Phân tích thực trạng về thù lao lao động công ty cổ phần tập đoàn tt

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

Phân tích thực trạng “Thù lao lao động” Cơng ty Cổ phần Tập Đồn T&T Trên sở đó, nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục ” Bài làm: Phần I Lời giới thiệu Trong tất nhiệm vụ quản trị, quản trị người nhiệm vụ trung tâm quan trọng tất vấn đề khác phụ thuộc vào mức độ thành công quản trị người Tại Việt Nam, quản trị nguồn nhân lực hiệu vấn đề khó khăn nhiều thử thách kinh tế chuyển đổi Sự biến động mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt cạnh tranh yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên kinh tế thị trường tạo sức ép lớn, đòi hỏi nhà quản trị Việt Nam phải tìm quan điểm mới, lĩnh hội phướng pháp quản trị nắm kỹ quản trị người Một vấn đề quan trọng quản trị nhân lực mà nhà quản trị Việt Nam cần phải đặc biệt quan tâm vấn đề thù lao lao động Trong bối cảnh hội nhập phát triển việc trả công lao động trở lên đa dạng nhiều đòi hỏi nhà quản trị phải tiếp cận với phương pháp trả công hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế Việc lựa chọn xây dựng hệ thống thù lao lao động hợp lý không đảm bảo cho quyền lợi cho người lao động mà nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển tổ chức Các sách trả công (Thù lao lao động) sử dụng đa dạng, tùy vào chiến lược phát triển, loại hình doanh nghiệp, sách chi trả…các doanh nghiệp lựa chọn sách trả thù lao phù hợp với doanh nghiệp Nội dung viết nghiên cứu thực trạng ‘thù lao lao động” công ty cổ phần Tập Đoàn T&T, điểm phù hợp, hạn chế để từ kiến nghị giải pháp khắc phục vấn đề tồn Phần II Nội dung Lý thuyết “Thù lao lao động” Trước vào tìm hiểu hệ thống thù lao lao động Cơng ty Cổ phần Tập Đồn T&T cần nghiên cứu số lý thuyết thù lao lao động hành để từ đánh giá phù hợp hay không chế độ thù lao lao độngcơng ty cổ phần tập đồn T&T áp dụng Khái niệm: nhiều khái niệm khác thù lao lao động, khái niệm chấp nhận áp dụng phổ biến cho rằng: “Thù lao lao động tất khoản mà người lao động nhận thông qua quan hệ thuê mướn họ với tổ chức” Biểu đồ: Kết cấu thù lao lao động Thù lao lao động Tài Trực tiếp - Thù lao - Tiền thưởng - Hoa hồng - Phân chia suất - Phân chia lợi nhuận Phi tài Gián tiếp Bản thân cơng việc - Bảo hiểm - Trợ cấp xã hội - Phúc lợi - An sinh xã hội - Khác Môi trường làm việc - Nhiệm vụ thích thú - Trách nhiệm công việc - Đánh giá lao động - Cảm giác HTCT - hội thăng tiến - hội đào tạo - Đồng nghiệp - Lãnh đạo - Chính sách Thuyết công Thuyết công động lực cho người ta đánh giá hiệu công việc thái độ họ cách so sánh phần đóng góp họ cho cơng việc lợi ích mà họ hưởng với đóng góp lợi ích người khác – người thực tế giống khơng giống họ Cơng thù lao tài chính: - Cơng tài chính: Nhận thức đối xử công người lao động qua tiền lương - Cơng so với bên ngồi: Người lao động trả mức tương đương với người lao động làm công việc tương tự công ty khác - Công so với người khác nội bộ: Người lao động trả theo giá trị tương đối công việc họ tổ chức - Công người lao động với người lao động: Những cá nhân thực công việc tương tự công ty trả theo nhân tố mang tính đặc thù cá nhân người lao động chẳng hạn mức độ hiệu hay thâm niên - Công nhóm: Các nhóm làm việc hiệu hơn/năng suất cần đền đáp nhiều nhóm làm việc suất Các nhân tố ảnh hưởng đến thù lao lao động - Bản thân nhân viên - Môi trường tổ chức - Bản thân công việc - Mơi trường bên ngồi Thực trạng thù lao lao động tập đoàn T&T Với mục tiêu thu hút nhân lực chất lượng, đảm bảo sống cho người lao động, Cơng ty Cổ phần tập đồn T&T thực trả lương theo số nguyên tắc sau: - Trả lương đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động (T&T trả lương không thấp mức lương tối thiểu nhà nước quy định) - Tiền lương công ty trả theo chức danh, công việc mà người lao động đảm nhiệm Khi thay đổi cơng việc, chức danh hệ số lương thay đổi theo - T&T quy định trường hợp người lao động đảm nhiệm từ hai công việc trở lên mức lương hưởng theo cơng việc chức danh cao hưởng phụ cấp kiêm nhiệm - Tiền lương trả cho người lao động phải gắn với kết lao động hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty, khuyến khích người lao động nâng cao suất, chất lượng công việc - Công ty nộp thay khoản thuế thu nhập cá nhân thu nhập công ty chi trả cho người lao động 2.1 Thù lao tài 2.1.1 Thù lao tài trực tiếp Cơng ty cổ phần tập đoàn T&T trả lương cho người lao động phân chia theo người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh người lao động gián tiếp Bộ phận gián tiếp (cán quản lý phòng, ban nghiệp vụ): Tiền lương trả cho người lao động xác định theo công thức: Li = LCBi + LKDi + PCi Trong đó: Li : Lương lao động thứ i LCBi : Lương cấp bậc lao động thứ i, xác định sau: LCBi = HCBi x LCBTT x NTTi / NTC LKDi : Lương kinh doanh lao động thứ i, xác định sau: LKDi = HKDi x LKDTT x KHTi x NTTi / NTC PCi : Phụ cấp lao động thứ i HCbi : Hệ số lương cấp bậc lao động thứ i HKDi : Hệ số lương kinh doanh lao động thứ i LCBTT : Mức lương cấp bậc tối thiểu LKDTT : Mức lương kinh doanh tối thiểu NTTi : Ngày công thực tế lao động thứ i NTC : Ngày công theo tiêu chuẩn tháng làm việc KHTi : Hệ số hồn thành cơng việc lao động thứ i (gồm mức: 1,0, 0,9, 0,7, tương ứng với đánh giá xếp loại thực công việc A, B, C) Bộ phận trực tiếp kinh doanh: a) Lương người lao động trực tiếp kinh doanh xác định sau: Li = LCBi + LKKDi + PCi LCBi : Lương cấp bậc lao động thứ i LKKDi : Lương khoán kinh doanh lao động thứ i: LKKDi = ĐKKDi x Pi x KHTi ĐKKDi : Đơn giá khoán lao động kinh doanh Pi : Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh tháng lao động thứ i Như tồn thù lao tài trực tiếp người lao động công ty trả theo phương pháp tính theo thang bảng lương quy định công ty Các chế độ phụ cấp công ty quy định cụ thể sau: Các chế độ phụ cấp Phụ cấp ăn ca: Là khoản phụ cấp áp dụng đối tất Người lao động ký hợp đồng lao động thức với công ty, công ty hỗ trợ phần chi phí ăn hai ca làm việc a) Mức phụ cấp ăn ca áp dụng tuỳ theo thời điểm, theo thời giá thị trường tính theo ngày cơng thực tế làm việc Tổng Giám đốc Công ty định mức phụ cấp ăn ca cho người lao động b) Những ngày cơng tác, hưởng chế độ cơng tác phí theo qui định cơng ty khơng tính tiền ăn ca c) Làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ khơng tính tiền ăn ca Phụ cấp điều động: khoản phụ cấp áp dụng người lao động làm việc đơn vị trực thuộc Công ty (Công ty thành viên, Công ty con, công ty liên kết, Chi nhánh) điều động đến làm việc thời hạn đơn vị khác trực thuộc Công ty cách nơi làm việc thường xuyên Người lao động từ 20 km trở lên a) Mức phụ cấp tối đa 10% tiền lương tháng mà người lao động hưởng thời điểm điều động b) Thời hạn hưởng phụ cấp điều động tối đa không 12 tháng kể từ ngày định điều động hiệu lực c) Trường hợp đặc biệt cần áp dụng mức phụ cấp cao quy định điểm a, khoản Tổng giám đốc Công ty định theo thẩm quyền quản lý nhân trình Hội đồng quản trị Cơng ty định tối đa không 20% tiền lương tháng mà người lao động hưởng d) Phụ cấp không áp dụng với mục đích, nguyện vọng cá nhân 3 Phụ cấp kiêm nhiệm: khoản phụ cấp áp dụng Người lao động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty định kiêm nhiệm thêm chức vụ, trách nhiệm khác a) Mức phụ cấp kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tổng giám đốc định tối đa không 20% tiền lương tháng mà người lao động hưởng b) Thời hạn hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ bắt đầu người lao động kiêm nhiệm c) Những người không hưởng phụ cấp kiêm nhiệm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc Phó giám đốc cơng ty thành viên, công ty liên doanh liên kết, Chi nhánh Phụ cấp thu hút: khoản phụ cấp áp dụng để thu hút lao động trình độ chuyên môn cao, lao động thuộc ngành nghề khan hiếm, khó tuyển dụng thị trường thu hút lao động làm việc tỉnh xa xôi, hẻo lánh, xa khu dân cư, điều kiện sinh hoạt khó khăn a) Mức phụ cấp thu hút Hội đồng quản trị Tổng giám đốc định theo phân cấp tính sau: Phụ cấp thu hút = (LCB + LKD) x HPCTH HPCTH : Hệ số phụ cấp thu hút, quy định với 09 mức sau: Mức Hệ số Hệ số phụ cấp thu hút (HPCTH) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Hàng năm, Phòng Nhân rà sốt việc áp dụng phụ cấp thu hút báo cáo Hội đồng quản trị Tổng giám đốc vào kỳ xét nâng bậc lương để xem xét điều chỉnh cho phù hợp 2.1.2 Thù lao tài gián tiếp Thù lao tài gián tiếp khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khoản phúc lợi xã hội, Thuế TNCN công ty thực nộp thay cho người lao động Ngồi hàng năm cơng ty thực chế độ phúc lợi khác cho người lao động chế độ nghỉ mát, khám chữa bệnh định kỳ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm 2.2 Thù lao phi tài Cơng ty tạo mơi trường làm việc tốt cho toàn nhân viên, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ thường xuyên tổ chức phong trào thi đua cơng việc, phong trào thể thao, văn hóa phòng ban, cá nhân tổ chức như: Thi giọng hát hay tồn Chi nhánh nhân ngày 26/3, giải vơ địch bóng đá, bóng bàn, cầu lơng tồn tập đồn T&T …để người lao động tham gia Những hoạt động làm cho người lao động thấy thoải mái, giảm căng thẳng sau làm việc mệt mỏi Các hoạt động khuyến khích tinh thần làm việc nhân viên hoạt động thi đua công việc Các hoạt động vui chơi giải trí cho em cán nhân viên vào ngày lễ thiếu nhi, tặng thưởng kết thúc năm học em học sinh đạt kết tốt Ngoài cán nhân viên Tập đồn T&T nhiều hội thăng tiến thông qua chế bổ nhiệm nhân phòng nhân soạn thảo HĐQT phê duyệt Đặc biệt với cá nhân thành tích xuất sắc bổ nhiệm trước thời hạn bổ nhiệm theo điều kiện đặc biệt khác Một số hạn chế cơng tác thù lao lao động Tập đồn T&T Việc trả thù lao tài chênh lệch lớn đối tượng lao động, đặc biệt cấp quản lý so với chuyên viên, nhân viên Hiện nhiều vị trí chuyên viên (Chuyên viên tài chính, đầu tư, chun viên cơng nghệ thơng tin ) đòi hỏi trình độ chun mơn cao theo thù lao trả cho đối tượng cao họ lại không nằm khung, bậc lương vị trí quản lý Thù lao tài thấp không thu hút nhân cao lại khơng nằm khung bậc lương nhân viên công ty Trên thực tế quy mô Tập đoàn T&T mở rộng nhanh nên việc đánh giá để trả thù lao tài cho cán nhân viên gặp nhiều khó khăn so sánh người với người khác; phận với phận khác xảy tình trạng khơng cơng phận, khơng công nhân viên Đề xuất giải pháp khắc phục  Áp dụng triệt để thuyết công trình thực chi trả thù lao tài cho cán bộ, nhân viên tập đồn T&T  Xây dựng cụ thể chế độ thù lao tài đặc thù để thu hút nhân lĩnh vực đòi hỏi trình độ chun môn cao  Bộ phận nhân phải thường xuyên rà sốt việc chi trả thù lao tài tập đoàn để đánh giá mức độ trả thù lao đồng thời đảm bảo khơng chênh lệch lớn phận Đảm bảo công  Xây dựng quỹ phục lợi để khen thưởng tài nhân viên hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơng việc  Xây dựng chế độ khuyến khích thù lao phi tài chính: Tổ chức phòng trào thi đua hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để động viên khích lệ tinh thần làm việc nhân viên tập đoàn Phần III Kết Luận Công tác thù lao lao động việc phức tạp hầu hết doanh nghiệp, Một chế độ thù lao lao động hợp lý đòi hỏi phải khuyến khích cán nhân viên Chế độ thù lao lao động áp dụng Cơng ty cổ phần Tập đồn T&T phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu người lao động nhiên chế độ nhiều điểm cần điều chỉnh để mang lại hiệu cao Tài liệu tham khảo: - Website: Http://ttgroup.com.vn - “Bài giảng môn Quản trị nhân lực” - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; ... thống thù lao lao động Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T cần nghiên cứu số lý thuyết thù lao lao động hành để từ đánh giá phù hợp hay khơng chế độ thù lao lao động mà công ty cổ phần tập đồn T&T áp... nghiên cứu thực trạng thù lao lao động công ty cổ phần Tập Đoàn T&T, điểm phù hợp, hạn chế để từ kiến nghị giải pháp khắc phục vấn đề tồn Phần II Nội dung Lý thuyết Thù lao lao động Trước... chất lượng công việc - Công ty nộp thay khoản thuế thu nhập cá nhân thu nhập công ty chi trả cho người lao động 2.1 Thù lao tài 2.1.1 Thù lao tài trực tiếp Cơng ty cổ phần tập đồn T&T trả lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về thù lao lao động công ty cổ phần tập đoàn tt , Phân tích thực trạng về thù lao lao động công ty cổ phần tập đoàn tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay