Phe duyet TKKT

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:08

CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD&TM LÂM HẢI Số : /2014/QĐ-LH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Giang, ngày tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Dự tốn cơng trình khai thác điểm mỏ cát-sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD&TM LÂM HẢI Căn Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 Căn Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 Căn Nghị định số 12/2009/NĐ - CP, ngày 12/02/2009 phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Căn Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoáng sản Căn Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn Thơng Tư 33/2012/TT-BCN, ngày 14/11/2012 Bộ Công Thương Quy định lập, thẩm định phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn Căn Điều lệ Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Xét đề nghị Trưởng phòng kế hoạch-dự án QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Dự tốn cơng trình khai thác điểm mỏ cát-sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên với nội dung sau: Tên dự án: Thiết kế kỹ thuật-Dự tốn cơng trình khai thác điểm mỏ cátsỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Hình thức đầu tư: Xây dựng Mục tiêu đầu tư: Khai thác cát, sỏi phục vụ cho chương trình xây dựng nơng thơn xã Việt Lâm 6 Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu: Theo thuyết minh vẽ thi công kèm theo Tổng mức đầu tư: 2.522.800.000 vnđ (Hai tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có: 1.500.000.000, vốn vay: 1.022.800.000 Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có vốn vay ngân hàng thương mại cổ phần nước 10 Phương thức thực hiện: Chỉ định thầu theo quy định hành 11 Tiến độ thực hiện: Trong thời gian 01 tháng Điều 2: Giao phòng Kế hoạch-Dự án chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch trình định lựa chọn nhà thầu, tổ chức xây dựng giám sát thi công theo thiết kế-dự tốn phê duyệt Điều 3: Trưởng phòng kế hoạch-dự án, trưởng phòng kế tốn-hành chính, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký / Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu Cty CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM HẢI Giám đốc Hoàng Quốc Khánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phe duyet TKKT , Phe duyet TKKT

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay