Đồ án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính

64 56 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 23:14

Đồ án xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính dùng phần mềm arcgis 10.2. Đồ án có 3 phần, phần 1 và 2 là cơ sở lý luận và khái quát địa bàn xây dựng bản đồ, phần 3 là kết quả thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính cho tờ bản đồ số 74, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐỒ ÁN SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH Sinh viên thực : Lê Thắng MSSV : 0450040198 Lớp : 04_ĐHQĐ_2 Năm học : 2018 -2019 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Huỳnh Thị Thanh Hạnh Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Phần đánh giá: - Ý thức thực hiện: - Nội dụng thực hiện: - Hình thức trình bày: - Tổng hợp kết quả: [ ] Đƣợc bảo vệ; [ ] Đƣợc bảo vệ chỉnh sửa bổ sung; [ ] Khơng đƣợc bảo vệ TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN (Ghi rõ họ, tên) Huỳnh Thị Thanh Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đồ án Mục đích Phạm vi thực Phƣơng pháp Ý nghĩa thực đồ án CHƢƠNG SỞ KHOA HỌC TRONG XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH 1.1 Cở sở lý luận 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Các lý thuyết xây dựng sở liệu hồ địa 1.1.3 Mơ hình sở liệu hồ địa 1.1.3.1 Nội dung, cấu trúc sở liệu hồ địa tờ đồ số 74, phƣờng Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM 1.1.3.2 Các mức thiết kế sở liệu hồ địa tờ đồ số 74, phƣờng Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM 1.2 Các tiêu chuẩn xây dựng sở liệu hồ địa 1.3 sở thực tiễn 1.4 sở pháp lý CHƢƠNG 10 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỒ ÁN SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH 10 2.1 Thực trạng xây dựng sở liệu địa 10 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên 10 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 11 2.1.3 Sử dụng phần mềm GIS xây dựng sở liệu hồ địa 11 2.1.3.1 Giới thiệu phần mềm ArcGIS 11 2.1.3.2 Lựa chọn phần mềm GIS 12 2.2 Nội dung thực đồ án sở liệu hồ địa 13 2.3 Phƣơng pháp thực đồ án sở liệu hồ địa 13 CHƢƠNG 15 KẾT QUẢ XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH 15 3.1 Thu thập, phân loại, đánh giá tài liệu, liệu 15 3.1.1 Thu thập, phân loại tài liệu để xây dựng sở liệu 15 3.1.2 Đánh giá tài liệu, liệu thu thập 15 3.2 Xây dựng sở liệu hồ địa 16 3.2.1 Tạo đƣờng dẫn lƣu 16 3.2.2 Quy trình chuyển đổi liệu 17 3.2.3 Xây dựng sở liệu hồ địa 18 Bƣớc 1: Chuẩn hóa lớp liệu đồ DC74 MicroStation 18 Bƣớc 2: Tạo Geodatabase chứa sở sữ liệu địa hồ địa 23 Bƣớc 3: Chuyển liệu từ Shapefile vào Geodatabase 28 Bƣớc 4: Tạo lớp liệu thuộc tính 41 Bƣớc 5: Tạo mối quan hệ thông tin Geodatabase 43 Bƣớc 6: Tạo hồ quét 46 Bƣớc 7: Hiển thị lớp liệu không gian 48 Bƣớc 8: Tạo nhãn (label) cho lớp đất 53 CHƢƠNG 55 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 55 4.1 Kết luận 55 4.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC ĐỒ đồ 1: liệu không gian tờ đồ số 74 đồ 2: liệu thuộc tính tờ đồ số 74 đồ 1: Mơ hình chuyển đổi liệu khơng gian dạng Microstation 17 đồ 2: đồ xây dựng sở liệu không gian 17 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: nội dung liệu không gian Bảng 2: nội dung liệu thuộc tính Bảng 3.1: Quy định hiển thị liệu khơng gian đất đai…………………………………47 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Phƣờng Linh Chiểu, quận Thủ Đức 10 Hình 2: Bản đồ DC74 10 Hình 3: Chuẩn hóa đất 19 Hình 4: kết nối sở liệu 19 Hình 5: Bảng nhãn 20 Hình 6: Xuất đất 21 Hình 7: sửa lỗi tạo vùng level 22 22 Hình 8: kết xuất shapefile 22 Hình 9: Kết nối thƣ mục 23 Hình 10: Tạo Personal Geodatabase 24 Hình 11: Tạo Feature Dataset 25 Hình 12: Tạo Feature Dataset 26 Hình 13: Chọn hệ độ Cao Hòn Dấu 1992 27 Hình 14: Kết tạo Feature dataset 28 Hình 15: Tạo feature class 28 Hình 16: Tạo đất 29 Hình 17: Điền trƣờng thuộc tính 30 Hình 18: Load data 31 Hình 19: Add shapefile 32 Hình 20: Hồn tất q trình chuyển liệu đất 32 Hình 21: Cập nhật cột thuaDatID 33 Hình 22: Bảng thuộc tính đất 34 Hình 23: bảng thuộc tính mặt đƣờng 35 Hình 24: Cắt lớp mặt đƣờng 35 Hình 25: Tạo lớp ranh giới đƣờng 36 Hình 26: cắt xóa đầu đƣờng 37 Hình 27: Tạo lớp tim đƣờng 38 Hình 28: Bảng thuộc tính TimDuong_dc74 39 Hình 29: Bảng thuộc tính RanhGioiDuong_dc74 39 Hình 30: Tạo lớp DiaPhanCapXa_dc74 40 Hình 31: Kết bảng thuộc tính DiaPhanCapXa_dc74 40 Hình 32: Bảng thuộc tính lớp TaiSanGanLienVoiDat_Dc74 41 Hình 33: Bảng excel DC_NGUOISUDUNG 41 Hình 34: Chuyển bảng DC_NGUOISUDUNG 42 Hình 35: Bảng thuộc tính DC_QUYENSUDUNG 42 Hình 36: Bảng thuộc tính GiayChungNhan 43 Hình 37: Tạo Relationship Class chọn bảng mối quan hệ 43 Hình 38: Chọn dạng mối quan hệ trƣờng quan hệ 44 Hình 39: Mối quan hệ thông tin 45 Hình 40: Kết tạo liên kết 45 Hình 41: Tạo hồ quét cho đất 46 Hình 42: Kết tạo hồ quét 47 Hình 43: Chọn màu theo thông tƣ cho đất 48 Hình 44: Kết hiển thị ThuaDat_dc74 51 Hình 45: Kết hiển thị MatDuongBo_dc74 51 Hình 46: kết hiển thị TaiSanGanLienVoiDat_dc74 52 Hình 47: Kết hiển thị RanhGioiDuong_dc74 TimDuong_dc74 52 Hình 48: hiển thị thông tin đất 53 Hình 49: Cơng thức nhãn 53 Hình 50: đồ hiển thị theo trạng thái 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đồ án Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia, điều kiện tồn phát triển ngƣời với sinh vật khác trái đất CácMác viết: “Đất đai tài sản mãi với loài ngƣời, điều kiện cần để sinh tồn, điều kiện thiếu đƣợc để sản xuất, tƣ liệu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp” Quản lý nhà nƣớc đất đai hoạt động thiếu đƣợc quốc gia Cùng với phát triển kinh tế xã hội, đất đai đƣợc sử dụng vào mục đích khác nhƣ: sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng, sản xuất nơng, lâm nghiệp, làm nhà Việc gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh làm cho quỹ đất quốc gia bị biến động Vậy làm để quản lý đất đai hiệu chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền sở hữu nhà nƣớc đất đai Đây câu hỏi đặt cho cấp quyền mà trực tiếp nhà quản lý đất đai Xây dựng sở liệu đất đai sở cập nhật đồng hóa thơng tin hệ quy chiếu, hệ tọa độ, độ cao, thông tin hệ thống đồ, thông tin ranh giới, địa giới hành chính, thơng tin mơ hình độ cao, địa hình, thơng tin loại đất theo trạng sử dụng, thông tin sở liệu liên quan đến tài ngun đất Từ cho thơng tin đầu phục vụ yêu cầu quản lý quyền trung ƣơng, địa phƣơng, ngành, ngành khác đồng thời phục vụ thông tin đất đai cho nhu cầu ngƣời dân Nhận thức đƣợc vấn đề này, với mong muốn góp phần xây dựng sở liệu đất đai hệ thống quản lý thông tin đất đai ngày hiệu đại hơn, em xin thực đồ án với đề tài: “Xây dựng sở liệu hồ địa cho tờ đồ số 74 địa bàn phƣờng Linh Chiểu,quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh” Mục đích - - Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng sở liệu địa Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc quản lí, sử dụng đất đại địa phƣơng Phục vụ công tác tra cứu, truy xuất thơng tin địa theo chủ sử dụng đất, đất hay theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai phục vụ cho công tác quản lý đất đai phù hợp với yêu cầu quản lý sử dụng đất dựa sách pháp luật nhà nƣớc đất đai hồn cảnh thực tiễn địa phƣơng Thiết lập thơng tin sở liệu đất đai tính tổng hợp, hệ thống, tính khái qt cao, dễ cập nhật khai thác sử dụng, giúp đánh giá tài nguyên đất đai cách hợp lý từ làm sở hỗ trợ cho cơng tác quản lý đất đai việc lập quy hoạch sử dụng đất Phạm vi thực Thực đồ án xây dựng sở liệu địa phần mềm ArcGIS tờ đồ số 74, phƣờng Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM Phƣơng pháp Để thực nội dung nghiên cứu đề tài, phƣơng pháp sau đƣợc tiến hành: + Phương pháp đồ: Ứng dụng phƣơng pháp đồ việc xây dựng, truy xuất liệu, chỉnh lý biến động + Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu địa phƣơng nhƣ: đồ địa chính, hồ scan sử dụng tài liệu vào đề tài + Phương pháp thống kê: Nhằm thống kê số liệu chủ sử dụng đất, mục đích sử dụng, diện tích đất đai + Phương pháp GIS: Ứng dụng phần mềm thuộc GIS (Microstation, Famis, Acrgis) xây dựng liệu không gian liệu thuộc tính địa + Phương pháp thu thập thông tin: Phƣơng pháp áp dụng để thu thập số liệu liên quan quản lý đất đai làm liệu thông tin đất, bao gồm đồ địa chính, GCN, hồ cấp giấy, giấy tờ khác liên quan Ý nghĩa thực đồ án - - Tìm đƣợc tất thơng tin đất, chủ sử dụng đất, tìm đƣợc đất giấy chứng nhận hay khơng, biết đƣợc thông tin cần thiết đƣợc ngƣời dân yêu cầu Đảm bảo độ xác, vị trí, tọa độ nhƣ tính thực tế sau xây dựng sở liệu địa Nghiên cứu khả ứng dụng GIS Việc xây dựng thành công sở liệu địa cho tờ đồ giúp ích nhiều cơng tác quản lý đất đai địa phƣơng Việc quản lý, cập nhật, nhƣ truy xuất, sử dụng thông tin trở nên nhanh chóng, chặt chẽ, hiệu độ xác cao Thơng qua cơng tác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc đất đai nhƣ đảm bảo quyền lợi đáng ngƣời sử dụng đất Vào Search gõ Excel to Table, dùng công cụ để chuyển bảng excel vào sở liệu Hình 34: Chuyển bảng DC_NGUOISUDUNG Làm tƣơng tự ta bảng thuộc tính DC_QUYENSUDUNG, GiayChungNhan Hình 35: Bảng thuộc tính DC_QUYENSUDUNG 42 Hình 36: Bảng thuộc tính GiayChungNhan Bƣớc 5: Tạo mối quan hệ thông tin Geodatabase Tạo mối quan hệ để lấy thông tin gữa bảng thuộc tính khơng gian với Để tạo mối quan hệ ta khởi động ArcCatalog, kích phải lên Geodatabase chọn New → Relationship Class Hình 37: Tạo Relationship Class chọn bảng mối quan hệ 43 Do lớp ThuaDat_dc74 TimDuong_dc74 mối quan hệ 1-M nên chọn nhƣ hình sau Nhấn Next để chọn khóa khóa ngoại Hình 38: Chọn dạng mối quan hệ trƣờng quan hệ Nhấn Next kết thúc Tƣơng tự nhƣ ta tạo liên kết lớp sau: ThuaDat_dc74 DiaPhanCapXa_dc74 (mối quan hệ 1-n) ThuaDat_dc74 DC_NGUOISUDUNG (mối quan hệ 1-n) ThuaDat_dc74 DC_QUYENSUDUNG (mối quan hệ 1-n) ThuaDat_dc74 TaiSanGanLienVoiDat_dc74 (mối quan hệ 1-n) DC_NGUOISUDUNG DC_QUYENSUDUNG (mối quan hệ 1-n) DC_NGUOISUDUNG GiayChungNhan (mối quan hệ 1-n) 44 Hình 39: Mối quan hệ thơng tin Hình 40: Kết tạo liên kết 45 Bƣớc 6: Tạo hồ quét Nhấn vào biểu tƣợng Identify -> chọn đất, xuất bảng Identify, nhấp phải chuột vào đất id -> chọn Add Hyperlink, chọn đƣờng dẫn hồ thƣ mục HOSOLUU, nhấn Ok Hình 41: Tạo hồ quét cho đất 46 Nhấn vào biểu tƣợng Hyperlink, chọn vào đất xuất kết sau: Hình 42: Kết tạo hồ quét 47 Bƣớc 7: Hiển thị lớp liệu không gian Tạo màu chuyên đề cho lớp liệu không gian theo quy định phụ lục III hiển thị liệu không gian đất đai Thơng tƣ 75/2015/BTNMT Hình 43: Chọn màu theo thơng tƣ cho đất Bảng 3.1: Quy định hiển thị liệu không gian đất đai Mã đối tƣợng Tên kiểu đối Thuộc tính hiển thị tƣợng Giá trị mã Giá trị Hiển thị nhãn Ghi ThuaDat Dữ liệu dạng trangThaiDangKy vùng (GM_Polygo n) Chƣa đăng ký Kiểu đường viền: Màu viền: màuđen (0,0,0) Độ rộng viền: Màu nền: màu trắng (255,255,255) Transparent: 50% 48 Đã đăng ký Kiểu đường viền: Màu viền: màuđen (0,0,0) Độ rộng viền: Màu nền: màuđỏ gạch (255,128,140) Transparent: 50% MatDuongBo Kiểu đường viền: Dữ liệu dạng vùng (GM_Polygo n) none Màu viền: none Màu nền: màu cam nhạt (255,170,50) RanhGioiDuong TimDuong DiaPhanCapXa Kiểu đường: Dữ liệu dạng đƣờng (GM_Line) Dữ liệu dạng loaiDuong đƣờng (GM_Line) Màu: đen (0,0,0) Độ rộng: 1 Đƣờng Kiểu đường: Màu: đen (0,0,0) Độ rộng: Kiểu đường viền: Dữ liệu dạng vùng (GM_Polygo n) none Màu viền: none Màu nền: màu hồng nhạt (245,250,245) 49 DuongDiaGioiC apXa TaiSanGanLien VoiDat Kiểu đường: 13 Dữ liệu dạng đƣờng (GM_Line) Dữ liệu dạng loaiTaiSanGanLienV vùng oiDat (GM_Polygo n) Màu: Đen (0,0,0) Độ rộng: 1.5 Nhà riêng lẻ Kiểu đường viền: Màu viền: màu vàng (204,204,204) Độ rộng viền: Màu nền: none 50 Kết hiển thị cho lớp ThuaDat_dc74, gồm cấp giấy chứng nhận chƣa đăng ký Hình 44: Kết hiển thị ThuaDat_dc74 Làm tƣơng tự cho lớp lại ta đƣợc kết sau Hình 45: Kết hiển thị MatDuongBo_dc74 51 Hình 46: kết hiển thị TaiSanGanLienVoiDat_dc74 Hình 47: Kết hiển thị RanhGioiDuong_dc74 TimDuong_dc74 52 Bƣớc 8: Tạo nhãn (label) cho lớp đất Tạo nhãn để hiển thị thông tin đất Nhãn đƣợc tạo theo quy định Thông tƣ 75/2015/BTNMT cấu trúc nhƣ sau: Mã loại đất – Số tờ - Số – Diện tích Để tạo nhãn, kích phải lên lớp ThuaDat_dc74 chọn Properties, tìm đến thẻ Label thực theo bƣớc nhƣ hình sau: Hình 48: hiển thị thơng tin đất Nhấn nút Expression nhập theo hình 3.50 Hình 49: Công thức nhãn 53 Nhấn OK để xem kết nhƣ hình Hình 50: đồ hiển thị theo trạng thái 54 CHƢƠNG KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Gis vai trò quan trọng việc hỗ trợ công tác quản lý nhà nƣớc đất đai Việc ứng dụng kỹ thuật Gis nói chung phần mềm ArcGis nói riêng mang lại kết to lớn mà trƣớc phƣơng pháp thủ cơng khơng thể làm đƣợc Hệ thống Gis mang lại cho nhà quản lý cách nhìn, đánh giá tổng quát mặt không gian đối tƣợng quản lý từ nhiều nguồn khác Đây kỹ thuật quản lý thông tin dựa vào máy tính đƣợc sử dụng ngƣời vào mục đích lƣu trữ, quản lý số liệu Để hồn thành đồ án em nhận đƣợc bảo tận tình giảng viên hƣớng dẫn ThS Huỳnh Thị Thanh Hạnh bạn nhóm Em xin chân thành cảm ơn bạn 4.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân xã cần trọng việc đầu tƣ thiết bị vật chất nâng cao chất lƣợng chuyên môn cán địa đặc biệt tin học chun mơn cho cán từ cấp huyện trở lên, vấn đề cấp bách cần thiết Yêu cầu nguồn liệu đầu vào nhƣ: Hồ địa chính, đồ địa chính, hồ lƣu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… phải đầy đủ, xác, việc cập nhật theo dõi biến động phải thƣờng xuyên kịp thời, nhằm xây dựng sở liệu phản ánh với trạng Cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực dự án đến toàn thể phận liên quan để ngƣời thực tốt nội dung liên quan đên quyền hạn trách nhiệm ngƣời sử dụng đất 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng sở liệu đất đai, Th.S Huỳnh Thị Thanh Hạnh, Trƣờng Đại Học Tài Nguyên Môi Trƣờng TP.HCM Thông tƣ 24/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 07 năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng HSĐC dựa quy định trình thự thủ tục việc lập HSĐC Thơng tƣ số 04/2013/TT-BTNMT quy định xây dựng cở sở liệu đất đai ngày 10/06/2013 Thông tƣ 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 qui định kỹ thuật sở liệu địa 56 ... đai - Dữ liệu địa chính: liệu khơng gian địa chính, liệu thuộc tính địa liệu khác có liên quan 1.1.2 Các lý thuyết xây dựng sở liệu hồ sơ địa a) Lý thuyết hồ sơ địa Hồ sơ địa tập hợp tài liệu. .. 10 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 10 2.1 Thực trạng xây dựng sở liệu địa 10 2.1.1 Khái quát... Phƣơng pháp thực đồ án sở liệu hồ sơ địa 13 CHƢƠNG 15 KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 15 3.1 Thu thập, phân loại, đánh giá tài liệu, liệu 15 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, Đồ án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay