HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG, THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 2016

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 11:59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ TIỂU LUẬN TÊN ĐỀ TÀI: HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG NHẰM BĨC LỘT KHÁCH HÀNG, THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 - 2016 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỚC NHÓM :2 NIÊN KHÓA : 2018 – 2019 Bình Dương, ngày 27 tháng 11 năm 2018 Họ tên MSSV Phân công Ngô Gia Như 1523801010245 Phần mở đầu Nguyễn Trịnh Thức 1523801010250 Phần mở đầu, Power Point Quy định pháp luật cạnh tranh Trần Thị Hồi Linh 1523801010211 hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Quy định pháp luật cạnh tranh Lê Thị Nga 1523801010219 hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Thực tiễn thực thi quy định pháp luật Nguyễn Thị Huyền 152380101317 cạnh tranh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng Việt Nam từ năm 2005 đến 2016 Trần Thị Như Trang 152380101331 Thực tiễn thực thi quy định pháp luật cạnh tranh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng Việt Nam từ năm 2005 đến 2016 Tài liệu tham khảo 1) Lê Danh Vĩnh , Giáo trình Luật cạnh tranh, Đại Học Kinh tế - Luật 2) Lê Minh Tường, Hành vi ấn định giá bán tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng, 3) 4) 5) 6) 2010 Hội đồng cạnh tranh Việt Nam, Thơng cáo báo chí, 2015 Bộ Cơng Thương, Báo cáo tổng kết 12 năm thi hành Luật Cạnh Tranh, 2018 Phạm Hồi Huấn (2011), Bình luận từ việc Magastar bị khiếu nại, Hà Nội Hà Thị Thanh Bình, Giáo trình Pháp luật cạnh tranh giải tranh chấp thương mại, NXB Hồng Đức, 2017 7) Trần Thùy Linh (2017), Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định Luật Cạnh Tranh Việt Nam, Trường Đại học Thái Nguyên 8) Tiểu luận Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường/vị trí độc quyền nhằm bóc lột khách hàng thực tiễn Việt Nam nhóm sinh viên Nguyễn Đắc Kim Châu( năm 2016) 9) Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học: Kiểm soát hành vi lạm dụng thống lĩnh thị trường lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tác giả Nguyễn Thị Ánh ( Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014) 10)Luận án tốt nghiệp : Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế kinh doanh Việt Nam , tác giả Nguyễn Thị Thùy Uyên ( Đại Học Cần Thơ năm 2010) 11)“Hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng”, Nguyễn Ngọc Sơn, năm 2010 12)“Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cơng ty du lịch”, báo Dân Trí, Tuấn Hợp, năm 2014 Mục lục PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU .6 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu đề tài: 10 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: .10 PHẦN II QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG 12 2.1 Khái niệm, đặc điểm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường 12 2.2 Dấu hiệu hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng 16 PHẦN III THỰC TIỄN THỰC THI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2016 20 3.1 Thực trạng thi hành quy định pháp luật canh tranh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường 20 3.1.1 Thi hành quy định kiểm sốt hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Việt Nam 20 3.1.1 Thực trạng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cơng ty Megastar Việt Nam 22 3.2 Nhận xét, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật .25 PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Cạnh tranh ba quy luật phổ biến kinh tế thị trường Cạnh tranh đóng vai trò quan trọng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người Tuy nhiên, cạnh tranh tượng xã hội phức tạp mà mặt trái tượng biểu hành vi cạnh tranh khơng trung thực, hành vi tích tụ tập trung bản, tạo lập quyền lực thị trường nhằm bóp méo cạnh tranh… Về chất, cạnh tranh nói chung tượng xã hội, theo nghĩa thông thường cạnh tranh hiểu việc “đua tranh để giành ưu mình” “cố gắng giành phần thắng người, tổ chức hoạt động nhằm lợi ích nhau” Bên cạnh cạnh tranh vốn tượng xưa lịch sử xã hội lồi người, ganh đua tích cực chủ thể kinh tế (nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ, khách hàng, thương nhân…) nhằm mục đích giành tồn tại, sống còn, giành lợi nhuận, địa vị, kiêu hãnh, phần thưởng hay thứ khác Thuật ngữ “cạnh tranh” sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác lĩnh vực kinh tế, thương mại, luật pháp, trị, sinh thái, thể thao Cạnh tranh hai hay nhiều lực lượng, hệ thống, cá nhân, nhóm, lồi, tùy theo nội dung mà sử dụng cho phù hợp Cạnh tranh dẫn đến kết khác (giành lấy vị tạo nên lợi tương đối sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ hay lợi ích kinh tế, thương mại khác để thu nhiều lợi ích cho mình) Cho nên kinh tế thị trường nay, cạnh tranh động lực phát triển thành phần, chủ thể kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh Động lực kích thích doanh nghiệp cải tiến thiết bị, công nghệ phương thức quản lý để ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại nhằm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, hàng hố doanh nghiệp TRANG / 26 Mặt khác mục đích chủ thể kinh doanh cạnh tranh với nhằm tranh giành thị trường, mở rộng thị phần loại nhóm hàng hóa, dịch vụ định Do thị trường rộng, thị phần lớn tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể kinh doanh đạt mục tiêu lợi nhuận Nhưng thị trường có nhiều đối thủ kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh nhóm hàng hóa, dịch vụ thay cho cạnh tranh khốc liệt Cạnh tranh hệ tất yếu kinh tế thị trường nhân tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế Đây nhân tố có ảnh hưởng lớn đến thành công hay thất bại trình kinh doanh doanh nghiệp Pháp luật cạnh tranh Việt Nam có quy định cụ thể điều chỉnh hoạt động cạnh tranh thị trường, có quy định kiểm sốt vị trí thống lĩnh thị trường doanh nghiệp Các quy định phần đáp ứng nhu cầu bảo đảm pháp lý môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng kinh tế vận hành theo chế thị trường Thật vậy, kinh tế thị trường, cạnh tranh nhu cầu thiết yếu hoạt động kinh tế nhằm chiếm lĩnh thị phần, tiêu thụ nhiều sản phẩm đem lại lợi nhuận cao Có câu “thương trường chiến trường” phản ánh phần khốc liệt cạnh tranh tự do, để tồn thị trường doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh mình, đến lúc doanh nghiệp có ưu mạnh dần trở thành doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, mức độ cao độc quyền thị trường Đó tất yếu phát triển vị trí thống lĩnh hay độc quyền dễ lợi dụng vị để cản trở cạnh tranh Trong pháp luật kiểm soát độc quyền hay chống hạn chế cạnh tranh có chế định pháp luật chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền, chế định có mục đích điều chỉnh hành vi doanh nghiệp nắm giữ lực đó, chế định xây dựng với mục đích khơng cho lực độc quyền bóp méo triệt tiêu cạnh tranh, bóc lột khách hàng Chế định chống lạm dụng vị trí thống TRANG / 26 lĩnh thị trường,vị trí độc quyền coi bước phát triển cao pháp luật cạnh tranh nói chung cơng cụ để Nhà nước điều chỉnh đấu tranh trực diện với hành vi phản cạnh tranh doanh nghiệp có sức mạnh chi phối thị trường (có quyền lực thị trường) Ta thấy thơng thường cạnh tranh người bán tạo điều kiện cho khách hàng hưởng lợi Thì trái lại, tình trạng độc quyền lại đẩy khách hàng vào bị lợi dụng, bị móc túi, có bị bạc đãi, bỏ rơi Trong cảnh một chợ, Doanh nghiệp độc quyền có điều kiện áp đặt giá, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thái độ phục vụ Đối với kinh tế, tình trạng độc quyền tất yếu dẫn đến trì trệ sức nặng lực cảm thấy thỏa mãn sau chiến thắng giữ vị trí độc tơn thế, để đảm bảo cho thị trường có cạnh tranh lành mạnh, hướng nước có kinh tế thị trường giới có sách luật pháp điều tiết hoạt động cạnh tranh thị trường để ngăn ngừa hình thành độc quyền, trì cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền lợi khách hàng, bảo vệ cho doanh nghiệp yếu hơn, bị chèn ép Thời gian vừa qua xảy loạt vụ việc có dấu hiệu hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền thị trường Đó vụ công ty Tân Hiệp Phát khiếu nại công ty liên doanh nhà máy bia Việt Nam, vụ việc Vinapco lạm dụng vị trí độc quyền, vụ việc Megastar bị khiếu nại có hành vi lạm dụng áp đặt giá bán hàng hóa gây thiệt hại cho khách hàng, tranh chấp giá thuê cột điện VNPT EVN, vụ việc K+ tăng giá Thông qua vụ việc thực tiễn cho thấy Luật Cạnh tranh hoàng loạt văn hướng dẫn thi hành ban hành cộng đồng kinh doanh chưa có hiểu biết thống khái niệm liên quan Vậy doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường? Căn vào yếu tố để xác định doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường hay khơng? Những hành vi doanh nghiệp bị coi lạm dụng vị trí thống lĩnh theo quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam hành Nhằm kiểm soát hành vi làm dụng vị trí thống lĩnh thị TRANG / 26 trường nhằm bóc lột khách hàngvới mong muốn góp phần nhỏ tìm nguyên nhân bất cập luật cạnh tranh, đem lại cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Do đó, việc nghiên cứu nhằm đóng góp ý kiến cho quan quản lý nhà nước cạnh tranh, chống độc quyền nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu người học nghiên cứu luật pháp Trong viết này, chúng tơi muốn trình bày vấn đề khơng mẻ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khách hàng, việc doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng Chúng nghiên cứu đề tài dựa sở Luật cạnh tranh 2018, thời điểm Luật cạnh tranh 2018 chưa có hiệu lực khơng có văn hướng dẫn Luật nên sử dụng Nghị định 116/2005/ NĐ-CP để giải thích số khái niệm mà chúng tơi nêu Tình hình nghiên cứu: Tiểu luận Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường/vị trí độc quyền nhằm bóc lột khách hàng thực tiễn Việt Nam nhóm sinh viên Nguyễn Đắc Kim Châu( năm 2016) Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học: Kiểm soát hành vi lạm dụng thống lĩnh thị trường lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tác giả Nguyễn Thị Ánh ( Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014) Luận án tốt nghiệp : Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế kinh doanh Việt Nam , tác giả Nguyễn Thị Thùy Uyên ( Đại Học Cần Thơ năm 2010) Các viết báo, tạp chí: “Hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng”, Nguyễn Ngọc Sơn, năm 2010 TRANG / 26 “Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cơng ty du lịch”, báo Dân Trí, Tuấn Hợp, năm 2014 Các cơng trình nghiên cứu báo khoa học cung cấp hệ thống tri thức, thơng tin lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, nguồn tài liệu quan trọng góp phần làm rõ tình hình, tính chất hành vi Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách đầy đủ, tồn diện lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học góp phần bổ sung biện pháp khắc phục vấn đề lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nước ta nay, tập trung vào số khía cạnh mà cơng trình nghiên cứu khoa học trước chưa làm rõ Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu thực trạng phòng chống lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Việt Nam quy định pháp luật cơng tác phòng chống lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường thực tiễn áp dụng Từ đó, bất cập hoạt động phòng chống quy định pháp luật cơng phòng chống Với bất cập vậy, nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu để đưa đề xuất hoàn thiện nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Việt Nam nói riêng quốc gia khác giới nói chung Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: + Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng Phạm vi nghiên cứu: + Không gian nghiên cứu: Việt Nam + Thời gian nghiên cứu: từ năm 2005 đến 2016 - Cách tiếp cận: TRANG / 26 + Các tài liệu liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ( giáo trình, Luật cạnh tranh, văn luật có liên quan, Nghị Thư, Nghị định, ) + Máy tính, điện thoại để tìm kiếm nguồn liệu mạng + Phương tiện lại phục vụ cho việc tìm kiếm tài liệu, số liệu cần thiết cho đề tài - Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp nghiên cứu lý luận: + Phương pháp phân tích lý thuyết ( chủ yếu ) + Phương pháp tổng hợp ( (Phần 1, Phần 2, Phần 3) + Phương pháp liệt kê (Phần 2, Phần 3)  Phương pháp nguyên cứu thực tiễn + Phương pháp tổng hợp nguyên cứu thực nghiệm ( Chương 2, Chương 3) PHẦN I TRANG 10 / 26 Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hành vi doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực cách loại bỏ doanh nghiệp khác khỏi thị trường, ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác khơng cho gia nhập thị trường, phát triển kinh doanh điều dẫn đến sai phạm cạnh tranh thị trường Và doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường vi phạm pháp luật có hành vi “lạm dụng” vị trí lợi thị trường  Căn cứ xác định vị trí thống lĩnh thị trường doanh nghiệp Căn theo Điều 24 Luật Cạnh Tranh 2018 để xác định doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường sau:  Doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường có sức mạnh thị trường đáng kể có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan  Nhóm doanh nghiệp coi có vị trí trị thống lĩnh thị trường hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh có sức mạnh thị trường đáng kể có thị phần thuộc trường hợp: hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường liên quan; ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên thị trường liên quan; bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên thị trường liên quan Như vậy, để xác định vị trí thống lĩnh doanh nghiệp dựa vào thị phần tiềm kinh tế doanh nghiệp Hai quy định tách rời Theo đó, doanh nghiệp có thị phần từ 30% trở lên đươc xem có vị trí thống lĩnh thị trường mà khơng cần xem xét đến điều kiện khác Ngoài ra, doanh nghiệp có thị phần 30% lại có sức mạnh thị trường đáng kể gây hạn chế cạnh tranh xem có vị trí thống lĩnh TRANG 12 / 26 Đối với nhóm doanh nghiệp để xác định vị trí thống lĩnh thị trường nhóm doanh ghiệp có đủ ba điều kiện: Thứ nhất, doanh nghiệpthuộc nhóm doanh nghiệp hành động Cùng hành động hiểu đồng loạt thời gian định thực hành vi lạm dụng Chính điều kiện gắn kết doanh nghiệp đơn lẻ , độc lập với nhua thành nhóm Cùng hành động nhóm doanh nghiệp có hành vi lạm dụng xác định dựa vào hành vi đồng loạt hành vi mà khơng cần chứng minh có thỏa thuận có thỏa thuận biểu rõ việc thống ý chí “cùng hành động” Thứ hai, hành động nhóm có mục đích gây hạn chế cạnh tranh cách đáng kể Thứ ba, nhóm doanh nghiệp phải có tổng thị phần thị trường liên quan đạt mức luật định Đối với hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường liên quan; ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên thị trường liên quan; bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên thị trường liên quan Đặc điểm Thứ nhất, chủ thể thực hành vi doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường liên quan Doanh nghiệp hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tổ chức cá nhân kinh doanh… Để xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp trở nên vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp hình thành qua trình cạnh tranh từ bảo hộ nhà nước  Về vị trí thống lĩnh doanh nghiệp qua trình cạnh tranh: Sau thời gian dài tồn thị trường, doanh nghiệp tạo riêng thương hiệu TRANG 13 / 26 doanh nghiệp cách tạo thu hút cho sản phẩm, tạo uy tín khách hàng tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh so với doanh nghiệp đối thủ khác  Về vị trí thống lĩnh thị trường từ bảo hộ quyền lực nhà nước: Chính ưu quan quản lý nhà nước thông qua “ưu đãi đặc biệt” so với doanh nghiệp khác thị trường, quyền lợi mà doanh nghiệp hưởng doanh nghiệp khác khơng, điều giúp cho doanh nghiệp nhận ưu vươn đạt vị trí thống lĩnh thị trường mà khơng hồn tồn dựa vào lực cạnh tranh doanh nghiệp khác Nhưng việc hình thành vị trí thống lĩnh doanh nghiệp cách so với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp có nhiều lợi khả chủ động mối quan hệ với khách hàng Chính lợi này, mà khả kiểm soát yếu tố thị trường (nguyên liệu đầu vào, giá cả…) có sức ảnh hưởng đến khách hàng doanh nghiệp khác thị trường lớn Đôi doanh nghiệp lợi dụng lợi áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng doanh ngiệp khác nhằm tăng lợi nhuận cố vị trí thống lĩnh Hành vi lạm dụng vị sảy doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, bơi khơng doanh nghiệp thống lĩnh tất doanh nghiệp thị trường bình đẳng việc xác định thành công hay không phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, khả đáp ứng nhu cầu khách hàng, khả tạo uy tín khách hàng…Mặt khác, chủ thể thực hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp vậy, việc xác định chế tài áp dụng hai loại doanh nghiệp không giống nhau, nhóm doanh nghiệp phải có thống đồng thời thực hành vi lạm dụng, TRANG 14 / 26 chủ khác có quyền lực để tác động vào thị trường không thuộc chủ thể hành vi Thứ hai, hành vi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hành vi hạn chế cạnh tranh theo luật cạnh tranh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm Các hành vi hạn chế cạnh tranh mà doanh nghiệp thường thực thông qua việc ấn định giá, áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa… nhằm gây thiệt hại cho khách hàng đối thủ nhằm thu nhiều lợi nhuận, giữ vị trí thống lĩnh thị trường Việc thực hành vi cản trở cạnh tranh lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng dần làm cho thị trường ngày cân không phát triển Thứ ba, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường gây hậu nghiêm trọng doanh nghiệp cạnh tranh khách hàng họ Hành vi lạm dụng gây hậu thiệt hại lợi ích mà doanh nghiệp khác khách hàng phải gánh chịu, song nghiêm trọng làm suy giảm, cản trở tình trạng cạnh tranh thị trường Chính vậy, Nhà nước cần can thiệp vào hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường lức phát có đấu hiệu hành vi Việc phát xuất phát từ phản ánh khách hàng, người dân hay doanh nghiệp khác… 2.2 Dấu hiệu hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng Các quy định chống lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường xây dựng nhằm điều chỉnh hành vi doanh nghiệp nắm giữ vị trí thống lĩnh, khơng cho doanh nghiệp bóp méo triệt tiêu cạnh tranh, bóc lột khách TRANG 15 / 26 hàng Đây hành vi nằm nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Khoản Điều 27 Luật Cạnh Tranh 2018 Trong chúng tơi đặc biệt trọng đến thiệt hại mà khách hàng gặp phải doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trườnghành vi lạm dụng nhằm bóc lột đối tượng phải phụ thuộc Cụ thể là: Hành vi áp đặt giá mua hàng hóa, dịch vụ coi bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng giá mua thị trường liên quan đặt thấp giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ điều kiện khơng có thay đổi bất thường có tác động làm thay đổi giá bán hàng hóa dịch vụ Những thay đổi bất thường quy định Khoản Điều 27 Nghị định 116/2005 bao gồm: chất lượng hàng hóa, dịch vụ đặt mua chất lượng hàng hóa, dịch vụ mua trước có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa biến động bất thường làm giá bán bn hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thị trường liên quan giảm tới mức giá thành sản xuất thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp so với trước Hành vi doanh nghiệp thống lĩnh trường hợp tác động trực tiếp đến đối tượng nhà cung cấp doanh nghiệp, họ không bán hàng cho doanh nghiệp thống lĩnh khó khơng thể bán hàng cho doanh nghiệp khác Trong tình bị phụ thuộc vào doanh nghiệp thống lĩnh nhà cung cấp buộc phải chấp nhận ép giá doanh nghiệp thống lĩnh dẫn đến việc kinh doanh trở nên thua lỗ Hành vi áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ coi bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng nhu cầu hàng hoá, dịch vụ không tăng đột biến tới mức vượt công suất thiết kế lực sản xuất doanh nghiệp thỏa mãn hai điều kiện quy định Khoản Điều 27 Nghị định 116/2005: giá bán lẻ trung bình thị trường liên quan thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp đặt tăng lần vượt 5%; tăng nhiều lần với tổng mức tăng vượt 5% so với giá bán trước khoảng thời gian tối thiểu khơng có biến động bất thường làm tăng TRANG 16 / 26 giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ vượt 5% thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp trước bắt đầu tăng giá Trong trường hợp hành vi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh nhằm mục đích tận thu lợi nhuận cách tối đa Người mua có cấu trúc thị trường hạn chế cạnh tranh bị rơi vào bị bóc lột Ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng việc khống chế không cho phép nhà phân phối, nhà bán lẻ bán lại hàng hóa thấp mức giá quy định trước quy định Khoản Điều 27 Nghị định 116/2005 Bản chất mối quan hệ chủ thể quan hệ thỏa thuận mà áp đặt ý chí từ bên có quyền lực Với hành vi này, khách hàng người chịu thiệt hại doanh nghiệp thống lĩnh, vai trò người bán hàng cho doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh phải bán hàng giá thành vai trò người mua phải mua hàng với giá cao so với giá trị thực tế sản phẩm người mua hàng để bán lại phải bán với giá thấp giá thành thực Giá mua bán thị trường khơng hình thành theo quy luật thị trường mà doanh ngiệp thống lĩnh ấn định Mức chênh lệch giá ấn định với giá cạnh tranh khoản lợi ích mà doanh nghiệp có nắm giữ vị trí thống lĩnh thị trường Nếu doanh nghiệp thống lĩnh khơng lạm dụng khách hàng hưởng lợi ích từ việc cạnh tranh thị trường liên quan doanh nghiệp Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng bao gồm ba hành vi cụ thể quy định Điều 28 Nghị định 116/2005: Thứ nhất, hạn chế sản xuất, phân phối sản phẩm gây thiệt hại cho khách hàng Đây hành vi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thực nhằm tạo bất cân đối cung cầu Khi nguồn cung bị hạn chế không đủ đáp ứng lượng cầu tất yếu giá TRANG 17 / 26 hàng hóa, dịch vụ tăng lên khách hàng bị yếu quan hệ với nhà cung ứng Thứ hai, hạn chế thị trường gây thiệt hại cho khách hàng việc doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh tự giới hạn khu vực bán hàng giới hạn nguồn mua sản phẩm mà khơng có lý đáng gây thiệt hại cho khách hàng Hành vi tạo tiền đề cho doanh nghiệp bóc lột khách hàng củng cố quyền lực thị trường Thứ ba, hạn chế phát triển kỹ thuật công nghệ làm thiệt hại cho khách hàng việc doanh nghiệp thực hành vi nhằm cản trở đối thủ cạnh tranh tiến hành việc nghiên cứu phát triển kỹ thuật, công nghệ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh Ngồi xuất hành vi phản cạnh tranh ngăn chặn phát triển kỹ thuật, công nghệ doanh nghiệp thống lĩnh để đỡ hao tổn chi phí, khai thác tận thu kỹ thuật cơng nghệ cũ trì thị phần Hành vi dẫn đến việc khách hàng không hưởng lợi ích đáng mà thị trường có tính cạnh tranh họ đương nhiên hưởng PHẦN II TRANG 18 / 26 PHẦN III THỰC TIỄN THỰC THI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2016 3.1 Thực trạng thi hành quy định pháp luật canh tranh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường 3.1.1 Thi hành quy định kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Việt Nam Trong 12 năm thực thi, Bộ Công Thương chủ động tiến hành hoạt động điều tra tiền tố tụng nhiều ngành, lĩnh vực có tính chất quan trọng, nhạy cảm kinh tế nhằm tăng cường khả phát dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh Hoạt động điều tra tiền tố tụng tiến hành nhận thấy thị trường có biến động bất thường xảy tranh chấp liên quan đến pháp luật cạnh tranh, có nghi vấn hành vi vi phạm quy định Luật Cạnh tranh Mục đích hoạt động nhằm thu thập thông tin, tài liệu hành vi nghi vấn, thông tin chung cạnh tranh thị trường Kết hoạt động điều tra tiền tố tụng đưa định điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh có thông tin xác thực hành vi vi phạm, tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc chưa đủ thơng tin Tính đến năm 2016, có tổng số 87 điều tra tiền tố tụng thực TRANG 19 / 26 14 12 S ố vụ việc 10 10 10 5 1 2005-2006 00 20070 20080 11 2009 Điều tra tiền tố tụng 2010 20110 20120 Quyết định điều tra 11 2013 2014 2015 00 2016 Quyết định xử lý Số vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh/độc quyền thỏa thuận HCCT Từ bảng thống kê tính đến năm 2016, số vụ việc điều tra liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nói riêng ta thấy số vụ việc điều tra tiền tố tụng chênh lệch nhiều so với định điều tra định xử lý Vấn đề đặt có dấu hiệu hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhiều số vụ định điều tra xử lý lại ỏi vậy? Có phải quy định hành vi vi phạm thể số hình thức biểu bên ngồi, mà chưa phản ánh đầy đủ, xác chất, mục tiêu phản cạnh tranh hành vi Bản chất cạnh tranh thường xem xét góc độ kinh tế Bởi vậy, quy định theo cách mơ tả hình thức biểu bên ngồi hành vi dẫn đến khơng phản ánh chất, đồng thời, bỏ sót hành vi có chất lạm dung vị trí thống lĩnh thị trường ngược lại, cấm hành vi khơng có chất, mục đích phản cạnh tranh Có thể nói đến vụ việc Megastar phản ánh chưa đầy đủ hết chất hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng mà cụ thể người tiêu dùng, người mua vé chịu ảnh hưởng gián tiếp từ việc tăng phí dịch vụ cơng ty Megastar TRANG 20 / 26 Mặc dù số vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường điều tra xử lý khiêm tốn, xét bối cảnh quan cạnh tranh Việt Nam non trẻ với nguồn lực hạn chế Luật Cạnh tranh thực thi chưa đủ lâu để sâu vào đời sống xã hội kết thi hành nêu khởi đầu cho thấy Luật Cạnh tranh thức vào sống phát huy tác dụng 3.1.1 Thực trạng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường công ty Megastar Việt Nam Công ty THHH truyền thơng Megastar lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để ấn định giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý Vào cuối năm 2010, sáu doanh nghiệp ngành điện ảnh Cơng ty cổ phần Sài Gòn Điện ảnh (Cinebox Hòa Bình), Cơng ty cổ phần Điện ảnh 212 (Cinebox Lý Chính Thắng), Cơng ty cổ phần truyền thơng Điện ảnh Sài Gòn (cụm rạp Đống Đa, Thăng Long, Tồn Thắng, Vinh Quang), Cơng ty cổ phần phim Thiên Ngân (cụm rạp Galaxy), Công ty TNHH thành viên điện ảnh Hà Nội (cụm rạp Tháng Tám), Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng Đồng Nai (rạp Thanh Bình Sơng Phố) nộp đơn đến Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương để khiếu nại Công ty TNHH Truyền thông Megastar Bên khiếu nại cho Megastar có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vi phạm Luật Cạnh tranh Thời điểm lúc đó, 90% phim nhựa chiếu rạp phim nước ngoài, doanh nghiệp nhập từ hãng sản xuất phim nước Với phim, hãng sản xuất phim nước ký hợp đồng với doanh nghiệp để doanh nghiệp nhập phân phối lại phim cho doanh nghiệp khác nước Các doanh nghiệp khiếu nại thống kê Megastar thường chiếm khoảng 50% số phim nhập Cụ thể, tổng phim nhập năm 2009 106 phim Trong đó, riêng Megastar nhập 50 phim Bên khiếu nại cho doanh thu từ hoạt động phân TRANG 21 / 26 phối phim nhựa nhập Megastar thời gian qua dao động từ 34% đến 75% tổng doanh thu thị trường phân phối phim nhựa nhập Việt Nam Theo quy định Luật cạnh tranh, doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trườngthị phần từ 30% (khoản Điều 24 Luật cạnh tranh 2018) Như vậy, Megastar doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Theo quy định luật cạnh tranh, doanh nghiệp thống lĩnh không tăng 5% giá vé vòng sáu tháng khơng có biến động đặc biệt thị trường Trong đó, Megastar áp đặt Giá thuê phim tối thiểu người xem 25 nghìn đồng (sau thuế) làm cho giá thuê phim tăng trung bình 19% - 30% so với trước vậy, thấy Megastar có hành vi vi phạm lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để áp đặt giá bán bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng (theo quy đinh điểm b, khoản Điều 27 luật cạnh tranh 2018) Ngồi vi phạm Megastar vi phạm quy định áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ (điểm đ, khoản 1, Điều 27 luật cạnh tranh2018) Như vậy, lúc người chịu thiệt khách hàng họ không lựa chọn mua với giá thành thấp hơn, mà cụ thể học sinh, sinh viên mức thu nhập trung bình thấp từ nguồn bố mẹ cho Bên cạnh đó, vi phạm dẫn đến mục tiêu ngược sách phát triển nghành Chính sách xã hội hóa cho phép doanh nghiệp nước vào Việt Nam kinh doanh, không điều tiết việc doanh nghiệp có hành vi chèn ép doanh nghiệp nước, dẫn đến hậu doanh nghiệp Việt Nam dần bị tiêu diệt sách xã hội hóa bị chết theo Sau thời gian điều tra, Hội đồng cạnh tranh tổ chức xử lý thành công vụ việc hạn chế canh trạnh Ngày 14/4/2015, Hội đồng ban hành định giải vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp điện ảnh Mesgastar vi phạm pháp luật cạnh tranh lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cho thuê phim nhựa chiếu rạp TRANG 22 / 26 Ngày 14/5/2015, Quyết định thức có hiệu lực pháp luật khơng có bên khiếu nại Quyết định kết luận sau: Cơng ty Megastar có vị trí thống lĩnh thị trường cho thuê phim nhựa chiếu rạp Việt Nam Không đủ chứng để kết luận hành vi áp đặt giá thuê phim dựa sách định phí thuê phim tối thiểu người xem Công ty Megastar hành vi quy định khoản 2, Điều 27, Nghị định 116/2005/NĐ-CP, vi phạm Khoản Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 Hành vi gắn việc cho thuê phim Transformers: Revenge of The Fallen với việc phải thuê phim Ice Age hành vi quy định Điều 30 Nghị định số 116/2005/NĐCP Hành vi bị cấm khoản Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 Hành vi Công ty Megastar buộc doanh nghiệp khác thực thêm nghĩa vụ Megastar định phòng chiếu áp đặt suất chiếu nằm phạm vi cần thiết để thực hợp đồng hành vi quy định Điều 30 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP Hành vi bị cấm khoản Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 Trong vụ việc này, Công ty Thiên Ngân thực nghĩa vụ nộp tạm ứng phí xử lý vụ việc cạnh tranh Công ty Thiên Ngân không đại diện cho doanh nghiệp khiếu nại khác để nộp tạm ứng phí xử lý vụ việc cạnh tranh Sau vụ việc Megastar có dấu hiệu hành vi vi phạm quan có thẩm quyền giải đưa kết luận điều tra, theo định giải khiếu nại mà qua điều tra đưa “không đủ chứng để kết luận hành vi áp đặt giá thuê phim dựa sách định phí thuê phim tối thiểu người xem Công ty Megastar hành vi quy định Khoản 2, Điều 27, Nghị định 116/2005/NĐCP, vi phạm Khoản Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004” Tuy nhiên vấn đề TRANG 23 / 26 dựa vào cứ, nghiệp vụ điều tra mà quan có thẩm quyền lại đưa định thế, kinh nghiệm việc giải số nước để kết luận hành vi bán hàng hóa, dịch vụ với giá cao bất hợp lý quan cạnh tranh thực hai bước điều tra: Một là, xác định mức giá chấp nhận dựa vào chi phí sản xuất tình hình thị trường (còn gọi giá cạnh tranh- tức giá hình thành mơi trường có cạnh tranh giá bán thực tế sản phẩm) Nếu giá bán thực tế cao so với giá cạnh tranh kết luận có dấu hiệu lạm dụng Hai là, quan cạnh tranh xem xét lý dẫn đến việc giá bán cao chi phí tăng lên nhu cầu tăng Như vậy, trường hợp xét tiêu chí thứ hai lý dẫn đến việc giá bán q cao khơng phải lỗi hồn tồn doanh nghiệp Megastar doanh nghiệp quy định giá 25.000/ vé sáu doanh nghiệp khởi kiện có quyền lựa chọn bán giá thấp giá mang lợi nhuận thấp (mặc dù thực tế khơng có doanh nghiệp vậy) Cho nên lý đưa sáu doanh nghiệp hành vi ấn định giá dịch vụ bất hợp lý gây thiệt hại cho “khách hàng” quy hết trách nhiệm cho doanh nghiệp Megastar không hợp lý 3.2 Nhận xét, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Kể từ luật cạnh tranh đời, thực tế, số vụ việc mà cục quản lí cạnh tranh hội đồng cạnh tranh xử lí ỏi Điều khơng có nghĩa hành vi vi phạm luật cạnh tranh (đặc biệt hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường) khơng xảy mà tâm lí e ngại bên có liên quan việc cầu viện đến quy định luật cạnh tranh Mặc dù kết kết luận quan có thẩm quyền khơng mong đợi bên khởi kiện trước mắt với hành vi khiếu kiện TRANG 24 / 26 động thái cho thấy doanh nghiệp dường bắt đầu quan tâm đến luật cạnh tranh trình hoạt động Từ vấn đề chúng em xin phép đề xuất số bình luận, kiến nghị để hồn thiện pháp luật cạnh tranh sau: Một là, Luật cạnh tranh gọi tên hành vi ấn định giá bán lại với cách biểu lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền thị trường liên quan Trong đó, việc ấn định giá bán lại doanh nghiệp tự thân khơng phải lúc tiêu cực, cần cấm đốn Nó bị ngăn cấm mang dấu hiệu lạm dụng quyền lực thị trường để hạn chế cạnh tranh thế, hiệu đấu tranh chống lạm dụng phụ thuộc vào việc nhà làm luật có khả xác định xác ranh giới lạm dụng việc ấn định giá bán lại dấu hiệu vi phạm cụ thể, chuẩn xác Với cách quy định mang tính nguyên tắc luật cạnh tranh phân tích, hiệu áp dụng pháp luật phụ thuộc vào khả chi tiết hoá luật canh tranh văn hướng dẫn Cho nên cần sớm có văn bản, nghị định hướng dẫn cụ thể sớm cho Luật Cạnh tranh 2018 Hai là, khảo sát dự thảo Nghị định hướng dẫn luật cạnh tranh cho thấy, Ban soạn thảo có cố gắng việc nhận dạng đưa tiêu chí nhằm xác định vi phạm hành vi ấn định giá bán lại Tuy nhiên, số vấn đề bị bỏ quên như: việc xác định thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu, xác định áp đặt hành vi vi phạm… Kinh nghiệm đấu tranh chống hành vi vi phạm trì giá bán lại nước cho thấy, nội dung để kết luận chất lạm dụng vi phạm Do đó, chưa có kinh nghiệm việc đấu tranh chống loại vi phạm thương trường, cần phải học hỏi kinh nghiệm pháp lý thực tế nước trước, từ phác họa diện mạo chung với đầy đủ cấu thành hành vi, có vậy, pháp luật thực vào thực tiễn TRANG 25 / 26 Ba là, trình áp dụng quy định lạm dụng vị trí thống lĩnh lĩnh vực giá, quan cạnh tranh có thẩm quyền phải thực cẩn trọng việc xác định hành vi vi phạm Bởi lẽ, theo mô tả luật canh tranh, dường biểu không lành mạnh lĩnh vực thỏa thuận ấn định giá, ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng, ấn định giá bán, giá mua bất hợp lý… có dấu hiệu trùng với Do đó, áp dụng luật để điều tiết thị trường, quan cạnh tranh thiết phải nắm vững dấu hiệu pháp lý hành vi mà luật dự liệu, đồng thời phải am hiểu chất kinh tế lĩnh vực để từ chắt lọc thơng tin vụ việc nhằm làm sáng tỏ dấu hiệu vi phạm, từ có kết luận đắn TRANG 26 / 26
- Xem thêm -

Xem thêm: HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG, THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 2016, HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG, THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 2016, PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU, Tính cấp thiết của đề tài:, PHẦN II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG, 1 Khái niệm, đặc điểm về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, 2 Dấu hiệu của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng, PHẦN III. THỰC TIỄN THỰC THI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2016., 1 Thực trạng thi hành quy định của pháp luật canh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay