Báo cáo thực hành Định lượng Vitamin B12 bằng quang phổ UVVIS

4 23 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:37

I.Định tính vitamin B121.So sánh phổ của 2 dung dịch•Tiến hànhQuét phổ dung dịch chuẩn 30ppm và dung dịch thử mẫu G trong cuvet thạch anh với bước sóng từ 240640nm.Nếu thu được hai phổ trùng nhau hay tương tự nhau thì chứng tỏ trong dung dịch thử có chứa vitamin B12.•Kết quả:Phổ của dung dich thử mẫu G: BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN B12 BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS I Định tính vitamin B12 So sánh phổ dung dịch  Tiến hành - Quét phổ dung dịch chuẩn 30ppm dung dịch thử mẫu G cuvet thạch anh với bước sóng từ 240-640nm - Nếu thu hai phổ trùng hay tương tự chứng tỏ dung dịch thử có chứa vitamin B12  Kết quả: - Phổ dung dich thử mẫu G: - Phổ dung dịch thử mẫu G dung dich chuẩn: - Nhận xét: Hai phổ tương tự có cực đại hấp thụ giống chứng tỏ có vitamin B12 dung dịch thử - Kết luận: Trong dung dịch mẫu thử có chứa vitamin B12 Dựa vào đặc trưng phổ Vitamin B12 ,dung dịch 0,0030% nước có cực đại hấp thụ bước sóng 361±1 nm, 550±2 nm, 278±1 nm  Tiến hành - Quét phổ cuvet thạch anh với bước sóng từ 240-640nm - Tính tỷ số hấp phụ - So sánh với tỷ số B12  Kết A 549 0,2356 361 0,7598 278 0,5716 →== 3,22 Tỷ số nằm khoảng tỷ số hấp phụ (3,15-3,45) vitamin B 12, chứng tỏ dung dịch mẫu thử có chứa vitamin B12 II Định lượng vitamin B12 Phương pháp đo trực tiếp - Đo mật độ quang dung dịch phân tích mẫu thử bước sóng 361nm - Từ công thức A=E1%1cm l.C Với A=0,7598; E1%1cm=207 l=1cm; → Cthử= 36,7.(g/ml) = 36,7 ppm Vậy nồng độ dung dịch phân tích mẫu thử 36,7 ppm Phương pháp đường chuẩn  Tiến hành - Pha dãy dung dịch chuẩn B 12 có nồng độ 10ppm, 20ppm, 30ppm, 60ppm, 100ppm từ dung dịch chuẩn 1000ppm - Quét phổ dung dịch chuẩn dung dịch thuốc thử mẫu G bước sóng 361nm  Kết C (ppm) A 10 0,3028 20 0,50385 30 0,75195 Gọi y biến độ hấp thu x biến nồng độ Phương trình đường chuẩn có dạng y = ax + b Với a = = 0,0218 b= = 0,0741 60 1,33435 100 2,2807 Với A361Thử=0,7598 - Phương trình hồi quy tuyến tính A=0,0218C + 0,0741 → Cthử= 31,45 ppm Phương pháp so sánh điểm - Theo nguyên tắc so sánh chọn điểm so sánh gần với nồng độ cần xác định phép so sánh xác Với A361T =0,7598 Ta chọn dung dịch có độ hấp thụ quang gần với 0,7598 nhất, C3 có A3=0.75195 Ta có cơng thức: =  =  Ct= 30,31ppm Vậy nồng độ vitamin B12 có dung dịch phân tích mẫu thử 30,31ppm ● Khi dùng ba phương pháp khác để tính nồng độ dung dịch thử, ta thu kết có độ chênh lệch nhỏ ... Nhận xét: Hai phổ tương tự có cực đại hấp thụ giống chứng tỏ có vitamin B12 dung dịch thử - Kết luận: Trong dung dịch mẫu thử có chứa vitamin B12 Dựa vào đặc trưng phổ Vitamin B12 ,dung dịch... khoảng tỷ số hấp phụ (3,15-3,45) vitamin B 12, chứng tỏ dung dịch mẫu thử có chứa vitamin B12 II Định lượng vitamin B12 Phương pháp đo trực tiếp - Đo mật độ quang dung dịch phân tích mẫu thử... cần xác định phép so sánh xác Với A361T =0,7598 Ta chọn dung dịch có độ hấp thụ quang gần với 0,7598 nhất, C3 có A3=0.75195 Ta có cơng thức: =  =  Ct= 30,31ppm Vậy nồng độ vitamin B12 có dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành Định lượng Vitamin B12 bằng quang phổ UVVIS, Báo cáo thực hành Định lượng Vitamin B12 bằng quang phổ UVVIS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay