Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 12 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:58

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Phân tích và đánh giá thực trạng cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam, lựa chọn và phân tích các nhân tố có tác động đến cấu trúc vốn của các công ty nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nhà quản trị dễ dàng hơn trong quá trình hoạch định chính sách vốn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để Cập Nhật Thêm Tìm Hiểu Hơn Nữa Về Tài Liệu IT Thì Các Bạn Có Thể Truy Cập : https:123doc.orgtrangcanhan4336953tailieuit.htm CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chun ngành: KẾ TỐN Mã số: 60.34.30 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Phản biện 2: TS Hồ Văn Nhàn Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc Quản Trị Kinh Doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày … tháng … năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng vấn đề chủ động lựa chọn cấu tài trợ hợp lý vốn chủ sở hữu vốn vay nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trở nên cấp thiết Tuy nhiên để xây dựng cấu trúc vốn tối ưu nhà quản trị phải xem xét đâu nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn, mức độ ảnh hưởng Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, nghiên cứu phân tán lĩnh vực khác Tuy nhiên, nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn ngành vận tải hạn chế Mặt khác, ngành vận tải ngành kinh doanh đặc biệt, có đặc điểm chiếm dụng nguồn vốn thời gian dài, vấn đề vốn vấn đề quan trọng tác động nhiều tới hoạt động kinh doanh ngành Chính đặc trưng đáng quan tâm này, tơi định lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn công ty vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc vốn công ty vận tải niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam; - Lựa chọn phân tích nhân tố có tác động đến cấu trúc vốn công ty nghiên cứu; - Đề xuất số giải pháp nhằm giúp nhà quản trị dễ dàng q trình hoạch định sách vốn nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Câu hỏi nghiên cứu - Cấu trúc vốn cơng ty cổ phần ngành vận tải có điểm đáng ý? - Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn công ty ngành vận tải nhân tố chủ yếu nào? - Những biện pháp để tái cấu trúc vốn công ty cổ phần ngành vận tải tối ưu hơn? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công ty vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Đề tài nghiên cứu 42 công ty vận tải niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam + Về mặt thời gian: Thời gian nghiên cứu giới hạn năm 2010, 2011, 2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn thực với phương pháp nghiên cứu sau: - Sử dụng phương pháp thống kê mơ tả, so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng cấu vốn công ty ngành vận tải - Sử dụng phần mềm SPSS để xác định hệ số hồi qui, sở xây dựng phương trình nhân tố tác động đến cấu trúc vốn - Tài liệu sử dụng luận văn gồm nguồn tài liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài 42 cơng ty ngành vận tải niêm yết thị trường chứng khóan Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn đề tài - Khái quát lý thuyết cấu trúc vốn kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn - Phát đặc điểm cấu trúc vốn, phân tích xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn công ty ngành vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Đề xuất số biện pháp hoàn thiện sách tài trợ, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn doanh nghiệp Chương 2: Đặc điểm ngành vận tải xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn công ty vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn công ty vận tải niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn Cấu trúc vốn (Capital structure) quan hệ tỷ lệ toàn nợ phải trả vốn chủ sở hữu tính từ bảng cân đối kế toán doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm nguồn vốn doanh nghiệp 1.1.2.1 Đặc điểm nguồn vốn nợ phải trả Nguồn vốn vay (hay nợ phải trả) nguồn vốn tài trợ từ bên doanh nghiệp doanh nghiệp phải toán khoản vay theo thời hạn cam kết đồng thời phải trả tiền lãi vay theo lãi suất thỏa thuận Bao gồm khoản vay (ngắn hạn, dài hạn), phát hành trái phiếu, khoản tốn cho cán cơng nhân viên, phải trả nộp ngân sách nhà nước, phải trả nhà cung cấp số khoản phải trả khác 1.1.2.2 Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu nguồn vốn thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp thành viên công ty liên doanh cổ đông công ty cổ phần Các nguồn tạo nên vốn chủ sở hữu: số tiền góp vốn nhà đầu tư, tổng số tiền tạo từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận chưa phân phối) chênh lệch đánh giá lại tài sản 1.1.3 Các tiêu phản ánh cấu trúc vốn doanh nghiệp Các tiêu sử dụng phổ biến tiêu tỷ suất nợ, tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Tỷ suất nợ = *100% Tổng tài sản Chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ nợ phải trả tổng tài sản Nó cho biết mức độ tài trợ tài sản doanh nghiệp khoản nợ, nghĩa cho biết phần trăm tài sản doanh nghiệp hình thành nợ phải trả Nợ phải trả Tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu = * 100% Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu hay gọi đòn cân nợ thể mức độ đảm bảo nợ vốn chủ sở hữu, phản ảnh tính tự chủ tài chính, lực tài chính, khả chủ động doanh nghiệp nguồn vốn kinh doanh 1.1.4 Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu Cấu trúc vốn doanh nghiệp đứng góc độ quản lý nguồn vốn nợ vốn chủ sở hữu Một cấu trúc vốn coi tối ưu chi phí sử dụng vốn trung bình (WACC – Weighted Average Cost of Capital) thấp đồng thời giá trị doanh nghiệp đạt lớn 1.1.5 Mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp biểu tiền tất khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư trình hoạt động kinh doanh Được đo lường giá trị toàn tài sản có doanh nghiệp thời điểm đánh giá sau trừ khoản nợ phải trả, xác định theo giá thị trường giá sổ sách, thể công thức: Giá trị doanh nghiệp = Tổng tài sản - Nợ phải trả 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn theo quan điểm truyền thống Theo quan điểm cấu trúc vốn truyền thống cho Nợ vay có nhiều điểm thuận lợi, với chi phí thấp rào chắn từ thuế Từ đó, doanh nghiệp tăng nợ vay lên chi phí sử dụng vốn WACC giảm xuống 1.2.2 Lý thuyết cấu trúc vốn theo quan điểm Modigliani Miller Modigliani Miller cho giá trị DN có vay nợ lớn giá trị DN tài trợ hoàn toàn vốn CSH chi phí lãi vay khấu trừ thuế khuyến khích DN vay nợ để tận dụng lợi tứ làm tăng giá trị DN thị trường 1.2.3 Lý thuyết cân đối ( Trade-off Theory-TOT) Thuyết chi phí trung gian cho thấy vấn đề trung gian nguyên nhân cho nhiều hay nợ hơn.Vì vậy, phát sinh khoản chi phí trung gian nhà quản lý hình thức chi phí nợ vay cao nhằm giám sát DN phải tuân thủ điều khoản hợp đồng vay Ngoài ra, điều khoản hợp đồng vay hạn chế nhiều lợi ích doanh nghiệp 1.2.4 Lý thuyết trật tự phân hạng ( Pecking Order Theory-POT) Myers đưa định nghĩa POT sau: Một công ty gọi tuân theo trật tự phân hạng cơng ty thích sử dụng tài trợ nội tài trợ từ bên ngồi thích sử dụng nợ sử dụng vốn cổ phần phát hành chứng khoán thị trường Theo POT, sử dụng nguồn vốn nội để tài trợ cho định đầu tư mang tính chiến lược lựa chọn hàng đầu đa số cơng ty 1.2.5 Lý thuyết tín hiệu Theo lý thuyết doanh nghiệp phát hành chứng khoán mới, kiện coi cung cấp tín hiệu cho thị trường tài viễn cảnh tương lai doanh nghiệp Các nhà đầu tư “ diễn giải” cấu trúc vốn khác tín hiệu chất lượng thu nhập ( quality of cash flows) doanh nghiệp tương lai 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN 1.3.1 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình nhân tố ảnh hưởng Các mơ hình phản ảnh mối tương quan tỷ lệ đòn bẩy tài nhân tố giá trị doanh nghiệp, dòng tiền tự do, giá trị lý, tỷ suất sinh lời, hợi phát triển hay thay đổi cấu trúc vốn phát tín hiệu làm giá chứng khốn tăng hay giảm 1.3.2 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình thơng tin bất cân xứng Các nghiên cứu theo mơ hình thơng tin bất cân xứng tập trung xem xét ảnh hưởng việc phát hành chứng khoán đến giá cổ phiếu mối tương quan đòn bẩy tài số nhân tố khác xu hướng bất cân xứng thông tin, tỷ suất sinh lời hay dòng tiền tự Ngồi ra, nghiên cứu theo mơ hình vào tìm hiểu liệu có hay khơng trật tự phân hạng định tài trợ 1.3.3 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình đặc tính sản phẩm thị trường Các mơ hình nghiên cứu cấu trúc vốn sở ảnh hưởng từ đặc tính sản phẩm thị trường q trình hồn thiện Tuy vậy, phân chia mơ hình nghiên cứu thành hai nhóm Nhóm thứ nhât nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc vốn doanh nghiệp chiến lược cạnh tranh (đối với nhà cung cấp, khách hàng); nhóm thứ hai nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc vốn đặc tính sản phẩm hay yếu tố đầu vào doanh nghiệp 1.3.4 Các nghiên cứu khác Các nghiên cứu thực nghiệm trình bày sau khơng có mối liên hệ trực tiếp với nội dung nghiên cứu lý thuyết 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU TRÚC VỐN 1.4.1 Đặc điểm kinh tế Khi doanh nghiệp hoạch định cấu trúc vốn tại, doanh nghiệp phải xác định tính ổn định thời giai đoạn Do vây cấu trúc vốn doanh nghiệp xây dựng phải gắn liền với dự báo triển vọng kinh tế thời gian tới 1.4.2 Đặc điểm ngành kinh doanh Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty vận chuyển, công ty sản xuất công ty thuộc ngành cơng nghiệp thường đòi hỏi nhiều nguồn vốn lớn dài hạn, cơng ty thuộc lĩnh vực thương mại, công ty dịch vụ, khai thác mỏ sử dụng khơng sử dụng nợ dài hạn tài trợ doanh nghiệp 1.4.3 Quy mô hoạt động Quy mơ cơng ty có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nợ vay, cơng ty lớn thường có rủi ro phá sản thấp có chi phí phá sản thấp 1.4.4 Thời gian hoạt động Doanh nghiệp có tuổi đời cao hình ảnh thông tin doanh nghiệp thị trường nhiều, điều tạo điều kiện thuận lợi để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhà đầu tư vay 1.4.5 Cấu trúc tài sản Một doanh nghiệp có tỷ lệ tài sản cố định cao có khả tiếp cận khoản vay cao 1.4.6 Hiệu kinh doanh Hiệu hoạt động kinh doanh công ty cao, lợi 10 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÀNH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH VẬN TẢI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1.1 Giới thiệu ngành vận tải Ngành vận tải có số đặc điểm sau: + Phụ thuộc vào điều kiện địa hình tự nhiên, cộng với thiếu đồng mạng lưới giao thông dẫn tới phân khúc thị trường sâu sắc + Số lượng doanh nghiệp ngành lớn, quy mô nhỏ, tập trung vào vận tải đường Khiến cân đối ngành + Năng lực cạnh tranh công ty ngành thấp Thị trường chủ yếu vận tải nước + Hệ số nợ doanh nghiệp thường cao, đặc biệt doanh nghiệp thuộc ngành vận tải đường thủy + Phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu (chủ yếu xăng dầu) giới 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngành vận tải 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty vận tải niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 11 Bảng 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty qua năm 2010 – 1012 Chỉ tiêu 2010 2011 Doanh thu (triệu đồng) 23.076.861 26.773.436 Lợi nhuận trước thuế 1.460.621 1.130.349 (triệu đồng) % tăng (giảm) DT +16% % tăng (giảm) LN -23% 2012 26.135.606 655.089 -2% -42% 2.2 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI 2.2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Thực tế Việt Nam năm 2004 – 2012 tình hình tăng trưởng GDP thể qua bảng sau: % Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2004 Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 năm Hình 2.1 Tình hình tăng trưởng GDP giai đoạn 2004- 2012 2.2.2 Trình độ phát triển thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành năm 2000 thị trường non trẻ, nhiên kênh huy động vốn tiềm cho doanh nghiệp thị trường phát triển lành mạnh Tuy nhiên, với tình hình thị trường chứng khốn năm gần thị trường 12 giao dịch cổ phiếu có nhiều biến động phức tạp hạn chế tính khoản đặc biệt thị trường có dấu hiệu suy giảm làm cho kênh huy động giảm bớt sức hấp dẫn 2.2.3 Chính sách tiền tệ Trong nhiều năm qua, sách tiền tệ trì theo hướng ổn định lãi suất danh nghĩa Tuy nhiên, giai đoạn 2010 – 1012 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nên sách tiền tệ điều chỉnh thay đổi liên tục cho phù hợp với giai đoạn cụ thể, đòi hỏi doanh nghiệp phải ln có kế hoạch hành động phù hợp kịp thời để không bị tác động tiêu cực đến kết hoạt động kinh doanh 2.2.4 Tình hình lạm phát Trong nhiều năm liền từ năm 1996 đến năm 2006, Việt Nam giữ mức lạm phát ổn định số Tuy nhiên, năm gần đây, kinh tế tình trạng lạm phát cao Từ năm 2007, ảnh hưởng tiêu cực khủng hoảng kinh tế giới, tỷ lệ lạm phát Việt Nam tăng mạnh lên mức 12,6% năm 2007 19,9% năm 2008 Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2010 6,7% mức lạm phát năm 11,8%, bước sang năm 2011, số vượt lên 18,1% Năm 2012 mức lạm phát có xu hướng giảm, đạt mức 6,81% 2.3 THIẾT KẾ MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 2.3.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn dự kiến có nhân tố sau: a Nhân tố qui mô : Đề tài giả thiết quy mơ doanh 13 nghiệp có quan hệ thuận chiều với tỷ suất nợ b Nhân tố thời gian hoạt động: Đề tài giả thiết thời gian hoạt động doanh nghiệp có quan hệ ngược chiều với tỷ suất nợ c Nhân tố cấu trúc tài sản: Đề tài giả thiết cấu trúc tài sản doanh nghiệp có quan hệ thuận chiều với tỷ suất nợ d Nhân tố hiệu kinh doanh: Đề tài giả thiết hiệu hoạt động doanh nghiệp có quan hệ nghịch chiều với tỷ suất nợ e Nhân tố tính khoản: Do vậy, tính khoản cơng tyquan hệ nghịch (-) với tỷ suất nợ f Nhân tố tốc độ tăng trưởng: Đề tài giả thiết hội tăng trưởng doanh nghiệp có quan hệ nghịch chiều với tỷ suất nợ g Nhân tố đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp: Đề tai giả thiết tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu có mối quan hệ ngược chiều với tỷ suất nợ h Nhân tố tỷ lệ vốn nhà nước: Đề tài giả thiết tỷ lệ vốn nhà nước có mối quan hệ chiều với tỷ suất nợ i Nhân tố rủi ro kinh doanh: Đề tài giả thiết rủi ro kinh doanh có mối quan hệ nghịch chiều với tỷ suất nợ 2.3.2 Đo lường biến 2.3.2.1 Đối với biến phụ thuộc Để đo lường câú trúc vốn, thường sử dụng tiêu sau: tỷ suất nợ, tỷ suất nợ dài hạn, tỷ suất nợ vốn chủ Tuy nhiên, tác giả lựa chọn biến phụ thuộc tỷ suất nợ Tỷ suất nợ = Nợ phải trả Tổng tài sản X 100% 14 2.3.2.2 Đối với biến độc lập Bảng 2.2 Các tiêu đo lường nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn Nhân tố Mã hóa Quy mơ doanh nghiệp Thời gian hoạt động Cấu trúc tài sản QMDN (X1) TGHD (X2) CTTS (X3) Tính khoản KNTT (X4) ROA (X5) Hiệu hoạt động kinh doanh Kỳ vọng tương quan Cách xác định Tổng doanh thu + Số năm kể từ ngày thành lập + Tỷ suất TSCĐ Tài sản CĐ = X 100% - Tổng TS bq TS ngắn hạn Khả toán hành = Nợ ngắn hạn Lợi nhuận trước thuế ROA = X 100% +/- X 100% +/- Tổng TS bq ROE (X6) Lợi nhuận sau thuế ROE = Vốn CSH Sự tăng trưởng doanh nghiệp TTDN (X7) n GVHB (X8) Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước Rủi ro kinh doanh SHNN (X9) RRKD (X10) n Tỷ lệ giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán = Tổng doanh thu % sở hữu cổ phần Nhà nước Rủi ro kinh doanh - = Đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp  taisan   taisan  - + % thay đổi EBIT = % thay đổi DT - 15 2.3.3 Thu thập xử lý liệu 2.3.3.1 Thu thập liệu phương pháp xây dựng mơ hình a Chọn mẫu nghiên cứu thu thập liệu Mẫu nghiên cứu bao gồm số liệu khoảng thời gian năm (2010 – 2012) 42 công ty ngành vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam b Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bội với hỗ trợ công cụ SPSS c Kiểm tra liệu trước phân tích hồi quy: Dữ liệu kiểm tra độ xác trước hồi quy 2.3.3.2 Trình tự tiến hành phân tích Bước 1: Xây dựng tiêu phản ánh cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đên cấu trúc vốn doanh nghiệp Bước 2: Xác định mối quan hệ tương quan biến cách tính hệ số tương quan phần r (Peason Correlation Coefficinent) qua cơng thức sau : Bước 3: Phân tích hồi quy tuyến tính đơn hồi quy tuyến tính bội để xác định mức độ ảnh hưởng biến giải thích đến tỷ suất nợ cơng ty vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Bước 4: Kiểm định vi phạm giả định mơ hình đưua kết nghiên cứu đề tài 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN TẠI CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1.1 Đặc trưng cấu trúc vốn công ty vận tải niêm yết thị tường chứng khoán Việt Nam Đặc trưng cấu trúc vốn công ty phản ánh qua tiêu: tỷ suất nợ, tỷ suất nợ dài hạn, tỷ suất nợ vốn chủ Tỷ suất nợ trung bình 52,9%, tỷ suất suất nợ dài hạn trung bình 22,04%, tỷ suất nợ vốn chủ 143,2% Số trung vị tỷ suất nợ 53,6% số trung vị tỷ suất nợ dài hạn 12,8%, tỷ suất nợ vốn chủ 106,2% Để thấy rõ mức độ phân hóa tỷ suất nợ theo cơng ty ta phân chi nhóm sau: Nhóm 1: Nhóm tỷ suất nợ thấp (< 10%) Nhóm 2: Nhóm tỷ suất nợ trung bình (10 %– 40%) Nhóm 3: Nhóm tỷ suất nợ cao (40% – 80%) Nhóm 4: Nhóm tỷ suất nợ cao (> 80%) 17 Bảng 3.1 Phân loại tỷ suất nợ công ty vận tải Ty suat no (Y) Valid 1.000 2.000 3.000 4.000 Total Frequency 11 25 42 Percent 4.8 26.2 59.5 9.5 100.0 Valid Percent 4.8 26.2 59.5 9.5 100.0 Cumul ative Percent 4.8 31.0 90.5 100.0 Trong đó: 1: tỷ suất nợ thấp 2: tỷ suất nợ trung bình 3: tỷ suất nợ cao 4: tỷ suất nợ cao Qua bảng số liệu ta nhận thấy, 42 công ty vận tải điều tra Có lượng lớn cơng ty vận tảitỷ lệ nợ mức cao (chiếm tỷ lệ 59,5%) Nhóm tỷ suất nợ trung bình chiếm tỷ lệ 26,2% Số lượng cơng ty lại rơi vào tỷ lệ nợ thấp (4,8%) tỷ lệ nợ cao (9,5%) Điều chứng tỏ điều đặc điểm cấu trúc vốn công ty vận tải niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu sử dụng đòn bẩy tài 3.1.2 Đặc điểm nhân tố dự tính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn Bảng sau khái quát đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 18 Bảng 3.2 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn Descriptive Statistics N Quy mo doanh nghiep (X1) Thoi gian hoat dong (x2) Ty suat TS CD (X3) Kha nang toan hien hanh (X4) ROA (X5) ROE (X6) Tang truong doanh nghiep (X7) Ty le gia von hang ban (X8) Ty le von so huu Nha nuoc (X9) Rui ro kinh doanh (X10) Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 42 19559.000 4051377.333 762586.53175 1044090.148747 42 2.000 48.000 15.92857 10.868152 42 -.095 695 28187 205412 42 160 6.860 1.65626 1.351489 42 -.140 253 03979 071725 42 -3.653 3.083 05739 758717 42 074 789 51021 118990 42 440 13.671 1.14310 1.985035 42 -.013 515 24904 237760 42 -6.770 31.112 6.32292 8.126125 42 3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 3.2.1 Phân tích hệ số tương quan phần r Quan hệ tương quan thuận chiều với tỷ suất nợ: tỷ suất tài sản cố định, quy mô doanh nghiệp, thời gian hoạt động, tỷ lệ sở hữu nhà nước, tỷ lệ giá vốn hàng bán 19 Quan hệ tương quan nghịch chiều với tỷ suất nợ : khả toán hành, rủi ro kinh doanh, tăng trưởng doanh nghiệp, ROA, ROE 3.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến phụ thuộc biến độc lập nhân tố ảnh hưởng Giá trị R2 (R2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay