5 cau truc mieu ta map can thiet nhat trong IELTS writing task 1

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:33

CẤU TRÚC MIÊU TẢ MAP CẦN THIẾT NHẤT TRONG IELTS WRITING TASK Dưới cấu trúc miêu tả map hữu ích áp dụng dễ dàng IELTS Writing Task để giúp ghi điểm, đặc biệt tiêu chí từ vựng (Lexical Resources) Cấu trúc – Dân số Nếu muốn nói thành phố có số dân    người, ta có cách nói sau: This city has a population of 1,000 people This city has 1,000 inhabitants The population of this city is 1,000 Từ ta rút cơng thức nói dân số sau:    Nơi + has a population of + số dân + people Nơi + has + số dân + inhabitants The population of + nơi + is + số dân Cấu trúc – Các tuyến đường Giả sử muốn nói tuyến đường chạy xuyên thành phố từ Bắc vào Nam, ta có cách nói sau:    The main road runs through the entire city from North to South run through = pass through// go through// cross (Lưu ý: cross không với through ) Vậy có cơng thức: Tuyến đường + run through// pass through// go through// cross + địa điểm + hướng Cấu trúc – Vị trí Từ vựng vị trí, địa điểm:    east/ west/ south/ north: đông/ tây/ nam/ bắc left/ right/ top/ bottom/ middle/ centre: trái/ phải/ trên/ dưới/ giữa/ trung tâm to be situated/ located/ positioned: nằm … Ví dụ:   The primary school is located to the north of the river The shop is situated in the centre of the city Cấu trúc – Chiều dài Ví dụ, muốn nói đảo dài khoảng 250 km, ta có cách nói sau:    The island has a length of about 250 km The island s total length is about 250 km The island is about 250 km long Vậy có cơng thức:    Nơi + has a length of + chiều dài Nơi s total length is + chiều dài Nơi + is + chiều dài + long Cấu trúc – thay đổi a – Giữ nguyên Nếu qua thời gian, nơi khơng có thay đổi gì, giữ ngun trạng ban đầu, ta có cơng thức: Nơi + remain unchanged// still exist Ví dụ: From 1980 to 2000, the school remained unchanged Lưu ý: remained thêm ed ta nói q khứ b – Mở rộng/ Kéo dài Mở rộng:   Nơi + to be + expanded/ extented/ widened Nơi + become + bigger Ví dụ: Between 2000 and 2005, the car park was slightly extended Kéo dài:  Nơi + to be + lengthened Ví dụ: During the following years, the industrial complex was significantly lengthened c – Thu hẹp/ Rút ngắn Thu hẹp  Nơi + to be + narrowed  Nơi + become smaller Ví dụ: The shopping mall was dramatically narrowed over the period of years Rút ngắn  Nơi + to be + shortened Ví dụ: The railway line was slightly shortened from 1990 to 2000 d – Di chuyển Nơi + to be + moved/ relocated to + nơi Ví dụ: The school was relocated to the north of the village e – Biến xuất Biến mất:   Nơi + disappear Nơi + to be + demolished// destroyed// knocked down Ví dụ: The hospital was demolised *** Nếu rừng thì:  Rừng + to be+ cleared// chopped down// cut down Ví dụ: The woodland was cut down Xuất hiện/ xây mới:   Nơi + appear Nơi + to be + built/ constructed// erected Ví dụ: A new school was built next to the car park ♦♦♦ Lưu ý: Nếu dùng appear hay disappear khơng có to be trước f – Bị thay Nếu địa điểm bị phá bỏ bị thay khác, ta kết hợp công thức mục e bên công thức thay     Nơi + to be + demolished// destroyed// knocked down + to make way for + nơi Nơi + to be + demolished// destroyed// knocked down + and replaced by + nơi Nơi + to be + built/ constructed// erected + to replace + nơi cũ Nơi + to be + built/ constructed// erected + on the original site of + nơi cũ Ví dụ:     The school was demolished to make way for a new science block The school was demolished and replaced by a new science block A new science block was built to replace the school A new science block was built on the original site of the school (Ngôi trường bị phá bỏ để nhường chỗ cho tòa nhà nghiên cứu khoa học) Trên cấu trúc miêu tả MAP IELTS Writing Task Mong viết hữu ích bạn ... dụ, muốn nói đảo dài khoảng 250 km, ta có cách nói sau:    The island has a length of about 250 km The island s total length is about 250 km The island is about 250 km long Vậy có cơng thức:... trường bị phá bỏ để nhường chỗ cho tòa nhà nghiên cứu khoa học) Trên cấu trúc miêu tả MAP IELTS Writing Task Mong viết hữu ích bạn ... có cơng thức: Nơi + remain unchanged// still exist Ví dụ: From 19 80 to 2000, the school remained unchanged Lưu ý: remained thêm ed ta nói q khứ b – Mở rộng/ Kéo dài Mở rộng:   Nơi + to be + expanded/
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 cau truc mieu ta map can thiet nhat trong IELTS writing task 1 , 5 cau truc mieu ta map can thiet nhat trong IELTS writing task 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay