Giáo án hóa học 12 Bài 42 Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:53

Giáo án hóa học 12 Bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ. Giáo án hóa học 12 Bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ. Giáo án hóa học 12 Bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ. Giáo án hóa học 12 Bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ. Tuần 33 (Từ 9/4/2018 đến 13/4/2018) Tiết 63 Ngày soạn: 30/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 BÀI 42: LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT A MỤC TIÊU Kiến thức HS biÕt: Nguyên tắc nhận biết chất Kỹ - Phân biệt dung dịch - Nhận biết chất khí Thái độ, tư tưởng thái độ nghiêm túc học tập lòng u thích mơn ý thức sử dụng tiết kiệm hóa chất ý thức chấp hành nội quy, ví dụ nội quy thực hành thí nghiệm Định hướng phát triển lực - Năng lực tư logic: từ cách nhận biết cation, suy cách nhận biết số anion tương ứng - Năng lực thực hành thí nghiệm - Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, Học sinh Ôn tập kiến thức liên quan, làm tập nhà C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức ỉn ®ịnh líp, kiĨm tra sĩ sè Kiểm tra cũ Kh«ng Dẫn vào Vận dụng kiến thức nhận biết ion dung dịch, nhận biết chất khí, giải tập nhận biết Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung GV lưu ý dạng tập nhận biết - Trường hợp không giới hạn thuốc thử: sử dụng phản ứng đặc trưng chất để phân biệt - Trường hợp giới hạn thuốc thử: chọn thuốc thử nhận HS áp dụng làm tập SGK BT1 – SGK Hướng dẫn: - phân tích chất mặt - chọn thuốc thử phù hợp GV y/c HS chữa BT SGK Tr.177 BT1- SGK Tr.177 BT2- SGK Tr.177 BT3- SGK Tr.177 GV y/c HS chữa BT SGK Tr.180 BT1- SGK Tr.180 BT2- SGK Tr.180 BT3- SGK Tr.180 BT4- SGK Tr.180 BT5- SGK Tr.180 số chất Chất nhận dùng làm thuốc thử để nhận chất khác - Trường hợp không dùng thêm thuốc thử: trộn chất với đôi BT1: không phân biệt BT2: dẫn khí vào dung dịch nước brom: khí làm nhạt màu nước brom SO2 BT3: A phân biệt khí nhờ mùi BT1: Dùng NH3 Ba2+: khơng tượng Fe3+: cho kết tủa nâu đỏ Cu2+: cho kết tủa xanh, sau tan BT2: D - NH4Cl: khí mùi khai bay - FeCl2: kết tủa trắng xanh xuất hiện, hoá nâu đỏ - AlCl3: kết tủa keo xuất - MgCl2: kết tủa trắng xuất - CuCl2: kết tủa xanh xuất hiện, sau tan tạo dung dịch xanh lam BT3: B - Na2CO3 CH3NH2: quỳ tím hố xanh - KHSO4: quỳ tím hố đỏ - NaCl: quỳ tím khơng đổi màu BT4: Dùng giấy lọc tẩm Pb(NO3)2 dùng dung dịch BaCl2 BT5: - Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước brom thấy màu dung dịch nhạt dần, chứng tỏ hỗn hợp SO2 - Khí dẫn tiếp vào dung dịch Ca(OH)2 thấy xuất kết tủa trắng, chứng tỏ hỗn hợp CO2 - Khí lại dẫn qua CuO đun nóng thấy tạo màu đỏ, chứng tỏ hỗn hợp BT: phân biệt khí riêng biệt sau: H2 O2, O3, NH3, HCl H2S Hướng dẫn: - Dùng quỳ tím ẩm nhận NH3 HCl: quỳ đỏ HCl, quỳ xanh NH3, quỳ màu O3 - Dùng giấy tẩm Pb(NO3)2 nhận H2S Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Nguyên tắc nhận biết ion chất khí Cách phân biệt dung dịch chất khí * Hướng dẫn nhà BT: phân biệt dung dịch: BaCl2, Na2SO4, MgSO4, ZnCl2 KNO3 Hướng dẫn: - Cho Na vào dung dịch + MgSO4 tạo kết tủa + ZnCl2 tạo kết tủa, sau kết tủa tan - Dùng MgSO4 nhận BaCl2 - Dùng BaCl2 nhận Na2SO4 Rút kinh nghiệmvà bổ sung sau dạy Tuần 33 (Từ 9/4/2018 đến 13/4/2018) Tiết 64 Ngày soạn: 30/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT + KIỂM TRA 15 PHÚT A MỤC TIÊU Kiến thức HS biÕt: Nguyên tắc nhận biết chất Kỹ - Phân biệt dung dịch - Nhận biết chất khí Thái độ, tư tưởng thái độ nghiêm túc học tập lòng u thích mơn ý thức sử dụng tiết kiệm hóa chất ý thức chấp hành nội quy, ví dụ nội quy thực hành thí nghiệm Định hướng phát triển lực - Năng lực tư logic: từ cách nhận biết cation, suy cách nhận biết số anion tương ứng - Năng lực thực hành thí nghiệm - Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, Học sinh Ôn tập kiến thức liên quan, làm tập nhà C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức æn ®ịnh líp, kiĨm tra sĩ sè Kiểm tra cũ Kh«ng Dẫn vào Vận dụng kiến thức nhận biết ion dung dịch, nhận biết chất khí, giải tập nhận biết Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Bài 1: Dùng thuốc thử thích hợp, trình bày cách nhận biết dung dịch chất khí: a) NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, KOH b) NaCl, Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3 Na2S c) hidro clorua, cacbon đioxit, oxi ozon d) Cl2, HCl, H2S, O3 SO2 Hướng dẫn - dùng thuốc thử đặc trưng cho chất a) phân biệt: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, KOH - Dùng quỳ tím: NaCl, NaBr, NaI khơng làm đổi màu quỳ tím (nhóm 1) HCl, H2SO4, KOH làm quỳ tím chuyển đỏ (nhóm 2) Phân biệt chất nhóm 1: dùng dung dịch AgNO3 Phân biệt chất nhóm 2: dùng dung dịch BaCl2 AgNO3 b) phân biệt NaCl, Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3 Na2S - Dùng HCl: NaCl, Na2SO4: không tượng Na2SO3 : tạo khí làm màu dung dịch brom Na2CO3: tạo khí khơng làm màu dung dịch brom làm đục nước vơi Na2S: tạo khí làm đen giấy lọc tẩm dung dịch CuCl2 - Dùng BaCl2: Bài 2: Chỉ dùng thêm hố chất, NaCl: khơng tượng phân biệt lọ nhãn sau: Na2SO4: kết tủa trắng a) HCl, AgNO3, NaOH, Na2SO4, Ba(OH)2 b) NaBr, Na2CO3, AgNO3, BaCl2 Hướng dẫn c) Na2SO4, FeCl2, Ba(NO3)2, - dùng thuốc thử để nhận vài KCl, BaS chất d) MgCl2, KBr, NaI, AgNO3 - chất nhận dùng làm NH4HCO3 thuốc thử nhận biết chất khác a) phân biệt HCl, AgNO3, NaOH, Na2SO4, Ba(OH)2: - Dùng quỳ tím Nhóm 1: làm quỳ tím hóa đỏ: HCl Nhóm 2: làm quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2 Nhóm 3: khơng làm đổi màu quỳ tím: AgNO3, Na2SO4 Bài 3: Không dùng thêm thuốc thử, - Dùng HCl phân biệt nhóm - dùng Na2SO4 để phân biệt nhóm phân biệt dung dịch sau: a) NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2 b) HCl, H2SO4, BaCl2 Hướng dẫn Na2CO3 - trộn dung dịch với c) NaCl, NaHCO3, Na2CO3 đôi CaCl2 d) KI, BaCl2, Na2CO3, Na2SO4, NaOH, (NH4)2SO4, nước clo Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Nguyên tắc nhận biết ion chất khí Cách phân biệt dung dịch chất khí * Hướng dẫn nhà Làm tập lại Rút kinh nghiệmvà bổ sung sau dạy ... tiết đầu: ……/……/2018 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ + KIỂM TRA 15 PHÚT A MỤC TIÊU Kiến thức HS biÕt: Nguyên tắc nhận biết chất vô Kỹ - Phân biệt dung dịch - Nhận biết chất khí Thái độ, tư... thức nhận biết ion dung dịch, nhận biết chất khí, giải tập nhận biết Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Bài 1: Dùng thuốc thử thích hợp, trình bày cách nhận biết dung dịch chất. .. BT3- SGK Tr.180 BT4- SGK Tr.180 BT5- SGK Tr.180 số chất Chất nhận dùng làm thuốc thử để nhận chất khác - Trường hợp không dùng thêm thuốc thử: trộn chất với đôi BT1: không phân biệt BT2: dẫn khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 42 Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ, Giáo án hóa học 12 Bài 42 Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay