Thực trạng hoạt động đánh giá thực hiện công việc của PVEP

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

Thực trạng hoạt động đánh giá thực công việc PVEP Tổng cơng ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) doanh nghiệp nhà nước với chức trọng tâm tìm kiếm tham gia phát triển dự án dầu khí nước nước ngồi Với quy mơ khoảng 500 người làm việc trụ sở Tổng công ty 200 người làm việc công ty con, vấn đề quản lý nhân PVEP coi trọng Báo cáo xin trình bày vấn đề nhỏ quản lý nhân sự, hoạt động đánh giá thực công việc PVEP Thực trạng hoạt động đánh giá thực công việc PVEP: Hiện PVEP ban hành áp dụng quy trình đánh giá thực cơng việc gọi “Quy trình đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán cơng nhân viên (CBCNV) Tổng cơng ty Thăm dò Khai thác Dầu khí” Mục đích Quy trình quy định nội dung cách thức thực việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ CBCNV làm việc PVEP Kết đánh giá sử dụng làm để: - Xếp hệ số lương/thưởng - Bình bầu danh hiệu thi đua khen thưởng - Xem xét dịnh ký tiếp Hợp đồng lao động - Các mục đích khác theo yêu cầu (nếu có) Theo quy trình nói trên, việc thực cơng việc CBCNV PVEP đánh giá theo khía cạnh sau: - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn - Ý thức tổ chức, kỷ luật - Tư cách, tác phong làm việc - Ý thức trị, xã hội, cộng đồng - Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích Mỗi khía cạnh có quy định cụ thể việc đánh giá, cho điểm Kết đánh giá chung xác định vào kết đánh giá nội dung, theo nguyên tắc sau: Trên sở tính điểm bảng trên, CBCNV có điểm đánh giá xếp hạng sơ quy định sau: Kết đánh giá mức độ thực công việc cuối CBCNV xác định theo nguyên tắc: - Mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Xếp hạng sơ loại A khơng có nội dung bị xếp hạng C D trừ nội dung “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích” - Mức Hồn thành tốt nhiệm vụ: Xếp hạng sơ loại A có nội dung bị xếp hạng C D; Xếp hạng sơ loại B khơng có nội dung bị xếp hạng D trừ nội dung “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích” - Mức Hồn thành nhiệm vụ: Xếp hạng sơ loại B có nội dung bị xếp hạng D; Xếp hạng sơ loại C khơng có nội dung bị xếp hạng D trừ nội dung “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích” - Mức Khơng hồn thành nhiệm vụ: trường hợp lại Để thực việc đánh giá trên, hàng năm (đối với CBCNV có Hợp đồng lao động khơng xác định thời hạn) ký HĐLĐ (đối với CBCNV tuyển vào PVEP) thời điểm theo yêu cầu, CBCNV phải thảo luận với Lãnh đạo trực tiếp để xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành kỳ đánh giá vào chức danh đảm nhận phân công công việc Lãnh đạo trực tiếp Trong kỳ đánh giá, mục tiêu nhiệm vụ xem xét sửa đổi, bổ sung cần Mục tiêu nhiệm vụ cần hồn thành CBCNV sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chun mơn CBCNV Hồn thành nhiệm vụ chun môn nội dung quan trọng chiếm tỷ lệ lớn nội dung đánh giá thực công việc chung tưng CBCNV Do vậy, khâu có tính định hoạt động đánh giá thực công việc Việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ CBCNV PVEP thực Lãnh đạo trực tiếp (trưởng nhóm, trưởng phòng, trưởng ban…), có trao đổi với thân CBCNV đánh giá tham khảo ý kiến đồn thể mà CBCNV thành viên Kết đánh giá xem xét, điều chỉnh (nếu cần thiết) trình qua cấp Cấp xem xét phê duyệt kết đánh giá cuối Tổng giám đốc PVEP Nhận xét hoạt động đánh giá thực cơng việc PVEP: Quy trình đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phổ biến đến toàn thể CBCNV PVEP để triển khai áp dụng Như vậy, nói hoạt động đánh giá thực công việc PVEP minh bạch, rõ ràng CBCNV theo dõi q trình đánh giá thực cơng việc Mục đích hoạt động đánh giá thực công việc nêu rõ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân CBCNV Nhờ tạo động lực để CBCNV thể nghiêm túc trách nhiệm cơng việc Việc đánh giá thực công việc thể qua nội dung đánh giá góp phần khuyến khích CBCNV phát triển, nỗ lực hồn thiện cách tồn diện hơn, ngồi việc nâng cao nghiệp vụ chun mơn phát triển tư cách đạo đức, ý thức công việc, với cộng đồng đóng góp cho phát triển chung Tổng công ty Việc phát triển nhân cách tồn diện góp phần tạo dựng, củng cố hinh ảnh PVEP chuyên nghiệp, có văn hóa, hướng tới phát triển bền vững Mặc dù đưa tiêu chí đánh giá tổng thể, trọng tâm đánh giá thực công việc mức độ hồn thành nhiệm vụ chun mơn, thể qua tỷ trọng điểm kết đánh giá (75%) Nội dung sáng kiến cải tiến chiếm tỷ trọng lớn thứ (10%) nội dung đánh giá, khơng có ảnh hưởng lớn đến kết đánh giá cuối CBCNV đạt điểm thấp nội dung tổng điểm cao đạt mức độ hoàn thành tốt Điều thể chiến lược phát triển chung PVEP thời điểm tập trung vào hiệu công việc Mặc dù việc xem xét cho điểm nội dung đánh giá quy định cụ thể nhìn chung mang tính chủ quan Ví dụ: để đạt mức độ Hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn (điểm từ 65 đến 79), yêu cầu là: - Về khối lượng: hoàn thành tất mục tiêu chuyên môn đề - Về chất lượng: hoàn thành hầu hết mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng cao, chủ động thực hiện, tìm cách tiếp cận để giải cơng việc… Xét ví dụ trên, khối lượng cơng việc xác định xác hồn thành hay khơng, chất lượng cơng việc tốt hoàn toàn chủ quan đánh giá Việc kết hợp đánh giá khối lượng chất lượng công việc trở nên phức tạp Ví dụ, người hồn thành tất mục tiêu chun mơn đề chất lượng cho mức bình thường người khác vài nhiệm vụ chưa hồn thành chất lượng cơng việc lại cho tốt, người đánh giá cao hơn? Các nội dung đánh giá khác quy định với tiêu chí định tính ví dụ nên khó đảm bảo tính khách quan đánh giá Để khắc phục phần vấn đề này, trình đánh giá, Lãnh đạo trực tiếp trao đổi với CBCNV bị đánh giá đoàn thể nơi CBCNV thành viên Một vấn đề cần xem xét khác hoạt động đánh giá thực cơng việc PVEP việc xây dựng mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành CBCNV Mục tiêu nhiệm vụ sở để đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ chun mơn, chiếm tỷ trọng lớn (75%) đánh giá thực cơng việc Do vậy, mức độ hồn thành mục tiêu nhiệm vụ có tính định kết hồn thành cơng việc chung CBCNV Hiện tại, PVEP có hệ thống bậc lương áp dụng chung tồn Tổng công ty Với chức danh công việc cụ thể bậc lượng cụ thể, đặc thù dự án mà CBCNV theo dõi, việc xác định mục tiêu nhiệm vụ cho công tương đối khó khăn Tuy nhiên, với bậc lương cho chức danh công việc khác việc xác định mục tiêu nhiệm vụ đảm bảo cơng khó khăn nhiều Kiến nghị kết luận: Do hạn chế kiến thức thời gian nghiên cứu vấn đề, báo cáo xin đưa số kiến nghị nhỏ hoạt động đánh giá thực công việc PVEP sau: - PVEP cần xem trọng vấn đề sáng kiến cải tiến Khuyến khích tính sáng tạo, phát huy ý tưởng từ CBCNV tạo nhiều đột phá hoạt động Tổng công ty, góp phần xây dựng tổ chức cải tiến liên tục hướng tới phát triển bền vững - Nghiên cứu để đưa quy định cụ thể tiêu chí đánh giá cho nội dung đánh giá Ví dụ, nội dụng đánh giá hồn thành nhiệm vụ chun mơn, tiêu chí đánh giá gồm: + % hồn thành cơng việc + thời gian hồn thành cơng việc theo u cầu (nhanh/chậm ngày so với thời hạn yêu cầu) + số lần sửa lỗi Lãnh đạo + mức độ chủ động, sáng tạo cơng việc Ví dụ, nội dụng đánh giá sáng kiến cải tiến, tiêu chí đánh giá số lượng sáng kiến cải tiến năm áp dụng phạm vi Tổng cơng ty/Ban/Phòng/Nhóm/Cá nhân - Đưa mức độ quan trọng cơng việc phận/phòng ban hệ số quan trọng tương ứng Mức độ quan trọng công việc phản ánh tầm ảnh hưởng cơng việc hoạt động chung Tổng cơng ty Hệ số dùng để nhân với bậc lương hệ thống thang bậc lương chung PVEP CBCNV - Cần có họp Lãnh đạo trực tiếp CBCNV trực thuộc để thống kết đánh giá thực công việc để đảm bảo dân chủ, cơng khai qn vị trí cơng việc tương đồng, có liên quan với Việc đánh giá thực cơng việc theo Quy trình đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ CBCNV PVEP triển khai áp dụng từ cuối 2009 đến Quy trình xây dựng nghiêm túc tương đối chi tiết Cần có thời gian kiểm nghiệm thực tế dài để rút học kinh nghiệm có thời gian nghiên cứu kỹ để hoàn thiện hoạt động đánh giá thực công việc PVEP Tài liệu tham khảo: - Quy trình đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ CBCNV Quy định nhân khác PVEP - Giáo trình Quản trị nhân - Chương trình đào tạo MBA, Trường ĐH Griggs ... CBCNV PVEP để triển khai áp dụng Như vậy, nói hoạt động đánh giá thực cơng việc PVEP minh bạch, rõ ràng CBCNV theo dõi q trình đánh giá thực cơng việc Mục đích hoạt động đánh giá thực công việc. .. Kết đánh giá xem xét, điều chỉnh (nếu cần thiết) trình qua cấp Cấp xem xét phê duyệt kết đánh giá cuối Tổng giám đốc PVEP Nhận xét hoạt động đánh giá thực công việc PVEP: Quy trình đánh giá mức... bị đánh giá đoàn thể nơi CBCNV thành viên Một vấn đề cần xem xét khác hoạt động đánh giá thực công việc PVEP việc xây dựng mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành CBCNV Mục tiêu nhiệm vụ sở để đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động đánh giá thực hiện công việc của PVEP , Thực trạng hoạt động đánh giá thực hiện công việc của PVEP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay