BTCB bài 2 2018

98 15 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:31

Chuyên đề CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Có phần Công tác tư tưởng chi bộ, đảng sở NỘI DUNG Công tác tổ chức chi bộ, đảng sở A CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG Nghiên cứu lý luận Công tác tư tưởng hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu Đảng Tổng kết thực tiễn Chủ trương, đường lối, sách Đảng Cơng tác tư tưởng chi bộ, đảng cở sở có vị trí đặc biệt quan trọng nghiệp lãnh đạo Đảng Góp phần xây dựng, truyền Đưa quanđiểm, chủ trương bá CN Mác- Lênin, tư Đảng vào đời sống tưởng Hồ Chí Minh người dân Tư tưởng công tác tư tưởng Đảng * Khái niệm - Tư tưởng hình thức tồn ý thức người, kết tinh trình nhận thức, tư duy, bao gồm quan niệm, quan điểm, dự định người vật, tượng giới xung quanh * Khái niệm - Công tác tư tưởng hoạt động có mục đích giai cấp, đảng nhằm xây dựng, phát triển hồn thiện hệ tư tưởng, phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng vào quần chúng, cổ vũ, động viên, lôi cuốn, thúc đẩy quần chúng có hành động tích cực sáng tạo để thực thắng lợi mục tiêu, lý tưởng Đảng Hình thái lý luận Cơng tác tư tưởng có hình thái Hình thái Tun truyền Hình thái cổ động Hình thái lý luận Là hoạt động có mục đích, có tổ chức, theo chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao trình độ lý luận cán bộ, đảng viên nhân dân Công tác lý luận bao gồm nghiên cứu lý luận giáo dục lý luận Hình thái Tun truyền Cơng tác tun truyền hoạt động tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng vào quần chúng, tạo thống tư tưởng Đảng, đồng thuận xã hội Cơng tác cán Cơng tác cán có vị trí quan trọng hoạt động lãnh đạo Đảng - Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Nội dung công tác cán Một là, lựa chọn cán - Thông qua phong trào quần chúng thực nhiệm vụ trị đảng viên mà lựa chọn đảng viên có đủ phẩm chất lực, đưa đào tạo, bồi dưỡng, phân công giao nhiệm vụ để nâng viên học tập, nâng cao trình độ - Có chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài Nội dung công tác cán Hai là, đánh giá nhận xét cán - Đánh giá nhận xét cán bộ, giữ vai trò quan trọng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế thiếu sót cán bộ, để bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán hợp lý QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ - Lấy kết thực - Đánh giá nhận xét nhiệm vụ trị, cánbộ phải cơng tâm, hiệu công tác Khách quan, theo quy Cán tín trình đảm bảo nhiệm nhân dân Lãnh đạo Đảng làm thước đo chủ yếu Nhận xét cán phải công khai, trực tiếp Nội dung để đánh giá nhận xét cán 1, Việc chấp hành chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước; 2, Phẩm chất đạo đức lối sống; 3, Kết thực nhiệm vụ giao; 4, Tinh thần đoàn kết nội bộ; 5, Chiều hướng khả phát triển cán Nội dung công tác cán Ba là, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán - Thường xuyên chăm lo giáo dục đội ngũ cán tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng - Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm kết thực nhiệm vụ Một số vấn đề bảo vệ trị nội - Là phận quan trọng công tác xây dựng Đảng, bảo đảm trị đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn kịp thời âm mưu thủ đoạn lực thù địch đánh vào nội ta Một số vấn đề bảo vệ trị nội - Nội dung trọng tâm cơng tác bảo vệ trị nội giai đoạn “bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng; bảo vệ Hiến pháp pháp luật ; bảo vệ cán bộ, đảng viên mặt trị” Một số vấn đề bảo vệ trị nội - Những nội dung chi bộ, đảng cần nắm * Cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ trị nội tình hình Một số vấn đề bảo vệ trị nội - Những nội dung chi bộ, đảng cần nắm *Căn vào nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ trị nội hướng dẫn tổ chức đảng cấp trên, chi bộ, đảng xây dựng thực quy định bảo vệ trị nội * Thực nghiêm chế độ, thủ tục, quy chế, quản lý cán bộ, đảng viên Một số vấn đề bảo vệ trị nội - Những nội dung chi bộ, đảng cần nắm * Trong sinh hoạt đảng, cần nghiêm túc xem xét tình hình tư tưởng trị cán bộ, đảng viên Một số vấn đề bảo vệ trị nội - Những nội dung chi bộ, đảng cần nắm *Tất cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tham gia cơng tác bảo vệ trị nội * Cơng tác bảo vệ trị nội phải tiến hành thường xun TĨM LẠI Cơng tác tổ chức mặt công tác xây dựng Đảng Đó nhiệm vụ quan trọng cấp thiết giai đoạn cách mạng Đảng ta, Đảng ta yêu cầu cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, phải chăm lo cho tổ chức làm tốt công tác tổ chức TÓM LẠI Các chi, đảng cần phải nắm vững thực tốt bốn nội dung sau: - Phải thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức sinh hoạt Đảng - Phải làm tốt công tác đảng viên - Phải làm tốt công tác cán - Phải làm tốt công tác BVCT nội XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ! ... đảng viên nhân dân 2 Nhiệm vụ công tác tư tưởng chi bộ, đảng sở Bốn là, thực nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, bồi dưỡng, xây dựng người với đức tính, phẩm chất tốt đẹp 2 Nhiệm vụ công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: BTCB bài 2 2018, BTCB bài 2 2018, Nhiệm vụ công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay