GIÁO án dạy kỹ NĂNG vẽ BIỂU đồ HSG địa lý

67 82 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:27

Tuy nhiều dạng nhưng tập trung vào hai nhóm chính: Các dạng biểu đồ thể hiện động thái phát triển của đối tượng địa lýCác dạng biểu đồ thể hiện cơ cấu của đối tượng địa lý KỸ NĂNG VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ A- VẼ BIỂU ĐỒ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ 1- BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT 2- BIỂU (đồ thị) Dựa ĐỒ vàoĐƯỜNG kiến thức 3- BIỂU ĐỒ emHÌNH TRỊN cho biết 4- có BIỂU ĐỒnhiêu MIỀN bao học, dạng biểu đồ? 5- BIỂU ĐỒ KẾT (giữa biểu đồ cột HãyHỢP kể biểu đồ đường) * Bài tập áp dụng ÔN TẬP VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ 1- BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT A-KHÁI QUÁT B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ C-BÀI TẬP ÔN TẬP VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ 1- BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT A-KHÁI QT Biểu đồ hình cột ngang sử dụng để biểu động thái phát triển, so sánh tương quan độ lớn đối tượng thể cấu thành phần tổng thể Biểu đồ hình cột sử dụng để Tuy nhiên, loại biểu đồ thường dùng để thể sựbiểu khác biệt, thaynhững đổi quy mô số lượng nhiều đối tượng Ví dụ: Vẽ BĐ so sánh dân số, vấn gì? diện tích số tỉnhđề (vùng, nước) Hoặc vẽ biểu đồ so sánh sản lượng (điện, than, lúa, ngô …) địa phương qua số năm ÔN TẬP VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ 1- BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT Các dạng biểu đồ hình cột: Biểu đồ hình - Biểu đồ cột đơn cột bao gồm - Biểu đồ cột chồng dạng? - Biểu đồ cột đơn gộp nhóm 1- BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT B- HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT Ví dụ: vẽ biểu đồ cột đơn Diện tích gieo trồng cơng nghiệp lâu năm nước ta (Đơn vị: nghìn ha) Năm 1990 1995 2000 2005 DT CN lâu năm 657,3 902,3 1.451,3 1.633,6 Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ cột thể diện tích gieo trồng cơng nghiệp lâu năm nước ta giai đoạn 1990 – 2005 Rút nhận xét B- HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT Ví dụ: Diện tích CN lâu năm nước ta (Đơn vị: nghìn ha) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Năm 1990 1995 2000 2005 DT CN lâu năm 657,3 902,3 1.451,3 1.633,6 Khi vào vẽ biểu đồ hình cột (hoặc ngang) nên Dựa kiến thức học, tiến hành theo số bước sau đây: trình bày bước tiến -hành Nghìn Chọn tỷvẽ lệ thích hợp biểu đồ hình cột.- Kẻ hệ trục vng góc, trục đứng thể đơn vị đại lượng, trục ngang thể năm đối tượng khác Năm B- HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT Ví dụ: Diện tích CN lâu năm nước ta(Đơn vị: nghìn ha) Năm 1990 1995 2000 2005 DT CN lâu năm 657,3 902,3 1.451,3 1.633,6 - Tính độ cao cột cho với tỷ lệ thể giấy 1800 Nghìn 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Năm B- HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT Ví dụ: Diện tích CN lâu năm nước ta (Đơn vị: nghìn ha) Năm 1990 1995 2000 2005 DT CN lâu năm 657,3 902,3 1.451,3 1.633,6 Nghìn 1800 1.633,6 1600 1.451,3 1400 1200 1000 800 600 902,3 657,3 400 - Hoàn thiện biểu đồ: + Ghi số liệu tương ứng vào cột (ghi giá trị độ lớn đỉnh cột ghi thời gian tên đối tượng vào chân cột 200 1990 1995 2000 2005 Năm B- HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT Ví dụ: Diện tích CN lâu năm nước ta(Đơn vị: nghìn ha) Năm 1990 1995 2000 2005 DT CN lâu năm 657,3 902,3 1.451,3 1.633,6 - Vẽ hiệu vào cột (trường hợp từ hai đối tượng trở lên) lập bảng giải Nghìn 1800 1.633,6 1600 1.451,3 1400 1200 1000 800 600 902,3 657,3 400 200 Năm 1990 1995 2000 2005 B- HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT Ví dụ: Diện tích CN lâu năm nước ta(Đơn vị: nghìn ha) Năm 1990 1995 2000 2005 DT CN lâu năm 657,3 902,3 1.451,3 1.633,6 - Ghi tên biểu đồ Nghìn 1800 Biểu đồ thể diện gieo trồng công nghiệp lâu năm nước ta 1.633,6 1600 1.451,3 1400 1200 1000 800 902,3 657,3 600 400 200 1990 1995 2000 2005 Năm RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ 11-VẼ VẼ BIỂU BIỂU ĐỒ ĐỒ KẾT KẾTHỢP HỢP A-KHÁI QUÁT B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ C-BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ 1- BIỂU ĐỒ KẾT HỢP A-KHÁI QUÁT Đây dạng biểu đồ kết hợp BĐ cột BĐ đường biểu diễn Do phải biểu đối tượng có đơn vị khác nên người ta thường dùng hai trục để thể đơn vị Các đối tượng thể Bđ kết hợp thường có quan hệ định với nhau, chọn tỷ lệ cho đối tượng cần ý cho biểu đồ cột BĐ đường biểu diễn không tách rời xa thành hai khối riêng biệt 1- BIỂU ĐỒ KẾT HỢP B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ Khi vẽ biểu đồ kết hợp nên tiến hành theo số bước sau đây: Ví dụ: Năm Số dân thành thị (triệu người) Tỉ lệ dân số thành thị (%) 1990 1995 2000 2003 2005 12,9 14,9 18,8 20,9 22,3 19,5 20,8 24,2 25,8 26,8 Vẽ biểu đồ kết hợp thể tình hình thị hóa nước ta giai đoạn 1990 – 2005 B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ Khi vẽ biểu đồ kết hợp nên tiến hành theo số bước sau đây: 1-Kẻ hệ tọa độ vuông gốc Hai trục đứng nằm hai bên biểu đồ Xác định tỷ lệ thích hợp trục % Triệu người 20 40 15 30 10 20 10 0 1990 1995 2000 2003 2005 B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ Khi vẽ biểu đồ kết hợp nên tiến hành theo số bước sau đây: 2- Vẽ biểu đồ hình cột % Triệu người 20 40 15 30 10 20 10 0 1990 1995 2000 2003 2005 B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ Khi vẽ biểu đồ kết hợp nên tiến hành theo số bước sau đây: 3- Vẽ đường biểu diễn % Triệu người 20 40 15 30 10 20 10 0 1990 1995 2000 2003 2005 B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ Khi vẽ biểu đồ kết hợp nên tiến hành theo số bước sau đây: 4- Hoàn thiện biểu đồ - Ghi số liệu Triệu người 18,8 20 20,9 22,3 40 14,9 15 % 30 12,9 10 24,2 19,5 25,8 26,8 20 20,8 10 0 1990 1995 2000 2003 2005 B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ Khi vẽ biểu đồ kết hợp nên tiến hành theo số bước sau đây: 4- Hoàn thiện biểu đồ - Lập bảng giải Triệu người 18,8 20 20,9 22,3 40 14,9 15 % 30 12,9 10 24,2 19,5 25,8 26,8 20 20,8 10 1990 1995 Chú giải: Số dân thành thị 2000 2003 2005 Tỉ lệ dân thành thị B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ 4- Hoàn thiện biểu đồ - Ghi tên biểu đồ Biểu đồ thể số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 Triệu người 18,8 20 20,9 22,3 40 14,9 15 % 30 12,9 10 24,2 19,5 25,8 26,8 20 20,8 10 1990 1995 Chú giải: Số dân thành thị 2000 2003 2005 Tỉ lệ dân thành thị C- BÀI TẬP Dựa vào bảng số liệu sau: Sự biến động diện tích rừng qua số năm Năm Tổng diện tích có rừng (triệu ha) Diện tích Diện tích rừng tự nhiên rừng trồng (triệu ha) (triệu ha) Độ che phủ (%) 1943 14,3 14,3 43,0 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 1995 9,3 8,3 1,0 28,2 2003 12,1 10,0 2,1 36,1 2006 12,9 10,4 2,5 39,0 1- Vẽ biểu đồ thích hợp thể biến động diện tích rừng nước ta qua số năm Triệu 14,3 % 14 13 43,0 2,5 12 39,0 2,1 11 40 36,1 10 1,0 30 28,2 0,4 22,0 10,0 10,4 20 8,3 6,8 10 1943 1983 1995 2003 2006 Chú giải: DT rừng TN DT rừng trồng Độ che phủ Biểu đồ thể biến động DT rừng nước ta từ năm 1943 - 2006 ÔN TẬP VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ A- VẼ BIỂU ĐỒ B- NHẬN XÉT 1- Nhận xét chung 2- Nhận xét riêng BÀI TẬP Bài tập 1: Nhóm Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta (đơn vị: %) Năm 1995 2005 Kinh tế Nhà nước 40,2 38,4 Kinh tế nhà nước 53,5 45,6 KT có vốn đầu tư nước ngồi 6,3 16,0 Thành phần Vẽ biểu đồ hình tròn thể chuyển dịch cấu GDP thành phần kinh tế nước ta năm 1995 năm 2005 Nêu nhận xét BÀI TẬP Bài tập 2: Nhóm Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp nước ta (Đơn vị: tỉ đồng) Năm 1990 1995 2000 2005 Cây công nghiệp 6.692 12.149 21.782 25.585 Vẽ biểu đồ hình cột thể giá trị sản xuất công nghiệp nước ta qua năm, từ rút nhận xét ƠN TẬP VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ Tóm lại, vẽ loại biểu đồ phải đảm bảo ba yêu cầu: - Khoa học (chính xác) - Trực quan (rõ ràng, dễ đọc) - Thẩm mỹ (đẹp) ... dạng biểu đồ hình cột: Biểu đồ hình - Biểu đồ cột đơn cột bao gồm - Biểu đồ cột chồng dạng? - Biểu đồ cột đơn gộp nhóm 1- BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT B- HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT Ví dụ: vẽ biểu đồ cột... TẬP VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ 1- BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT A-KHÁI QUÁT B-HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ C-BÀI TẬP ÔN TẬP VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ 1- BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT A-KHÁI QT Biểu đồ hình cột ngang sử dụng để biểu. .. 85.786,6 Vẽ biểu đồ cột thể số dân trung bình nước ta qua năm, từ rút nhận xét ÔN TẬP VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ 3- BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (ĐỒ THỊ) A- KHÁI QUÁT B- HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ C- BÀI TẬP 3- BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án dạy kỹ NĂNG vẽ BIỂU đồ HSG địa lý, GIÁO án dạy kỹ NĂNG vẽ BIỂU đồ HSG địa lý

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay