Giáo án hóa học 12 Bài 41 Nhận biết một số chất khí

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:52

Giáo án hóa học 12 Bài 41: Nhận biết một số chất khí. Giáo án hóa học 12 Bài 41: Nhận biết một số chất khí. Giáo án hóa học 12 Bài 41: Nhận biết một số chất khí. Giáo án hóa học 12 Bài 41: Nhận biết một số chất khí. BÀI 41: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ Hoạt động GV – HS Nội dung I Nguyên tắc chung nhận biết chất khí GV nêu vấn đề: có bình khí Cl2 O2, làm để nhận biết khí HS trả lời: - Khí clo có màu vàng lục: nhận biết tính chất vật lý - đưa than hồng vào bình oxi, bùng cháy: nhận biết tính chất - Dựa vào tính chất vật lý tính hố học chất hố học đặc trưng chất khí HS rút nguyên tắc nhận biết II Nhận biết số chất khí Nhận biết khí CO2 - Tính chất vật lý đặc trưng: sủi bọt GV nêu tính chất vật lý CO2: mạnh không màu, không mùi, nặng không khí, tan nước GV: phương pháp thườngđược sử - Tính chất hố học đặc trưng: tạo kết dụng để nhận khí CO2 gì? tủa trắng với Ca(OH)2 Ba(OH)2 HS nêu cách nhận biết CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O GV y.c HS viết phương trình hố Trắng học minh hoạ Nhận biết khí SO2 - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi hắc GV nêu tính chất vật lý SO2: khơng màu, nặng khơng khí, mùi hắc, gây ngạt độc GV nêu vấn đề: làm để phân biệt khí SO2 với khí CO2? Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2 không? HS trả lời: SO2 CO2 tạo kết - Tính chất hố học đặc trưng: làm nhạt tủa trắng với Ca(OH)2 màu dung dịch nước brom GV: Thuốc thử tốt để nhận - Hiện tượng: có khí mùi khai bay ra, SO2 dùng dung dịch nước brom khí làm xanh quỳ tím ẩm SO2 + Br2 + H4O → H2SO4 + HBr GV viết phương trình phản ứng minh Nhận biết khí H2S hoạ - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi trứng thối GV nêu tính chất vật lý H2S: khơng màu, nặng khơng khí, mùi trứng thối, độc GV: Nêu tính chất hố học đặc trưng - Tính chất hố học đặc trưng: tạo kết H2S tủa có màu với nhiều muối sunfua HS: phản ứng với muối sunfua tạo kết mơi trường axit tủa có màu H2S + CuCl2 → CuS↓ + 2HCl đen GV y/c HS viết phương trình phản H2S + PbCl2 → PbS↓ + 2HCl ứng minh hoạ đen Nhận biết khí NH3 - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi khai GV nêu tính chất vật lý NH3: khơng màu, nhẹ khơng khí, tan nhiều nước, có mùi khai đặc trưng GV: Nêu tính chất hố học đặc trưng NH3? HS: tính bazơ yếu - Tính chất hố học đặc trưng: làm xanh quỳ tím ẩm ... minh hoạ đen Nhận biết khí NH3 - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi khai GV nêu tính chất vật lý NH3: khơng màu, nhẹ khơng khí, tan nhiều nước, có mùi khai đặc trưng GV: Nêu tính chất hố học đặc trưng... nước, có mùi khai đặc trưng GV: Nêu tính chất hố học đặc trưng NH3? HS: tính bazơ yếu - Tính chất hố học đặc trưng: làm xanh quỳ tím ẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 41 Nhận biết một số chất khí, Giáo án hóa học 12 Bài 41 Nhận biết một số chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay