BÁO CÁO THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT (III) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHUẨN

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:41

Nguyên tắc định lượng 〖Fe〗(3+)Dựa trên phản ứng tạo phức màu đỏ giữa 〖Fe〗(3+) và 〖SCN〗 trong môi trường acid: 〖Fe〗(3+) + 〖SCN〗 〖Fe(SCN)〗_3Phức này có khả năng hấp thụ ánh sáng ở vùng khả kiến, do đó có thể dùng làm phương pháp đo hấp thụ ở vùng khả kiến để định lượng 〖Fe〗(3+)Chuẩn bị các dung dịch chuẩn 〖Fe〗(3+) 0,01M và dung dịch 〖SCN〗 0,1MPha 100ml dung dịch〖 Fe〗(3+) 0,01M từ 〖FeCl〗_3.6H_2 O rắn Cân lấy m_(〖FeCl〗_3.6H_2 O)= 0,2705g => C_(〖Fe〗(3+) )= 0,01MPha 100ml dung dịch 〖SCN〗 0,1M từ 〖NH〗_4 SCN rắnĐịnh lượng 〖Fe〗(3+)Khảo sát bước sóng cực đại hấp thụ của phức 〖Fe〗(3+)Bước sóng cực đại hấp thụ của phức 〖Fe〗(3+) là 472 nmChuẩn bị dãy dung dịchNồng độ (%kltt) của các dd trong dãy chuẩn lần lượt là:C_(0 )= 0C_1= 0,01x 0,110 x 55,8= 5,58.〖10〗(3) (gl) = 5,58 ppmC_(2 )= 0,01x 0,210 x 55,8= 11,16.〖10〗(3) (gl) = 11,16 ppmC_█(3 )= 0,01x 0,310 x 55,8= 16,74.〖10〗(3) (gl) = 16,74 ppm BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT (III) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHUẨN I Nguyên tắc định lượng Dựa phản ứng tạo phức màu đỏ mơi trường acid: + Phức có khả hấp thụ ánh sáng vùng khả kiến, dùng làm phương pháp đo hấp thụ vùng khả kiến để định lượng II Chuẩn bị dung dịch chuẩn 0,01M dung dịch 0,1M - Pha 100ml dung dịch 0,01M từ rắn Cân lấy = 0,2705g => = 0,01M - Pha 100ml dung dịch 0,1M từ rắn III Định lượng Khảo sát bước sóng cực đại hấp thụ phức - Bước sóng cực đại hấp thụ phức 472 nm Chuẩn bị dãy dung dịch Thuốc thử Dung dịch 0,01M (ml) 0,1 0,2 0,3 Dung dịch (Y) Dung dịch (ml) 4 4 Dung dịch HCl 10% (ml) 0,4 0,4 0,4 0,4 Nước cất vừa đủ 10 10 10 10 Nồng độ (%kl/tt) dd dãy chuẩn là: 0,4 0,4 10 0,5 0,4 10 Y 0,4 0,4 10 =0 = 0,01x x 55,8= 5,58 (g/l) = 5,58 ppm = 0,01x x 55,8= 11,16 (g/l) = 11,16 ppm = 0,01x x 55,8= 16,74 (g/l) = 16,74 ppm = 0,01x x 55,8= 22,32 (g/l) = 22,32 ppm = 0,01x x 55,8= 27,9 (g/l) = 27,9 ppm - Tiến hành cài đặt máy, đặt mẫu trắng vào vị trí auto zero, dung dịch - đặt vào vị trí tương ứng từ 1-5 Tiến hành đo - Đo mật độ quang bước sóng 472nm cho dãy chuẩn ta thu kết quả: Dựa vào kết ta lập bảng: Nồng độ = 5,58 ppm = 11,16 ppm = 16,74 ppm = 22,32 ppm = 27,9 ppm - Đồ thị đường chuẩn: Độ hấp thụ A 0,5642 1,1313 1,8187 2,41865 3,01135 - Dựa vào đồ thị đường chuẩn ta có phương trình đường chuẩn: y = 0,1108x – 0,0657  A= 0,1108C – 0,0657 - Đo mật độ quang bước sóng 472nm mẫu thử Y ta thu kết quả:  Mật độ quang mẫu thử A=1,3851 Thay vào phương trình đường chuẩn ta tính nồng độ mẫu thử Y: = = = 13,09 ppm ... thị đường chuẩn ta có phương trình đường chuẩn: y = 0,1108x – 0,0657  A= 0,1108C – 0,0657 - Đo mật độ quang bước sóng 472nm mẫu thử Y ta thu kết quả:  Mật độ quang mẫu thử A=1,3851 Thay vào phương. .. Đo mật độ quang bước sóng 472nm cho dãy chuẩn ta thu kết quả: Dựa vào kết ta lập bảng: Nồng độ = 5,58 ppm = 11,16 ppm = 16,74 ppm = 22,32 ppm = 27,9 ppm - Đồ thị đường chuẩn: Độ hấp thụ A 0,5642... bước sóng 472nm mẫu thử Y ta thu kết quả:  Mật độ quang mẫu thử A=1,3851 Thay vào phương trình đường chuẩn ta tính nồng độ mẫu thử Y: = = = 13,09 ppm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT (III) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHUẨN, BÁO CÁO THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT (III) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHUẨN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay