CG aspirantsa textbook of fluid mechanics hydraulic machines by r k rajput

1,555 8 0
  • Loading ...
1/1,555 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 08:11

Α ΤΕΞΤΒΟΟΚ ΟΦ ΦΛΥΙD ΜΕΧΗΑΝΙΧΣ ΑΝD ΗΨDΡΑΥΛΙΧ ΜΑΧΗΙΝΕΣ ιν ΣΙ ΥΝΙΤΣ ΜΥΛΤΙΧΟΛΟΥΡ ΕDΙΤΙΟΝ Α ΤΕΞΤΒΟΟΚ ΟΦ ΦΛΥΙD ΜΕΧΗΑΝΙΧΣ ΑΝD ΗΨDΡΑΥΛΙΧ ΜΑΧΗΙΝΕΣ ιν ΣΙ ΥΝΙΤΣ Ερ Ρ.Κ ΡΑϑΠΥΤ Μ.Ε (Ηονσ.), Γολδ Μεδαλλιστ; Γραδ (Μεχη.Ενγγ & Ελεχτ Ενγγ.); Μ.Ι.Ε (Ινδια); Μ.Σ.Ε.Σ.Ι.; Μ.Ι.Σ.Τ.Ε.; Χ.Ε (Ινδια) Ρεχιπιεντ οφ: ‘‘Βεστ Τεαχηερ (Αχαδεmιχ) Αωαρδ’’ ‘‘Dιστινγυισηεδ Αυτηορ Αωαρδ’’ “ϑαωαηαρ Λαλ Νεηρυ Μεmοριαλ Γολδ Μεδαλ’’ φορ αν ουτστανδινγ ρεσεαρχη παπερ (Ινστιτυτιον οφ Ενγινεερσ–Ινδια) Πρινχιπαλ (Φορmερλψ):  Τηαπαρ Πολψτεχηνιχ Χολλεγε;  Πυνϕαβ Χολλεγε οφ Ινφορmατιον Τεχηνολογψ, ΠΑΤΙΑΛΑ Σ ΧΗΑΝD & ΧΟΜΠΑΝΨ ΛΤD (ΑΝ ΙΣΟ 9001 : 2008 ΧΟΜΠΑΝΨ) ΡΑΜ ΝΑΓΑΡ, ΝΕW DΕΛΗΙ−110 055 Σ ΧΗΑΝD & ΧΟΜΠΑΝΨ ΛΤD (Αν ΙΣΟ 9001 : 2008 Χοmπανψ) Head Of ce: 7361, ΡΑΜ ΝΑΓΑΡ, ΝΕW DΕΛΗΙ − 110 055 Πηονε: 23672080−81−82, 9899107446, 9911310888 Φαξ: 91−11−23677446 Branches : Σηοπ ατ: σχηανδγρουπ.χοm; ε−mαιλ: ινφο≅σχηανδγρουπ.χοm ΑΗΜΕDΑΒΑD : 1στ Φλοορ, Ηεριταγε, Νεαρ Γυϕαρατ ςιδηψαπεετη, Ασηραm Ροαδ, Αηmεδαβαδ − 380 014, Πη: 27541965, 27542369, αηmεδαβαδ≅σχηανδγρουπ.χοm ΒΕΝΓΑΛΥΡΥ : Νο 6, Αηυϕα Χηαmβερσ, 1στ Χροσσ, Κυmαρα Κρυπα Ροαδ, Βενγαλυρυ − 560 001, Πη: 22268048, 22354008, βανγαλορε≅σχηανδγρουπ.χοm ΒΗΟΠΑΛ : Βαϕαϕ Τοωερ, Πλοτ Νο 243, Λαλα Λαϕπατ Ραι Χολονψ, Ραισεν Ροαδ, Βηοπαλ − 462 011, Πη: 4274723 βηοπαλ≅σχηανδγρουπ.χοm ΧΗΑΝDΙΓΑΡΗ : Σ.Χ.Ο 2419−20, Φιρστ Φλοορ, Σεχτορ − 22−Χ (Νεαρ Αροmα Ηοτελ), Χηανδιγαρη − 160 022, Πη: 2725443, 2725446, χηανδιγαρη≅σχηανδγρουπ.χοm ΧΗΕΝΝΑΙ : 152, Αννα Σαλαι, Χηενναι − 600 002, Πη: 28460026, 28460027, χηενναι≅σχηανδγρουπ.χοm ΧΟΙΜΒΑΤΟΡΕ : 1790, Τριχηψ Ροαδ, ΛΓΒ Χολονψ, Ραmανατηαπυραm, Χοιmβατορε −6410045, Πη: 0422−2323620, 4217136 χοιmβατορε≅σχηανδγρουπ.χοm (Marketing Of ce) ΧΥΤΤΑΧΚ : 1στ Φλοορ, Βηαρτια Τοωερ, Βαδαmβαδι, Cuttack − 753 009, Πη: 2332580; 2332581, χυτταχκ≅σχηανδγρουπ.χοm DΕΗΡΑDΥΝ : 1στ Φλοορ, 20, Νεω Ροαδ, Νεαρ Dωαρκα Στορε, Dεηραδυν − 248 001, Πη: 2711101, 2710861, δεηραδυν≅σχηανδγρουπ.χοm ΓΥWΑΗΑΤΙ : Παν Βαζαρ, Γυωαηατι − 781 001, Πη: 2738811, 2735640 γυωαηατι≅σχηανδγρουπ.χοm ΗΨDΕΡΑΒΑD : Παδmα Πλαζα, Η.Νο 3−4−630, Οππ Ρατνα Χολλεγε, Ναραψαναγυδα, Ηψδεραβαδ − 500 029, Πη: 24651135, 24744815, ηψδεραβαδ≅σχηανδγρουπ.χοm ϑΑΙΠΥΡ : 1στ Φλοορ, Νανδ Πλαζα, Ηαωα Σαδακ, Αϕmερ Ροαδ, ϑαιπυρ − 302 006, Πη: 2219175, 2219176, ϕαιπυρ≅σχηανδγρουπ.χοm ϑΑΛΑΝDΗΑΡ : Μαι Ηιραν Γατε, ϑαλανδηαρ − 144 008, Πη: 2401630, 5000630, ϕαλανδηαρ≅σχηανδγρουπ.χοm ϑΑΜΜΥ : 67/Β, Β−Βλοχκ, Γανδηι Ναγαρ, ϑαmmυ − 180 004, (Μ) 09878651464 (Marketing Of ce) ΚΟΧΗΙ : Καχηαπιλλψ Σθυαρε, Μυλλασσερψ Χαναλ Ροαδ, Ερνακυλαm, Kochi − 682 011, Πη: 2378207, χοχηιν≅σχηανδγρουπ.χοm ΚΟΛΚΑΤΑ : 285/ϑ, Βιπιν Βιηαρι Γανγυλι Στρεετ, Κολκατα − 700 012, Πη: 22367459, 22373914, κολκατα≅σχηανδγρουπ.χοm ΛΥΧΚΝΟW : Μαηαβεερ Μαρκετ, 25 Γωψννε Ροαδ, Αmιναβαδ, Lucknow − 226 018, Πη: 2626801, 2284815, λυχκνοω≅σχηανδγρουπ.χοm ΜΥΜΒΑΙ : Βλαχκιε Ηουσε, 103/5, Wαλχηανδ Ηιραχηανδ Μαργ, Οππ Γ.Π.Ο., Μυmβαι − 400 001, Πη: 22690881, 22610885, mυmβαι≅σχηανδγρουπ.χοm ΝΑΓΠΥΡ : Καρναλ Βαγ, Μοδελ Μιλλ Χηοωκ, Υmρερ Ροαδ, Ναγπυρ − 440 032, Πη: 2723901, 2777666 ναγπυρ≅σχηανδγρουπ.χοm ΠΑΤΝΑ : 104, Χιτιχεντρε Ασηοκ, Γοϖινδ Μιτρα Ροαδ, Πατνα − 800 004, Πη: 2300489, 2302100, πατνα≅σχηανδγρουπ.χοm ΠΥΝΕ : 291/1, Γανεση Γαψατρι Χοmπλεξ, 1στ Φλοορ, Σοmωαρπετη, Νεαρ ϑαιν Μανδιρ, Πυνε − 411 011, Πη: 64017298, πυνε≅σχηανδγρουπ.χοm (Marketing Of ce) ΡΑΙΠΥΡ : Καιλαση Ρεσιδενχψ, Πλοτ Νο 4Β, Βοττλε Ηουσε Ροαδ, Σηανκαρ Ναγαρ, Ραιπυρ − 492 007, Πη: 09981200834, ραιπυρ≅σχηανδγρουπ.χοm (Marketing Of ce) ΡΑΝΧΗΙ : Φλατ Νο 104, Σρι Dραυπαδι Σmριτι Απαρτmεντσ, Εαστ οφ ϑαιπαλ Σινγη Σταδιυm, Νεελ Ραταν Στρεετ, Υππερ Βαζαρ, Ranchi − 834 001, Πη: 2208761, ρανχηι≅σχηανδγρουπ.χοm (Marketing Of ce) ΣΙΛΙΓΥΡΙ : 122, Ραϕα Ραm Μοηαν Ροψ Ροαδ, Εαστ ςιϖεκανανδαπαλλψ, Π.Ο., Σιλιγυρι − 734001, Dιστ., ϑαλπαιγυρι, (W.Β.) Πη 0353−2520750 (Marketing Of ce) ςΙΣΑΚΗΑΠΑΤΝΑΜ : Πλοτ Νο 7, 1στ Φλοορ, Αλλιπυραm Εξτενσιον, Οππ Ραδηακρισηνα Τοωερσ, Σεετηαmmαδηαρα Νορτη Εξτν., ςισακηαπατναm − 530 013, (Μ) 09347580841, ϖισακηαπατναm≅σχηανδγρουπ.χοm (Marketing Of ce) ♥ 1998, Ρ.Κ Ραϕπυτ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ Νο παρτ οφ τηισ πυβλιχατιον mαψ βε ρεπροδυχεδ ορ χοπιεδ ιν ανψ mατεριαλ φορm (ινχλυδινγ πηοτο χοπψινγ ορ στορινγ ιτ ιν ανψ mεδιυm ιν φορm οφ γραπηιχσ, ελεχτρονιχ ορ mεχηανιχαλ mεανσ ανδ ωηετηερ ορ νοτ τρανσιεντ ορ ινχιδενταλ το σοmε οτηερ υσε οφ τηισ πυβλιχατιον) ωιτηουτ ωριττεν περmισσιον οφ τηε χοπψριγητ οωνερ Ανψ βρεαχη οφ τηισ ωιλλ ενταιλ λεγαλ αχτιον ανδ προσεχυτιον ωιτηουτ φυρτηερ νοτιχε ϑυρισδιχτιον : Αλλ δεσπυτεσ ωιτη ρεσπεχτ το τηισ πυβλιχατιον σηαλλ βε συβϕεχτ το τηε ϕυρισδιχτιον οφ τηε Χουρτσ, τριβυναλσ ανδ φορυmσ οφ Νεω Dεληι, Ινδια ονλψ Φιρστ Εδιτιον 1998 Συβσεθυεντ Εδιτιονσ ανδ Ρεπριντσ 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 (Τωιχε), 2009 (Τωιχε), 2010 (Τωιχε), 2011 Φυλλψ Ρεϖισεδ Μυλτιχολουρ Εδιτιον 2013 ΙΣΒΝ : 81−219−1666−6 Χοδε : 10Α 185 ΠΡΙΝΤΕD ΙΝ ΙΝDΙΑ Βψ Ραϕενδρα Ραϖινδρα Πριντερσ Πϖτ Λτδ., 7361, Ραm Ναγαρ, Νεω Dεληι −110 055 ανδ πυβλισηεδ βψ Σ Χηανδ & Χοmπανψ Λτδ., 7361, Ραm Ναγαρ, Νεω Dεληι −110 055 Το mψ ωιφε Ramesh Rajput ΠΡΕΦΑΧΕ ΤΟ ΤΗΕ ΦΙΦΤΗ ΕDΙΤΙΟΝ Ι αm πλεασεδ το πρεσεντ τηε Φιφτη Εδιτιον οφ τηισ βοοκ Τηε ωαρm ρεχεπτιον, ωηιχη τηε πρεϖιουσ εδιτιονσ ανδ ρεπριντσ οφ τηισ βοοκ ηαϖε ενϕοψεδ αλλ οϖερ Ινδια ανδ αβροαδ ηασ βεεν α mαττερ οφ σατισφαχτιον το mε Βεσιδεσ ρεϖισινγ τηε ωηολε βοοκ τωο νεω χηαπτερσ νυmβερεδ 17 ιν “Φλυιδ Μεχηανιχσ” (Παρτ – Ι) ανδ ιν “Ηψδραυλιχ Μαχηινεσ” (Παρτ – ΙΙ), τηε τιτλε οφ βοτη βεινγ “Υνιϖερσιτιεσ’ Θυεστιονσ (Λατεστ) ωιτη Σολυτιονσ”, ηαϖε βεεν αδδεδ σεπαρατελψ το υπδατε τηε βοοκ χοmπρεηενσιϖελψ Ι’m τηανκφυλ το τηε Μαναγεmεντ Τεαm ανδ τηε Εδιτοριαλ Dεπαρτmεντ οφ Σ Χηανδ & Χοmπανψ Λτδ φορ αλλ ηελπ ανδ συππορτ ιν τηε πυβλιχατιον οφ τηισ βοοκ Ανψ συγγεστιονσ φορ τηε ιmπροϖεmεντ οφ τηισ βοοκ ωιλλ βε τηανκφυλλψ αχκνοωλεδγεδ ανδ ινχορπορατεδ ιν τηε νεξτ εδιτιον Ερ Ρ.Κ Ραϕπυτ (Αυτηορ) Dισχλαιmερ : Wηιλε τηε αυτηορ οφ τηισ βοοκ ηασ mαδε εϖερψ εφφορτ το αϖοιδ ανψ mιστακε ορ οmισσιον ανδ ηασ υσεδ ηισ σκιλλ, εξπερτισε ανδ κνοωλεδγε το τηε βεστ οφ ηισ χαπαχιτψ το προϖιδε αχχυρατε ανδ υπδατεδ ινφορmατιον Τηε αυτηορ ανδ Σ Χηανδ δο νοτ γιϖε ανψ ρεπρεσεντατιον ορ ωαρραντψ ωιτη ρεσπεχτ το τηε αχχυραχψ ορ χοmπλετενεσσ οφ τηε χοντεντσ οφ τηισ πυβλιχατιον ανδ αρε σελλινγ τηισ πυβλιχατιον ον τηε χονδιτιον ανδ υνδερστανδινγ τηατ τηεψ σηαλλ νοτ βε mαδε λιαβλε ιν ανψ mαννερ ωηατσοεϖερ Σ.Χηανδ ανδ τηε αυτηορ εξπρεσσλψ δισχλαιm αλλ ανδ ανψ λιαβιλιτψ/ρεσπονσιβιλιτψ το ανψ περσον, ωηετηερ α πυρχηασερ ορ ρεαδερ οφ τηισ πυβλιχατιον ορ νοτ, ιν ρεσπεχτ οφ ανψτηινγ ανδ εϖερψτηινγ φορmινγ παρτ οφ τηε χοντεντσ οφ τηισ πυβλιχατιον Σ Χηανδ σηαλλ νοτ βε ρεσπονσιβλε φορ ανψ ερρορσ, οmισσιονσ ορ δαmαγεσ αρισινγ ουτ οφ τηε υσε οφ τηε ινφορmατιον χονταινεδ ιν τηισ πυβλιχατιον Φυρτηερ, τηε αππεαρανχε οφ τηε περσοναλ ναmε, λοχατιον, πλαχε ανδ ινχιδενχε, ιφ ανψ; ιν τηε ιλλυστρατιονσ υσεδ ηερειν ισ πυρελψ χοινχιδενταλ ανδ ωορκ οφ ιmαγινατιον Τηυσ τηε σαmε σηουλδ ιν νο mαννερ βε τερmεδ ασ δεφαmατορψ το ανψ ινδιϖιδυαλ ΠΡΕΦΑΧΕ ΤΟ ΤΗΕ ΦΙΡΣΤ ΕDΙΤΙΟΝ Τηε mαιν οβϕεχτ οφ ωριτινγ τηισ βοοκ ον τηε συβϕεχτ οφ Φλυιδ Μεχηανιχσ ανδ Ηψδραυλιχ Μαχηινεσ ισ το πρεσεντ το τηε στυδεντ χοmmυνιτψ, α βοοκ ωηιχη σηουλδ χονταιν χοmπρε− ηενσιϖε τρεατmεντ οφ τηε συβϕεχτ mαττερ ιν σιmπλε, λυχιδ ανδ διρεχτ λανγυαγε ανδ ενϖελοπε α λαργε νυmβερ οφ σολϖεδ προβλεmσ προπερλψ γραδεδ, ινχλυδινγ τψπιχαλ εξαmπλεσ, φροm εξαmινατιον ποιντ οφ ϖιεω Τηε βοοκ χοmπρισεσ 22 χηαπτερσ ανδ ισ διϖιδεδ ιντο τωο παρτσ: Παρτ Ι δεαλσ ωιτη ‘Φλυιδ Μεχηανιχσ’ ωηιλε Παρτ ΙΙ δεαλσ ωιτη ‘Ηψδραυλιχ Μαχηινεσ’ (Φλυιδ Ποωερ Ενγινεερινγ) Αλλ χηαπτερσ οφ τηε βοοκ αρε σατυρατεδ ωιτη mυχη νεεδεδ τεξτ συππορτεδ βψ σιmπλε ανδ σελφ− explanatory igures and large number of Wορκεδ Εξαmπλεσ ινχλυδινγ Τψπιχαλ Εξαmπλεσ (φορ χοmπετιτιϖε εξαmινατιονσ) Ατ τηε ενδ οφ εαχη χηαπτερ Ηιγηλιγητσ, Οβϕεχτιϖε Τψπε Θυεστιονσ, Τηεορετιχαλ Θυεστιονσ ανδ Υνσολϖεδ Εξαmπλεσ ηαϖε βεεν αδδεδ το mακε τηε βοοκ α χοmπρε− ηενσιϖε ανδ α χοmπλετε υνιτ ιν αλλ ρεσπεχτσ Τηε βοοκ ωιλλ προϖε το βε α βοον το τηε στυδεντσ πρεπαρινγ φορ ενγινεερινγ υνδερ− γραδυατε, ΑΜΙΕ Σεχτιον Β (Ινδια) ανδ χοmπετιτιϖε εξαmινατιονσ Τηε αυτηορ’σ τηανκσ αρε δυε το ηισ ωιφε Ραmεση Ραϕπυτ φορ εξτενδινγ αλλ χοοπερατιον δυρινγ πρεπαρατιον οφ τηε mανυσχριπτ Ιν τηε ενδ τηε αυτηορ ωισηεσ το εξπρεσσ ηισ γρατιτυδε το Σηρι Ραϖινδρα Κυmαρ Γυπτα, Dιρεχτορ, Σ Χηανδ & Χοmπανψ Λτδ., Νεω Dεληι, φορ τακινγ α λοτ οφ παινσ ιν βρινγινγ ουτ τηε βοοκ, ωιτη εξτρεmελψ γοοδ πρεσεντατιον, ιν α σηορτ σπαν οφ τιmε Αλτηουγη εϖερψ χαρε ηασ βεεν τακεν το mακε τηε βοοκ φρεε οφ ερρορσ βοτη ιν τηε τεξτ ασ ωελλ ασ σολϖεδ εξαmπλεσ, ψετ τηε αυτηορ σηαλλ φεελ οβλιγεδ ιφ ερρορσ πρεσεντ αρε βρουγητ το ηισ νοτιχε Χονστρυχτιϖε χριτιχισm οφ τηε βοοκ ωιλλ βε ωαρmλψ ρεχειϖεδ Ερ Ρ.Κ Ραϕπυτ (Αυτηορ) ΝΟΜΕΝΧΛΑΤΥΡΕ α Α Ασ Αδ Β β χπ ΧΠ Χϖ Χ Χ Χχ Χδ ΧD ΧD Χϖ δ D δδ δσ ε Ε φ Φ ΦΒ ΦD ΦΛ Φρ γ η ηδ ηφ ησ Ηγ Η ηαδ ηασ Ι λδ λσ λδ× λσ× Αχχελερατιον Αρεα Αρεα οφ συχτιον πιπε, συργε τανκ Αρεα οφ δελιϖερψ πιπε Wιδτη οφ ωηεελ (τυρβινε) Wιδτη, βεδ ωιδτη οφ ρεχτανγυλαρ ορ τραπεζοιδαλ χηαννελ Σπεχιφιχ ηεατ ατ χονσταντ πρεσσυρε Χεντιποισε Σπεχιφιχ ηεατ ατ χονσταντ ϖολυmε Χηεζψ’σ δισχηαργε χοεφφιχιεντ Χελεριτψ οφ α πρεσσυρε ωαϖε Χοεφφιχιεντ οφ χοντραχτιον Dισχηαργε χοεφφιχιεντ οφ ωειρσ, οριφιχε πλατεσ Dραγ χοεφφιχιεντ Λοχαλ δραγ χοεφφιχιεντ Χοεφφιχιεντ οφ ϖελοχιτψ Dιαmετερ οφ οριφιχε πλατε, πιπε, παρτιχλε Dιαmετερ οφ πιπε, ωηεελ Dιαmετερ οφ δελιϖερψ πιπε Dιαmετερ οφ συχτιον πιπε Λινεαρ στραιν Ψουνγ’σ mοδυλυσ οφ ελαστιχιτψ οφ mατεριαλ Dαρχψ Wεισβαχη φριχτιον χοεφφιχιεντ, φρεθυενχψ Φορχε Φορχε εξερτεδ βψ βουνδαρψ ον τηε φλυιδ Dραγ φορχε ον τηε βοδψ Λιφτ φορχε Φρουδε νυmβερ Γραϖιτατιοναλ αχχελερατιον Πιεζοmετριχ ηεαδ, σπεχιφιχ εντηαλπψ Dελιϖερψ ηεαδ Φριχτιοναλ λοσσ οφ ηεαδ Συχτιον ηεαδ Γροσσ ηεαδ Τοταλ ενεργψ ηεαδ, νετ ηεαδ Αχχελερατιον ηεαδ φορ δελιϖερψ πιπε Αχχελερατιον ηεαδ φορ συχτιον πιπε Μοmεντ οφ ινερτια (οφ αρεα), mοmεντ οφ ινερτια (οφ mασσ) Λενγτη οφ δελιϖερψ πιπε Λενγτη οφ συχτιον πιπε Λενγτη οφ δελιϖερψ πιπε βετωεεν χψλινδερ το αιρ ϖεσσελ Λενγτη οφ συχτιον πιπε βετωεεν χψλινδερ ανδ αιρ ϖεσσελ κ Κ Κ Κτ Κυ Κφ m Μ ν Ν Νσ π, πσ Π θ Θ ρ Ρ Ρο Ρε Σ τ Τ Τ υ υφ Υ ςδ ς ςσ ϖ ϖ ϖχ ςα ϖ ςρ ςφ ςω ς ω W ξ ψ ψχ ξ– Ζ ζ Ρουγηνεσσ ηειγητ Χονϖεψανχε Ηεαδ λοσσ χοεφφιχιεντ, βυλκ mοδυλυσ οφ ελαστιχιτψ, βλαδε φριχτιον χοεφφιχιεντ ςανε τηιχκνεσσ φαχτορ Σπεεδ ρατιο Φλοω ρατιο Μασσ Μοmεντυm, Μαχη νυmβερ ρατιο Β/D Μαννινγ’σ ρουγηνεσσ χοεφφιχιεντ, ρεϖολυτιονσ περ mινυτε Σπεχιφιχ σπεεδ Πρεσσυρε, σταγνατιον πρεσσυρε Ποωερ, σηαφτ ποωερ (τυρβινε), Ποισε, φορχε Dισχηαργε περ υνιτ ωιδτη, δισχηαργε περ ϕετ Dισχηαργε, ηεατ Dιστανχε φροm τηε χεντρε Ραδιυσ οφ πιπε, ηψδραυλιχ ραδιυσ, ραδιυσ οφ πιπε βενδ Υνιϖερσαλ γασ χονσταντ Ρεψνολδσ νυmβερ Σπεχιφιχ γραϖιτψ, βεδ σλοπε οφ χηαννελ Τηιχκνεσσ, τιmε Αβσολυτε τεmπερατυρε ιν Κελϖινσ Τορθυε, ωατερ συρφαχε ωιδτη Ινσταντανεουσ ϖελοχιτψ ατ α ποιντ ιν Ξ−διρεχτιον Σηεαρ φριχτιον ϖελοχιτψ Φρεε στρεαm ϖελοχιτψ ςελοχιτψ οφ φλοω ιν δελιϖερψ πιπε ςελοχιτψ οφ φλοω ιν τηε χψλινδερ ςελοχιτψ οφ φλοω ιν συχτιον πιπε Ινσταντανεουσ ϖελοχιτψ ατ α ποιντ ιν Ψ−διρεχτιον Σπεχιφιχ ϖολυmε Χριτιχαλ ϖελοχιτψ ςελοχιτψ οφ αππροαχη Τιmε αϖεραγεδ ϖελοχιτψ ατ α ποιντ ιν Ψ−διρεχτιον Ρελατιϖε ϖελοχιτψ ςελοχιτψ οφ φλοω (ιν τυρβινεσ ανδ πυmπσ) ςελοχιτψ οφ σωιρλ (ιν τυρβινεσ ανδ πυmπσ) ςολυmε Wειγητ δενσιτψ, Ινσταντανεουσ ϖελοχιτψ ατ α ποιντ ιν Ζ−διρεχτιον Wειγητ οφ φλυιδ, ωορκδονε Dιστανχε ιν Ξ−διρεχτιον Dιστανχε ιν Ψ−διρεχτιον, δεπτη οφ φλοω Χριτιχαλ δεπτη Dεπτη οφ χεντροιδ οφ αρεα βελοω ωατερ συρφαχε Νυmβερ οφ βυχκετσ/ϖανεσ ελεϖατιον Γρεεκ Νοτατιονσ α β γ ì τ τ0 φ ψ ω Γ Ω Ενεργψ χορρεχτιον φαχτορ, Μαχη ανγλε, ανγλε Μοmεντυm χορρεχτιον φαχτορ, ανγλε Ρατιο οφ σπεχιφιχ ηεατσ Βουνδαρψ λαψερ τηιχκνεσσ Λαmιναρ συβ−λαψερ τηιχκνεσσ Dισπλαχεmεντ τηιχκνεσσ οφ βουνδαρψ λαψερ Χηανγε ιν εντροπψ Εφφιχιενχψ, διmενσιονλεσσ διστανχε (ψ/δ) Ανγλε, mοmεντυm τηιχκνεσσ οφ βουνδαρψ λαψερ Χοεφφιχιεντ οφ δψναmιχ ϖισχοσιτψ Κινεmατιχ ϖισχοσιτψ Μασσ δενσιτψ οφ φλυιδ Χοεφφιχιεντ οφ συρφαχε τενσιον, χαϖιτατιον νυmβερ (Τηοmα νυmβερ) Σηεαρ στρεσσ Βοττοm σηεαρ στρεσσ Ανγλε, ϖελοχιτψ ποτεντιαλ Στρεαm φυνχτιον Ανγυλαρ ϖελοχιτψ Χιρχυλατιον ςορτιχιτψ Συβσχριπτ ρεφερ το ανψ θυαντιτψ ατ ρεφερενχε σεχτιον Συβσχριπτσ 1, ρεφερ το ανψ θυαντιτψ ατ σεχτιον ορ Συβσχριπτσ ξ, ψ, ζ ρεφερ το ανψ θυαντιτψ ιν ξ, ψ, ζ διρεχτιον Συβσχριπτσ m, π ρεφερ το ανψ θυαντιτψ ιν mοδελ ανδ προτοτψπε Συβσχριπτ ρ ρεφερ το τηε ρατιο οφ ανψ θυαντιτψ ιν mοδελ το τηατ ιν προτοτψπε ΧΟΝΤΕΝΤΣ ΠΑΡΤ – Ι ΦΛΥΙD ΜΕΧΗΑΝΙΧΣ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΦ ΦΛΥΙDΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Ιντροδυχτιον Φλυιδ Λιθυιδσ ανδ τηειρ Προπερτιεσ Dενσιτψ 1.4.1 Μασσ δενσιτψ 1.4.2 Wειγητ δενσιτψ 1.4.3 Speci cvolume Speci cGravity ςισχοσιτψ 1.6.1 Νεωτον’σ λαω οφ ϖισχοσιτψ 1.6.2 Typesof uids 1.6.3 Εφφεχτ οφ τεmπερατυρε ον ϖισχοσιτψ 1.6.4 Εφφεχτ οφ πρεσσυρε ον ϖισχοσιτψ Τηερmοδψναmιχ Προπερτιεσ Συρφαχε Τενσιον ανδ Χαπιλλαριτψ 1.8.1 Συρφαχε τενσιον 1.8.1.1 Πρεσσυρε ινσιδε α ωατερ δροπλετ, σοαπ βυββλε ανδ α λιθυιδ ϕετ 1.8.2 Χαπιλλαριτψ Χοmπρεσσιβιλιτψ ανδ Βυλκ Μοδυλυσ ςαπουρ Πρεσσυρε Ηιγηλιγητσ Οβϕεχτιϖε Τψπε Θυεστιονσ Τηεορετιχαλ Θυεστιονσ Υνσολϖεδ Εξαmπλεσ ΠΡΕΣΣΥΡΕ ΜΕΑΣΥΡΕΜΕΝΤ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Πρεσσυρε οφ α Λιθυιδ Πρεσσυρε Ηεαδ οφ α Λιθυιδ Πασχαλ’σ Λαω Αβσολυτε ανδ Γαυγε Πρεσσυρεσ Μεασυρεmεντ οφ Πρεσσυρε 2.5.1 Μανοmετερσ 2.5.1.1 Σιmπλε mανοmετερσ 2.5.1.2 Dιφφερεντιαλ mανοmετερσ 2.5.1.3 Αδϖανταγεσ ανδ λιmιτατιονσ οφ mανοmετερσ 2.5.2 Μεχηανιχαλ γαυγεσ 1–42 3 3 3 5 8 23 25 25 26 28 34 37 39 40 41 41 43—96 43 43 45 48 53 54 54 63 81 81 ... Εθυατιον KineticEnergyandMomentumCorrectionFactors(CoriolisCo-ef cients) Μοmεντ οφ Μοmεντυm Εθυατιον ςορτεξ Μοτιον 6.11.1 Forcedvortex ow 6.11.2 Freevortex ow 6.11.3 Equation of motionforvortex... ows 5.3.2 Uniformandnon-uniform ows 5.3.3 One,twoandthreedimensional ows 5.3.4 Rotationalandirrotational ows 5.3.5 Laminarandturbulent ows 5.3.6 Compressibleandincompressible ows Τψπεσ... 6.11.3 Equation of motionforvortex ow 6.11.4 Equation of forcedvortex ow 6.11.5 Ροτατιον οφ λιθυιδ ιν α χλοσεδ χψλινδριχαλ ϖεσσελ 6.11.6 Equation of freevortex ow 6.12 Λιθυιδσ ιν Ρελατιϖε
- Xem thêm -

Xem thêm: CG aspirantsa textbook of fluid mechanics hydraulic machines by r k rajput, CG aspirantsa textbook of fluid mechanics hydraulic machines by r k rajput

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay