Giáo án hóa học 12 Bài 40 Nhận biết một số ion trong dung dịch

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:51

Giáo án hóa học 12 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch. Giáo án hóa học 12 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch. Giáo án hóa học 12 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch. Giáo án hóa học 12 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch. BÀI 40: NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH Hoạt động GV – HS GV hỏi: mắt thường, dựa vào đâu nhận biết sản phẩm phản ứng hoá học HS trả lời: dựa vào trạng thái, màu sắc… GV nêu nguyên tắc nhận biết GV nêu cách nhận biết ion Na+ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch NH4Cl đun nóng ống nghiệm HS ngửi mùi khí GV dùng mẩu quỳ tím ướt đặt miệng ống HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion NH4+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch H2SO4 lỗng vào ống nghiệm đựng dung dịch BaCl2 HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion Ba2+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion NH4+ GV y/c HS viết phương trình phản Nội dung I Nguyên tắc nhận biết ion dung dịch Thêm vào dung dịch thuốc thử tạo với ion sản phẩm đặc trưng quan sát kết tủa, hợp chất có màu, khí tan (sủi bọt) II Nhận biết số cation dung dịch Nhận biết cation Na+ - Thử màu lửa => lửa có màu vàng tươi Nhận biết cation NH4+ - Phương pháp: Thêm dung dịch NaOH đun nóng nhẹ - Hiện tượng: có khí mùi khai bay ra, khí làm xanh quỳ tím ẩm NaOH + NH4Cl  NaCl + NH3+ H2O khai 2+ Nhận biết cation Ba - Phương pháp: Dùng dung dịch H2SO4 lỗng - Hiện tượng: có kết tủa trắng H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl Nhận biết cation Al3+ - Phương pháp: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH lỗng - Hiện tượng: có kết tủa keo trắng, sau tan 3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 + 3NaCl ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch NaOH lỗng vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3 HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion Fe3+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch NaOH lỗng vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl2 HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion Fe2+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O Nhận biết cation Fe3+ - Phương pháp: Dùng dung dịch NaOH loãng dung dịch NH3 - Hiện tượng: có kết tủa nâu đỏ 3NaOH + FeCl3  Fe(OH)3 + 3NaCl Nhận biết cation Fe2+ - Phương pháp: Dùng dung dịch NaOH loãng dung dịch NH3 - Hiện tượng: có kết tủa trắng xanh, hố màu nâu đỏ để khơng khí 2NaOH + FeCl2  Fe(OH)2 + 2NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 Nhận biết cation Cu2+ GV làm thí nghiệm: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 - Phương pháp: Nhỏ từ từ đến dư dung HS quan sát nhận xét, từ nêu dịch NH3 cách nhận biết ion Cu2+ - Hiện tượng: có kết tủa trắng xanh xuất hiện, sau kết tủa tan tạo phức [Cu(NH3)2](OH)2 màu xanh thẫm CuSO4 + NH3 + H2O  GV y/c HS viết phương trình phản Cu(OH)2 + (NH4)2SO4 ứng minh hoạ Cu(OH)2 + 2NH3  [Cu(NH3)2](OH)2 III Nhận biết số anion dung dịch Nhận biết anion NO3GV làm thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch NaNO3 thêm tiếp vài giọt axit H2SO4 vài đồng nhỏ HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion NO3- - Phương pháp: Dùng bột đồng đồng mơi trường axit - Hiện tượng: có khí màu bay hố nâu khơng khí, dung dịch có màu GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa khoảng 2ml dung dịch Na2SO4 thêm tiếp vài giọt axit H2SO4 lắc HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion SO42GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch NaCl thêm tiếp vài giọt axit HNO3 làm môi trường Nhỏ dung dịch AgNO3 lắc HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion ClGV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 thêm tiếp vài giọt axit HCl H2SO4 loãng HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion CO32GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ xanh 3Cu + 2NO3- + 8H+  3Cu2+ + 2NO+ 4H2O 2NO + O2  2NO2 Nhận biết anion SO42- Phương pháp: Dùng dung dịch BaCl2 mơi trường axit lỗng - Hiện tượng: có kết tủa trắng không tan axit Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl Nhận biết anion Cl- - Phương pháp: Dùng dung dịch AgNO3 mơi trường axit HNO3 lỗng - Hiện tượng: có kết tủa trắng khơng tan axit AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3 Nhận biết anion CO32- Phương pháp: Dùng dung dịch axit loãng - Hiện tượng: có tượng sủi bọt khí Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ Hoạt động GV – HS Nội dung I Nguyên tắc chung nhận biết chất khí GV nêu vấn đề: có bình khí Cl2 O2, làm để nhận biết khí HS trả lời: - Khí clo có màu vàng lục: nhận biết tính chất vật lý - đưa than hồng vào bình oxi, bùng cháy: nhận biết tính chất - Dựa vào tính chất vật lý tính hố học chất hố học đặc trưng chất khí HS rút nguyên tắc nhận biết II Nhận biết số chất khí Nhận biết khí CO2 - Tính chất vật lý đặc trưng: sủi bọt GV nêu tính chất vật lý CO2: mạnh khơng màu, khơng mùi, nặng khơng khí, tan nước GV: phương pháp thườngđược sử - Tính chất hoá học đặc trưng: tạo kết dụng để nhận khí CO2 gì? tủa trắng với Ca(OH)2 Ba(OH)2 HS nêu cách nhận biết CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O GV y.c HS viết phương trình hố Trắng học minh hoạ Nhận biết khí SO2 - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi hắc GV nêu tính chất vật lý SO2: khơng màu, nặng khơng khí, mùi hắc, gây ngạt độc GV nêu vấn đề: làm để phân biệt khí SO2 với khí CO2? Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2 không? HS trả lời: SO2 CO2 tạo kết - Tính chất hố học đặc trưng: làm nhạt tủa trắng với Ca(OH)2 màu dung dịch nước brom GV: Thuốc thử tốt để nhận - Hiện tượng: có khí mùi khai bay ra, SO2 dùng dung dịch nước brom khí làm xanh quỳ tím ẩm SO2 + Br2 + H4O  H2SO4 + HBr GV viết phương trình phản ứng minh Nhận biết khí H2S hoạ - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi trứng thối GV nêu tính chất vật lý H2S: khơng màu, nặng khơng khí, mùi trứng thối, độc GV: Nêu tính chất hố học đặc trưng - Tính chất hố học đặc trưng: tạo kết H2S tủa có màu với nhiều muối sunfua HS: phản ứng với muối sunfua tạo kết tủa có màu GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV nêu tính chất vật lý NH3: khơng màu, nhẹ khơng khí, tan nhiều nước, có mùi khai đặc trưng GV: Nêu tính chất hố học đặc trưng NH3? HS: tính bazơ yếu mơi trường axit H2S + CuCl2  CuS + 2HCl đen H2S + PbCl2  PbS + 2HCl đen Nhận biết khí NH3 - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi khai - Tính chất hố học đặc trưng: làm xanh quỳ tím ẩm ... Nhận biết số anion dung dịch Nhận biết anion NO3GV làm thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch NaNO3 thêm tiếp vài giọt axit H2SO4 vài đồng nhỏ HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận. .. 4Fe(OH)3 Nhận biết cation Cu2+ GV làm thí nghiệm: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 - Phương pháp: Nhỏ từ từ đến dư dung HS quan sát nhận xét, từ nêu dịch NH3 cách nhận. .. pháp: Dùng dung dịch NaOH lỗng dung dịch NH3 - Hiện tượng: có kết tủa nâu đỏ 3NaOH + FeCl3  Fe(OH)3 + 3NaCl Nhận biết cation Fe2+ - Phương pháp: Dùng dung dịch NaOH loãng dung dịch NH3 - Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 40 Nhận biết một số ion trong dung dịch, Giáo án hóa học 12 Bài 40 Nhận biết một số ion trong dung dịch

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay