Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ)

89 8 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 07:45

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ, lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Xuân ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nơng tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ long biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai Khoa Tài nguyên Môi trường - Trường đại học nông lâm Thái Nguyên tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán cơng chức phòng Tài ngun Mơi trường giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Xuân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Yêu cầu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Một số khái niệm quản lý đất đai liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 1.1.2 Khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực đất đai 1.1.3 Tố cáo giải tố cáo lĩnh vực đất đai 1.1.4 Tranh chấp giải tranh chấp lĩnh vực đất đai 1.1.5 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 10 1.2 TÍNH PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN 14 1.2.1 Chủ trương, sách Đảng cơng tác đạo giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai 14 1.2.2 Căn pháp lý việc giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai quan hành Nhà nước 15 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 18 1.3.1 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 18 iv 1.3.3 Đài Loan 18 1.3.4 Cộng hòa Pháp Cộng hòa liên bang Đức 18 1.3.5 Hoa kỳ 19 1.3.4 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Việt Nam 20 1.3.5 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai tỉnh Thanh Hóa 21 CHƯƠNG ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: 22 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu: 22 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 22 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 22 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn 22 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất đai huyện Triệu Sơn 23 2.3.3 Đánh giá công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai huyện Triệu Sơn giai đoạn 2013 - 2017 23 2.3.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai huyện Triệu Sơn 23 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 2.4.2 Phương pháp điều tra 24 3.4.3 Phương pháp phân tích, thống kê xử lý số liệu 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN TRIỆU SƠN 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 3.1.2 Các nguồn tài nguyên 28 v 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 3.1.4 Thực trạng quản lý, sử dụng đất đai huyện Triệu Sơn 32 3.2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI HUYỆN TRIỆU SƠN GIAI ĐOẠN 2013-2017 37 3.2.1 Tình hình khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 37 3.2.2 Các nội dung khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 38 3.2.3 Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 47 3.3 KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU SƠN 52 3.3.1 Sự lãnh đạo, đạo tổ chức triển khai thực pháp luật công tác giải khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai 52 3.3.2 Hiện trạng sở vật chất, đội ngũ cán làm công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai 43 3.3.3 Đánh giá công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thông qua việc lấy ý kiến cán quản lý, cán chuyên môn người dân 54 3.3.4 Kết cụ thể giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2013-2017 59 3.3.5 Đánh giá chung kết giải đơn thư, khiêu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Triệu Sơn 63 3.3.6 Những tồn tại, hạn chế công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nguyên nhân 68 3.5 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOTRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CỦA UBND HUYỆN TRIỆU SƠN 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 KẾT LUẬN 75 KIẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt BDĐC Bản đồ địa CBCC Cán cơng chức CNTT Cơng nghệ thông tin GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng GCN Giấy chứng nhận GPMB Giải phóng mặt GTSX Giá trị sản xuất HCNN Hành nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân HVHC Hành vi hành KN Khiếu nại KNTC Khiếu nại tố cáo QĐHC Quyết định hành KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất QPPL Quy phạm pháp luật QSDĐ Quyền sử dụng đất TC Tố cáo TCĐĐ Tranh chấp đất đai TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân VPPL Vi phạm pháp luật vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Triệu Sơn 35 Bảng 3.2 Tình hình tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 37 Bảng 3.3 Nội dung khiếu nại đất đai địa bàn huyện 39 Bảng 3.4 Nội dung tố cáo đất đai thường xảy địa bàn huyện 39 Bảng 3.5 Nội dung tranh chấp đất đai thường xảy địa bàn huyện 41 Bảng 3.6 Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin đơn vị 43 Bảng 3.7 Thực trạng cán tham gia công tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai 45 Bảng 3.8 Kết khảo sát đánh giá 90 người dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai 56 Bảng 3.9 Kết điều tra 30 cán tham gia giải đơn thư thuộc lĩnh vực đất đai 59 Bảng 3.10 Kết giải tranh chấp đất đai 60 Bảng 3.11 Kết giải khiếu nại đất đai 61 Bảng 3.12 Kết giải tố cáo đất đai 62 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Quyền khiếu nại, tố cáo công dân pháp luật quy định sở pháp lý cần thiết để công dân thực tốt quyền làm chủ giám sát hoạt động quan nhà nước Đồng thời, tổ chức thực tốt quyền sở để củng cố mối quan hệ nhân dân với Đảng Nhà nước Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tượng xảy phổ biến xã hội; đặc biệt nước ta chuyển đổi sang kinh tế thị trường, Nhà nước thực chế quản lý việc trả lại đất đai giá trị vốn có tranh chấp đất đai phát sinh có xu hướng ngày tăng số lượng tính chất phức tạp mặt nội dung Đảng Nhà nước quan tâm đến công tác giải khiếu nại (KN), tố cáo (TC), coi nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên hệ thống trị Đảng Nhà nước ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012, Nghị số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Chỉ thị số 35/-CT-TW ngày 26/5/2014 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Đất đai… giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lĩnh vực đất đai Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo có diễn biến phức tạp, có cơng dân thường xun khiếu nại, tố cáo không thật, lôi kéo, xúi giục người khác, làm ảnh hưởng đến ổn định trị, xã hội, làm giảm hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước Từ năm 2013 đến Công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai huyện Triệu Sơn đạt kết định, tạo sở cho việc bảo đảm tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai Tuy nhiên, bên cạnh tồn số yếu kém, hạn chế bất cập 66 huyện thành lập đoàn Thanh tra liên ngành để giải quyết; tổ chức thẩm tra, xác minh, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại; vụ việc phức tạp, Chủ tịch UBND huyện đạo xem xét kỹ lưỡng, tranh thủ xin ý kiến quan, ban ngành cấp trên, chuyên giavấn pháp luật để Quyết định giải khiếu nại xác, khách quan, pháp luật, có lý, có tình Nhìn chung, Quyết định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật tổ chức thực tương đối nghiêm túc, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp công dân Các vụ việc khiếu nại thời hạn giải xong Những kết góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm qua Tuy nhiên, tình hình KNTC cơng dân số xã có chiều hướng gia tăng, số lượng vụ việc khiếu kiện vượt cấp xảy Trong người KNTC, có người KNTC đúng, mong muốn pháp luật giải công minh; có số người việc khiếu nại quan có thẩm quyền xem xét, giải pháp luật, thiếu hiểu biết, cố chấp mà cố tình KNTC kéo dài Một số người KNTC có thái độ gay gắt, cực đoan, có hành vi khích, lơi kéo làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội số địa bàn 3.3.4.2 Nguyên nhân kết đạt Thứ nhất, có quan tâm lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền: Trong năm qua, công tác giải KNTC, tranh chấp đất đai UBND huyện Triệu Sơn nhận quan tâm lãnh đạo, đạo kịp thời của cấp ủy Đảng từ huyện đến xã, thị trấn; coi nhiệm vụ trọng tâm để góp phần ổn định tình hình trị - xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, tạo sở cho phát triển kinh tế - xã hội huyện Có quan tâm đạo cấp ủy sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, cơng tác giải KNTC, 67 tranh chấp đất đai UBND từ huyện đến xã, thị trấn có nhiều nỗ lực thực nhiều biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động tiếp công dân, giải KNTC, tranh chấp đất đai quan hành nhà nước địa bàn, có việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân UBND huyện hướng dẫn UBND xã, thị trấn xây dựng Quy chế tổ chức tiếp công dân Đây sở pháp lý quan trọng để tăng cường công tác tiếp công dân, giải KNTC, tranh chấp đất đai UBND huyện Triệu Sơn Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại nói riêng địa bàn huyện có nhiều kết đáng khích lệ Được quan tâm cấp ủy Đảng cấp quyền ban, ngành huyện, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức, triển khai với nhiều hình thức khác Đây nguyên nhân quan trọng làm cho cán bộ, công chức nhân dân nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, góp phần vào việc chấp hành pháp luật nhân dân công tác giải KN,TC, tranh chấp đất đai Chu tịch UBND địa bàn huyện đạt kết tốt Thứ ba, thời gian qua cấp ủy, quyền huyện có quan tâm từ việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, trình độ chun mơn, tư cách, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải KN,TC, tranh chấp đất đai nên bước đáp ứng yêu cầu công việc Có nỗ lực, cố gắng đội ngũ cán bộ, công chức nên việc giải KN,TC, tranh chấp đất đai huyện Triệu Sơn đạt hiệu cao, đến thời điểm khơng có "điểm nóng", khơng có vụ việc kéo dài, phức tạp Thứ tư, có phối kết hợp chặt chẽ quan, ban, ngành huyện phối hợp cấp huyện với cấp xã công tác giải KNTC, tranh chấp đất đai UBND Do vậy, góp phần bảo đảm hiệu công tác giải KNTC, tranh chấp đất đai địa bàn 68 3.3.5 Những tồn tại, hạn chế công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nguyên nhân 3.3.5.1 Những tồn tại, hạn chế Thứ nhất, Tồn lãnh đạo, đạo, điều hành thực công tác giải Khiếu nại, Tố cáo, tranh chấp đất đai Một số cấp uỷ, quyền địa phương lãnh đạo, đạo coi nhẹ cơng tác giải Khiếu nại, Tố cáo, Tranh chấp đất đai công dân Khi việc phát sinh không quan tâm, xem xét, kịp thời giải tạo xúc cho người có đơn, có nơi đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trình giải Trong trình giải chưa huy động vai trò tổ chức quần chúng, thiếu thống cách giải Chưa báo cáo kịp thời tình trạng đơn thư Khiếu nại, Tố cáo phát sinh, gây nhiều khó khăn cơng tác tổng hợp, báo cáo nắm bắt tình hình Khiếu nại, Tố cáo Người khiếu kiện thường gửi đơn nhiều lần, đến nhiều quan quan quản lý nhà nước chưa có phần mềm quản lý đơn thư Khiếu nại, Tố cáo Số lượng đơn thư Khiếu nại, Tố cáo trùng lặp nhiều dẫn đến khó khăn việc tổng hợp, báo cáo có yêu cầu Một số xã, thị trấn trọng vào vấn đề phát triển kinh tế mà chưa quan tâm mức đến vấn đề xã hội phát sinh từ việc thu hồi đất như: Giao đất ở, đời sống, việc làm, nghề nghiệp… Cơng tác hòa giải cấp sở chưa quan tâm mức, nhiều địa phương chưa bố trí cán có đủ lực, phẩm chất, kinh nghiệm đảm nhiệm công việc nên việc hòa giải đạt hiệu chưa cao Vẫn vụ việc giải không triệt để dẫn đến khiếu kiện đông người việc khiếu kiện đồng người cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Thọ Ngọc, Tân Ninh UBND xã bán sai thẩm quyền không đủ điều kiện để cấp giấy CNQSD đất Một số địa phương chưa làm tốt trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật đất đai địa bàn 69 vi phạm thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cơng tác hòa giải cấp sở chưa quan tâm mức, nhiều xã khơng bố trí cán có đủ lực, phẩm chất, kinh nghiệm đảm nhiệm công việc nên việc hòa giải đạt hiệu chưa cao Thứ hai, tồn công tác quản lý đất đai Những tồn lịch sử để lại công tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo diện tích tự kê khai, hồ sơ địa khơng chỉnh lý đầy đủ Việc thực không triệt để quy định pháp luật đất đai cấp làm cho hồ sơ địa khơng đồng bộ, sổ sách, đồ, tư liệu thiếu; trước đây, việc ban hành văn quy hoạch đất đai chậm, thiếu văn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm; công tác lưu trữ hồ sơ, tư liệu địa chưa tốt dẫn đến cơng tác quản lý đất đai giải Khiếu nại, Tố cáo, tranh chấp đất đai gặp nhiều khó khăn Thứ ba, thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ: Trong nhiều vụ việc, công tác chưa đảm bảo xác dẫn đến việc áp dụng sách, pháp luật chưa đúng, xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Q trình thẩm tra, xác minh để giải cấp, ngành nhiều trường hợp đơn giản; chưa sâu, tìm hiểu kỹ tài liệu hồ sơ, chưa phân tích kỹ để xác định chứng nên việc phân tích đơi thiếu khách quan, chiều; có vụ việc xảy không phức tạp cách giải ban đầu quyền sở chưa xác né tránh, đùn đẩy, làm phức tạp, dẫn đến kéo dài Vẫn có số vụ việc vượt cấp, nội dung gửi đơn nhiều cấp, nhiều ngành người dân chưa nắm hết quy trình việc khiếu nại, số có tình khiếu nại vượt cấp cố tình khơng đồng ý với kết giải cấp huyện huyện giải theo quy định pháp luật 70 Thứ tư, tồn ý thức chấp hành pháp luật người khiếu kiện: có vụ việc tranh chấp, KNTC đất đai ngành, cấp nỗ lực cố gắng vận dụng sách giải có lý, có tình, phù hợp với tình hình thực tế với quy định pháp luật, đối thoại trực tiếp nhiều lần nhiều động khác người khiếu nại cố tình đeo bám, khiếu kiện làm cho tình hình trở nên phức tạp Một số đối tượng khiếu nại có hành vi vượt giới hạn, VPPL, lợi dụng quyền Khiếu nại, Tố cáo có hành vi q khích gây trật tự an tồn cơng cộng, ảnh hưởng đến cơng tác hoạt động bình thường quan nhà nước tình trạng người khiếu nại gửi đơn tràn lan, vượt cấp đến nơi khơng có thẩm quyền giải diễn 3.3.6.2 Nguyên nhân tồn a) Nguyên nhân khách quan Một là, số địa phương, Chủ tịch UBND xã chưa thực hết trách nhiệm thẩm quyền theo quy định pháp luật, tình trạng né tránh va chạm với dân đún đẩy trách nhiệm giải vụ việc lên cấp Chủ tịch UBND cấp người chủ trì, chịu trách nhiệm định giải khiếu nại lại phải giải nhiều công việc khác địa phương nên khó có điều kiện chuyên tâm việc Đây nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng giải khiếu nại chậm, thiếu dứt điểm, chất lượng thấp, dẫn đến tình trạng khiếu kiện lại khiếu kiện vượt cấp Hai là, Hệ thống văn pháp luật đất đai, văn pháp luật quy định giải khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chí có mẫu thuẫn từ trước Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành Tuy nhiên, với đời Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo năm 2011, Bộ luật Tố tụng Hành 2010, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành vấn đề bất cập liên quan đến 71 giải KNTC, tranh chấp đất đai khắc phục với quy định ban hành phù hợp hơn, đồng Ba là, sách, pháp luật quy định bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất nhiều bất cập, không phù hợp thực tế làm cho nhiều người dân thiệt thòi gặp nhiều khó khăn Sự bất cập sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất tạo nên so bì, thắc mắc địa phương với địa phương khác, người với người khác, người dân bị thu hồi đất dự án với người dân bị thu hồi đất dự án khác, trường hợp với trường hợp khác dự án Bốn là, có vụ việc vướng mắc lịch sử để lại, sách, pháp luật thay đổi, hồ sơ, chứng không rõ ràng, tài liệu, sổ sách quản lý đất đai thất lạc b Nguyên nhân chủ quan Một là, Vẫn nhiều địa phương chưa làm tốt việc tiếp dân, nhận đơn, hướng dẫn cụ thể theo pháp luật việc nộp đơn dẫn đến tình trạng người khiếu kiện lúng túng, nhiều thời gian, công sức phải hết nơi đến nơi khác Khi phát sinh khiếu kiện, cấp ủy, quyền số địa phương địa bàn huyện chưa tập trung đạo giải kịp thời, né tránh, đùn đẩy Nhiều vụ việc có định giải cuối việc tổ chức thi hành định không nghiêm; quan định thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời để giải dứt điểm; số vụ việc khơng có tính khả thi tổ chức thi hành dẫn tới phát sinh khiếu kiện phức tạp Hai là, công tác quản lý đất đai quan tham mưu giúp việc cho UBND cấp huyện qua thời kỳ có hạn chế định Điều thể hiện: cơng tác quản lý hồ sơ địa chưa đầy đủ; cơng tác QLNN đất đai số xã, thị trấn huyện thời gian qua bị bng lỏng, thiếu dân chủ, cơng khai, có nơi để nhân dân tự ý sử dụng đất sai mục 72 đích, lấn chiếm đất tràn lan không kịp thời báo cáo UBND huyện, đồng thời chưa có biện pháp cương để xử lý dứt điểm vi phạm Ba là, công tác giải khiếu nại, tố cáo, TCĐĐ đòi hỏi người giải phải dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá; có kinh nghiệm cách giải thực giải theo trình tự thủ tục Tuy nhiên thực tế đội ngũ giải KN, TC TCĐĐ huyện mỏng; số lượng cán phòng Tài nguyên, Thanh tra huyện bị chia phối bỡi nhiều nhiệm vụ chuyên môn, ảnh hưởng nhiều đến công tác giải đơn thư địa bàn huyện Bốn là, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng để nhân dân nâng cao ý thức pháp luật hạn chế Do mà pháp luật nói chung, pháp luật đất đai, khiếu nại, tố cáo chưa thực vào sống nhân dân huyện, nhận thức người sử dụng đất quyền nghĩa vụ chưa thực đầy đủ, pháp luật Vì vậy, có nhiều trường hợp người khiếu nại vi phạm pháp luật, có đòi hỏi trái pháp luật làm phát sinh khiếu nại đất đai 3.4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOTRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CỦA UBND HUYỆN TRIỆU SƠN Để nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai thời gian tới, đồng thời hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện công dân huyện Triệu Sơn cần phải: + Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, đồng thời phải có phân công trách nhiệm cách rõ ràng để đạo, giải có hiệu đơn thư khiếu nại tố cáo địa bàn + Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Luật Đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo gắn với đẩy mạnh làm tốt cơng tác hồ giải 73 sở, đặc biệt trọng làm tốt cơng tác hồ giải chỗ có tranh chấp mâu thuẫn phát sinh nội nhân dân + Thực tốt công tác phối hợp Ban tiếp cơng dân, phòng tra, Tài ngun Mơi trường quyền địa phương; vụ việc nóng, phát sinh kịp thời giải từ sở nhằm ngăn ngừa có hiệu mâu thuẫn phát sinh gây đoàn kết dẫn đến đơn thư khiếu kiện + Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu tiếp dân giải đơn thư khiếu nại, tố cáo đội ngũ cán chuyên trách gắn với đánh giá trách nhiệm, hiệu công tác đạo giải đơn thư khiếu nại, tố cáo cấp uỷ, quyền cấp sở + Thực đồng nhiều giải pháp, địa phương, đơn vị cần bố trí cán có đủ lực, phẩm chất, kinh nghiệm làm công tác tiếp dân Các vụ việc phức tạp, lãnh đạo, địa phương, đơn vị cần trực tiếp làm công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến đạo công tác giải khiếu nại, tố cáo cho công dân Trong qua trình giải khiếu nại, tố cáo cần tăng cường tiếp xúc với cơng dân nhằm tìm hiểu ngun nhân, nguồn gốc phát sinh khiếu nại, tố cáo gắn vớilàm tốt việc thu thập chứng cứ, tài liệu làm cho việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo + Tăng cường bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ cán làm công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với thực tốt chế độ, sách đãi ngộ, khen thưởng kịp thời với tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cơng tác tiếp dân, giải khiếu nại tố cáo + Các địa phương cần tập trung rà soát, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất bán sai thẩm quyền có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người dân nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn 74 + Xây dựng, định giá đất phù hợp với giá đất thị trường thực tốt cơng tác giải phóng mặt nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện người dân công tác giải phóng mặt + Tăng cường cơng tác quản lý nhà nước đất đai, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm cán có sai phạm đất đai dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện người dân, gây xúc, lòng tin nhân dân 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập nghiên cứu huyện Triệu Sơn kết sau: - Huyện Triệu Sơn huyện bán sơn địa gồm xã miền núi 32 xã đồng với diện tích tự nhiên 29.005,53 ha, diện tích đất nơng nghiệp 19,313.13 ha, chiếm 66,59% tổng diện tich tự nhiên; diện tích đất phi nơng nghiệp 9383,74 ha, chiếm 32,35% diện tích đất tự nhiên - Đội ngũ cán chuyên môn quản lý đất đai địa bàn Huyện gồm: 02 thạc sỹ, 04 kỹ sư 01 cử nhân thuận lợi cho việc quản lý sử dụng đất huyện + Từ năm 2013- 2017 toàn huyện nhân nhận 250 đơn thư đất đai, đơn thuộc thẩm quyền giải 213, lĩnh vực tranh chấp 46 đơn, chiếm 21,5%, Khiếu nại 153, chiếm 71,8 %, Tố cáo 14 chiếm 6,57% + Số vụ tồn đọng tranh chấp vụ, khiếu nại vụ, tố cáo giải thành công không để tồn đọng Trong giai đoạn 2013 - 2017 địa bàn huyện có trường hợp khiếu kiện vượt cấp - Kết từ điều tra vấn người dân nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai sau: + Tranh chấp ranh giới đất chiếm 43,47%, tranh chấp việc chuyển quyền sử dụng đất chiếm 34,7%, tránh chấp đòi lại đất chiếm 21,7% + Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại đất đai liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt chiếm 28,75%, cơng tác cấp GCNQSD đất chiếm 47,05%, cho mượn đất chiếm 16,99%, hành vi cán công chức 7,8% + Nguyên nhân dẫn đến tố cáo đất đai liên quan tới cán vi phạm chiếm 42,8%, công tác giao đất, thu hồi đất, chiếm 7,6%; lấn đất chiếm 35,71%, bao chiến đất đai 14,2% 76 - Kết tìm hiểu, đánh giá cơng tác giải khiếu nại, tranh chấp, tố cáo đất đai cho thấy: Trong năm qua huyện Triệu Sơn chấp hành tốt việc thực quy định pháp luật giải đơn thư khiếu nại, tố cáo đất đai; công tác tiếp nhận, thụ lý, giải đơn thực theo trình tự quy định Theo ý kiến người dân có vụ việc xử lý chưa theo quy định theo đánh giá kết giải thực tế huyện cho thấy đa số vụ việc giải theo trình tự quy định pháp luật Tuy nhiên số vụ việc diễn biến phức tạp, kéo dài, số vụ việc hạn, tình trạng để đơn thư vượt cấp diễn cần phải tập trung giải KIẾN NGHỊ Sau tiến hành thực đề tài để góp phần nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện xin đề nghị số vấn đề sau: + Cần tập trung giải khẩn trương, dứt điểm khiếu kiện phức tạp, kéo dàiĐối với vụ việc phức tạp, khiếu nại đông người cần tập trung giải dứt điểm để đảm bảo an ninh xã hội + Đối với vụ việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt quyền địa phương nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với nữa, giải thắc mắc người dân cách kịp thời, công khai minh bạch việc tiến hành bồi thường để nhân dân tin tưởng tránh phát sinh khiếu nại khơng đáng có + Phòng Tài ngun mơi trường rà sốt tồn đọng cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giải pháp tham mưu xử lý vướng mắc khó khăn công tác cấp giấy, đất bán sai thẩm quyền để kịp thời cấp giấy cho người dân 77 + Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra đất đai, có phối hợp chặt chẽ quan chuyên môn với + Nâng cao hiệu quản lý quyền sở, lực đaoh đức cán chuyên môn đất đai, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo; bố trí nhân lực nguồn kinh phí đủ chi cho cơng tác giải đơn thư, khiếu nại tố cáo + Tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến sách pháp luật, thường xuyên tổ chức buổi tập huấn kiến thức pháp luật cho cán chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ Cán địa luân chuyển đên địa bàn khác cần kịp thời tìm hiểu nắm bắt tình hình địa phương để tham mưu đúng, tránh tình trạng lúng túng, kéo dài thời gian vụ việc giải đơn thư + Đề nghị UBND Tỉnh cần sớm ban hành văn hướng dẫn thực có luật, pháp lệnh ban hành 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002) Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 số vấn đề cấp bách cần thực việc giải KNTC Bộ Chính trị (2014) Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 tăng cường lãnh đào Đảng công tác tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, thi hành Luật Đất đai Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Chính phủ (2012a) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012, Quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại Chính phủ (2012b) Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012, Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tố cáo Chính phủ (2014) Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Đinh Văn Minh (1995) Tài phán hành so sánh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Đinh Văn Minh (2005), Tài phán hành Hoa Kỳ, Tạp chí tra số 11 10 Đinh Văn Minh (2009) Tài phán hành số nước giới”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (số 151 tháng năm 2009) Văn phòng Quốc hội, Hà Nội 11 Đinh Văn Minh (2010) Tài phán hành Hoa Kỳ, Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 12 Hoàng Phê (2010) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ Điển Bách Khoa, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Phượng (2010) Mô hình giải khiếu nại, khiếu kiện hành số nước giới, Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 79 14 Nguyễn Trọng Tuấn (2010), Kinh nghiệm quản lý đất đai số nước giới vấn đề Việt Nam 15 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17.Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004) sửa đổi, bổ sung số điều Luật KNTC năm 1998, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18.Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005) sửa đổi, bổ sung số điều Luật KNTC năm 1998, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Đất đai năm 2003, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010a) Luật Thanh tra năm 2010, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010b) Luật Tố tụng Hành năm 2010, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011a) Luật Khiếu nại năm 2011, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011b) Luật Tố cáo năm 2011, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013a) Hiến pháp năm 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013b) Luật Đất đai năm 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Thanh tra Chính phủ (2009) Thơng tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 quy định quy trình giải đơn tố cáo 27 Thanh tra Chính phủ (2010) Thơng tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010, quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 80 phản ánh, kiến nghị liên quan đến KNTC 27 Thanh tra Chính phủ (2011) Thơng tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011, hướng dẫn quy trình tiếp cơng dân 28 UBND huyện Triệu Sơn (2013, 2014, 2015, 2016, 2017): Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013,2014,2015, 2016, 2017 29 UBND Triệu Sơn (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), báo cáo tình hình tiếp công dân giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Triệu sơn năm năm 2013,2014,2015, 2016, 2017 ... XUÂN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013- 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC... dụng đất đai, vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giai đoạn 2013 - 2017 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu: Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh. .. chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Triệu Sơn, để góp phần đổi mới, tăng cường công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Triệu Sơn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay