V v thong bao ke hoach khai thac mo

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:08

CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD&TM LÂM HẢI Số : /TB-LH V/v Thông báo kế hoạch sản xuất nộp thiết kế khai thác mỏ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Giang, ngày tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Sở Tài ngun Mơi trường - Sở Công Thương - Sở Xây dựng - UBND huyện Vị Xuyên - UBND thị trấn Việt Lâm - UBND thị trấn Vị Xuyên Căn văn số 2677/XN-UBND ngày 21/11/2013 UBND tỉnh Hà Giang việc đăng ký nhà nước hoạt động khai thác khoáng sản khu vực khai thác khống sản khơng phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản Căn kế hoạch sản xuất công ty Chi nhánh Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Lâm Hải xin thơng báo kế hoạch sản xuất điểm mỏ cát-sỏi lòng sông Lô thuộc tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên sau: + Mua sắm thiết bị: Tháng 01/2014 + Hiệu chỉnh đồng thiết bị: Tháng 02/2014 + Xây dựng mỏ vào khai thác: Tháng 03/2014 Công ty mong nhận tạo điều kiện cấp, ngành để vào sản xuất theo kế hoạch Chi nhánh Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Lâm Hải xin trân trọng thơng báo / Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu Cty CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM HẢI Giám đốc Hoàng Quốc Khánh
- Xem thêm -

Xem thêm: V v thong bao ke hoach khai thac mo , V v thong bao ke hoach khai thac mo

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay