CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ DIÊN AN, HUYỆN MỸ XUYÊN

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:18

CƠNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI DIÊN AN, HUYỆN MỸ XUYÊN MỤC LỤC A MỞ ĐẦU …………………………………………………………………3 B NỘI DUNG I/- CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1/ Các khái niệm cải cách hành chính: ………………………………………4 2/Quan điểm Đảng Nhà nước ……………………………………… Cải cách thể chế:………………………………………………………… Cải cách thủ tục hành chính:………………………………………………4 Cải cách tổ chức máy hành nhà nước:………………………… Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Cải cách tài cơng:………………………………………………… Hiện đại hóa hành chính:………………………………………………… II/ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI DIÊN AN: 1/ Tổng quan Diên An: 2/ Thực trạng cơng tác cải cách hành Diên An: Về cải cách thể chế: 2.3 Cải cách chế độ công vụ cán bộ, công chức 2.4 Kết thực " Bộ phận cửa" “Một cửa liên thông” 2.5 Cơng tác rà sốt văn quy phạm pháp ḷt đơn giản hóa thủ tục hành chính:……………………………………………………………… 11 2.6 Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC:122.7 Công tác đạo, điều hành triển khai Cải cách hành chính: 12 III/- NHậN XÉT, ĐÁNH GIÁ:…………………………………………… 13 1/- Những mặt đạt được:……………………………………………………13 2/- Hạn chế:……………………………………………………………… 14 IV/- KẾ HOẠCH THỰC HIÊN CƠNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013: Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác cải cách hành 15 Về cải cách thể chế hành chính:………………………………………….15 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính:…………………………15 Cải cách máy hành chính:…………………………………………….16 Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức:……………………………………16 Hiện đại hóa hành chính:…………………………………………………17 Giải tốt mối quan hệ quan hành nhà nước với nhân dân, huy động tham gia có hiệu nhân dân hội vào hoạt động quản lý quan hành nhà nước:…………………………………………17 Nâng cao nhận thức trách nhiệm quan hành nhà nước cấp cán bộ, công chức công tác cải cách hành chính: 9.2 Kiến nghị, đề xuất:…………………………………………………….18 Những kiến nghị, đề xuất……………………………………………… 18 9.1 Đánh giá, nhận xét chung…………………………………………… 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………….19 A MỞ ĐẦU Trong công đổi mới, nước ta lấy đổi kinh tế làm trọng tâm, song muốn đổi kinh tế phải tiến hành song song với cải cách hành nhằm tạo lập hệ thống thể chế ngày phù hợp cho kinh tế phát triển cải cách hành khâu mấu chốt, đảm bảo cho thành công cải cách kinh tế Nếu cải cách hành khơng thành cơng, hành nhà nước trở thành trở lực phát triển kinh tế Chính vậy, việc rà sốt, cơng bố thủ tục hành bước quan trọng, việc cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành khơng có nội dung quản lý lại quan trọng Có vậy thực giảm giấy tờ, giảm hội họp, giảm chi phí nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý hành nhà nước Cùng với tập trung xây dựng đội ngũ công chức "công tâm, thạo việc, tận tụy, bước chuyên nghiệp" để tiến tới đại hóa hành Xác định u cầu quan trọng cơng tác cải cách hành chính, từ năm 2006 đến Đảng Nhà nước ta xem cơng tác cải cách hành cơng tác cần tập trung quan tâm, mà đặt biệt “một cửa” “một cửa liên thơng” Tại đó, tổ chức công dân phục vụ tốt hơn; biết, tự kiểm tra, giám sát công việc, thái độ làm việc cán bộ, cơng chức, qua tạo chuyển biến tích cực thực văn minh, văn hóa cơng sở Tại đây, thủ tục hành rà sốt lại bảo đảm đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch theo phân cấp Quy trình giải cơng việc "liên thơng" cơng chức phận "một cửa" với phòng chuyên môn liên quan quan quản lý nhà nước chuyên ngành Với lý đó, học viên xin chọn đề tài “Công tác cải cách hành Diên An huyện Mỹ Xuyên” làm báo cáo thực tế môn Nhà nước pháp luật B NỘI DUNG I/- CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1/ Các khái niệm cải cách hành chính: Cải cách hành trình liên tục theo định hướng định nhằm làm cho hoạt động thực thi quyền hành pháp thích ứng với vận động phát triển kinh tế hội quốc gia cách hiệu lực, hiệu 2/Quan điểm Đảng Nhà nước Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 cho thấy tâm Chính phủ việc tiếp tục trình cải tổ hệ thống hành Theo đó, chương trình CCHC 10 năm tới có điểm thay đổi thuyết phục so với chương trình tổng thể cũ, phân định rõ trách nhiệm đề án với lộ trình rõ ràng để tăng cường chế giám sát, đánh giá Cải cách thể chế: a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sở Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung; b) Đổi nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; c) Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, chế, sách; d) Hồn thiện thể chế sở hữu; đ) Tiếp tục đổi thể chế doanh nghiệp nhà nước; e) Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hội hóa; g) Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế tổ chức hoạt động quan hành nhà nước; h) Xây dựng, hồn thiện quy định pháp luật mối quan hệ Nhà nước nhân dân Cải cách thủ tục hành chính: a) Cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành tất lĩnh vực quản lý nhà nước; b) Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực cải cách thủ tục hành để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng ng̀n lực hội nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững; c) Cải cách thủ tục hành quan hành nhà nước, ngành, cấp nội quan hành nhà nước; d) Kiểm sốt chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành theo quy định pháp luật; đ) Công khai, minh bạch tất thủ tục hành hình thức thiết thực thích hợp; e) Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành q trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn tăng cường đối thoại Nhà nước với doanh nghiệp nhân dân g) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định hành để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng quy định hành giám sát việc thực thủ tục hành quan hành nhà nước cấp Cải cách tổ chức máy hành nhà nước: a) Tiến hành tổng rà sốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế có; sở điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, xếp lại quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chờng chéo, bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; b) Tổng kết, đánh giá mơ hình tổ chức chất lượng hoạt động quyền địa phương nhằm xác lập mơ hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mơ hình quyền thị quyền nơng thôn phù hợp c) Tiếp tục đổi phương thức làm việc quan hành nhà nước; d) Cải cách triển khai diện rộng chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp dịch vụ công; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: a) Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành cơng vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước; b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chun nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thơng qua hình thức đào tạo, bời dưỡng phù hợp, có hiệu quả; c) Xây dựng, bổ sung hoàn thiện văn quy phạm pháp luật chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức, kể cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; d) Trên sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị, xây dựng cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm; đ) Hoàn thiện quy định pháp luật tuyển dụng, bố trí, phân cơng nhiệm vụ phù hợp với trình độ, lực, sở trường công chức, viên chức trúng tuyển; e) Hoàn thiện quy định pháp luật đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sở kết thực nhiệm vụ giao; g) Đổi nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; h) Tập trung ng̀n lực ưu tiên cho cải cách sách tiền lương, chế độ bảo hiểm hội ưu đãi người có cơng; i) Nâng cao trách nhiệm, kỷ ḷt, kỷ cương hành đạo đức cơng vụ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách tài cơng: a) Động viên hợp lý, phân phối sử dụng có hiệu ng̀n lực cho phát triển kinh tế - hội; b) Tiếp tục đổi chế, sách tài doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế tổng công ty; c) Đổi chế sử dụng kinh phí nhà nước chế xây dựng, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng lấy mục tiêu hiệu ứng dụng tiêu chuẩn hàng đầu; d) Đổi chế phân bổ ngân sách cho quan hành nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay chế cấp ngân sách dựa kết chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ quan hành nhà nước; đ) Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh hội hóa, huy động tồn hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao Hiện đại hóa hành chính: a) Hồn thiện đẩy mạnh hoạt động Mạng thông tin điện tử hành Chính phủ Internet Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông hoạt động quan hành nhà nước để đến năm 2020: 90% văn bản, tài liệu thức trao đổi quan hành nhà nước thực dạng điện tử; b) Ứng dụng công nghệ thơng tin - truyền thơng quy trình xử lý cơng việc quan hành nhà nước, quan hành nhà nước với giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt hoạt động dịch vụ hành công, dịch vụ công đơn vị nghiệp công; c) Cơng bố danh mục dịch vụ hành cơng Mạng thơng tin điện tử hành Chính phủ Internet Xây dựng sử dụng thống biểu mẫu điện tử giao dịch quan hành nhà nước, tổ chức cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản cải cách thủ tục hành chính; d) Thực có hiệu hệ thống quản lý chất lượng quan hành nhà nước; đ) Thực Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước; e) Xây dựng trụ sở quan hành nhà nước địa phương đại, tập trung nơi có điều kiện II THỰC TRẠNG CƠNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI DIÊN AN: Tổng quan Diên An: * Vị trí địa lý: Diên An nằm cách trung tâm huyện Mỹ Xuyên 10 km Tây Bắc, tồn có ấp Về địa giới hành chính: - Phía Đơng Bắc giáp Trường Long A, huyện Châu Thành A, Sóc Trăng - Phía Đơng Nam giáp Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Sóc Trăng - Phía Tây Bắc giáp huyện TP Sóc Trăng, Sóc Trăng - Phía Tây Nam giáp huyện Tân Phú, Sóc Trăng * Đất đai: Diện tích tự nhiên : 2.176,56 Trong đó: - Đất sản xuất nơng nghiệp: 2.029,8 - Đất phi nông nghiệp: 146,86 ha, bao gờm: * Nhân lực: Tồn có 1.961 hộ, 8.201 nhân khẩu; dân tộc khmer chiếm 1,78% Lao động độ tuổi 5.195 người, có 829 người có trình độ từ sơ cấp trở lên Về cấu lao động: nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ: 59,96%, lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ: 40,04% tổng số lao động * Mức thu nhập bình qn 13,8 triệu đờng/người/năm, đời sống nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp chiếm 90%, nên mức sống người dân thấp, hộ nghèo thu nhập bình qn người/tháng khơng q 400.000 đồng Thực trạng công tác cải cách hành Diên An: Uỷ ban nhân dân Diên An thực cơng tác cải cách hành theo chế cửa, cửa liên thông địa bàn xã, cụ thể sau: 2.1 Về cải cách thể chế: - Xây dựng chương trình cơng tác năm, kiểm tra rà soát văn QPPL UBND HĐND ban hành, năm 2013 số văn quy phạm phát luật rà soát 08 văn bản, năm 2012 06 văn - Chủ động phối hợp thực có hiệu nội dung thực dân chủ năm 2013, đặt biệt nội dung nhân dân bàn định trực tiếp - Thực công khai minh bạch thủ tục hành niêm yết phận "Một cửa", cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thơng tin sách Pháp ḷt để thực tốt nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận trả kết thực tốt chế "Một cửa", " Một cửa liên thông" đại 2.2 Cải cách tổ chức máy hành chính: - Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức biên chế Quy chế làm việc UBND quy chế phối hợp với tổ chức trị hội - Thường xuyên đánh giá kết thực nhiệm vụ, phối hợp ban, ngành thực cơng việc chung UBND - Sắp xếp, bố trí cán bộ, cơng chức với trình độ chun mơn đào tạo, phân công rõ chức nhiệm vụ giao, tăng cường tính chun nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức - Thực tốt công tác đánh giá chất lượng cán bộ, cơng chức trình độ lý luận, chuyên môn, lực, phẩm chất 2.3 Cải cách chế độ công vụ cán bộ, công chức - Thực tốt Luật cán bộ, công chức Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành theo quy định - Thực tốt công tác biểu dương khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức để nâng cao hoạt động công vụ UBND - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền hách dịch, tham nhũng chống lãng phí quan 2.4 Kết thực " Bộ phận cửa" “Một cửa liên thông” Năm 2013 phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa tiếp nhận 5.370 hồ sơ loại (liên thơng 101 hờ sơ) Trong đó: - Trả kết được: 5.364 hồ sơ - Giải hạn 5.364 hồ sơ đạt 99,88 % Cụ thể loại hồ sơ giải lĩnh vực sau: a Xây dựng – địa chính: + Tiếp nhận giải quyết: 76 hờ sơ Trong đó: - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 37 hồ sơ - Hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất 18 hồ sơ - Chuyển quyền thừa kế sử dụng đất: 07 hồ sơ - Cấp mới: 05 hồ sơ - Cấp đổi: 03 hồ sơ - Đăng ký biến động đất: 05 hờ sơ - Chuyển mục đích đất: 01 hồ sơ b Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch: + Công tác soạn thảo văn bản: - Soạn thảo văn bản: 545 văn loại - Kiểm tra văn quy phạm pháp luật: 08 văn * Hộ tịch: Tiếp nhận giải quyết: 381 trường hợp Trong đó: - Khai sinh: 211 trường hợp - Kết hôn: 88 trường hợp - Khai tử: 54 trường hợp - Cải hộ tịch: 05 trường hợp - Xác nhận độc thân: 24 trường hợp - Công chứng – chứng thực: + Chứng thực hợp đồng giao dịch: 124 hồ sơ + Chứng thực di chúc, từ chối nhường quyền nhận di sản 39 trường hợp + Chứng thực từ chính: 4.732 trường hợp 10 c Lĩnh vực hộ khẩu: Năm 2013 lĩnh vực tiếp nhận giải 618 hồ sơ d Lĩnh vực LĐ-TB-XH: Năm 2013 lĩnh vực tiếp nhận giải 58 hồ sơ đ Cơ sở vật chất Về sở vật chất trang thiết bị "Bộ phận cửa" cung cấp tương đối đầy đủ, phòng làm việc tiếp dân chật hẹp chưa đảm bảo cho cơng tác cải cách hành e Việc bớ trí cán " phận cửa" chuyên trách Lĩnh vực phụ trách Sớ người Lĩnh vực xây dựng-địa Lĩnh vực tư pháp - hộ tịch Lĩnh vực hộ Lĩnh vực LĐ-TB-XH f Ý kiến đánh giá nhân dân đối với hoạt Trình độ CMNV Trung cấp Địa Trung cấp Luật Trung cấp Luật Trung cấp hành động " Bộ phận cửa" Rất trách nhiệm Trách nhiệm Thiếu trách nhiệm Cần điều chỉnh (%) 80 (%) 18 (%) nhiều (%) 2.5 Cơng tác rà sốt văn quy phạm pháp luật đơn giản hóa thủ tục hành chính: a Cơng tác rà sốt văn quy phạm pháp luật: - Tổng số văn ban hành: … , có 08 văn Quy phạm pháp luật Trong đó: Quyết định: … Báo cáo: … Kế hoạch: … Thơng báo: … Tờ trình: …… Công văn … 11 - Số văn quy phạm pháp ḷt rà sốt: 08 b Cơng tác rà sốt thủ tục hành chính: Được tiến hành thường xuyên phù hợp với cải cách hành giai đoạn 2.6 Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia theo học chương trình tỉnh, huyện mở Mỗi cán bộ, cơng chức ln có ý thức học tập, nâng cao trình độ chun mơn đáp ứng chức trách, nhiệm vụ đảm nhiệm a Số CBCC theo học lớp đào tạo CMNV, LLCT Số Nội dung Tổn g số theo Chia CMNV T.cấp CĐ ĐH TC LL CT học Cán chuyên trách Công chức Cán không chuyên trách b Số CBCC tham gia khóa bời dưỡng nghiệp vụ năm 2013: Cán chuyên trách Cán không chuyên Công chức trách 2.7 Công tác đạo, điều hành triển khai Cải cách hành chính: Xác định mục tiêu thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân có yêu cầu đến liên hệ giải công việc từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải đến trả kết thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quả, hờ sơ thủ tục hành giải nhanh gọn, xác, thẩm quyền thời gian quy định, giảm bớt lại nhiều lần gây khó khăn phiền hà cho tổ chức công dân 12 Mặt khác, thông qua cải cách thủ tục hành nhằm nâng cao phẩm chất trị, lực công tác, chuyên môn, nghiệp vụ vai trò trách nhiệm cán bộ, cơng chức quan hành nhà nước, nâng cao chất lượng cơng việc, xóa bỏ ng̀n gốc tạo bệnh quan liêu, cửa quyền, hách dịch tham nhũng Nhìn chung, tồn công việc thực phận tiếp nhận trả kết ln xác, trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, loại cơng việc phận có mẫu hướng dẫn thủ tục niêm yết trụ sở UBND Bộ phận cửa lập hồ sơ tiếp nhận trả kết tập trung vào nơi tiếp nhận hờ sơ hành chính, có sổ theo dõi tiếp nhận phiếu nhận hồ sơ Công chức thực nhiệm vụ ln gần gủi, hòa đờng, niềm nở trước cơng dân, tạo sinh khí thoải mái giao tiếp với tổ chức công dân đến liên hệ công việc II/- Nhận xét, đánh giá: 1/- Những mặt đạt được: - UBND đạo Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa, cửa liên thông thực tốt việc cải cách hành chính, thống kê tập hợp thủ tục hành có liên quan đến cá nhân doanh nghiệp, điều kiện kinh doanh, mẫu tờ khai hành chính, đổi quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật theo thẩm quyền - Quy trình giải thủ tục hành theo quy chế giải thủ tục hành phận tiếp nhận trả kết quả, loại mẫu đơn, mẫu tờ khai, hồ sơ, thủ tục, phí lệ phí…đều niêm yết cơng khai, rõ ràng trụ sở UBND để tổ chức công dân biết thực - Tổ chức rà sốt, đánh giá thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai phản ánh kiến nghị tổ chức, cá nhân chế, sách thủ tục hành tiến hành thường xuyên Qua đó, phát có thủ tục, hờ sơ không phù hợp kịp thời kiến nghị đến quan thẩm quyền xem xét 13 để điều chỉnh bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo tḥn lợi cho tổ chức, công dân đến liên hệ giải cơng việc Ngồi ra, tất cán bộ, công chức thực công việc tuân thủ giấc theo quy định Chỉ thị: 05/2008/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số: 30/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành Chỉ thị số: 32/2006/CT-TTg số biện pháp cần làm để chấn chỉnh kỷ ḷt, kỷ cương hành giải cơng việc người dân doanh nghiệp Công văn số 1494/UBND-TH ngày 26/9/2011 UBND tỉnh Sóc Trăng sử dụng hiệu thời làm việc cán bộ, công chức, viên chức địa bàn tỉnh 2/- Hạn chế: - Về sở vật chất trang thiết bị cung cấp tương đối đầy đủ, phòng làm việc tiếp dân chật hẹp chưa đảm bảo cho cơng tác cải cách hành - Các văn Quy phạm pháp luật quan Nhà nước ban hành chậm triển khai đến sở để thực hiện, nhiều thủ tục hành mang tính phức tạp, địa phương, đơn vị thực chưa quán với theo quy định pháp luật, từ gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức cá nhân Thể như: lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch việc nhường quyền từ chối nhận di sản loại hợp đồng giao dịch khác, có số địa phương, đơn vị chưa thực theo nội dung Thông tư 04/2006/TTLT-BTP-BTN-MT III/- Kế hoạch thực cơng tác cải cách hành năm 2013: Xác định nhiệm vụ chủ yếu quan hành nhà nước địa phương việc thực Nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa; xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất lực; hệ thống quan hành nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững nhà Tăng cường lãnh đạo Đảng đối với công tác cải cách hành chính: 14 Các ngành, đồn thể tham mưu cho Đảng uỷ ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh cải cách hành Đặc biệt cải cách thủ tục hành chính, thực có hiệu việc cải cách hành theo chế cửa, đề cao trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước trước cấp ủy đảng triển khai thực cải cách hành quan, đơn vị Về cải cách thể chế hành chính: - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, thực tốt văn quy phạm pháp luật Uỷ ban nhân dân cấp Ban hành văn hướng dẫn thi hành phải cụ thể, rõ ràng, kịp thời, quy định Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: - Tiếp tục rà sốt loại thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ, sửa đổi nội dung không phù hợp với yêu cầu cải cách hành Cập nhật thủ tục, quy trình cơng khai mức thu phí, lệ phí, thời gian giải thủ tục hành để tổ chức, công dân biết thực thuận lợi - Xây dựng quy chế quản lý thủ tục hành quy trình tiếp nhận, giải thủ tục hành thuộc thẩm quyền theo hướng quy định rõ trách nhiệm quan hành chính, quản lý tập trung công tác thực quy định thủ tục hành - Thực Đề án đơn giản hố thủ tục hành theo Đề án 30 việc kết hợp quan nhà nước rà soát, tổng hợp danh mục thủ tục hành chính, mẫu tờ đơn, mẫu tờ khai hành chính; cơng khai thủ tục hành Ủy ban nhân dân ấp để tổ chức, doanh nghiệp cá nhân biết - Đề cao trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước việc cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc thực chế cửa, chế cửa liên thơng quan hành nhà nước theo tinh thần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ Cải cách máy hành chính: - Bố trí, phân cơng nhiệm vụ hợp lý cho công chức, cán chuyên trách, bán chuyên trách 15 - Phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm tập thể UBND với Chủ tịch UBND x; ngành, Mặt trận với ấp Xây dựng rõ ràng quy chế làm việc, quy chế phối hợp UBND ngành thực nhiệm vụ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: - Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức ngành phù hợp với yêu cầu quản lý, sử dụng Trên sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước - Rà soát, xây dựng quy chế đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, bảo đảm quyền dân chủ người đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm; phát hiện, sử dụng, động viên cán bộ, cơng chức thực có đức, có tài tích cực làm việc cống hiến - Tiếp tục rà soát, đưa khỏi máy hành cán bộ, cơng chức khơng đủ trình độ, lực, yếu kém phẩm chất đạo đức Hiện đại hóa hành chính: - Đẩy mạnh áp dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động quan hành nhà nước - Từng bước đại hoá sở vật chất cho Bộ phận Tiếp nhận trả kết đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân tạo thuận lợi cho cơng dân, tổ chức đến quan hành yêu cầu giải thủ tục hành Giải tớt mới quan hệ quan hành nhà nước với nhân dân, huy động tham gia có hiệu nhân dân hội vào hoạt động quản lý quan hành nhà nước: Xây dựng thực tốt chế độ cơng khai quy trình giải cơng việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí thời gian giải công việc tổ chức, cá nhân; công khai ngân sách, tài chính, tài sản nhà nước; tài sản cán bộ, công chức… theo quy định pháp luật Nâng cao nhận thức trách nhiệm quan hành nhà nước cấp cán bộ, cơng chức đới với cơng tác cải cách hành chính: 16 Quán triệt nội dung tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu máy nhà nước quan hành nhà nước cán bộ, công chức Những kiến nghị, đề xuất: 9.1 Đánh giá, nhận xét chung Thủ tục hành niêm yết cơng khai, minh bạch giải thủ tục trình tự theo quy định Pháp ḷt Chương trình cải cách hành năm 2011 gắn liền với phát triển kinh tế - hội - an ninh - quốc phòng, đặc biệt thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa phương Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt số hạn chế, khó khăn vướng mắc cần khắc phục năm tới 9.2 Kiến nghị, đề xuất: - Thường xuyên cập nhật thủ tục hành mới, thủ tục hành cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành theo quy định - Bổ sung sở vật chất máy tính, tủ lưu trữ hờ sơ phòng chun mơn riêng Văn phòng, Tư pháp nhằm nâng cao cơng tác chun mơn - Hồn thiện, nâng cao trình độ, chun môn, nghiệp vụ cho CBCC đáp ứng yêu cầu CCHC - Thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, triển khai ứng dụng phần mềm mới, khoa học quản lý cho CBCC " Bộ phận cửa" để chế " Một cửa" Chương trình CCHC nhà nước địa phương thực đem lại hiệu cao - UBND huyện cần rà soát thường xuyên thủ tục hành chính, tiến hành cải cách theo giai đoạn triển khai cụ thể cho cấp để thực mục tiêu, kế hoạch CCHC huyện Trên kết thực CCHC UBND Diên An năm 2013 Để đạt kết thực cho năm UBND yêu cầu ban, 17 ngành, đoàn thể phối kết hợp đờng thực Chương trình CCHC 2013 theo kế hoạch đề ra./ TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 ... HIÊN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013: Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác cải cách hành 15 Về cải cách thể chế hành chính: ………………………………………….15 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: …………………………15... TRẠNG CƠNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ DIÊN AN: Tổng quan xã Diên An: * Vị trí địa lý: Xã Diên An nằm cách trung tâm huyện Mỹ Xuyên 10 km Tây Bắc, toàn xã có ấp Về địa giới hành chính: - Phía... đề tài “Cơng tác cải cách hành xã Diên An huyện Mỹ Xuyên làm báo cáo thực tế môn Nhà nước pháp luật B NỘI DUNG I/- CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1/ Các khái niệm cải cách hành chính: Cải cách hành trình liên
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ DIÊN AN, HUYỆN MỸ XUYÊN, CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ DIÊN AN, HUYỆN MỸ XUYÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay