NGÀY 30 QUY tắc PHÁT âm cơ bản

27 14 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:31

[31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp CHUYÊN ĐỀ 21: QUY TẮC PHÁT ÂM BẢN Tài liệu gồm:  Lý thuyết chi tiết chủ điểm Quy tắc phát âm  Ghi em Nhớ tham gia Group học tập để thi đạt – 10 Tiếng Anh ^^: Aland English – Luyện thi IELTS, luyện thi lớp 10, 11, 12 ➤ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.thpt/ ➤ Group: https://www.facebook.com/groups/aland.thpt/ Aland English – Expert in IELTS ➤ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ ➤ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ I NGUYÊN ÂM (VOWELS) [i] âm từ sit, hit [i:] âm từ seat, leave [e] âm từ bed, get [ỉ] âm từ map, have, bank, back [a:] âm từ far, car, star [ɔ] âm từ not, hot [ɔ:] âm từ floor, four [ʊ] âm từ put [ʊ:] âm từ blue [ʌ] âm từ but, cup [/∂/] âm từ again, obey [ɜ:/ ∂:] âm từ fur Ghi chú: - Dấu [:] ký hiệu cho ta biết từ phải đọc kéo dài - Dấu [:] đặt sau nguyên âm ngun âm phải đọc kéo dài II NGUN ÂM ĐƠI (DIPH THONGS) [ei] âm từ lake, play, place [ai] âm từ five, hi, high [ɔi] âm từ boy [aʊ] âm từ now, how [∂ʊ] âm từ nose, so [i∂] âm từ near, hear [e∂] âm từ hair, pair [u∂] âm từ sure, poor III NGUYÊN ÂM BA(TRIPTHONGS) [ai∂] âm từ fire, hire [au∂] âm từ flour, sour [ei∂] âm từ player Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp IV PHỤ ÂM (CONSONANTS) [ŋ] âm từ long, song [ð] âm từ this, that, then [θ] âm từ thanks, think [∫] âm từ should, sure [t∫] âm từ change, chin [d∂] âm từ just [r] âm từ red, read [l] âm từ well, leader [h] âm từ hat, hot [t] âm từ tea, take [k] âm từ cat, car [∂] âm từ usual [z] âm từ zero [g] âm từ game, get [ju:] âm từ tube, huge [s] âm từ sorry, sing Chú ý: - Những ký hiệu [w] [ju:] khơng coi phụ âm mà coi bán nguyên âm - cách viết âm u: [u] [ʊ] V CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM Nguyên âm “A” 1.1: A đọc [æ] * Trong từ âm tiết, tận hay nhiều phụ âm Examples: Lad [læd] : trai Dam [dæm] : đập nước Fan [fæn] : quạt Map [mæp] : đồ Have [hỉv] : * Trong âm tiết mang trọng âm từ nhiều âm tiết đứng trước phụ âm Examples: Candle [`kændl] : nến Captain [`kæpt∂n] : đại , thuyền trưởng Calculate [`kỉkjuleit] : tính, tính tốn Unhappy [ʌn`hỉpi] : bất hạnh, khơng vui Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp 1.2: A đọc [ei] * Trong từ âm tiết tận là: A+ Phụ âm + E Examples: Bate [beit] : giảm bớt, hạ bớt Cane [kein] : gậy Late [leit] : muộn Fate [feit] : số phận Lake [leik] : hồ Safe [seif] : an toàn Tape [teip] : băng Gate [geit] : cổng Date [deit] : ngày tháng * Trong tận -ATE động từ Examples: - To intimate [`intimeit] : cho hay, thông đạt - To deliberate [`dilibreit] : suy tính kỹ * Trong âm tiết trước tận -ION –IAN Examples: Nation [„nei∫∂n] : quốc gia Translation [træns`lei∫∂n] : dịch Preparation [prep∂`rei∫∂n] : chuẩn bị Asian [`ei∫∂n] : người châu Canadian [k∂`neidj∂n] : người Canada * Ngoại lệ: Companion [k∂m`pænj∂n] : bạn đồng hành Italian [i`tælj∂n] : người Italia Librarian [lai`bre∂ri∂n] : thủ thư Vegetarian [ved∂i`te∂ri∂n] : người ăn chay 1.3: A đoc [ɔ:] * Trong từ âm tiết tận –LL Examples: All [ɔ:ll] : tất Call [kɔ:ll] : gọi điện Tall [tɔ:ll] : cao lớn Small [smɔ:ll] : nhỏ nhắn Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp 1.4: A đọc [ɔ] * Trong âm tiết trọng âm từ, từ âm tiết bắt đầu W- Examples: Was [wɔz] : khứ to be Want [wɔnt] : muốn Wash [wɔ∫] : tắm rửa, giặt giũ Watch [wɔt∫] : xem,đồng hồ đeo tay * Ngoại lệ: - Way [wei] : đường - Waste [weist] : lãng phí - Wax [wæks] : sáp ong 1.5: A đọc [a:] * Trong từ âm tiết tận R R + Phụ âm âm tiết từ A trước R + Phụ âm Examples: Bar [ba:] : chấn song, quán Far [fa:] : xa xôi Star [sta:] : Barn [ba:n] : vựa thóc Harm [ha:m] : tổn hại Charm [t∫a:m] : vẻ duyên dáng, quyến rũ Departure [di`pa:t∫∂] : khởi hành Half [ha:f] : nửa * Ngoại lệ: - Scarce [ske∂] : khan 1.6: A đọc [e∂] * Trong số từ tận –ARE Examples: Bare [be∂] : trơ trụi Care [ke∂] : cẩn then Dare [de∂] : dám, thách đố Fare [fe∂] : tiền vé Warre [we∂] : hàng hoá Prepare [pri`pe∂]: chuẩn bị Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp * Ngoại lệ: - Are [a:] 1.7: A đọc [i] * Trong tận -ATE tính từ Examples: Itimate [`intimit] : mật thiết Animate [`ænimit] : linh hoạt, sống động Delicate [`delikit] : tế nhị, mỏng mảnh * Trong tận -AGE danh từ âm tiết Examples: Village [`vilid∂] : làng quê Cottage [`kɔtid∂] : nhà tranh Shortage [`∫ɔ:tid∂] : tình trạng thiếu hụt Damage [`dæmid∂] : thiệt hại Courage [`kʌrid∂] : lòng can đảm Luggage [`lʌgid∂] : hành lý Message [`mesid∂] : thông điệp 1.8: A đọc [∂] * Trong âm tiết khơng trọng âm Examples: Again [∂`gein] : lại, lần Balance [`bæl∂ns] : thăng Explanation [ekspl∂`nei∫∂n] : giảI thích Capacity [k∂`pỉs∂ti] : lực National [`nỉ∫∂n∂l] : mang tính quốc gia Cách đọc nguyên âm “E” 2.1: E đọc [e] * Trong từ âm tiết tận hay nhiều phụ âm (Trừ R) Hoặc âm tiết trọng âm từ Examples: Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Bed [bed] : giường Get [get] : lấy, tóm Met [met] : gặp gỡ Them [ðem] : họ Send [send] : gửi Member [`memb∂] : thành viên November [no`vemb∂] : tháng 11 Debt [det] : nợ * Ngoại lệ: - Her [h∂:] : - Term [t∂:m] : học kỳ 2.2: E đọc [i:] * Khi đứng liền trước tận Phụ âm + E từ be, she, he, me Examples: Cede [si:d] : nhượng Scene [si:n] : phong cảnh Complete [k∂mpli:t] : hoàn toàn, hoàn thành Benzene [ben`zi:n] : chất benzen Vietnamese [vjetn∂`mi:z] : người Việt Nam She [∫i:] : ấy, chị 2.3: E đọc [i] * Trong tiền tố BE-, DE-, RE- Examples: Begin [bi`gin] : bắt đầu Become [bi`kʌm] : trở thành Decide [di`said] : định Begin [bi`gin] : bắt đầu Become [bi`kʌm] : trở thành Decide [di`said] : định 2.4: E đọc [∂] Examples: Silent [`sail∂nt] : yên lặng Open [`oup∂n] : mở Chicken [t∫ik∂n] : thịt gà Generous [`d∂en∂r∂s] : hào hiệp Sentence [`sent∂ns] : câu, kết án Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Cách đọc “AI” 3.1: AI đọc [ei] * Khi AI đứng trước Phụ âm trừ R Examples: Mail [meil] : thư từ Sail [seil] : bơi thuyền Wait [weit] : chờ đợi 3.2: AI đọc [e∂] Said [seid] : khứ say Afraid [∂`freid] : e sợ Nail [neil] : móng * Khi đứng trước R Examples: Air [e∂] : khơng khí Fair [fe∂] : bình đẳng Hair [he∂] : tóc Pair [pe∂] : cặp đôi Chair [t∫e∂] : ghế tựa Cách đọc “AU” 4.1: AU đọc [ɔ:] * Trong hầu hết từ chứa AU Examples: Fault [fɔ:lt] : lỗi lầm, điều sai lầm Launch [lɔ:nt∫] : hạ thuỷ Audience [`ɔ:di∂ns] : khán giả Daughter [`dɔ:t∂] : gái 4.2: AU đọc [a:] * Trong số từ mà ta phải ghi nhớ Examples: - Aunt [a:nt] : cơ, dì thím mợ Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp - Laugh [la:f] : cười Cách đọc “AW” * Tất từ chứa AW thường đọc [ɔ:] Examples: Law [lɔ:] : luật pháp Draw [drɔ:] : kéo, lơi, vẽ Crawl [krɔ:l] : bò, bò lê Dawn [dɔ:n] : bình minh Cách đọc “AY” * AY thường đọc [ei] hầu hết từ chứa AY Examples: Clay [klei] : đất sét Day [dei] : ngày Play [plei] : chơi, kịch Tray [trei] : khay Stay [stei] : lại Pay [pei] : trả * Ngoại lệ: - Quay [ki:] : bến cảng - Mayor [me∂] : thị trưởng - Papaya [p∂`pai∂] : đu đủ Cách đọc “EA” 7.1: EA đọc [e] * Trong từ : Head [hed] : đầu, đầu não Bread [bred] : bánh mì Breath Breakfast [`brekf∂st] : bữa ăn sáng Steady [`stedi] : vững chắc, đều Jealous [`d∂el∂s] : ghen tuông Measure [`meʒ∂] : đo lường Leather [`leðə] : da thuộc Pleasure [`pleʒə] : niềm vui, vinh hạnh 7.2: EA đọc [i:] Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp * Trong từ như: East [i:st] : phương đông Easy [i:zi] : dễ dàng Heat [hi:t] : sức nóng Beam [bi:m] : tia sáng Dream [dri:m] : giấc mơ Breathe [bri:ð] : thở, thổi nhẹ Creature [`kri:t∫ə] : tạo vật, người 7.3: EA đọc [ə:] * Trong từ như: Learn [lə:n] : học Earth [ə ất Heard [hə:d] : khứ hear Earn [ə:n] : kiếm sống Pearl [pə:l] : viên ngọc 7.4: EA đọc [eə] * Trong từ như: Bear [beə] : gấu Pear [peə] : lê Tear [teə] : xé rách Wear [weə] : mặc Swear [sweə] : thề 7.5: EA đọc [iə] * Trong từ như: Tear [tiə] : nước mắt Clear [kliə] : rõ ràng Beard [biə:d] : râu 7.6: EA đọc [ei] * Trong từ như: Great [greit]: vĩ đại, to lớn Break [breik] : làm vỡ Steak [steik]: lát mỏng Cách đọc “EE” 8.1: EE đọc [i:] Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp * Trong từ như: Gee [si:] : trông, they Free [fri:] : tự Heel [hi:l] : gót Cheese [t∫i:z] : phó mát Agree [ə`gri:] : đồng ý Guarantee [gærən`ti:] : đảm bảo, cam đoan 8.2: EE đọc [iə] * Khi EE đứng trước tận R từ Examples: Beer [biə] : bia rượu Cheer [t∫iə] : vui vẻ Deer [diə] : nai Career [kə`riə] : nghề nghiệp Engineer [endʒi`niə] : kỹ sư Cách đọc “EI” 9.1: EI đọc [i:] * Trong từ như: ần nhà Deceive [disi:v] : lừa đảo Receipt [ri`si:t] : giấy biên lai 9.2: EI đọc [ei] * Trong từ như: Eight [eit] : số Weight [weit] : trọng lượng Freight [freit] : hàng hoá tàu Neighbour [`neibə] : hàng xóm * Trong từ như: - Other [`aiðə] : hay - Height [hait] : chiều cao Page 10 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp 12.2: i đọc [i] * Trong từ âm tiết tận i + Phụ âm + E Examples: - Bit [bit] : miếng nhỏ, mẩu - Sit [sit] : ngồi - Him [him] : anh (tân ngữ He) - Twin [twin] : sinh đôi 12.3: i đọc [i:] * Trong từ nguồn gốc Pháp văn - Machine [mə`∫i:n] : máy móc - Routine [ru`ti:n] : cơng việc hàng ngày - Magazine [mỉgə`zi:n] : tạp chí 13 Cách đọc nguyên âm “IE” 13.1: IE đọc [i:] * Khi nguyên âm từ Examples: Grief [gri:f] : nỗi buồn Chief [t∫i:f] : sếp, người đứng đầu Believe [bi`li:v] : tin tưởng Relief [ri`li:f] : cứu trợ 13.2: IE đọc [ai] * Khi nguyên âm cuối từ âm tiết Examples: - Die [dai] : chết - Lie [lai] : nói dối - Tie [tai] : thắt nơ, buộc Page 13 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp 14 Cách đọc nguyên âm “o” 14.1: O đọc [əʊ] * Khi đứng cuối từ Examples: No [nəʊ] : không Go [gəʊ] : So [səʊ] : Potato [pə`teitəʊ] : khoai tây Tomato [tə`mə:təʊ] : cà chua Mosquito [məs`ki:təʊ] : muỗi * Ngoại lệ: - To [du:] : làm * Khi đứng từ âm tiết tận phụ âm hay phụ âm+ E âm tiết trọng âm từ nhiều âm tiết Examples: Comb [kəʊm] : lược Cold [kəʊld] : lạnh Code [kəʊd] : hệ thống mật mã Mode [məʊd] : kiểu cách Sofa [`səʊfə] : ghế bành Lotus [`ləʊtəs] : sen Soldier [`səʊdʒə] : người lính Moment [`məʊmənt] : chốc, lúc * Ngoại lệ: Long [lɒŋ] dài Strong [strɒŋ] : khoẻ Soft [sɒft] : mềm Long [lɑːŋ]: dài Strong [strɑːŋ] : khoẻ Soft [sɑːft] : mềm 14.2: O đọc [ɔ] * Khi đứng từ âm tiết tận PÂ âm tiết trọng âm số từ nhiều âm tiết Examples: Dot [dɔt] : dấu chấm Nod [nɔd] : gật đầu Coffee [`kɔfi] : cà phê Document [`dɔkjumənt] : tài liệu Page 14 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Logic [`lɔdʒik]: lơ-gíc Doctor [`dɔktə] : bác sĩ Voluntary [`vɔləntəri] : tình nguyện Opposite [`ɔpəzit] : trái ngược 14.3: O đọc [ɔ:] * Khi đứng trước R + Phụ âm Examples: Born [bɔ::n] : sinh North [nɔːθ] : phương Bắc Sort [sɔ::t] : thứ, loại Pork [pɔ::k] : thịt lợn Morning [`mɔːr.nɪŋ] : buổi sáng Portable [`pɔ: təbl] : mang 14.4: O đọc [ʌ] * Khi đứng từ âm tiết âm tiết trọng âm số từ nhiều âm tiết Examples: Come [kʌm] : đến Some [sʌm] : vài Done [dʌn] : khứ Love [lʌv] : tình yêu Among [əˈmʌŋ] : số Mother [ˈmʌð.ə ] : mẹ Brother [`brʌðə] : anh, em trai Nothing [ˈnʌθ.ɪŋ] : khơng r 14.5: O đọc [ʊ:] / [u:] * Trong từ sau đây: - Do [du:] : làm - Move [mu:] : di chuyển - Lose [lu:z] : mát - Prove [pru:v] : chứng minh 14.6: O đọc [ə] Page 15 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp * Trong âm tiết khơng trọng âm từ nhiều âm tiết Examples: - Atom [`ætəm] : nguyên tử - Compare [kəm`peə] : so sánh - Continue [kə`tinju]: tiếp tục 15 Cách đọc “OA” 15.1: OA đọc [oʊ]([ou]) * Trong từ âm tiết tận hay phụ âm Examples: Coal [koul] : than đá Coat [kout] : áo khoác Goat [gout] : dê Loan [loun] : tiền cho vay Toast [toust] : bánh mì nướng 15.2: OA đọc là: [ɔ:] * Khi đứng trước R Examples: - Roar [rɔ:] : gầm; rống - Board [bɔ:d] : bảng 16 Cách đọc “OO- OU- OW” 16.1: OO đọc * Trong từ sau đọc [u]: Book [buk] : sách Good [gud] : tốt Look [luk] : nhìn, trơng Wood [wud] : gỗ Took [tuk] : q khứ take Foot [fut] : bàn chân * Trong từ sau đọc [u:]: Cool [ku:l] : mát mẻ Food [fu:d] : thức ăn Tool [tu:l] : dụng cụ Bamboo [bæm`bu:] : tre Page 16 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Spoon [spu:n] : thìa * Ngoại lệ: từ sau đọ - Blood [blʌd] : máu - Flood [flʌd] : lũ lụt * Những từ sau đọc [ɔ:]: Door [dɔ:] : cửa Floor [flɔ:] : tầng, gác 16.2: OU đọc * Những từ sau đọc [aʊ] : Bound [baʊnd] : giới hạn Cloud [klaʊd] : mây Doubt [daʊt] : nghi ngờ Found [faʊnd] : khứ find South [saʊ Plough [plaʊ] : cày Mountain [`maʊtin] : núi * Những từ sau đọc [aʊə]: - Our [aʊə] : - Hour [aʊə] : - Flour [flaʊə] : bột mì - Sour [saʊə] : chua * Những từ sau đọc [ʊə]: - Tour [tʊə] : du lịch vòng quanh - Tourist [tʊərist] : khách du lịch * Những từ sau đọc [ɔ:] Four [fɔ:] : số Pour [pɔ:] : đổ, rót Fought [fɔ:t] : khứ fight Cough [kɔ:f]: ho Page 17 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Ought [ɔ:t] : phải, nên * Những từ sau đọc [oʊ] : Soul [soʊl] : linh hồn Shoulder [`soʊldə]: vai Poultry [`poʊltri] : gia cầm * Những từ sau đọc [ʌ]: Rough [rʌf] : xù xì, gồ ghề Tough [tʌf] : dẻo dai, bướng bỉnh Touch [tʌt∫] : động chạm Enough [i`nʌf] : đủ Country [`kʌntri] : thôn quê * Những từ sau đọc [u]: Could [kud] : Should [∫ud] : phải, nên Would [wud] : Group [grup] : nhóm 16.3: OW đọc * Những từ sau đọc [au]: How [hau] : Crown [kraun] : vương miện Power [pauə] : sức mạnh Powder [paudə] : bột, bột giặt * Những từ sau đọc [ou]: Grow [grou] : mọc, phát triển Know [knou] : biết Slow [slou] : chậm Show [∫ou] : cho, chứng tỏ Narrow [`nærou] : chật, hẹp Tomorrow [tə`mɔrou] : ngày mai 17 Cách đọc nguyên âm“U” 17.1: U đọc [u] * Trong từ sau đây: Pull [pul] : kéo Put [put] : đặt, để Page 18 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Full [ful] : đầy Push [pu∫] : đẩy Butcher [`but∫ə] : người bán thịt 17.2: U đọc [u:] * Trong từ sau đây: Blue [blu:] : màu xanh Lunar [`lu:nə] : thuộc mặt trăng Brutal [`bru:təl] : tàn bạo, giã man 17.3: U đọc [ju:] * Trong từ sau đây: Tube [tju:b] : ống, tuýp Humour [`hju:mə] : khiếu hài hước Museum [`mju:ziəm] : viện bảo tàng 17.4: U đọc [jʊə] * Trong từ U + R + Nguyên âm Cure [kjʊə] : phương thuốc Pure [pjʊə] : lành Furious [`fjʊəriəs] : tức giận During [`djʊə ốt * Ngoại lệ: - Sure [∫uə] : chắn 17.5: U đọc [ə:] *Trong từ âm tiết tận U + R U+ R+ Phụ âm Fur [fə:] : lông vũ Burn [bə:n] : cháy Nurse [nə:s] : y tá ə:sdei] : thứ năm Surgery [sə:dʒəri] : phẫu thuật 17.6: U đọc [ʌ] * Trong từ tiền tố UM-, UN- số từ thông dụng Page 19 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp But [bʌt] : Cup [kʌp] : cốc, tách Dust [dʌst] : bụi Unhappy [ʌn`hỉpi] : khơng vui Umbrella [ʌmb`rellə] : ô 18 Cách đọc nguyên âm“UI” 18.1: UI đọc [ai] * Trong từ UI + Phụ âm + E - Guide [gaid] : hướng dẫn - Quite [kwait] : 18.2: UI đọc [i] * Trong sau đây: Build [bild] : xây dựng Guilt [gilt] : tội lỗi Guitar [gi`ta:] : đàn ghi ta 19 Cách đọc nguyên âm“Y” 19.1: Y đọc [ai] * Trong từ âm tiết hay âm tiết trọng âm từ nhiều âm tiết: Cry [krai] : khóc Shy [∫ai] : xấu hổ Typist [`taipist] : người đánh máy Hydrogen [`haidrəʒən] : khí Hidrô 19.2: Y đọc [i] * Trong âm tiết khơng trọng âm từ: Copy [`kɔpi] : chép Gravity [`grævəti] : trọng lực II PHỤ ÂM Cách đọc phụ âm“C” 1.1: C đọc [s] Page 20 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp * Khi đứng trước E, I, Y Examples: Centre [`sentə] : trung tâm Certain [`sə:tn] : chắn Circle [`sə:kl] : vòng tròn Cyclist [`saiklist] : người xe đạp 1.2: C đọc [k] * Khi đứng trước A, O, U, L, R Examples: Cage [keidʒ] : lồng Cake [keik] : bánh Concord [`konkɔ:d] : máy bay əm] : phong tục Class [kla:s] : lớp, học Crowd [kraʊd] : đám đông 1.3: C đọc [∫] * Khi đứng trước IA, IE, IO, IU Examples: Social [`∫oʊsəl] : mang tính xã hội Musician [mju`zi∫ən] : nhạc sỹ Ancient [`ein∫ənt] : cổ xưa Efficient [i`fi∫nt] : hiệu Conscious [`kn∫əs] : ý thức, hiểu biết Cách đọc phụ âm“CH” 2.1: CH đọc [t∫] * Trong hầu hết từ thông dụng Examples: Chalk [t∫ɔ:k] : phấn viết Choose [t∫u:z] : lựa chọn Church [t∫ə:t∫] : nhà thờ 2.2: CH đọc [k] Page 21 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp * Trong số từ đặc biệt Chaos [keiɔs] : lộn xộn Chord [kɔ:d] : dây cung Choir [kwaiə] : dàn hợp ca Chorus [`kɔ:rəs] : ca đoàn Scheme [ski:m] : kế hoạch School [sku:l] : trường học Chemistry [`kemistri] : hoá học 2.3: CH đọc [∫] * Trong số từ nguồn gốc Pháp văn Machine [mə∫in] : máy móc Chemise [∫ə`mi:z] : áo phụ nữ Cách đọc phụ âm“D” D đọc [d] hầu hết tất trường hợp Examples: Date [deit] : ngày Golden [`goʊndən] : vàng Cách đọc phụ âm“G” 4.1: G đọc [g] * Khi đứng trước A, O, U Examples: Game [geim] : trò chơi Gamble [`gæmbl] : đánh bạc Luggage [`lʌgidʒ] : hành lý Goal [goʊl] : cột gôn, mục tiêu Gorgeous [`gɔdʒəs] : sặc sỡ Guess [ges] : đốn Language [`lỉỗwidʒ] : ngơn ngữ * Ngoại lệ: - Gaol [dʒeil]: nhà giam 4.2: G đọc [dʒ] * Khi đứng trước E, Y, I tận ge từ: Page 22 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Examples: Gentle [`dʒentl] : hiền dịu Ginger [`dʒiỗdʒə] : củ gừng Gymnastic [dʒim`næstik] : thuộc thể dục Geology [dʒi`ɔlədʒi] : địa chất học Cage [keidʒ] : lồng Stage [steidʒ] : sân khấu Village [`vilidʒ] : làng quê Cottage [`kɔtidʒ] : nhàt tranh * Ngoại lệ: - Get [get] : được, trở nên - Geese [gi:s] : ngỗng - Girl [gə:l] : gái Cách đọc phụ âm “S” 5.1: S đọc [s] * Khi đứng đầu từ Examples: Sad [sỉd] : buồn Sing [siỗ] : hát South [saʊ Sorry [`sɔ:ri] : tiếc, ân hận Sunny [`sʌni] : ánh nắng * Nhưng: - Sure [∫uə] : chắn - Sugar [`∫ugə] : đường ăn * Khi bên từ không nguyên âm Examples: Most [moʊst] : đa số Describe [dis`kraib] : mô tả, diễn tả Display [dis`plei] : phơ ra, trình diễn Insult [in`sʌlt] : lăng mạ * Nhưng: Possess [pəzez] : (sở hữu) Scissors [`sizəz] : kéo Page 23 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Desert [dizə:t] : ăn tráng miệng * Khi cuối từ, sau F, K P, T Roofs [ru:fs]: mái nhà Books [buks] : sách Maps [mæps] : đồ Taps [tỉps] : vòi nước Roofs [ru:fs]: mái nhà Books [buks] : sách Maps [mæps] : đồ Taps [tỉps] : vòi nước 5.2: S đọc [z] * Khi bên từ đứng nguyên âm, trừ IA, IO, U Nose [noʊz] : mũi Noise [nɔiz] : tiếng ồn Rise [raiz] : nâng lên Lose [lu:z] : làm Music [`mjuzik] : âm nhạc Season [`si:zn] : mùa, thời kỳ ết * Nhưng: - Base [beis] : tảng, - Case [keis] : trường hợp - Loose [lu:s] : nới lỏng * Khi cuối từ âm tiết đồng thời sau nguyên âm (Trừ U) sau phụ âm khơng phảI F, K, P ,T As [ỉz] : là, Is [iz] : “to be” His [hiz] : nó, anh Pens [penz] : bút Gods [gɔdz] : thần linh Coins [kɔinz] : tiền kim loại Forms [fɔ:mz] : hình thức Doors [dɔ:z] : cửa vào Windows [`windoʊz] : cửa sổ * Nhưng: - Us [ʌs] : - Bus [bʌs] : xe buýt Page 24 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp - Plus [plʌs] : cộng vào, thêm vào - Christmas [`krisməs] : lễ Giáng Sinh 5.3: S đọc [ʒ] * Khi sau nguyên âm đồng thời đứng trước U, IA, IO Examples: Usual [`ju:ʒuəl] : thông thường Pleasure [`pleʒə] : vui vẻ Measure [`meʒə] : đo lường Eraser [i`reiʒə] : cục tẩy Asia [`eiʒə] : châu Á Division [di`viʒən] : phân chia 5.4: S đọc [∫] * Khi sau phụ âm đồng thời đứng trước U, IA, IO Examples: Ensure [in`∫uə] : bảo đảm Pressure [`pre∫ə] : áp lực, sức ép Tension [`ten∫ən] : căng thẳng Pesian [`pə:∫ən] : người Ba Tư Cách đọc phụ âm “SH” SH phát âm [∫] tất trường hợp: Shake [∫eik] : lắc Sharp [∫a:p] : nhọn, sắc Sheet [∫i:t] : lá, tờ Rush [rʌ∫] : xơng tới, ùa tới Dish [di∫] : ăn, đĩa Mushroom [`mʌ∫rum] : nấm Cách đọc phụ âm “T” 7.1: T phát âm [t] * Trong hầu hết từ thông dụng như: Take [teik] : lấy, cầm lấy Talk [tɔ:k] : nói chuyện Talented [`tỉləntid] : tài Page 25 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp 7.2: T phát âm [∫] * Khi bên từ trước IA, IO Examples: Initial [`n`i∫əl] : thuộc phần đầu Potential [pə`ten∫əl] : tiềm lực Nation [`nei∫ən] : quốc gia Intention [in`ten∫ən] : ý định * Nhưng: - Question [k`wet∫ən] : câu hỏi 7.3: T phát âm [t∫] Khi bên từ trước UR + Nguyên âm Examples: Century [`sent∫əri] : kỷ Natural [`næt∫ərəl] : tự nhiên, thiên nhiên Cách đọc phụ âm “TH” Culture [`k ə] : văn hoá Picture [`pikt∫ə] : tranh 8.1: TH phát âm [ð] Trong từ sau đây: This, these [ðis, ði:z] : này, That, those [ðæt, ðouz] : kia, They, them [ðei, ðəm] : họ, chúng Their [ðeə] : họ Than [ðen] : Southern [`saʊðən] : thuộc phương Nam Though [ðou] : dầu cho Gather [`gæðə] : tụ hợp lại ə] : anh, em trai Weather [`weðə] : thời tiết Smooth [smu:ð] : phẳng Breathe [bri:ð] : thở 8.2: TH phát âm [θ] * Trong từ sau đây: Think [θɪŋk] : suy nghĩ Thing [θɪŋ] : đồ vật Thirty [`θə:ti] : ba mươi Through [θruː:] : xuyên qua Length [leŋθ]: chiều dài Mouth [mauθ] : miệng Month [mʌnθ] : tháng Truth [tru:θ] : thật Breath [breθ] : thở Cloth [klɔ:θ] : vải vóc Page 26 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp Page 27 ... [t∫] âm có từ change, chin [d∂] âm có từ just [r] âm có từ red, read [l] âm có từ well, leader [h] âm có từ hat, hot [t] âm có từ tea, take [k] âm có từ cat, car [∂] âm có từ usual [z] âm có...[31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 30 – Chuyên đề 21 Aland English sưu tầm & tổng hợp IV PHỤ ÂM (CONSONANTS) [ŋ] âm có từ long, song [ð] âm có từ this, that, then [θ] âm có từ thanks, think [∫] âm. .. [g] âm có từ game, get [ju:] âm có từ tube, huge [s] âm có từ sorry, sing Chú ý: - Những ký hiệu [w] [ju:] khơng coi phụ âm mà coi bán nguyên âm - Có cách viết âm u: [u] [ʊ] V CÁCH PHÁT ÂM CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÀY 30 QUY tắc PHÁT âm cơ bản , NGÀY 30 QUY tắc PHÁT âm cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay