Mẫu thư mời họp trong trường học

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 07:59

PHÒNG GDĐT ………… TRƯỜNG THCS …………… Số: ./…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ………… , ngày …… tháng…… năm20……… THƯ MỜI Thực Kế hoạch số ……………, trường THCS ………… kính mời Hiệu trưởng nhân viên …………… trường thuộc Cụm Thư viện số 01 đến dự họp: Thời gian:…………… Địa điểm: …………… Nội dung: …………………………………… Rất mong Hiệu trưởng nhân viên ……….các trường tham dự đầy đủ Hiệu Trưởng (Đã ký) ………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu thư mời họp trong trường học, Mẫu thư mời họp trong trường học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay