Logic DC Vien dai hoc mo

27 30 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:59

Logic học đại cương đáp án Vien đai hoc mo ha noiGiao trinh on thi mon nganh ngon ngu anhGiao trinh on thi mon nganh ngon ngu anhGiao trinh on thi mon nganh ngon ngu anhGiao trinh on thi mon nganh ngon ngu anhGiao trinh on thi mon nganh ngon ngu anh Xác định quan hệ đối lập cặp khái niệm đây: Chọn câu trả lời: a “Hàng lương thực” “Hàng xuất khẩu” b “Thị trường tài chính” “Thị trường sức lao động” c “Ngành dịch vụ” “Ngành du lịch” d “Thị trường hàng xuất khẩu” “Thị trường hàng nhập khẩu” Hai khái niệm: “Nguyên đơn” & “Người khởi kiện” có quan hệ sau Hãy xác định câu trả lời Đúng Chọn câu trả lời: a Đồng b Giao c Bao hàm d Tách rời Xác định khái niệm có quan hệ mâu thuẫn cặp khái niệm sau: Chọn câu trả lời: a “Có văn hố” “Vơ văn hố” b “Cao” “Thấp” c “Hàng tiêu dùng” “Thực phẩm” d “Sinh viên” “Học sinh” Trong khái niệm sau, khái niệm có ngoại diên rộng nhất? Chọn câu trả lời: a Người lao động b Giám đốc doanh nghiệp c Giám đốc doanh nghiệp nhà nước d Cán quản lý Hãy chọn câu phát biểu hình thức tư duy: Chọn câu trả lời: a Khái niệm, phán đoán, cảm giác b Khái niệm, phán đoán, suy lý c Phán đoán, suy lý, biểu tượng d Khái niệm, tri giác, biểu tượng Xác định cặp khái niệm có quan hệ bao hàm cặp khái niệm sau: Chọn câu trả lời: a “Hàng văn hoá phẩm” “Hàng thực phẩm” b “Người quản lý” “Giám đốc giỏi” c “Hàng tiêu dùng” “Hàng Việt nam” d “Chiến tranh nghĩa” “Chiến tranh phi nghĩa” Cho định nghĩa sau Hãy định nghĩa hẹp Chọn câu trả lời: a Khí trơ ngun tố hố học khơng tham gia phản ứng hoá học với nguyên tố khác b Kinh tế trị học khoa học nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa c Tuồng loại hành nghệ thuật truyền thống d Hai đường thẳng song song hai đường thẳng nằm mặt phẳng mà không cắt Xác định cặp khái niệm có quan hệ mâu thuẫn cặp khái niệm sau: Chọn câu trả lời: a “Người lao động” “Nhà quản lý” b “Người giám đốc” “Người kế toán trưởng” c “Giáo sư” “Tiến sĩ” d “Người kinh doanh giỏi” “Người kinh doanh không giỏi” Ai người sáng lập lơgíc hình thức? Chọn câu trả lời: a Hê-ghen b Arixtốt c P Bêcơn d Lép-Nít Xác định cặp khái niệm có quan hệ bao hàm (lệ thuộc) cặp khái niệm sau: Chọn câu trả lời: a “Hàng hoá” “Sản phẩm lao động” b “Sinh viên” “Đảng viên” c “Nhà quản lý” “Nhà kinh doanh” d “Trắng” “Đen” Xác định cặp khái niệm có quan hệ đồng cặp khái niệm sau: Chọn câu trả lời: a “Nhà tư bản” “Kẻ bóc lột giá trị thặng dư” b “Giám đốc” “Cử nhân kinh tế” c “Doanh nghiệp khí” “Doanh nghiệp thủ cơng” d “Doanh nghiệp” “Công ty lương thực” Xác định cặp khái niệm có quan hệ đối lập khái niệm sau: Chọn câu trả lời: a Tiền mặt vàng b Giai cấp vô sản giai cấp tư sản c Xã hội cộng sản nguyên thuỷ xã hội cộng sản nguyên thuỷ d Kinh doanh lợi nhuận Hãy chọn câu phát biểu Lơgíc học nghiên cứu: Chọn câu trả lời: a Tư tưởng đạt tới mức độ vật khách quan b Nội dung mà vật khách quan phản ánh vào tư tưởng c Cấu tạo tư tưởng trình phản ánh vật khách quan d Lơgíc học khoa học nghiên cứu hình thức quy luật tư nhằm nhận thức đắn giới khách quan Khái niệm “Doanh nghiệp” phân chia thành: “Doanh nghiệp lớn”; “Doanh nghiệp vừa”; “Doanh nghiệp nhỏ”; “Doanh nghiệp tư nhân”.Hãy xác định quy tắc mà phân chia nói vi phạm Chọn câu trả lời: a Không thay đổi sở phân chia b Vi phạm quy tắc c Các phận thu sau phân chia phải loại trừ d Phân chia phải cân đối Xác định cặp khái niệm có quan hệ giao cặp khái niệm sau: Chọn câu trả lời: a “Doanh nghiệp gốm sứ” “Doanh nghiệp tư nhân” b “Thành phố có quảng trường Ba Đình” “Thủ Hà nội” c “Màu trắng” “Màu đen” d “Người lao động” “Cử nhân kinh tế” Định nghĩa sau sai vi phạm quy tắc nào?“Hàng hố vật phẩm lao động làm ra” Chọn câu trả lời: a Định nghĩa không luẩn quẩn b Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn c Định nghĩa phải cân đối d Định nghĩa không phủ định Cho định nghĩa khái niệm: "Lơgíc học khoa học nghiên cứu tư duy”.Định nghĩa vi phạm quy tắc quy tắc định nghĩa khái niệm Hãy chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời: a Định nghĩa vừa rộng, vừa hẹp b Định nghĩa hẹp c Định nghĩa rộng d Khơng vi phạm quy tắc Có người định nghĩa: “Ơtơ phương tiện giao thơng giới”.Hỏi: Định nghĩa vi phạm quy tắc quy tắc định nghĩa ghi Chọn câu trả lời: a Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn b Định nghĩa không phủ định c Định nghĩa phải cân đối d Định nghĩa không luẩn quẩn Khái niệm “phương tiện giao thông” phân chia thành khái niệm:“Phương tiện giao thông đường thuỷ” - “Phương tiện xe lửa” - “Phương tiện máy bay”.Hỏi: Cách phân chia khái niệm vi phạm quy tắc quy tắc phân chia khái niệm ghi đây: Chọn câu trả lời: a Vi phạm tất phương án b Các thành phần phân chia phải loại trừ c Phân chia phải cân đối d Phân chia phải theo sở định Phân chia khái niệm “Sinh viên” thành khái niệm:“Sinh viên nữ” - “Sinh viên nước Châu á” - “Sinh viên giỏi” - “Sinh viên yếu”.Hỏi: Phép phân chia khái niệm vi phạm quy tắc nào: Chọn câu trả lời: a Phân chia phải sở b Phân chia phải cân đối c Các thành phần phân chia phải loại trừ d Cả quy tắc bị vi phạm Suy luận “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa” thuộc loại suy luận quy nạp đây: Chọn câu trả lời: a Suy luận quy nạp kết hợp quy nạp hồn tồn khơng hồn tồn b Suy luận quy nạp khoa học c Suy luận quy nạp phổ thơng d Suy luận quy nạp hồn toàn Cho suy luận: “Mọi kim loại dẫn điện, Đồng dẫn điện nên đồng kim loại” Hỏi: Suy luận khơng hợp lơgíc vi phạm quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời: a M¯ không chu diên tiền đề b Thuật ngữ không chu diên tiền đề mà chu diên kết luận c Suy luận hợp lơgíc d Có nhiều ba thuật ngữ Hãy chọn câu phát biểu đúng: Chọn câu trả lời: a Định nghĩa xây dựng định nghĩa mà rõ phương thức phát sinh riêng vật cần định nghĩa b Không câu c Định nghĩa xây dựng định nghĩa mà rõ phương thức tạo thành, phương thức phát sinh riêng vật cần định nghĩa không thuộc vật khác d Định nghĩa xây dựng định nghĩa mà rõ phương thức tạo thành riêng vật cần định nghĩa Phép phân chia khái niệm sau sai vi phạm quy tắc nào:Hàng hố gồm hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng tiêu dùng Chọn câu trả lời: a Phân chia phải sở b Các khái niệm thành phần phải loại trừ c Phân chia phải liên tục d Phân chia phải cân đối Những khái niệm có quan hệ đồng khái niệm đối tượng: Chọn câu trả lời: a Chúng có phần ngoại diên trùng nhau, nội hàm có chỗ khác b Chúng có ngoại diên trùng nhau, nội hàm có chỗ khác c Chúng có ngoại diên hồn tồn trùng nhau, nội hàm có chỗ khác d Tất Trong nhận định sau, nhận định vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn lơgíc? Chọn câu trả lời: a Doanh nghiệp A tháng kinh doanh có lãi tháng kinh doanh lại thua lỗ b Mọi loại xà phòng làm khơ da bạn, riêng có xà phòng Lux làm da bạn trắng trẻo, mịn màng c Tháng Hà nội nhiều mặt hàng không tăng giá, có giá gạo tăng giá chút d Năm Hà nội giá vàng ổn định, có giá thực phẩm tăng nhẹ “Tất sinh viên trường ĐH MỞ Hà nội phải học mơn Lơgíc học, khơng phải trường Đại học nước ta coi Lơgíc học mơn bắt buộc” Nhận định có vi phạm quy luật Lơgíc hình thức hay khơng? Hãy chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời: a Vi phạm quy luật loại trừ thứ ba b Không vi phạm quy luật c Vi phạm quy luật đồng d Vi phạm quy luật không mâu thuẫn Định nghĩa sau sai vi phạm quy tắc nào?“Sinh viên học sinh” Chọn câu trả lời: a Định nghĩa không phủ định b Định nghĩa phải cân đối c Định nghĩa phải rõ ràng, xác, ngắn gọn d Định nghĩa khơng luẩn quẩn Hãy chọn câu phát biểu nhất: Muốn phân chia khái niệm phải vạch được: Chọn câu trả lời: a Thuộc tính chất đối tượng b Khơng câu c Thuộc tính đối tượng làm sở cho phân chia d Tập hợp thuộc tính chất đối tượng Hãy xác định trường hợp tính chu diên S P phán đoán sau: Chọn câu trả lời: a Mọi doanh nghiệp chịu quản lý nhà nước (S-………………P-) b Một số rau xanh Hà nội rau (S-……………… P+) c Các doanh nghiệp tư nhân không nhà nước cấp vốn (S+…………….P+) d Có dãy phố Hà nội phố cổ (S+……………………P-) Suy luận “Chuồn chuồn bay thấp mưa, bay cao nắng, bay vừa râm” thuộc loại suy luận quy nạp đây: Chọn câu trả lời: a Suy luận quy nạp hoàn toàn b Suy luận quy nạp phổ thông c Suy luận quy nạp khoa học d Suy luận quy nạp kết hợp quy nạp hoàn toàn khơng hồn tồn Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PXCD – PXEF – PXKL – PPQ – KHÔNG P -X nguyên nhân P Chọn câu trả lời: a Phương pháp quy nạp sai biệt b Phương pháp quy nạp phần dư c Phương pháp quy nạp tương tự d Phương pháp quy nạp tương hợp Phán đoán sau loại phán đoán nào:Nhà kinh doanh người có vốn người có tri thức Chọn câu trả lời: a Phán đoán liên kết (hội) b Phán đoán phân liệt (tuyển) c Phán đoán điều kiện (kéo theo) d Phán đốn tương đương Có khách hàng nhận định: “Sản phẩm doanh nghiệp A tốt, sản xuất ngun liệu tốt” Hỏi: Nhận định khách hàng trực tiếp vi phạm quy luật lơgíc quy luật sau: Chọn câu trả lời: a Quy luật lý đầy đủ b Quy luật cấm mâu thuẫn c Quy luật đồng d Quy luật loại trừ thứ ba Luận ba đoạn sau có giá trị gì?Mọi người có học vấn người có văn hốBình người có học vấnDo đó, Bình người có văn hố Chọn câu trả lời: a Đúng quy tắc sai tiền đề b Là luận ba đoạn c Là luận ba đoạn sai d Đúng tiền đề sai quy tắc Kết cấu logic chứng bao gồm phần sau Hãy chọn câu đúng: Chọn câu trả lời: a Luận đề, chứng cứ, luận chứng minh b Luận đề, luận chứng, luận chứng c Luận đề, luận luận chứng d Luận đề, luận cứ, luận chứng chứng minh Cho suy luận: “Hàng hoá sản phẩm lao động, vật sản phẩm lao động, nên vật hàng hố”Hỏi: Suy luận khơng hợp lơgíc vi phạm quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời: a Suy luận hợp lơgíc b Thuật ngữ không chu diên tiền đề mà chu diên kết luận c Có nhiều ba thuật ngữ d M¯ không chu diên tiền đề Thực chất trình phân chia khái niệm: Chọn câu trả lời: a Phân chia ngoại diên khái niệm b Phân chia nội hàm ngoại diên khái niệm c Phân chia nội hàm khái niệm d Tất Lập luận sau vi phạm quy luật lôgic nào: “Bởi tất hàng hố có giá trị sử dụng, nên khẳng định rằng: vật có giá trị sử dụng chắn hàng hố” Chọn câu trả lời: a Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn b Vi phạm quy luật đồng c Vi phạm quy luật loại trừ thứ ba d Vi phạm quy luật lý đầy đủ Phép phân chia khái niệm sau sai vi phạm quy tắc nào:Khái niệm Thị trường hàng hoá phân thành Thị trường hàng thực phẩm, Thị trường hàng dược phẩm Thị trường thuốc Chọn câu trả lời: a Phân chia phải liên tục b Phân chia phải sở c Phân chia phải cân đối d Các khái niệm thành phần phải loại trừ Cho luận ba đoạn sau:Tam giác tam giác có ba cạnh nhauHình vng khơng phải tam giác đềuHình vng khơng có ba cạnh nhauHỏi : luận ba đoạn thuộc loại hình nào? Chọn câu trả lời: a P M b M PS M M S M S S M c M .P d P .M Định nghĩa sau vi phạm quy tắc định nghĩa nào?“Dịch vụ lĩnh vực kinh doanh” Chọn câu trả lời: a Quy tắc định nghĩa không quanh quẩn b Quy tắc định nghĩa không phủ định c Quy tắc định nghĩa phải cân đối d Quy tắc định nghĩa phải rõ ràng (tường minh) Nguyên tắc toàn diện lơgíc biện chứng u cầu xem xét vật, tượng: Chọn câu trả lời: a Trong mối liên hệ đa dạng, nhiều vẻ vật b Trong mối liên hệ qua lại vật với vật khác c Tất phương án d Trong mối quan hệ qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác vật Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PX’AB – P’X’’AB – P’’ -X nguyên nhân P Chọn câu trả lời: b Trong tranh luận khoa học, trước vấn đề phức tạp không đủ lực giữ vững đối tượng c Có trường hợp vi phạm luật đồng ngụy biện d Tất Suy luận hai đoạn hình thức suy luận ba đoạn đó: Chọn câu trả lời: a Tất b Hoặc tiền đề lớn kết luận khơng thể c Một phận tiền đề lớn tiền đề nhỏ kết luận d Hoặc tiền đề lớn, tiền đề nhỏ Suy luận sau có vi phạm quy tắc quy tắc sau tam đoạn luận không? Một số hàng mỹ phẩm hàng ngoại nhậpCó hàng mỹ phẩm giá caoMột số hàng ngoại nhập giá cao Chọn câu trả lời: a Từ hai tiền đề phán đốn phủ định khơng rút kết luận b Có tiền đề phán đốn chung c Có thuật ngữ d Có tiền đề phán đốn phủ định kết luận phán đoán phán đoán phủ định Suy luận sau có vi phạm quy tắc quy tắc sau tam đoạn luận không? Vật chất luôn vận độngBánh mỳ vật chất Bánh mỳ luôn vận độngCác quy tắc: Chọn câu trả lời: a Thuật ngữ M phải chu diên lần b Có thuật ngữ c Phải có tiền đề phán đoán chung d Từ tiền đề phán đốn phủ định khơng suy câu kết luận Nếu phân chia khái niệm “ ánh sáng” thành khái niệm “ánh sáng nhân tạo”, “ánh sáng mặt trời”, “ánh sáng mặt trăng” vi phạm quy tắc phân chia khái niệm sau đây:: Chọn câu trả lời: a Các thành phần phân chia phải loại trừ b Phân chia phải cân đối c Vi phạm tất phương án d Phân chia theo sở định Những quy luật lơgíc hình thức: Chọn câu trả lời: a Phản ánh mối liên hệ bản, tất yếu, chất đơn vị cấu thành tư tưởng hay tư tưởng với b Tất c Phản ánh mối liên hệ tất yếu, chất đơn vị cấu thành tư tưởng hay tư tưởng với d Phản ánh mối liên hệ, chất đơn vị cấu thành tư tưởng hay tư tưởng với Phương pháp tổng hợp biện chứng tư khác với phương pháp tổng hợp lơgíc hình thức chỗ: Chọn câu trả lời: a Đó tổng hợp mặt đối lập, đem lại nhận thức chất, xu hướng vận động vật cách toàn diện, sâu sắc, đắn b Đem mặt chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên để tạo thành tồn thể, từ làm bộc lộ chất vật tượng c Đem mặt chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên để tạo thành tồn thể, từ làm bộc lộ chất vật tượng, tổng hợp mặt đối lập, đem lại nhận thức chất, xu hướng vận động vật cách toàn diện, sâu sắc, đắn d Đem mặt đối lập, kết hợp lại theo mối liên hệ bên để tạo thành tồn thể, từ làm bộc lộ chất vật tượng Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?A có m, n, p, q, rB có m, n, p, q R thuộc tính B Chọn câu trả lời: a Phương pháp quy nạp sai biệt b Phương pháp quy nạp phần dư c Phương pháp quy nạp tương tự d Phương pháp quy nạp tương hợp Phương thức bác bỏ? Chọn câu trả lời: a Bác bỏ luận đề b Tất c Bác bỏ luận d Bác bỏ hình thức chứng minh Trong lơgíc biện chứng, q trình tư dẫn đến kết luận xác đường: Chọn câu trả lời: a Vạch mâu thuẫn tượng nghiên cứu b Kiểm nghiệm lại cách có phê phán tài liệu xuất phát có, khơng tin vào tài liệu có sẵn c Tất d Chú trọng đến kiện Nguyên tắc tồn diện lơgíc biện chứng xuất phát từ sở khách quan: Chọn câu trả lời: a Cơ sở liên hệ qua lại vật tượng tính thống vật chất giới b Mối liên hệ phổ biến vật khơng mang tính khách quan, tính phổ biến mà mang tính đa dạng nhiều vẻ c Thế giới chỉnh thể thống nhất, vật, tượng q trình cấu thành giới vừa tách biệt vừa liên hệ qua lại, thâm nhập chuyển hoá lẫn d Tất Lịch sử phát triển khoa học lịch sử đấu tranh liên tục hai mặt đối lập: Chọn câu trả lời: a Để nắm chân lý b Tất c Để từ sai lầm thành chân lý d Để chuyển từ thành biết Việc nhận thức chất vật thông qua việc nhận thức: Chọn câu trả lời: a Hình thức tổ chức kết cấu vật b Tất c Các thuộc tính vật d Các quan hệ vật với vật khác Quan sát phương pháp xác định: Chọn câu trả lời: a Các thuộc tính quan hệ vật, tượng riêng lẻ điều kiện tự nhiên vốn có chúng b Các thuộc tính, quan hệ vật, tượng điều kiện tự nhiên vốn của chúng c Các tính chất, quan hệ vật, tượng điều kiện tự nhiên vốn của chúng d Tất Nguyên tắc tồn diện lơgíc biện chứng xuất phát từ sở khách quan: Chọn câu trả lời: a Mối liên hệ phổ biến vật không mang tính khách quan, tính phổ biến mà mang tính đa dạng nhiều vẻ b Thế giới chỉnh thể thống nhất, vật, tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt vừa liên hệ qua lại, thâm nhập chuyển hoá lẫn c Cơ sở liên hệ qua lại vật tượng tính thống vật chất giới d Tất Suy luận hai đoạn hình thức suy luận ba đoạn đó: Chọn câu trả lời: a Tất b Hoặc tiền đề lớn kết luận c Một phận tiền đề lớn tiền đề nhỏ kết luận d Hoặc tiền đề lớn, tiền đề nhỏ khơng thể Trong lơgíc biện chứng, q trình tư dẫn đến kết luận xác đường: Chọn câu trả lời: a Chú trọng đến kiện b Vạch mâu thuẫn tượng nghiên cứu c Tất d Kiểm nghiệm lại cách có phê phán tài liệu xuất phát có, khơng tin vào tài liệu có sẵn Quy nạp khơng hồn tồn loại suy luận: Chọn câu trả lời: a Trong kết luận chung lớp đối tượng rút sở nghiên cứu số đối tượng lớp b Về lớp đối tượng rút sở nghiên cứu số đối tượng lớp c Tất d Về lớp đối tượng suy luận sở nghiên cứu số đối tượng lớp Trong lơgíc biện chứng, phủ định diễn dạng: Chọn câu trả lời: a Sự kế thừa không ngừng vô tận phủ định khái niệm, giả thuyết, quan điểm, lý thuyết khoa học thừa nhận chân lý khoa học khác b Tất c Phủ định lý luận cũ trì bảo tồn mặt tích cực cũ d Sự thống phủ định khẳng định, “sự lọc bỏ”, “sự chưng cất”, qua thực mối liên hệ bậc thang phát triển nhận thức Phân chia phán đoán theo dạng thức bao gồm: Chọn câu trả lời: a Phán đoán xác xuất, phán đoán xác thực phán đốn phân liệt b Khơng câu c Phán đoán xác xuất, phán đoán xác thực, phán đoán phân liệt phán đốn có điều kiện d Phán đốn xác suất phán đoán xác thực Chọn câu đúng: Chọn câu trả lời: a Chứng minh trực tiếp phép chứng minh tính chân thực luận đề trực tiếp rút từ luận b Chứng minh trực tiếp chứng minh tính chân thực luận sở lập luận trực tiếp từ luận đề c Chứng minh trực tiếp chứng minh tính chân thực luận đề sở lập luận trực tiếp từ chứng d Chứng minh trực tiếp chứng minh tính chân thực luận đề sở lập luận trực tiếp từ luận chứng Quy nạp khơng hồn tồn loại suy luận: Chọn câu trả lời: a Trong kết luận chung lớp đối tượng rút sở nghiên cứu số đối tượng lớp b Về lớp đối tượng rút sở nghiên cứu số đối tượng lớp c Về lớp đối tượng suy luận sở nghiên cứu số đối tượng lớp d Tất Thực nghiệm phương pháp nghiên cứu vật tượng can thiệp vào tình trạng tự nhiên phát triển chúng: Chọn câu trả lời: a Bằng cách tạo điều kiện nhân tạo tách chúng phận kết hợp chúng với vật, tượng khác b Tất c Bằng cách phân chia chúng phận kết hợp chúng với vật tượng khác d Bằng cách tách chúng phận kết hợp chúng với vật tượng khác Sơ đồ suy luận sau thuộc phép quy nạp gì? :a có Pb có Pc có P……… ………n có Pa, b, c, ……n thuộc S Kết luận: Mọi S có tính P Chọn câu trả lời: a Suy luận quy nạp kết hợp quy nạp hồn tồn khơng hồn tồn b Suy luận quy nạp phổ thơng c Suy luận quy nạp khoa học d Suy luận quy nạp hoàn toàn Hãy chọn câu phát biểu Lơgíc học nghiên cứu: Chọn câu trả lời: a Tư tưởng đạt tới mức độ vật khách quan b Lơgíc học khoa học nghiên cứu hình thức quy luật tư nhằm nhận thức đắn giới khách quan c Nội dung mà vật khách quan phản ánh vào tư tưởng d Cấu tạo tư tưởng trình phản ánh vật khách quan Chọn câu đúng: Chọn câu trả lời: a Chứng minh gián tiếp chứng minh tính chân thực luận đề cách chứng minh tính giả dối luận đề Có hai cách chứng minh gián tiếp: phản chứng loại suy b Chứng minh gián tiếp chứng minh tính chân thực luận đề cách chứng minh tính giả dối phản luận đề Có bốn cách chứng minh gián tiếp c Chứng minh gián tiếp chứng minh tính chân thực luận đề cách chứng minh tính giả dối phản luận đề Có hai cách chứng minh gián tiếp: phản chứng loại suy d Chứng minh gián tiếp chứng minh tính chân thực luận đề cách chứng minh tính giả dối phản luận đề Có ba cách chứng minh gián tiếp Đặc trưng quy luật lơgíc hình thức là: Chọn câu trả lời: a Phản ánh quan hệ tư tưởng, đơn vị cấu thành tư tưởng mà thân chúng phản ánh mặt ổn định tương đối vật, tượng khách quan b Phản ánh quan hệ tư tưởng, đơn vị cấu thành tư tưởng mà thân chúng phản ánh mặt vận động, biến đổi vật, tượng khách quan c Tất d Phản ánh quan hệ tư tưởng, đơn vị cấu thành tư tưởng mà thân chúng phản ánh mặt vận động, biến đổi vật, tượng chủ quan Cho suy luận: “Hàng hoá sản phẩm lao động, vật sản phẩm lao động, nên vật hàng hoá”Hỏi: Suy luận khơng hợp lơgíc vi phạm quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời: a Thuật ngữ không chu diên tiền đề mà chu diên kết luận b Suy luận hợp lơgíc c Hai tiền đề phán đoán riêng d M¯ không chu diên tiền đề Phương pháp nghiên cứu khái niệm, phạm trù hình thức tư trình vận động phát triển là: Chọn câu trả lời: a Tất phương án b Đặc trưng lơgíc biện chứng, khác lơgíc biện chứng lơgíc hình thức c Sự khác lơgíc biện chứng lơgíc hình thức d Sự giống lơgíc biện chứng lơgíc hình thức Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?A có m, n, p, q, rB có m, n, p, q R thuộc tính B Chọn câu trả lời: a Phương pháp quy nạp tương hợp b Phương pháp quy nạp sai biệt c Phương pháp quy nạp tương tự d Phương pháp quy nạp phần dư Chọn câu đúng: Chọn câu trả lời: a Luận phải: chân thực; độc lập với luận đề; khơng vòng quanh, khơng mâu thuẫn, có liên hệ với luận chứng, phải đầy đủ b Luận phải: chân thực, chứng minh c Luận phải: chân thực; phụ thuộc vào luận đề; khơng vòng quanh, khơng mâu thuẫn, có liên hệ với luận đề, phải đầy đủ d Luận phải: chân thực; phụ thuộc vào luận đề; khơng vòng quanh, khơng mâu thuẫn, khơng liên hệ với luận đề, phải đầy đủ Diễn dịch phương pháp tư duy: Chọn câu trả lời: a Tất b Đi từ tri thức chung đến tri thức riêng c Đi từ tri thức riêng đến tri thức chung d Đi từ tri thức riêng đến tri thức chung ngược lại Giả thuyết chung giả định: Chọn câu trả lời: a Tất b Có khoa học quy luật vận động phát triển lớp vật tượng c Có khoa học vận động phát triển lớp vật tượng d Có khoa học nguyên nhân hay quy luật vận động phát triển lớp vật tượng Phương pháp giống phương pháp: Chọn câu trả lời: a Dựa nguyên nhân nẩy sinh tượng b Dựa nguyên nhân nẩy sinh tượng mà hồn cảnh có trước giống hồn cảnh c Dựa nguyên nhân nẩy sinh tượng giống hoàn cảnh d Tất Việc nhận thức chất vật thông qua việc nhận thức: Chọn câu trả lời: a Các thuộc tính vật b Tất c Các quan hệ vật với vật khác d Hình thức tổ chức kết cấu vật Những quy luật lơgíc hình thức: Chọn câu trả lời: a Phản ánh mối liên hệ, chất đơn vị cấu thành tư tưởng hay tư tưởng với b Phản ánh mối liên hệ tất yếu, chất đơn vị cấu thành tư tưởng hay tư tưởng với c Tất d Phản ánh mối liên hệ bản, tất yếu, chất đơn vị cấu thành tư tưởng hay tư tưởng với Trong lơgíc biện chứng, q trình tư dẫn đến kết luận xác đường: Chọn câu trả lời: a Tất b Kiểm nghiệm lại cách có phê phán tài liệu xuất phát có, khơng tin vào tài liệu có sẵn c Vạch mâu thuẫn tượng nghiên cứu d Chú trọng đến kiện Loại hình thứ luận ba đoạn: Chọn câu trả lời: a Tất b Thuật ngữ M chủ từ hai tiền đề c Thuật ngữ M tân từ hai tiền đề d Thuật ngữ M chủ từ tiền đề lớn tân từ tiền đề nhỏ Cơng thức cấu tạo phán đốn lơgíc biện chứng “vừa có vừa khơng”: Chọn câu trả lời: a Tất b Nó hình thức phản ánh chất mâu thuẫn vật vào khái niệm c Thể tính chất mâu thuẫn biện chứng phán đoán d Diễn tả tư tưởng vận động, biến hoá phát triển vật Trong nghiên cứu khoa học, quy nạp khoa học đóng vai trò to lớn vào việc: Chọn câu trả lời: a Tìm chung chất b Khám phá quy luật c Đề giả thuyết khoa học d Tất Quan sát phương pháp xác định: Chọn câu trả lời: a Các tính chất, quan hệ vật, tượng điều kiện tự nhiên vốn của chúng b Các thuộc tính quan hệ vật, tượng riêng lẻ điều kiện tự nhiên vốn có chúng c Tất d Các thuộc tính, quan hệ vật, tượng điều kiện tự nhiên vốn của chúng Loại hình thứ hai luận ba đoạn: Chọn câu trả lời: a Thuật ngữ M tân từ tiền đề lớn chủ từ tiền đề nhỏ b Thuật ngữ M tân từ trong hai tiền đề c Tất d Thuật ngữ M chủ từ hai tiền đề Lập luận phương thức: Chọn câu trả lời: a Giải thích mối liên hệ luận luận đề b Giải thích mối liên hệ lơgíc luận luận đề c Tất d Giải thích mối liên hệ luận luận đề vật Phương thức bác bỏ? Chọn câu trả lời: a Bác bỏ luận b Bác bỏ luận đề c Tất d Bác bỏ hình thức chứng minh Suy luận hai đoạn hình thức suy luận ba đoạn đó: Chọn câu trả lời: a Tất b Hoặc tiền đề lớn kết luận c Hoặc tiền đề lớn, tiền đề nhỏ d Một phận tiền đề lớn tiền đề nhỏ kết luận Phương pháp tổng hợp biện chứng tư khác với phương pháp tổng hợp lơgíc hình thức chỗ: Chọn câu trả lời: a Đem mặt chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên để tạo thành tồn thể, từ làm bộc lộ chất vật tượng b Đó tổng hợp mặt đối lập, đem lại nhận thức chất, xu hướng vận động vật cách toàn diện, sâu sắc, đắn c Đem mặt chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên để tạo thành tồn thể, từ làm bộc lộ chất vật tượng d Đem mặt chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên để tạo thành toàn thể, từ làm bộc lộ chất vật tượng, tổng hợp mặt đối lập, đem lại nhận thức chất, xu hướng vận động vật cách toàn diện, sâu sắc, đắn Quy nạp phương pháp tư duy: Chọn câu trả lời: a Đi từ tri thức chung đến tri thức riêng b Đi từ tri thức riêng đến tri thức chung c Tất d Đi từ tri thức chung đến tri thức riêng ngược lại Trong quy luật đồng nhất, tính xác định tư tưởng thường bị vi phạm trường hợp: Chọn câu trả lời: a Có trường hợp vi phạm luật đồng ngụy biện b Trong tranh luận khoa học, trước vấn đề phức tạp không đủ lực giữ vững đối tượng c Tất d Thiếu hiểu biết đối tượng nghiên cứu, chỗ ngôn ngữ, nội dung khác lại diễn đặt từ hay cụm từ Quy luật phi mâu thuẫn lơgíc phát biểu sau: Chọn câu trả lời: a Hai phán đốn phán đoán khẳng định phán đoán phủ định đối tượng tư tưởng quan hệ khơng thể đồng thời chân thật b Hai phán đốn phán đốn khẳng định phán đoán phủ định đối tượng tư tưởng mối quan hệ, thời điểm khơng thể đồng thời chân thật c Hai phán đốn phán đoán khẳng định phán đoán phủ định đối tượng tư tưởng mối quan hệ, thời điểm đồng thời chân thật d Tất Phương pháp tư siêu hình xem phát triển: Chọn câu trả lời: a Khơng có thay đổi chất b Chỉ tăng lên hay giảm t lượng, khơng có thay đổi chất c Chỉ tăng lên hay giảm tuý chất d Chỉ tăng lên hay giảm tuý lượng Xây dựng tri thức kết luận suy lý lơgíc biện chứng đòi hỏi: Chọn câu trả lời: a Phải phân tích mâu thuẫn phát triển b Phải phân tích trạng thái mâu thuẫn khứ, tương lai vật c Phải phân tích trạng thái giống khứ, tương lai vật d Phải phân tích mâu thuẫn phát triển, phân tích trạng thái mâu thuẫn khứ, tương lai vật Nguyên tắc toàn diện lơgíc biện chứng xuất phát từ sở khách quan: Chọn câu trả lời: a Thế giới chỉnh thể thống nhất, vật, tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt vừa liên hệ qua lại, thâm nhập chuyển hoá lẫn b Tất c Mối liên hệ phổ biến vật không mang tính khách quan, tính phổ biến mà mang tính đa dạng nhiều vẻ d Cơ sở liên hệ qua lại vật tượng tính thống vật chất giới Phương pháp biến đổi kèm theo áp dụng trường hợp: Chọn câu trả lời: a Khi kết hợp tượng biến đổi có trước với tượng cần nghiên cứu b Tất c Khi khơng thể tách tượng biến đổi có trước với tượng cần nghiên cứu d Khi tách tượng biến đổi có trước với tượng cần nghiên cứu Chứng minh phân liệt chứng minh: Chọn câu trả lời: a Dựa sở phép loại trừ khả giả dối dẫn đến khẳng định khả chân thực luận đề b Trực tiếp dựa sở phép loại trừ khả giả dối dẫn đến khẳng định khả chân thực luận đề c Tất d Gián tiếp dựa sở phép loại trừ khả giả dối dẫn đến khẳng định khả chân thực luận đề Trong lơgíc biện chứng, phủ định diễn dạng: Chọn câu trả lời: a Sự thống phủ định khẳng định, “sự lọc bỏ”, “sự chưng cất”, qua thực mối liên hệ bậc thang phát triển nhận thức b Phủ định lý luận cũ trì bảo tồn mặt tích cực cũ c Tất d Sự kế thừa không ngừng vô tận phủ định khái niệm, giả thuyết, quan điểm, lý thuyết khoa học thừa nhận chân lý khoa học khác Quy luật phủ định phủ định vạch rõ tính chất phát triển vật tượng, xác định: Chọn câu trả lời: a Mối quan hệ cũ, suy tàn mới, nẩy sinh b Trong đối lập với chất mình, khác với chất mình, khác phủ định nó, có sẵn để phát triển biến hố c Mối quan hệ cũ, suy tàn mới, nẩy sinh, đối lập với chất mình, khác với chất mình, khác phủ định nó, có sẵn để phát triển biến hố d Trong giống với chất mình, khác phủ định nó, có sẵn để phát triển biến hố Lịch sử phát triển khoa học lịch sử đấu tranh liên tục hai mặt đối lập: Chọn câu trả lời: a Để từ sai lầm thành chân lý b Để chuyển từ thành biết c Để nắm chân lý d Tất Suy luận sau có vi phạm quy tắc quy tắc sau tam đoạn luận không?Mọi nhà kinh doanh phải đóng thuếƠng A phải đóng thuếƠng A nhà kinh doanhCác quy tắc: Chọn câu trả lời: a Thuật ngữ M phải chu diên lần b Phải có tiền đề phán đoán chung c Từ tiền đề phán đoán phủ định không suy câu kết luận d Có thuật ngữ ... quy tắc sai tiền đề b Là luận ba đoạn c Là luận ba đoạn sai d Đúng tiền đề sai quy tắc Kết cấu logic chứng bao gồm phần sau Hãy chọn câu đúng: Chọn câu trả lời: a Luận đề, chứng cứ, luận chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Logic DC Vien dai hoc mo, Logic DC Vien dai hoc mo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay