đề thi hsg ninh binh

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 08:27

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO NINH BÌNH ĐỀ 1: ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012-2013 Mơn: Vật Lí Ngày thi: 27/6/2012 Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 05 câu, 01 trang) N Câu (2,0 điểm): Trong buổi tập thể lực, hai vận động v viên A B chạy vòng quanh đường MNPQ có B1 dạng hình chữ nhật Họ đồng thời xuất phát hai vị trí A L 0v B0 cách đoạn L nằm cạnh MN (Hình 1) Hai người chạy đuổi theo chiều có cách A1 chạy Khi chạy MN PQ chạy với vận tốc có độ lớn 0M Hình v1, chạy NP QM chạy với vận tốc có độ lớn v2 Thời gian chạy MN, NP, PQ QM Cho MQ = 2MN a) Tính tỉ số v2/v1 khoảng cách hai vận động viên A B hai người chạy cạnh NP b) Tính khoảng cách lớn nhỏ hai vận động viên A B trình chạy Câu (2,0 điểm): Một bình chứa hình trụ đặt thẳng đứng, đáy bình trụ nằm ngang có diện tích S = 200cm 2, bên bình chứa nước nhiệt độ t = 600C Người ta rót thêm vào bình lượng dầu thực vật nhiệt độ t = 200C tổng độ cao cột nước cột dầu bên bình h = 50cm Xảy trao đổi nhiệt nước dầu dẫn đến cân nhiệt nhiệt độ t = 450C Cho khối lượng riêng nước D = 1000kg/m3, dầu D2 = 800kg/m3; nhiệt dung riêng nước c = 4200J/kg.K dầu c2 = 2100J/kg.K Biết dầu hoàn toàn nước Bỏ qua trao đổi nhiệt chất lỏng với bình mơi trường a) Tính tỉ số khối lượng dầu nước từ tính độ cao cột dầu cột nước bình b) Tính áp suất khối chất lỏng gây đáy bình Câu (2,0 điểm): Cho mạch điện (Hình 2) Biết U = 7V; R = + U 3Ω; R = 6Ω; D AB dây dẫn dài 1,5m tiết diện S = 0,1mm điện trở suất  R R A =0,4.10-6Ω.m Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể a) Tính điện trở dây dẫn AB b) Dịch chuyển chạy C đến vị trí cho AC = 1/2CB A C B Tính cường độ dòng điện chạy qua ampe kế Hình c) Xác định vị trí chạy C để cường độ dòng điện qua ampe kế 1/3A Câu (2,0 điểm): Một ống hình chữ U có tiết diện 1,2cm chứa thủy ngân Nhánh bên trái có cột chất lỏng khối lượng riêng D1 cao 9cm, nhánh bên phải có cột chất lỏng khối lượng riêng D2 cao 8cm Khi đó, mức thủy ngân hai nhánh chữ U ngang Đổ thêm vào nhánh bên phải 10,2ml chất lỏng D độ chênh lệch mức chất lỏng hai nhánh chữ U 7cm Xác định khối lượng riêng D1 D2 Biết khối lượng riêng thủy ngân 13,6 kg/cm3 P Q Câu (2,0 điểm): Một điểm sáng S E đặt cách khoảng l = 90cm Đặt thấu kính hội tụ có tiêu cự f nằm khoảng S E cho trục thấu kính vng góc với màn, S điểm S có độ cao h so với trục thấu kính (Hình 3) Khi thu điểm sáng S điểm ảnh S qua thấu kính O Giữ cố định S E, dịch chuyển thấu kính lên phía đoạn 2cm > h theo hướng vng góc với trục thấu kính đến vị trí mà trục thấu kính vng góc với E Lúc có điểm sáng S2 ảnh S qua thấu kính S2 S1 cách Hình khoảng 3cm a) Vẽ ảnh điểm sáng S qua thấu kính cho hai vị trí thấu kính trên, hình vẽ b) Tính tiêu cự f thấu kính khoảng cách d’ từ quang tâm O thấu kính đến E E
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi hsg ninh binh, đề thi hsg ninh binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay