Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu đề xuất chính sách giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong việc nghiên cứu và quản lý môi trường (Eenvironment)

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:19

Nội dung báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình bày về tổng quan các vấn đề về ứng dụng CNTTVT trong việc nghiên cứu và quản lý môi trường; ngiên cứu chính sách, giải pháp ứng dụng CNTTVT phục vụ nghiên cứu và quản lý môi trường tại các nước đang phát triển và ở Việt Nam từ đó đề xuất chính sách, giải pháp sử dụng các ứng dụng CNTTVT trong công tác nghiên cứu và quản lý môi trường. Để Cập Nhật Thêm Tìm Hiểu Hơn Nữa Về Tài Liệu IT Thì Các Bạn Có Thể Truy Cập : https:123doc.orgtrangcanhan4336953tailieuit.htm CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN TRUYỀN THƠNG BÁO CÁO TĨM TẮT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN THÔNG TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU QUẢN MÔI TRƯỜNG (E-ENVIRONMENT) Mã số: 41-15-KHKT-RD Chủ trì đề tài : Nguyễn Quỳnh Anh aaaaaaa Cộng tác viên : Ngô Quốc Thái Mai Thị Thanh Bình Nguyễn Quỳnh Thu Nguyễn Ngọc Quế Lê Ngọc Hà Hà Nội, 2015 BÁO CÁO TĨ M TẮT ĐỀ TÀ I KHOA H ỌC CƠNG NGH Ệ TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu đề xuất sách, giải pháp ứng dụng cơng nghệ thơng tin viễn thông việc nghiên cứu quản mơi trường (e-environment) Mã số: 41-15-KHKT-RD Chủ trì đề tài: Nguyễn Quỳnh Anh KẾT QUẢ CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Thế giới ngày phát triển gây tác động xấu đến môi trường, làm cho môi trường ngày biến đổi sâu sắc, bị ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa sống hành tinh Công nghệ thông tin viễn thông (CNTT&VT) chứng minh công cụ quan trọng để giải vấn đề mơi trường, chìa khố để nâng cao hiệu quản môi trường, gắn chặt bảo vệ mơi trường với phát triển bền vững Ngồi lời mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm 04 chương: Chương 1: Tổng quan vấn đề ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu quản môi trường Khái niệm "e-environment" đưa lần Kế hoạch hành động Hội nghị Thượng đỉnh giới xã hội thơng tin (WSIS) năm 2003 Theo đó, e-environment hiểu là: (i) việc sử dụng CNTT để bảo vệ môi trường sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; (ii) hành động sản xuất bền vững, tiêu thụ loại bỏ, tái chế an tồn với mơi trường thiết bị phận phần cứng lĩnh vực CNTT; (iii) việc sử dụng CNTT để dự báo, giám sát tác động thảm họa từ thiên nhiên người gây ra, đặc biệt quốc gia phát triển, phát triển kinh tế nhỏ Theo Khuyến nghị CM/REC (2009) dân chủ điện tử Ủy ban Bộ trưởng Hội đồng châu Âu thông qua ngày 18/2/2009, “e-environment” việc sử dụng thúc đẩy ứng dụng CNTT nhằm mục đích đánh giá bảo vệ môi trường, quy hoạch không gian, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên thu hút tham gia cộng đồng lĩnh vực CNTT sử dụng nhằm thu hút tăng cường tham gia cộng đồng để nâng cao quản trị dân chủ vấn đề môi trường Phạm vi đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT&VT công tác nghiên cứu quản môi trường nhằm nâng cao hiệu công tác dự báo, giám sát tác động, quản môi trường quốc gia vùng lãnh thổ nhờ sử dụng công cụ, ứng dụng CNTT&VT Đề tài nghiên cứu sáu lĩnh vực ứng dụng CNTT&TT công tác nghiên cứu quản môi trường, bao gồm: Quan trắc mơi trường, phân tích liệu mơi trường, lập quy hoạch môi trường, quản bảo vệ môi trường nâng cao lực môi trường Chương 2: Ngiên cứu sách, giải pháp ứng dụng CNTT&VT phục vụ nghiên cứu quản môi trường nước phát triển Trong phần này, nhóm nghiên cứu tìm hiểu, phân tích số sách, giải pháp mà quốc gia giới, áp dụng thành công việc thực nỗ lực bảo vệ mơi trường, tập trung vào sách, giải pháp ứng dụng CNTT&VT OECD, EU, ITU số dự án môi trường thành công nước châu Á Theo kết khảo sát OECD, sách, giải pháp phủ, hiệp hội doanh nghiệp việc ứng dụng CNTT&VT mơi trường thường tập trung vào lĩnh vực sau: Cơ chế quản phối hợp; Phát triển sở hạ tầng; Thúc đẩy nghiên cứu phát triển, sáng tạo; Thúc đẩy ứng dụng CNTT&VT nâng cao nhận thức kỹ CNTT&VT liên quan đến môi trường Các nước Liên minh Châu Âu đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí vai trò CNTT&VT công cụ hữu hiệu giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức người dân kiện, tượng liên quan đến môi trường, đồng thời giúp huy động “trí tuệ tập thể” để hỗ trợ nhà làm luật ban hành sách liên quan Do vậy, (i) tính xác kịp thời liệu quan trắc, thu thập đóng vai trò vơ quan trọng, cung cấp khối lượng lớn thơng tin đầu vào hữu ích phục vụ cơng tác phân tích, cảnh báo hoạch định chiến lược môi trường (ii) tiêu chuẩn liệu cần ban hành nhằm đảm bảo tính thống Bên cạnh đó, nước nhấn mạnh đến mức độ thành công hệ thống phải xây dựng dựa sở hạ tầng công nghệ tiên tiến, đại ITU đưa khung sách, giải pháp phù hợp cho nước phát triển có Việt Nam Khung sách ITU thể phương pháp tiếp cận tương đối toàn diện, tổng thể việc ứng dụng CNTT&VT nghiên cứu quản môi trường (e-environment) bao gồm từ sách truyền thơng nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến thơng tin đến sách nâng cao lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong việc ứng dụng CNTT&VT nghiên cứu quản môi trường Trên hết, ITU đưa khung kiến trúc e-environment số mức độ sẵn sàng eenvironment giúp nước phát triển hiểu rõ công việc cần làm cách thức đánh giá kết đạt Đây dẫn tốt để Việt Nam áp dụng nước Nhiều dự án phủ nước ASEAN dự án PROPER Indonesia, dự án ECOWATCH Philippine thành công việc điều chỉnh tình trạng suy thối mơi trường: Các dự án cho thấy việc công bố danh sách phân hạng doanh nghiệp cách thức kiểm sốt nhiễm mơi trường mẻ hiệu CNTT&VT sử dụng công cụ hữu hiệu để cung cấp thông tin cho công chúng nhằm giám sát doanh nghiệp thiết kế, triển khai phần mềm đánh giá, xếp hạng Chương 3: Nghiên cứu thực trạng sử dụng ứng dụng CNTT&VT công tác nghiên cứu, quản môi trường Việt Nam Trong chương này, nhóm nghiên cứu đề tài nêu trạng sử dụng ứng dụng CNTT&VT công tác nghiên cứu quản môi trường Việt Nam Nhóm nghiên cứu rà sốt văn pháp có, ứng dụng dự án triển khai sâu vào phân tích cấu tổ chức, khó khăn thường gặp việc ứng dụng CNTT&VT công tác nghiên cứu quản môi trường Việt Nam Đây sở quan trọng cho việc đề xuất sách, giải pháp phù hợp Chương sau Chương 4: Đề xuất sách, giải pháp sử dụng ứng dụng CNTT&VT công tác nghiên cứu quản mơi trường Trên sở phân tích, nghiên cứu sách, giải pháp sử dụng ứng dụng CNTT&VT để nghiên cứu quản môi trường nước phát triển thực trạng sử dụng ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu, quản môi trường Việt Nam, khó khăn thường gặp Chương Chương 3, nhóm nghiên cứu đề tài xin mạnh dạn đề xuất sách, giải pháp sử dụng, thúc đẩy ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu quản môi trường Việt Nam điều chỉnh phù hợp, cụ thể sau: 4.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ cộng đồng Để thực điều này, cần tiến hành số giải pháp cụ thể bao gồm Xây dựng website nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng ứng dụng CNTT&VT nghiên cứu quản môi trường Thiết lập chế phối hợp phân rõ trách nhiệm Bộ/Ngành, quan hữu trách việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu quản môi trường Tổ chức trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức lợi ích việc ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu quản môi trường phương tiện thông tin đại chúng Tăng cường xuất ấn phẩm truyền thông thông tin sử dụng ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu quản môi trường Tổ chức hội thảo nước, quốc tế khu vực ứng dụng CNTT&VT nghiên cứu quản môi trường Tiếp tục xây dựng nhân rộng mơ hình/điển hình ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu quản môi trường 4.2 Tăng cường nghiên cứu, đổi CNTT&VT phục vụ nghiên cứu quản môi trường Khuyến khích doanh nghiệp nước xây dựng ứng dụng nội địa ứng dụng CNTT&VT ngiên cứu quản môi trường Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến CNTT&VT ứng phó với biến đổi khí hậu, quản tài ngun bảo vệ mơi trường; Thúc đẩy đổi công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng, sử dụng có hiệu tài ngun, chất thải các-bon thấp; Nghiên cứu phát triển tiếp nhận chuyển giao cơng nghệ tiên tiến cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản tài nguyên bảo vệ mơi trường Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu lĩnh vực môi trường 4.3 Tiếp tục đầu tư sở hạ tầng viễn thông nhằm mở rộng kết nối nâng cao chất lượng bang thông rộng Do đặc tính ứng dụng nghiên cứu quản môi trường chủ yếu quan trắc, thu thập, phân tích xử liệu lớn, tốc độ cao theo thời gian thực nên thiết phải trang bị băng thông rộng Nếu không kịp thời nâng cấp sở hạ tầng băng thơng rộng việc phổ biến rộng rãi ứng dụng, cơng nghệ mơi trường xa vời 4.4 Khuyến khích đầu tư Huy động nhiều nguồn vốn khác (đầu tư phát triển, ngiệp kinh tế, nghiệp khoa học, nghiệp bảo vệ mơi trường, chương trình quốc gia ứng dụng cơng nghệ thông tin quan nhà nước 2016-2020, hỗ trợ phát triển thức (ODA), hợp tác quốc tế xã hội hóa…) kết hợp chặt chẽ ngân sách trung ương với ngân sách địa phương để thúc đẩy đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông để nghiên cứu quản môi trường Việt Nam Đầu tư có trọng điểm cho công nghệ, ứng dụng chiến lược tăng cường ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu, quản môi trường sở tăng ngân sách cho nghiên cứu khoa học cơng nghệ; cung cấp tín dụng bảo lãnh tín dụng cho việc ứng dụng công nghệ Cụ thể: Thứ nhất, rà soát tạo lập thị trường tốt cho khuyến khích tài đầu tư vào ứng dụng CNTT&VT mơi trường, hình thành thị trường vốn tài đầu tư cho CNTT&VT mơi trường tương lai Thứ hai, doanh nghiệp, thông qua sách ưu đãi, ưu đãi thuế, phí, cho vay tài nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển ứng dụng CNTT&VT nghiên cứu quản môi trường Thứ ba, nguồn lực tài bên ngồi nguồn vốn ODA, nguồn vốn tổ chức quốc tế , cần xây dựng hồn thiện thể chế tài song phương thể chế tài đa phương đầu tư cho ứng dụng CNTT&VT nghiên cứu quản môi trường Thứ tư, sớm thành lập quỹ xúc tiến ứng dụng CNTT&VT môi trường, gần giống nguồn quỹ khác, chế tài có tính độc lập, hỗ trợ cho phát triển CNTT&VT phục vụ mơi trường, việc hình thành quỹ địa thu hút nguồn tài Nhà nước xã hội bổ sung cho đầu tư tài ứng dụng CNTT&VT mơi trường bảo toàn vốn phát triển 4.5 Tăng cường đảm bảo thơng tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Triển khai đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho tình tìm kiếm cứu nạn 4.6 Chính sách, giải pháp hỗ trợ Đề xuất thành lập hội đồng xúc tiến e-environment với tham gia Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Tài Nguyên Mơi trường hai đơn vị giữ vai trò chủ chốt Xây dựng đưa vào áp dụng khung kiến trúc ứng dụng CNTT&VT nghiên cứu quản môi trường Xây dựng đưa vào áp dụng số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT&VT môi trường 4.7 Một số giải pháp ưu tiên thực thời gian tới Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện ban hành đầy đủ văn bản, hành lang pháp lý, chế phục vụ quản ứng dụng CNTT nganh tài nguyên môi trường.Trước mắt, nghiên cứu, xây dựng ban hành văn sau: Các văn quy định, quy chuẩn kỹ thuật ứng dụng phát triển CNTT ngành tài nguyên môi trường; Các văn hướng dẫn thực quy định Chính phủ Bộ thu thập, quản lý, khai thác sử dụng, an ninh, bảo mật, quyền sở hữu sản phẩm, thông tin, liệu tài nguyên môi trường; Thông tư hướng dẫn công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường; Thông tư hướng dẫn xây dựng Hệ thống sở liệu không gian khung phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thôngbảo đảm an tồn, an ninh thơng tin ngành tài ngun mơi trường Thành lập nhóm cơng tác Bộ Tài nguyên Môi trường Thông tin Truyền thông nghiên cứu xây dựng ban hành chuẩn liệu lĩnh vực tài nguyên môi trường: Chuẩn liệu yếu tố quan trọng để quan, địa phương xây dựng ứng dụng phần mềm nhằm quản môi trường Hiện ngành tài nguyên môi trường (bao gồm lĩnh vực: Đất đai; Tài nguyên nước; Địa chất khoáng sản; Mơi trường; Biển Hải đảo; Khí tượng thủy văn; Ứng phó với Biến đổi khí hậu …) có lĩnh vực đất đai ban hành chuẩn liệu Vì việc thúc đẩy xây dựng ban hành chuẩn liệu cho lĩnh vực lại cấp thiết Nghiên cứu xây dựng ban hành Kiến trúc hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường: Việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường cần tuân thủ kiến trúc đặc thù Dựa kiến trúc phủ điện tử cấp ban hành phê duyệt, cần nghiên cứu xây dựng ban hành kiến trúc hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để kết nối liên thông KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu đề tài, nhóm đề tài mong muốn phần sử dụng nhóm sách, giải pháp đề xuất nêu để phục vụ cho công tác thúc đẩy ứng dụng CNTT&VT mặt đời sống kinh tế-xã hội nói chung lĩnh vực nghiên cứu quản mơi trường nói riêng thời gian tới đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn ...BÁO CÁO TÓ M TẮT ĐỀ TÀ I KHOA H ỌC CÔNG NGH Ệ TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu đề xuất sách, giải pháp ứng dụng cơng nghệ thông tin viễn thông việc nghiên cứu quản lý mơi trường (e-environment)... ích việc ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu quản lý môi trường phương tiện thông tin đại chúng Tăng cường xuất ấn phẩm truyền thông thông tin sử dụng ứng dụng CNTT&VT việc nghiên cứu quản lý môi trường. .. quản lý môi trường Việt Nam Đây sở quan trọng cho việc đề xuất sách, giải pháp phù hợp Chương sau Chương 4: Đề xuất sách, giải pháp sử dụng ứng dụng CNTT&VT công tác nghiên cứu quản lý môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu đề xuất chính sách giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong việc nghiên cứu và quản lý môi trường (Eenvironment), Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu đề xuất chính sách giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong việc nghiên cứu và quản lý môi trường (Eenvironment)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay