Phân tích thù lao lao động tại ngân hàng saigon bank

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:32

Tôi làm việc Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thơng (Saigonbank) Ngân hàng TMCP Việt Nam, phần tập cá nhân xin trình bày vấn đề Thù lao lao ®éng” t¹i Saigonbank hiƯn I Giíi thiƯu chung vỊ Saigonbank: Saigonbank Ngân hàng TMCP đợc thành lập Việt nam, Ngân hàng đợc thành lập vào ngày 16/10/1987 với tên gọi ban đầu Ngân hàng Công thơng TP Hồ Chí Minh, vốn thành lập Ngân hàng 600 triệu đồng Theo đạo Thành uỷ, UBND TP Hồ Chí Minh mời tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần vốn điều lệ ban đầu đợc cổ đông tham gia 650 triệu đồng vợt 50 triệu đồng so với vốn pháp định tơng đơng với 13.000 cổ phần có mệnh giá 50.000đồng/cổ phần Trong Ngân hàng nhà nớc Việt Nam góp 300 triệu đồng (nay chuyển quyền sở hữu sang Ngân hàng Công thơng Việt Nam), Sở Tài TP Hồ Chí Minh 100 triệu đồng, đơn vị kinh tế Quốc doanh lớn nh Công ty lơng thực TP Hồ Chí Minh, Công ty XNK Chợ lớn136 triệu đồng, lại sở kinh tế t nhân, cá nhân đóng góp 144 triệu đồng Qua 20 năm hoạt động, ®Õn vèn ®iỊu lƯ cđa Saigonbank ®· lªn tíi 1.720 tỷ đồng, mạng lới hoạt động trải dài khắp miền Bắc, Trung, Nam với 80 Chi nhánh PGD Lĩnh vực kinh doanh đa dạng từ Cho vay, Huy động vốn, Thanh toán Quốc tế, dịch vụ Kiều hối, Thẻ đa năng, Internet banking, Phone banking, SMS banking II Thực trạng thù lao lao động Saigonbank Những hạn chế đề xuất giải pháp để khắc phục: Phơng thức trả lơng Saigonbank: Một nhân viên Ngân hàng đợc nhận hai loại lơng lơng lơng kinh doanh * Ngân hàng ban hành lơng với quy định bậc lơng mức lơng nh sau: - Đối với nhân viên tốt nghiệp Đại học loại (Bao gồm trờng: Học viện Ngân hàng, Đại học KTQD, ĐH Ngoại thơng, Học viện Tài chính) 2,65 * 980.000đ - Đối với nhân viên tốt nghiệp Đại học loại (Bao gồm trờng Đại học lại) 2,34 * 980.000đ * Ngân hàng ban hành lơng kinh doanh với quy định bậc lơng mức lơng nh sau: - Đối với nhân viên tốt nghiệp Đại học loại (Bao gồm trờng: Học viện Ngân hàng, Đại học KTQD, ĐH Ngoại thơng, Học viện Tài chính) 2,02 * 540.000đ - Đối với nhân viên tốt nghiệp Đại học loại (Bao gồm trờng Đại học lại) 1,78 * 980.000đ Đối víi cÊp Trëng, phã phßng sÏ cã phơ cÊp chøc vụ Mức phụ cấp Trởng phòng ấn định 2,08 triệu đồng/tháng, Phó phòng 1,69 triệu đồng/tháng Ngoài Saigonbank thực chế độ tăng lơng theo thâm niên công tác, sau năm công tác đợc lên bậc lơng Những hạn chế phơng thức trả lơng Saigonbank: Ngành tài ngân hàng ngành yêu cầu nhân có trình độ đợc đào tạo Nhất nhân cao cấp ngành khan Việc trả lơng Saigonbank theo cấp bậc khiến cho mức lơng cán nhân viên Ngân hàng thấp, Ngân hàng khó khăn việc tuyển dụng nhân tài Tuỳ phận Ngân hàng mà tính chất công việc khác Nhân viên phòng hành yêu cầu trình độ không cần cao nh nhân viên phòng nghiệp vơ nh TÝn dơng, Thanh to¸n Qc tÕ, KÕ to¸n… nhng mức lơng nhân viên phòng ban nh Ngân hàng dựa văn để đánh giá mức lơng mà không đánh giá theo tính chất công việc Ngoài ra, Ngân hàng có đánh giá khác trờng Đại học nhng không phân biệt hệ đào tạo quy với loại hình đào tạo chức, không phân biệt tốt nghiệp loại giỏi với loại trung bình mà tất mức lơng với trờng Đại học Việc đánh giá mức lơng nh bất cập Ngân hàng cào trình độ, khả làm việc nhân viên, điều dẫn đến số nhân viên hết mong muốn cống hiến làm việc Nhân viên tìm kiếm cho công việc nhàn đơn giản đợc hởng mức lơng nh Điều bất cập đề cập không ứng viên có trình độ học vấn, khả giao tiếp đợc nhiều ngoại ngữ lại mong muốn đợc cống hiến môi trờng nh nên Ngân hàng khó khăn việc tuyển dụng đợc nhân viên có trình độ cao số Ngân hàng khác, công việc, mức lơng nhân viên khác theo tuỳ hiệu làm việc ngời Tại phòng ban khác mức lơng lại có khoảng cách Mức lơng phận mà công việc tính chất phức tạp nh văn th, hành thờng thấp phận kinh doanh nơi mức độ phức tạp công việc cao Ngoài ra, mức lơng nhân viên đợc xem xét đánh giá lại theo định kỳ 06 tháng 01 năm Nếu ngời có đóng góp tích cực, làm việc có hiệu đợc xem xét nâng lơng ngời cống hiến làm việc cha hiệu không đợc xem xét nâng lơng Tại Saigonbank, tất nhân viên định kỳ năm (Nếu không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên) lên bậc lơng mà không phân biệt làm việc hiệu ai, điều khiến phận nhân viên không muốn cống hiến cho công việc vô hình chung làm ảnh hởng đến đến tâm lý nhân viên có đóng góp tích cực khác Công việc quan công việc chung, thành viên làm việc có hiệu đợc đánh giá nh thành viên khác không nên, kéo tất nhân viên bớc lùi mà không muốn tiến lên phía trớc Một vấn đề mức lơng nhân viên cán quản lý tơng đơng nhau, lơng ngời quản lý không cao lơng nhân viên (Chỉ chênh lệch chút phơ cÊp chøc vơ) ngêi qu¶n lý ph¶i đảm đơng công việc lớn phải chịu trách nhiệm trớc ban Giám đốc kết công việc phòng, ban phụ trách Ngoài mức thù lao cán quản lý bất cập chỗ: Nhiều cán quản lý trẻ tuổi, trình độ cao, lực chuyên môn tốt nhng lơng lại không cao ngời làm việc phận có tính chất công việc đơn giản nhng có thâm niên công tác dài hơn, điều đề cập phần đầu viết Saigonbank Ngân hàng TMCP đầu tiên, có 20 năm hoạt động nên đội ngũ ngời làm công việc tính chất phức tạp nhng có thâm niên công tác cao Ngoài nh đề cập trên, năm không bị khiển trách trở lên đợc lên bậc l- ơng Vì mức lơng không khuyến khích nhân viên phấn đấu tham vọng công việc Ngời quản lý không tham vọng thăng tiến công việc mức lơng không bù đắp đợc mức cống hiến thời gian công sức dành cho công việc (Điều dẫn đến rủi ro kinh doanh nh: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp) Cha kể đến quản lý có lực chuyển công tác nơi khác với chế độ đãi ngộ tốt việc làm cho Ngân hàng thiếu hụt nhân lực cao cấp thời điểm Ngân hàng liên tục mở rộng địa bàn hoạt động dẫn tới nhu cầu nguồn nhân lực cao cấp ngày gia tăng Những đề xuất khắc phục vấn đề trên: 3.1 Đối với lơng bản, Saigonbank không cần thiết phải có thay đổi mức thu nhập cho tất nhân viên 3.2 Đối với lơng kinh doanh, Saigonbank nên có thay đổi nh sau: - Xếp hệ số lơng kinh doanh tuỳ theo tính chất công việc phòng, ban (Cần phân biệt tính chất phức tạp hay yêu cầu nghiệp vụ phòng ban khác nhau) - Đánh giá mức độ đóng góp, cống hiến nhân viên dựa hiệu công việc - Định kỳ tháng hay 01 năm, Saigonbank nên xem xét lại mức lơng cán nhân viên, thực nâng lơng cán làm việc hiệu hạ lơng cán làm việc cha tốt Việc đánh giá xem xét lại mức lơng thờng xuyên động lực để cán bộ, nhân viên cố gắng liên tục, mức cống hiến phải đợc bù đắp mức lơng xứng đáng để tạo công quan - Xây dựng mức lơng cấp quản lý để khuyến khích họ hoàn thành tốt công việc ( mức lơng phải có khoảng cách tơng mức lơng nhân viên ngời quản lý phải chịu trách nhiệm hiệu làm việc phòng, ban quản lý) Việc xây dựng mức lơng xứng đáng cho cấp quản lý tạo động lực cho cán nhân viên thăng tiến ... trạng thù lao lao động Saigonbank Những hạn chế đề xuất giải pháp để khắc phục: Phơng thức trả lơng Saigonbank: Một nhân viên Ngân hàng đợc nhận hai loại lơng lơng lơng kinh doanh * Ngân hàng. .. ngành khan Việc trả lơng cđa Saigonbank theo cÊp bËc hiƯn t¹i khiÕn cho møc lơng cán nhân viên Ngân hàng thấp, Ngân hàng khó khăn việc tuyển dụng nhân tài Tuỳ phận Ngân hàng mà tính chất công việc... triệu đồng/tháng Ngoài Saigonbank thực chế độ tăng lơng theo thâm niên công tác, sau năm công tác đợc lên bậc lơng Những hạn chế phơng thức trả lơng Saigonbank: Ngành tài ngân hàng ngành yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thù lao lao động tại ngân hàng saigon bank , Phân tích thù lao lao động tại ngân hàng saigon bank

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay