Ban cam ket tu duong tho HCM 2019

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:27

I. NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN VỀ NỘI DUNG HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. 1. Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân: ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN M’ĐRAK CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thị trấn M’Drắk, ngày 30 tháng năm 2019 BÀI THU HOẠCH VÀ CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 Họ tên: Sinh ngày: Quê quán: Nơi cư trú: Ngày vào Đảng: 03/11/2007 Chính thức: 03/11/2008 Hiện sinh hoạt chi bộ: Trường TH Kim Đồng, Đảng Thị trấn M’Drắk Chức vụ nay: Không Đơn vị công tác: Trường TH Kim Đồng, Thị trấn M’Drắk Qua học tập nghiên cứu chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn tọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân Dân theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tơi xin trình bày nhận thức cam kết thực cụ thể thân sau: I NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN VỀ NỘI DUNG HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân nội dung tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công đổi mới; đồng thời giải pháp quan trọng, cấp bách xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống trị giai đoạn Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân: Tơn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí Nhân dân Theo Hồ Chí Minh, “vơ luận việc người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa cả” Người rằng: “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu chân lý này: dân tốt Lúc họ hiểu việc khó khăn họ làm được, hy sinh họ khơng sợ” Theo Người, “nếu khơng có nhân dân Chính phủ khơng đủ lực lượng… Chúng ta phải u dân, kính dân dân u ta, kính ta” Theo Bác, muốn thật tôn trọng nhân dân phải hiểu dân Chính tài dân, sức dân, dân, quyền dân, lòng dân, khơn khéo, hăng hái, anh hùng tạo nên “cái gốc” dân Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò nhân dân, ý thức tơn trọng nhân dân phải đặc biệt ý khơng xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân Phải ln tơn trọng giữ gìn cơng, nhân dân Về phát huy dân chủ Dân chủ Người giải thích ngắn gọn, súc tích dân làm chủ dân chủ Trong nước dân chủ địa vị cao dân, dân quý nhất, lực lượng nhân dân mạnh Phát huy dân chủ phát huy tài dân Muốn vậy, phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân Học hỏi dân để lãnh đạo dân Theo Hồ Chí Minh “Khơng học hỏi dân khơng lãnh đạo dân Có biết làm học trò dân, làm thầy học dân” Phát huy dân chủ khía cạnh biểu ý thức tơn trọng Nhân dân Trong chế độ Dân chủ Cộng hòa, dân chủ, Chính phủ, Đảng, cán từ trung ương đến địa phương phải phụng Nhân dân, công bộc dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tớ trung thành nhân dân” Từ chỗ đánh giá cao vai trò dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm Đảng, Nhà nước việc phát huy quyền làm chủ Nhân dân, cho họ có lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm Dân chủ Người giải thích ngắn gọn, súc tích dân làm chủ dân chủ Về chăm lo đời sống Nhân dân Về chăm lo đời sống Nhân dân theo tưởng Hồ Chí Minh người, người, trước hết dân dân Người nói “tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hồn tồn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành” Từ lúc người thiếu niên mười lăm tuổi, Hồ Chí Minh sớm hiểu biết đau xót trước cảnh thống khổ đồng bào Người tâm nước ngồi tìm đường cứu nước, cứu dân II CAM KẾT CỦA BẢN THÂN THỰC HIỆN NĂM 2019 Về tưởng trị - Kiên định với đường lối Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin tưởng Hồ Chí Minh Quán triệt điều lệ nghị Đảng - Luôn chấp hành tốt chủ trương sách pháp luật Đảng nhà nước, chấp hành phân công điều động công tác - Tuyên truyền, vận động người thân quần chúng nhân dân chấp hành thực tốt pháp luật, thực tốt chủ trương đổi sách Đảng nhà nước - Khơng có biểu suy thối tưởng trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 2 Về phẩm chất đạo đức, lối sống - Không ngừng “Học tập làm theo gương theo đạo đức Hồ Chí Minh” - Có lối sống lành mạnh, giản dị, gương mẫu công tác sống - Giữ gìn cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu người đảng viên, việc chấp hành Quy định Ban chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm - Khơng có biểu suy thối đạo đức lối sống Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ; đổi phương pháp công tác lề lối làm việc Cụ thể Lên lớp dạy học với tinh thần trách nhiệm cao nhiệt tình cơng tác để đưa chất lượng dạy học ngày nâng lên Soạn đầy đủ, chương trình thời khóa biểu, sử dụng triệt để đồ dùng dạy học, khơng dạy chay, cắt xén chương trình Tham gia tích cực cac shoatj động tổ chức nhà trường - Tuyên truyền, vận động người thân quần chúng nhân dân chấp hành thực tốt pháp luật, thực tốt chủ trương đổi sách Đảng nhà nước - Tích cực học tập nâng cao trình độ lực cơng tác; hồn thành tốt chức trách nhiệm vụ giao Về tổ chức kỷ luật - Thực nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng; chấp hành phân công tổ chức - Tự giác chấp hành nghị quyết, quy định Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy quan, đơn vị nơi cư trú - Thực nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc “tiếp cận, xử lý chia sẻ thông tin mạng xã hội cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên địa bàn tỉnh” - Thực nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội quy, quy chế, quy định tổ chức, quan, đơn vị Về khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 Trong năm 2018 thân tự phê bình tập thể góp ý hạn chế, khuyết điểm như: tham gia phát biểu họp, chưa mạnh dạn đấu tranh phê bình phê bình Trong năm thân cam kết thực điều sau để khắc phục hạn chế, khuyết điểm: - Mạnh dạn đấu tranh phê bình tự phê - Sẵn lòng lắng nghe ý kiến đóng góp phê bình quần chúng nhân dân, đồng nghiệp cấp - Ln có thái độ cầu thị việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm Về kế hoạch hành động thực Chỉ thị, Nghị quyết, quy định Đảng: - Phấn đấu thực tốt thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 Bộ Chính trị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII Đảng” nghiêm chỉnh thực nôi dung theo Nghị TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, Đảng viên - Thực nghiêm Quy định Ban Chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm,… Trên Bản thu hoạch cam kết học tập chuyên đề năm 2019 theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Xây dựng ý thức trôn tọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” Rất mong chi tạo điều kiện giúp đỡ để thân tơi hồn thành nhiệm vụ giao XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN M’ĐRAK CHI BỘ KIM ĐỒNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thị trấn M’Drắk, ngày 30 tháng năm 2019 BÀI THU HOẠCH VÀ CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 Họ tên: Nguyễn Gia Hán Sinh ngày: 29/11/1989 Q qn: Kì Anh, Hà Tính Nơi cư trú: Thôn 5, Ea riêng, M’Drắk, Đắk Lắk Ngày vào Đảng: 27/2/2013 Chính thức: 27/2/2014 Hiện sinh hoạt chi bộ: Trường TH Kim Đồng, Đảng Thị trấn M’Drắk Chức vụ nay: Không Đơn vị công tác: Trường TH Kim Đồng, Thị trấn M’Drắk Qua học tập nghiên cứu chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn tọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân Dân theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tơi xin trình bày nhận thức cam kết thực cụ thể thân sau: I NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN VỀ NỘI DUNG HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân nội dung tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công đổi mới; đồng thời giải pháp quan trọng, cấp bách xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống trị giai đoạn Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân: Theo đạo đức Hồ Chí Minh ý thức tơn trọng Nhân dân thể bật thống tưởng đạo đức tưởng trị Người Ý thức tôn trọng nhân dân khía cạnh đạo đức cần phải khai thác việc coi trọng, đề cao nhân dân Tôn trọng nhân dân đạo đức Hồ Chí Minh đề cao ý dân, sức dân, “dễ mười lần không dân chịu Khó trăm lần dân liệu xong” Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều trái ý dân Dân muốn gì, ta phải làm nấy”(3) Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật tôn trọng nhân dân Về phát huy dân chủ Dân chủ Người giải thích ngắn gọn, súc tích dân làm chủ dân chủ Phong cách Hồ Chí Minh phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tơn trọng nhân dân, đề cao vai trò, vị trí nhân dân Dù bận nhiều cơng việc đối nội, đối ngoại, với dân, đến với quần chúng, người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý nhu cầu thường trực Bác Để thực phong cách dân chủ, cần phải hiểu: “nếu quần chúng nói mười điều mà có vài điều xây dựng, quý báu bổ ích Uy tín người lãnh đạo chỗ mạnh dạn thực tự phê bình phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày tiến chỗ giấu giếm khuyết điểm e sợ quần chúng phê bình”(6) Người rõ: “để phát huy ưu điểm, điều quan trọng dân nói Dân biết nhiều việc mà cấp lãnh đạo Việc phải bàn với dân; dân có ý kiến hay Về chăm lo đời sống Nhân dân Theo Người, Đảng cán bộ, đảng viên phải gần gũi nhân dân, quan tâm đến việc nhỏ cho đời sống ngày Nhân dân “Chính sách Đảng Chính phủ phải chăm nom đến đời sống nhân dân Nếu dân đói, Đảng Chính phủ có lỗi; dân rét Đảng Chính phủ có lỗi; dân dốt Đảng Chính phủ có lỗi; dân ốm Đảng Chính phủ có lỗi Vì vậy, cán Đảng quyền từ xuống dưới, phải quan tâm đến đời sống nhân dân Phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất tiết kiệm Dân đủ ăn đủ mặc sách Đảng Chính phủ đưa dễ dàng thực Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh sách ta dù có hay không thực được” II CAM KẾT CỦA BẢN THÂN THỰC HIỆN NĂM 2019 Về tưởng trị - Kiên định với đường lối Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin tưởng Hồ Chí Minh Quán triệt điều lệ nghị Đảng - Luôn chấp hành tốt chủ trương sách pháp luật Đảng nhà nước, chấp hành phân công điều động công tác - Tuyên truyền, vận động người thân quần chúng nhân dân chấp hành thực tốt pháp luật, thực tốt chủ trương đổi sách Đảng nhà nước - Khơng có biểu suy thối tưởng trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Về phẩm chất đạo đức, lối sống - Không ngừng “Học tập làm theo gương theo đạo đức Hồ Chí Minh” - Có lối sống lành mạnh, giản dị, gương mẫu cơng tác sống - Giữ gìn cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu người đảng viên, việc chấp hành Quy định Ban chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm - Không có biểu suy thối đạo đức lối sống Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Bản thân lên lớp dạy học với tinh thần trách nhiệm cao nhiệt tình cơng tác để đưa chất lượng dạy học ngày nâng lên Soạn đầy đủ, chương trình thời khóa biểu, đánh giá học sinh thông quy định Vơi svai trò bí thư đồn trường tơ ln hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách, lãnh đạo tổ chức đoàn đơn vị ngày lớn mạnh - Tuyên truyền, vận động người thân quần chúng nhân dân chấp hành thực tốt pháp luật, thực tốt chủ trương đổi sách Đảng nhà nước - Tích cực học tập nâng cao trình độ lực cơng tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Về tổ chức kỷ luật - Thực nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng; chấp hành phân công tổ chức - Tự giác chấp hành nghị quyết, quy định Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy quan, đơn vị nơi cư trú - Thực nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc “tiếp cận, xử lý chia sẻ thông tin mạng xã hội cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên địa bàn tỉnh” - Thực nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội quy, quy chế, quy định tổ chức, quan, đơn vị Về khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 Trong năm 2018 thân tự phê bình tập thể góp ý hạn chế, khuyết điểm như: tham gia phát biểu họp, chưa mạnh dạn đấu tranh phê bình phê bình Trong năm thân cam kết thực điều sau để khắc phục hạn chế, khuyết điểm: - Mạnh dạn đấu tranh phê bình tự phê - Sẵn lòng lắng nghe ý kiến đóng góp phê bình quần chúng nhân dân, đồng nghiệp cấp - Ln có thái độ cầu thị việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm Về kế hoạch hành động thực ChỈ thị, Nghị quyết, quy định Đảng: - Phấn đấu thực tốt thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 Bộ Chính trị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII Đảng” nghiêm chỉnh thực nôi dung theo Nghị TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, Đảng viên - Thực nghiêm Quy định Ban Chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm,… Trên Bản thu hoạch cam kết học tập chuyên đề năm 2019 theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Xây dựng ý thức trôn tọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” Rất mong chi tạo điều kiện giúp đỡ để thân tơi hồn thành nhiệm vụ giao XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT Nguyễn Gia Hán ... XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN M’ĐRAK CHI BỘ KIM ĐỒNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thị trấn M’Drắk, ngày 30 tháng năm 2019 BÀI THU HOẠCH VÀ CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU... gương cán bộ, Đảng viên - Thực nghiêm Quy định Ban Chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm,… Trên Bản thu hoạch cam kết học tập chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Xây dựng... thiếu niên mười lăm tu i, Hồ Chí Minh sớm hiểu biết đau xót trước cảnh thống khổ đồng bào Người tâm nước ngồi tìm đường cứu nước, cứu dân II CAM KẾT CỦA BẢN THÂN THỰC HIỆN NĂM 2019 Về tư tưởng trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban cam ket tu duong tho HCM 2019, Ban cam ket tu duong tho HCM 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay