m tơn đ có cđ cl góc đ treo vào thi t b qua dây cáp treo đính vào thi t b , hi u đ c l p thành bi u b ng, th t tên thi t b Chi ti t có th nh hình sau: 108 Hình 3.20: T m nhơm mã hóa hi u van x 109 3.5.6 Thành l p m t đ n v th c hi n công tác s a ch a chuyên nghi p i v i nhà máy th y n EVN qu n hi n công tác b o trì nhà máy th y n th c hi n đ c l p C quan, qu n v n hành nhà máy th c hi n đ c g i mô hình phân tán máy n hay t ng Cơng ty th y n Mơ hình có u m nhân s làm công tác b o d ng s a ch a bám sát trình s n xu t, hi u rõ tính n ng c a thi t b , có th s a ch a k p th i h h ng đ c phát hi n Mơ hình ti p nh n qu n v t t , ph tùng, ph ki n, thi t b máy móc ph c v b o d ng s a ch a h ng m c v t t thi t b d tr kèm theo thi t b dây chuy n l p đ t nhà th u, nhà ch t o cung c p T i m i nhà máy n v n ph i trì l c l d ng b o d ng s a ch a (l n hay nh ) đ đáp ng k p th i công vi c b o ng s a ch a c n thi t đ t xu t, c ng nh b o d ng s a ch a nh M t khác v c b n n i dung hình th c b o trì c a nhà máy th y n gi ng tác gi ki n ngh v i EVN nên thay đ i mơ hình t p trung, t c thành l p công ty s a ch a chuyên nghi p v i sau: Mơ hình có th đ m nhi m b o d ng s a ch a đ ng th i cho nhi u nhà máy n, quy mô toàn qu c c s l n, chuyên nghi p, có th đáp ng c khâu s n xu t ph tùng, ph ki n thay th , ki m tra, th nghi m đánh giá ch t l ng l i c a ph tùng, ph ki n, v t li u M t đ n v /công ty đ c l p v i nhà máy n, có th đ t (ho c không) khuôn viên c a nhà máy n, đ m nhi m công tác b o d ng s a ch a cho nhà máy n có th có ho t đ ng s n xu t kinh doanh khác Tùy theo quy mô hình th c t ch c, mơ hình có tên g i khác nh trung tâm b o d ng s a ch a chuyên nghi p, cơng ty, xí nghi p b o d ng s a ch a ây mơ hình b o d ng s a ch a có tính chun nghi p cao v c nhân l c (công nhân, k thu t lành ngh , l c l đ y đ máy móc ph d ng b o d ng có chun mơn kinh nghi m), có ng ti n v t t , ph tùng, ph ki n đ tri n khai công tác b o ng s a ch a, có th t ch t o, s n xu t m t s v t t ph tùng thay th Các u khuy t m c a mơ hình b o d hình b o d ng s a ch a đ c l p nh ng ng s a ch a t p trung c ng t ng t nh mô m c đ cao h n V i u m v hi u 110 su t ph c v , n ng su t lao đ ng, gi m đ c t tr ng đ u t ngu n l c, chun mơn hóa có u ki n nâng cao trình đ , n ng l c nên mơ hình t ch c b o d ch a t p trung đ c áp d ng ph bi n khu v c th gi i 111 ng s a K t lu n ch đ a gi i pháp qu n ch t l Ch ng 3: ng công tác b o trì cơng trình th y n Lai Châu ng tác gi gi i thi u v d án đ u t cơng trình, v tr thông s c a d án c ng, gi i thi u ch d án, đ n v qu n t ch c th c hi n d án đ n v qu n v n hành d án Qua th y đ c t d án xây d ng c quan qu n v n hành d án tham gia th c hi n công tác gi m sát thi công, giám sát l p đ t thi t b đ qua n m b t đ c cơng trình ph c v t t cơng tác qu n v n hành cơng trình Ti p tác gi gi i thi u đ c th c tr ng cơng tác b o trì c a cơng trình Th y n Lai Châu, quy trình qu n v n hành đ c Công ty th y n S n La l p đ t ch c qu n v n hành cơng trình, tác gi phân tích ngun nhân đ th y đ c s c n thi t ph i có quy trình qu n v n hành đ ph c v tr c ti p công tác qu n ch t l ng b o trì cơng trình th y n Lai Châu k t h p v i quy trình có đ đ m b o tính th ng nh t khoa h c giúp công tác s n xu t u hành c a công ty đ t hi u qu cao nh t Song song v i cơng tác nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, áp d ng ng d ng khoa h c công ngh qu n lý, qu n tr doanh nghi p c n ph i đ c Công ty th y n S n La th c hi n đ ng b Ngồi đ đ m b o tính chun nghi p, gi m thi u v t t chi phí nhân l c d th a b o d ng, s a ch a nhà máy th y n tác gi c ng đ xu t nên có m t đ n v th c hi n s a chuyên nghi p đ th c hi n nhi m v s a ch a nhà máy th y n toàn EVN 112 K T LU N VÀ KI N NGH Nh ng k t qu đ t đ c c a lu n v n V i m c đích đ a m t gi i pháp qu n ch t l ng b o trì cơng trình th y n Lai Châu nhà máy ch a có m t quy trình b o trì th c, lu n v n đ a c s lu n liên quan đ n công tác b o trì cơng trình th y n nói chung t đánh giá th c tr ng c a cơng tác b o trì đ i v i cơng trình th y n Lai Châu, m c dù t th i m đ a vào v n hành đ n nhà máy đ đ c ki m tra, b o d c v n hành t t, thi t b đ u ng, s a ch a thay th đ nh k , công tác ki m tra th c hi n nghiêm túc theo quy đ nh c a Công ty th y n S n La, nhiên công tác qu n v b o trì ch a đ c quan tâm m c, lu n v n đánh giá công tác c n đ quan tâm trú tr ng theo th i gian, gi i pháp đ qu n ch t l c ng b o trì cơng trình mà lu n v n đ a mang tính ch t t ng th g m: Qu n ch t l ng công tác l p k ho ch b o trì Qu n ch t l ng công tác ki m tra, quan tr c Qu n ch t l ng công tác b o d ng, s a ch a T ch c qu n công tác qu n tr doanh nghi p Thành l p m t đ n v th c hi n công tác s a ch a chuyên nghi p Do kinh nghi m hi u bi t có gi i h n, đ c bi t l nh v c chuyên ngành m i, l ng tài li u nghiên c u ch a sâu nên lu n v n không tránh kh i sai sót v y tác gi r t mong nh n đ c s tham gia góp ý đ đ tài nghiên c u đ hoàn thi n h n V i mong mu n công tác qu n ch t l ng b o trì c n đ c t t c ch đ u t , c quan qu n v n hành quan tâm, trú tr ng h n n a đ i v i cơng trình th y n Lai Châu nói riêng tồn b nhà máy th y n c n đ cơng tác b o trì đ c nói chung c th c hi n b n, th ng nh t đ m b o chi phí v n hành t i u an tồn cho cơng trình trình khai thác theo th i gian Ki n ngh : 113 V i Chính ph : C n b sung Ch tài v quy trình b o trì cơng trình th y n đ th ng nh t toàn qu c th c hi n, cơng tác qu n ch t l ng b o trì y u t hàng đ u V i EVN: Yêu c u đ n v , nhà máy tr c thu c t ch c l p th ng nh t ph ng th c qu n th c hi n m t cách th ng nh t toàn t p đoàn, s m thay th quy ch s 447/Q -EVN-H QT ngày 07/12/2004 cho phù h p v i u ki n tình hình th c t EVN c ng nên xem xét ý t ng thành l p n v s a ch a chuyên nghi p đ th c hi n vi c b o trì, s a ch a thi t b toàn T p đoàn, nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, n ng su t lao đ ng đ gi m b t nhân công t n d ng t i đa trang thi t b , gi m b t vi c nh p kh u trang thi t b d phòng có th u chuy n cho nhà máy đ i v i công tác qu n v n hành nhà máy n H ng nghiên c u ti p theo: Ti p t c nghiên c u đ a gi i pháp t t h n n a đ i v i công tác qu n ch t l ng b o trì nói riêng cơng tác b o trì cơng trình th y n, cơng trình n nói chung đ đ m b o chi phí h p gi m b t r i ro trình khai thác v n hành nhà máy n t i Vi t Nam 114 TÀI LI U THAM KH O [1] Chính ph - Ngh đ nh 46/2015/N -CP v qu n ch t l cơng trình xây d ng ngày 12/5/2015 ng b o trì [2] Thơng t s 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 c a B xây d ng v Quy chu n k thu t qu c gia Nguyên t c phân lo i, phân c p cơng trình dân d ng, cơng nghi p h t ng k thu t đô th [3] Tr n Ch ng - V n đ b o trì cơng trình xây d ng chí xây d ng, 2007 Vi t Nam, Hà N i: T p [4] B công th ng, http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chitiet/quy-trinh-van-hanh-ho-chua-thuy-%C4%91ien-108397-136.html, Hà N i: C ng thông tin n t b công th ng, 2016 [5] Chính ph Ngh đ nh s 72, Qu n an toàn đ p, Hà N i n m 2007 [6] Hoàng Xuân H ng - S tay an toàn đ p, Hà N i, 2012 [7] Công ty TVXD n m 2010 i n -Thi t k k thu t cơng trình Th y n Lai Châu [8] http://www.evn.com.vn/d6/gioi-thieu-d/Tong-quan-ve-Tap-doan-Dien-lucViet-Nam-2-3-877.aspx [9] http://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-so-huu-hon-63-tong-cong-suat-dattoan-he-thong-6-12-19870.aspx [10] Công ty th y n S n La - Quy t đ nh s 109/Q -T SL-TCHC phê t ch c n ng nhi m v Phòng phân x ng ngày 28/5/2012 [11] Công ty th y n S n La - Báo cáo s 363/BC-T SL v k t qu s n xu t kinh doanh n m 2017 c a ngày 25/12/2017 [12] T p đoàn i n l c Vi t Nam - Quy t đ nh s 447/Q -EVN-H QT ngày 07/12/2004 v Quy đ nh s a ch a tài s n c đ nh T p đoàn i n l c Qu c gia Vi t Nam 115 ... N LÝ CH T L NG CÔNG TÁC B O TRÌ CƠNG TRÌNH 1.1 Khái quát chung v công tác b o trì cơng trình xây d ng 1.1.1 Khái ni m l ch s v b o trì cơng trình xây d ng 1.1.2 B o trì. .. trì cơng trình xây d ng 1.1 1.1.1 Khái ni m l ch s v b o trì cơng trình xây d ng B o trì cơng trình xây d ng t p h p công vi c nh m đ m b o trì s làm vi c bình th ng, an tồn c a cơng trình theo... thi t k thi công đ n b o hành, b o trì cơng trình xây d ng, quy đ nh trách nhi m t ng ch th tham gia ho t đ ng xây d ng công trình, quy đ nh rõ vi c l p quy trình b o trì cơng trình xây d ng đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy điện lai châu luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , Đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy điện lai châu luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay