Trắc nghiệm tâm lý học nhận thức có đáp án

42 12 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 12:22

Trắc nghiệm Tâm lý học, có đáp án dành cho sinh viên chuyên ngành Tâm lý học đã học qua học phần Tâm lý học Nhận thức. Hệ thống hóa với gần 100 câu hỏi trắc nghiệm trong học phần Tâm lý học Nhận thức. Trắc nghiệm Tâm học Nhận thức Tâm học Nhận thức Cognitive Psychology Giảng viên: Trần Chí Vĩnh Long Câu Thuyết sau dự đoán Lá cờ Hoa Kỳ màu xanh lá, đen vàng dư ảnh? Trộn màu bù trừ Quá trình đối lập màu sắc Trộn màu cộng thêm Ba màu Câu Hình thức định hướng người thực khách quan? Cảm giác Tư Tri giác Tưởng tượng Câu Nếu bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng thùy trán, bạn dự đoán người bị Khả định giải vấn đề khơng khả ức chế hành vi xã hội phù hợp Khó khăn việc xác định hình thức phức tạp trực quan Khó khăn việc xác định đối tượng cách chạm Khó nghe âm Câu Sự khác biệt chất cảm giác người với cảm giác động vật chỗ nào? Cảm giác người phong phú động vật Cảm giác người chịu ảnh hưởng ngôn ngữ Cảm giác người mang chất xã hội-lịch sử Cảm giác người chịu ảnh hưởng tượng tâm cao cấp khác Câu Câu thơ Nguyễn Du “Người buồn cảnh vui đâu bao giờ” thể của: Tính ổn định tri giác Tính ý nghĩa tri giác Tính đối tượng tri giác Tổng giác Câu Cách sáng tạo tưởng tượng họa sỹ sử dụng để vẽ tranh biếm hoạ? Nhấn mạnh Chắp ghép Liên hợp Điển hình hố Câu Tế bào thụ cảm thị giác (hình que hình nón) khớp thần kinh (synapse) đâu? Tế bào hạch Tế bào dọc Tế bào lưỡng cực Tế bào ngang Câu Nhận thức cao độ (pitch), âm sắc cao hay thấp, phụ thuộc vào đặc tính sóng âm? Âm lượng (volume) Biên độ (amplitude) Tần số (frequency) Âm sắc (timbre) Câu Quá trình người tìm câu trả lời cho nan đề mà thực sống đặt mà trước người chưa biết, Tưởng tượng Tri giác Tư Cảm giác Câu 27 … tảng cho khả nhận thức, thích nghi tương tác với giới xung quanh Hãy điền vào dấu ba chấm Nhận thức cảm tính Hệ thống thần kinh Trực quan sinh động Nhận thức tính Câu 28 Các … thị giác kết nối với đồi thị nằm não đồi thị kết nối với vùng thị giác vỏ não? Hãy điền vào dấu ba chấm Tế bào lưỡng cực Dây thần kinh Dây đồi thị Tế bào thụ cảm Câu 29 Phân tích kích thích tác động đến quan thụ cảm gợi lên não tâm trí mức độ tương ứng gọi Phân tích định tính Phân tích định lượng Q trình từ lên Q trình từ xuống Câu 30 Ngưỡng …, cường độ kích thích nhỏ xuất 50% số lần kích thích Hãy điền vào dấu ba chấm? Dưới ngưỡng Song song Tuyệt đối Sai biệt Câu 31 Tắc kè biến đổi màu sắc theo mơi trường xung quanh bị phát Đó thể của? Tính ổn định tri giác Tính đối tượng tri giác Tổng giác Tính ý nghĩa tri giác Câu 32 Sự khác bước sóng ánh sáng tạo nên khác biệt Âm lượng Độ sáng tối Tần số Màu sắc Câu 33 David Hubel Torsten Wiesel chèn … vào vỏ não thị giác mèo phát phần khác vỏ não xử cạnh, góc, độ dài chuyển động vật thể cảm nhận mắt Hãy điền vào dấu ba chấm Cộng hưởng từ Sóng siêu âm Vi điện cực Ảo ảnh tri giác Câu 34 Thị Kính nhân vật tác phẩm “Quan Âm Thị Kính” sản phẩm cách sáng tạo hình ảnh tưởng tượng? Nhấn mạnh Thay đổi kích thước, số lượng Liên hợp Điển hình hóa Câu 35 Ghi nhớ tượng hình ghi nhớ tượng loại thuộc trí nhớ… Hãy điền vào dấu ba chấm Trí nhớ ý nghĩa Trí nhớ làm việc Trí nhớ tạm thời Trí nhớ dài hạn Câu 35 Ghi nhớ tượng hình ghi nhớ tượng loại thuộc trí nhớ… Hãy điền vào dấu ba chấm Trí nhớ ý nghĩa Trí nhớ làm việc Trí nhớ tạm thời Trí nhớ dài hạn Câu 36 Ai tác giả đồ thị nhớ hay đường cong quên (Forgetting Curve)? S Freud Ebbinghaus Skinner Vygotsky Câu 37 Sự bền vững ý thuộc tính ý liên quan đến: Mức độ ý hay nhiều Thời gian ý Khả phân tán sức tập trung Sự di chuyển ý Câu 38 Bạn thuyết trình trơi chảy bị tiếng động mạnh làm quên nội dung thuyết trình tượng? Quên nhớ lại Quên dài lâu Quên cục Quên tạm thời Câu 39 Sản phẩm tri giác gì? Hình ảnh Khái niệm Biểu tượng Hình tượng Câu 40 Trí nhớ vừa mang tính trực quan, vừa mang tính … Hãy điền vào dấu ba chấm tính Trừu tượng Khái quát Suy luận ... mức độ nhận thức cảm tính ? Phản ánh thực cách khách quan Phản ánh qua, có kinh nghiệm cá nhân Phản ánh thuộc tính bề ngồi, trực tiếp vật, tượng Phản ánh khái quát vật tượng loại Phản ánh vật,... gia có quan điểm “Kiến thức có nhờ quan sát giới”? Plato Aristotle Rene Descartes John Locke Câu 27 … tảng cho khả nhận thức, thích nghi tương tác với giới xung quanh Hãy điền vào dấu ba chấm Nhận. .. vào đơi giày, khuôn mặt, ghế hay nhà Nhận diện đặc trưng Xử lý song song Nhận diện hình dạng Xử lý thơng tin thị giác Câu 25 Máy gặt đập lúa sản phẩm cách sáng tạo hình ảnh tưởng tượng? Chắp ghép
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm tâm lý học nhận thức có đáp án, Trắc nghiệm tâm lý học nhận thức có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay