Giáo án hóa học 12 Bài 40 41 Nhận biết một số chất vô cơ

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:50

Giáo án hóa học 12 Bài 40, 41: Nhận biết một số chất vô cơ. Giáo án hóa học 12 Bài 40, 41: Nhận biết một số chất vô cơ. Giáo án hóa học 12 Bài 40, 41: Nhận biết một số chất vô cơ. Giáo án hóa học 12 Bài 40, 41: Nhận biết một số chất vô cơ. Tuần 32 (Từ 2/4/2018 đến 7/4/2018) Tiết 62 Ngày soạn: 27/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 Bài 40-41: LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Nguyên tắc nhận biết số ion dung dịch - Biết cách nhận biết cation: Na+, NH4+, Ba2+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Cu2+ - Biết cách nhận biết anion: NO3-, SO42-, Cl-, CO32- Biết cách nhận biết khí: CO2, SO2, H2S, NH3 Kỹ - kỹ tiến hành thí nghiệm để nhận biết cation anion Thái độ, tư tưởng thái độ nghiêm túc học tập lòng u thích mơn ý thức sử dụng tiết kiệm hóa chất ý thức chấp hành nội quy, ví dụ nội quy thực hành thí nghiệm Định hướng phát triển lực - Năng lực tư logic: từ cách nhận biết cation, suy cách nhận biết số anion tương ứng - Năng lực thực hành thí nghiệm - Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Ôn tập tổng hợp kiến thức nhận biết ion, nhận biết chất khí, phản ứng đặc trưng Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung GV nêu nguyên tắc nhận biết Nguyờn tc: Thờm vo dung dịch cần GV giúp HS lập bảng nhận biết cation, anion chất khí nhận biết hóa chất gọi thuốc thử cho tạo với ion sản phẩm đặc trưng quan sát kết tủa, hợp chất màu khí tan (sủi bọt khí) NhËn biÕt mét sè cation dung dÞch Thuốc Cation Phản ứng xảy Hiện tượng thử Thử màu Na+ Ngọn lửa màu vàng lửa khí mùi khai, làm NH4+ + OH-  NH3 + H2O NH4+ OHxanh quỳ tím ẩm Ba2+ + SO42- BaSO4 SO42Ba2+ Kết tủa trắng CO32Ba2+ + CO32- BaCO3 Ca2+ CO32Ca2+ + CO32- CaCO3 Kết tủa trắng Kết tủa keo màu OH- dư 3+ Al + 3OH  Al(OH)  trắng, tan OH3+ Al dung dư, không tan dịch NH3 Al(OH)3 + OH  AlO2 + 2H2O dung dịch NH3 2+ Fe + 2OH  Fe(OH)2 OH- dư Kết tủa trắng xanh, 2+ Fe dung 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  hoá nâu đỏ dịch NH3 Fe(OH)3 khơng khí Fe3+ Mg2+ Cu2+ OH- dư dung Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3 dịch NH3 OH- dư dung Mg2+ + 2OH-  Mg(OH)2 dịch NH3 Cu2+ + 2OH-  Cu(OH)2 Dung dịch Cu(OH)2 + 4NH3  Cu[(NH3)4] NH3 dư (OH)2 Kết tủa nâu đỏ Kết tủa trắng Kết tủa xanh, tan dung dịch NH3 tạo dung dịch màu xanh lam đậm NhËn biÕt mét sè anion dung dÞch Thuốc Anion Phản ứng xảy Hiện tượng thử Dung dịch SO42Ba2+ + SO42- BaSO4 Kết tủa trắng 2+ Ba CO32H+ khí khơng CO32- + 2H+  CO2 + H2O SO32- CO2+Ca(OH)2  CaCO3 + H2O Dung dịch SO32- + Br2 + H2O  SO42- + 2H+ brom + 2Br- NO3- Cu, H+ 3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO +4H2O 2NO + O2  2NO2 PO43ClBrI- AgNO3 AgNO3 AgNO3 AgNO3 Ag+ + PO43-  Ag3PO4 Ag+ + Cl-  AgCl Ag+ + Br-  AgBr Ag+ + I-  AgI màu, làm đục nước vôi Làm màu dung dịch brom Dung dịch màu xanh, khí khơng màu hố nâu khơng khí kết tủa vàng Kết tủa trắng Kết tủa vàng nhạt Kết tủa vàng đậm NhËn biÕt mét sè chÊt khÝ ChÊt khÝ CO2 SO2 H2S NH3 Tính chất vật lí khơng màu, khơng mùi Thc thử Dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 d Dung khụng mu, mùi dÞch hắc brom GiÊy läc khơng màu, mùi tÈm dung trng thi dịch Pb2+ Cu2+ khụng Quỳ tím mu, mựi ẩm khai Phản ứng xảy Hiện tợng CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O KÕt tđa tr¾ng SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr Lµm màu dung dịch brom Pb2+ + H2S- PbS + 2H+ Cu2+ + H2S- CuS + 2H+ GiÊy läc chuyÓn sang màu đen Quỳ tím hoá xanh CuSO4 khan mu trắng chuyển sang màu xanh GV y/c HS ghi nhớ cách nhận biết ion dung dịch chất khí Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Nguyên tắc nhận biết ion chất khí * Hướng dẫn nhà H2O (hơi) CuSO4 khan CuSO4 + 5H2O  CuSO4.5H2O Làm BT SGK Rút kinh nghiệmvà bổ sung sau dạy Tuần 33 (Từ 9/4/2018 đến 13/4/2018) Tiết 63 Ngày soạn: 30/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT A MỤC TIÊU Kiến thức HS biÕt: Nguyên tắc nhận biết chất Kỹ - Phân biệt dung dịch - Nhận biết chất khí Thái độ, tư tưởng thái độ nghiêm túc học tập lòng u thích mơn ý thức sử dụng tiết kiệm hóa chất ý thức chấp hành nội quy, ví dụ nội quy thực hành thí nghiệm Định hướng phát triển lực - Năng lực tư logic: từ cách nhận biết cation, suy cách nhận biết số anion tương ứng - Năng lực thực hành thí nghiệm - Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, Học sinh Ôn tập kiến thức liên quan, làm tập nhà C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức ỉn ®ịnh líp, kiĨm tra sĩ sè Kiểm tra cũ Kh«ng Dẫn vào Vận dụng kiến thức nhận biết ion dung dịch, nhận biết chất khí, giải tập nhận biết Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung GV lưu ý dạng tập nhận biết HS áp dụng làm tập SGK BT1 – SGK Hướng dẫn: - phân tích chất mặt - chọn thuốc thử phù hợp GV y/c HS chữa BT SGK Tr.177 BT1- SGK Tr.177 BT2- SGK Tr.177 BT3- SGK Tr.177 GV y/c HS chữa BT SGK Tr.180 BT1- SGK Tr.180 BT2- SGK Tr.180 BT3- SGK Tr.180 - Trường hợp không giới hạn thuốc thử: sử dụng phản ứng đặc trưng chất để phân biệt - Trường hợp giới hạn thuốc thử: chọn thuốc thử nhận số chất Chất nhận dùng làm thuốc thử để nhận chất khác - Trường hợp không dùng thêm thuốc thử: trộn chất với đôi BT1: không phân biệt BT2: dẫn khí vào dung dịch nước brom: khí làm nhạt màu nước brom SO2 BT3: A phân biệt khí nhờ mùi BT1: Dùng NH3 Ba2+: không tượng Fe3+: cho kết tủa nâu đỏ Cu2+: cho kết tủa xanh, sau tan BT2: D - NH4Cl: khí mùi khai bay - FeCl2: kết tủa trắng xanh xuất hiện, hoá nâu đỏ - AlCl3: kết tủa keo xuất - MgCl2: kết tủa trắng xuất - CuCl2: kết tủa xanh xuất hiện, sau tan tạo dung dịch xanh lam BT3: B - Na2CO3 CH3NH2: quỳ tím hố xanh - KHSO4: quỳ tím hố đỏ - NaCl: quỳ tím khơng đổi màu BT4- SGK Tr.180 BT4: Dùng giấy lọc tẩm Pb(NO3)2 dùng dung dịch BaCl2 BT5- SGK Tr.180 BT5: - Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước brom thấy màu dung dịch nhạt dần, chứng tỏ hỗn hợp SO2 - Khí dẫn tiếp vào dung dịch Ca(OH)2 thấy xuất kết tủa trắng, chứng tỏ hỗn hợp CO2 - Khí lại dẫn qua CuO đun nóng thấy tạo màu đỏ, chứng tỏ hỗn hợp BT: phân biệt khí riêng biệt sau: H2 O2, O3, NH3, HCl H2S Hướng dẫn: - Dùng quỳ tím ẩm nhận NH3 HCl: quỳ đỏ HCl, quỳ xanh NH3, quỳ màu O3 - Dùng giấy tẩm Pb(NO3)2 nhận H2S Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Nguyên tắc nhận biết ion chất khí Cách phân biệt dung dịch chất khí * Hướng dẫn nhà BT: phân biệt dung dịch: BaCl2, Na2SO4, MgSO4, ZnCl2 KNO3 Hướng dẫn: - Cho Na vào dung dịch + MgSO4 tạo kết tủa + ZnCl2 tạo kết tủa, sau kết tủa tan - Dùng MgSO4 nhận BaCl2 - Dùng BaCl2 nhận Na2SO4 Rút kinh nghiệmvà bổ sung sau dạy Tuần 33 (Từ 9/4/2018 đến 13/4/2018) Tiết 64 Ngày soạn: 30/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT + KIỂM TRA 15 PHÚT A MỤC TIÊU Kiến thức HS biÕt: Nguyên tắc nhận biết chất Kỹ - Phân biệt dung dịch - Nhận biết chất khí Thái độ, tư tưởng thái độ nghiêm túc học tập lòng u thích mơn ý thức sử dụng tiết kiệm hóa chất ý thức chấp hành nội quy, ví dụ nội quy thực hành thí nghiệm Định hướng phát triển lực - Năng lực tư logic: từ cách nhận biết cation, suy cách nhận biết số anion tương ứng - Năng lực thực hành thí nghiệm - Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, Học sinh Ôn tập kiến thức liên quan, làm tập nhà C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức ỉn ®ịnh líp, kiĨm tra sĩ sè Kiểm tra cũ Kh«ng Dẫn vào Vận dụng kiến thức nhận biết ion dung dịch, nhận biết chất khí, giải tập nhận biết Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Bài 1: Dùng thuốc thử thích hợp, trình bày cách nhận biết dung dịch chất khí: a) NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, KOH b) NaCl, Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3 Na2S c) hidro clorua, cacbon đioxit, oxi ozon d) Cl2, HCl, H2S, O3 SO2 Hướng dẫn - dùng thuốc thử đặc trưng cho chất a) phân biệt: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, KOH - Dùng quỳ tím: NaCl, NaBr, NaI khơng làm đổi màu quỳ tím (nhóm 1) HCl, H2SO4, KOH làm quỳ tím chuyển đỏ (nhóm 2) Phân biệt chất nhóm 1: dùng dung dịch AgNO3 Phân biệt chất nhóm 2: dùng dung dịch BaCl2 AgNO3 b) phân biệt NaCl, Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3 Na2S - Dùng HCl: NaCl, Na2SO4: khơng tượng Na2SO3 : tạo khí làm màu dung dịch brom Na2CO3: tạo khí khơng làm màu dung dịch brom làm đục nước vơi Na2S: tạo khí làm đen giấy lọc tẩm dung dịch CuCl2 - Dùng BaCl2: Bài 2: Chỉ dùng thêm hố chất, NaCl: khơng tượng phân biệt lọ nhãn sau: Na2SO4: kết tủa trắng a) HCl, AgNO3, NaOH, Na2SO4, Ba(OH)2 b) NaBr, Na2CO3, AgNO3, BaCl2 Hướng dẫn c) Na2SO4, FeCl2, Ba(NO3)2, - dùng thuốc thử để nhận vài KCl, BaS chất d) MgCl2, KBr, NaI, AgNO3 - chất nhận dùng làm NH4HCO3 thuốc thử nhận biết chất khác a) phân biệt HCl, AgNO3, NaOH, Na2SO4, Ba(OH)2: - Dùng quỳ tím Nhóm 1: làm quỳ tím hóa đỏ: HCl Nhóm 2: làm quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2 Nhóm 3: khơng làm đổi màu quỳ tím: AgNO3, Na2SO4 Bài 3: Không dùng thêm thuốc thử, - Dùng HCl phân biệt nhóm - dùng Na2SO4 để phân biệt nhóm phân biệt dung dịch sau: a) NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2 b) HCl, H2SO4, BaCl2 Hướng dẫn Na2CO3 - trộn dung dịch với c) NaCl, NaHCO3, Na2CO3 đôi CaCl2 d) KI, BaCl2, Na2CO3, Na2SO4, NaOH, (NH4)2SO4, nước clo Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Nguyên tắc nhận biết ion chất khí Cách phân biệt dung dịch chất khí * Hướng dẫn nhà Làm tập lại Rút kinh nghiệmvà bổ sung sau dạy Kiểm tra 15 phút ĐỀ SỐ Khoanh tròn vào đáp án Câu 1: thể phân biệt muối amoni với muối khác nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng, từ ống nghiệm thấy: A muối nóng chảy nhiệt độ khơng xác định B Thốt chất khí khơng màu khơng mùi C chất khí màu nâu đỏ D Thốt khí khơng màu mùi khai Câu 2: Để phân biệt ion CO32- SO42-, thuốc thử dùng là: A dd HCl B dd BaCl2 C dd Ba(OH)2 D dd NaOH Câu 3: Để phân biệt khí CO2 SO2 dùng dung dịch: A Ca(OH)2 B BaCl2 C Br2 D NaOH Câu 4: Phân biệt dung dịch (NH4)2S (NH4)2SO4, dùng dung dịch: A HCl B Pb(NO3)2 C BaCl2 D NaOH 2+ 3+ 2+ Câu 5: thể phân biệt ion Ba , Fe , Cu dung dịch: A H2SO4 B NaCl C NaOH D B C Câu 6: Khí khả làm xanh quỳ tím ẩm? A H2S B NH3 C SO2 D CO2 Câu 7: dung dịch khơng nhãn đựng muối sau: KCl, K 2SO3, K2CO3, K2SO4, K2S Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào dung dịch, nhận biết tối đa dung dịch? A B C D Câu 8: Chọn dung dịch phân biệt dung dịch NaOH, Ba(OH)2 A H2SO4 B Na2SO4 C NaCl D A B Câu 9: Chọn dung dịch phân biệt dung dịch FeSO 4, Al2(SO4)3, (NH4)2SO4 : A NaOH B BaCl2 C NaCl D K2SO4 Câu 10: Chọn dung dịch phân biệt dung dịch NH 4Cl, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3, (NH4)2SO4 A AgNO3 B NaOH C Ba(OH)2 D BaCl2 3+ Câu 11: Để nhận biết ion Fe dung dịch, thuốc thử dùng dung dịch kiềm Hiện tượng là: A kết tủa trắng B kết tủa xanh C kết tủa nâu đỏ D khí bay Câu 12: Chọn dung dịch phân biệt dung dịch NaOH, NaCl A H2SO4 B Na2SO4 C AgNO3 D A B - Hết -ĐÁP ÁN: Đề 1: 1D, 2A, 3C, 4D, 5C, 6B, 7B, 8D, 9A, 10C, 11C, 12C Mỗi câu trả lời 0,87 điểm ĐỀ SỐ Khoanh tròn vào đáp án Câu 1: Để nhận biết ion Fe2+ dung dịch, thuốc thử dùng dung dịch kiềm Hiện tượng là: A kết tủa trắng xanh B kết tủa xanh C kết tủa nâu đỏ D khí bay 22Câu 2: Để phân biệt ion CO3 SO4 , thuốc thử dùng là: A dd HCl B dd BaCl2 C dd Ba(OH)2 D dd NaOH Câu 3: Để phân biệt khí CO2 SO2 dùng dung dịch: A Ca(OH)2 B BaCl2 C Br2 D NaOH Câu 4: Phân biệt dung dịch (NH4)2S (NH4)2SO4, dùng dung dịch: A K2SO4 B Pb(NO3)2 C NaCl D NaOH 2+ 3+ 2+ Câu 5: thể phân biệt ion Ba , Fe , Cu dung dịch: A H2SO4 B NH3 C NaOH D B C Câu 6: Khí khả làm xanh quỳ tím ẩm? A H2S B NH3 C SO2 D CO2 Câu 7: dung dịch không nhãn đựng muối sau: KCl, KNO 3, K2CO3, K2SO4, K2S Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào dung dịch, nhận biết tối đa dung dịch? A B C D Câu 8: Chọn dung dịch phân biệt dung dịch NaOH, NaCl A H2SO4 B Na2SO4 C AgNO3 D A B Câu 9: Chọn dung dịch phân biệt dung dịch FeSO 4, Al2(SO4)3, (NH4)2SO4 A NaOH B BaCl2 C NaCl D K2SO4 Câu 10: Chọn dung dịch phân biệt dung dịch NH 4Cl, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3, (NH4)2SO4 A AgNO3 B NaOH C BaCl2 D Ba(OH)2 Câu 11: Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu dung dịch H2SO4 loãng đun nóng, vì: A Tạo khí màu nâu B Tạo dung dịch màu vàng C Tạo kết tủa màu vàng D Tạo khí khơng màu hố nâu khơng khí Câu 12: Chọn dung dịch phân biệt dung dịch NaOH, Ba(OH)2 A H2SO4 B Na2SO4 C NaCl D A B - Hết ĐÁP ÁN: Đề 2: 1A, 2A, 3C, 4B, 5D, 6B, 7A, 8C, 9A, 10D, 11D, 12D Mỗi câu trả lời 0,87 điểm NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH Hoạt động GV – HS Nội dung I Nguyên tắc nhận biết ion dung dịch GV hỏi: mắt thường, dựa vào đâu nhận biết sản phẩm Thêm vào dung dịch thuốc thử tạo phản ứng hố học với ion sản phẩm đặc trưng HS trả lời: dựa vào trạng thái, màu quan sát kết tủa, hợp chất sắc… màu, khí tan (sủi bọt) GV nêu nguyên tắc nhận biết II Nhận biết số cation dung dịch Nhận biết cation Na+ - Thử màu lửa => lửa + GV nêu cách nhận biết ion Na màu vàng tươi Nhận biết cation NH4+ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch NH4Cl đun nóng ống nghiệm HS ngửi mùi khí GV dùng mẩu quỳ tím ướt đặt miệng ống HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion NH4+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch H2SO4 lỗng vào ống nghiệm đựng dung dịch BaCl2 HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion Ba2+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion NH4+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ - Phương pháp: Thêm dung dịch NaOH đun nóng nhẹ - Hiện tượng: khí mùi khai bay ra, khí làm xanh quỳ tím ẩm NaOH + NH4Cl  NaCl + NH3+ H2O khai 2+ Nhận biết cation Ba - Phương pháp: Dùng dung dịch H2SO4 lỗng - Hiện tượng: kết tủa trắng H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl Nhận biết cation Al3+ - Phương pháp: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH lỗng - Hiện tượng: kết tủa keo trắng, sau tan 3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O Nhận biết cation Fe3+ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3 HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion Fe3+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl2 HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion Fe2+ GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ - Phương pháp: Dùng dung dịch NaOH loãng dung dịch NH3 - Hiện tượng: kết tủa nâu đỏ 3NaOH + FeCl3  Fe(OH)3 + 3NaCl Nhận biết cation Fe2+ - Phương pháp: Dùng dung dịch NaOH loãng dung dịch NH3 - Hiện tượng: kết tủa trắng xanh, hố màu nâu đỏ để khơng khí 2NaOH + FeCl2  Fe(OH)2 + 2NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 Nhận biết cation Cu2+ GV làm thí nghiệm: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 - Phương pháp: Nhỏ từ từ đến dư dung HS quan sát nhận xét, từ nêu dịch NH3 cách nhận biết ion Cu2+ - Hiện tượng: kết tủa trắng xanh xuất hiện, sau kết tủa tan tạo phức [Cu(NH3)2](OH)2 màu xanh thẫm CuSO4 + NH3 + H2O  GV y/c HS viết phương trình phản Cu(OH)2 + (NH4)2SO4 ứng minh hoạ Cu(OH)2 + 2NH3  [Cu(NH3)2](OH)2 III Nhận biết số anion dung dịch Nhận biết anion NO3GV làm thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch NaNO3 thêm tiếp vài giọt axit H2SO4 vài đồng nhỏ HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion NO3- - Phương pháp: Dùng bột đồng đồng mơi trường axit - Hiện tượng: khí màu bay hố nâu khơng khí, dung dịch màu xanh GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Nhỏ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa khoảng 2ml dung dịch Na2SO4 thêm tiếp vài giọt axit H2SO4 lắc HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion SO42GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch NaCl thêm tiếp vài giọt axit HNO3 làm môi trường Nhỏ dung dịch AgNO3 lắc HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion ClGV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV làm thí nghiệm: Cho vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 thêm tiếp vài giọt axit HCl H2SO4 loãng HS quan sát nhận xét, từ nêu cách nhận biết ion CO32GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ 3Cu + 2NO3- + 8H+  3Cu2+ + 2NO+ 4H2O 2NO + O2  2NO2 Nhận biết anion SO42- Phương pháp: Dùng dung dịch BaCl2 môi trường axit lỗng - Hiện tượng: kết tủa trắng khơng tan axit Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl Nhận biết anion Cl- - Phương pháp: Dùng dung dịch AgNO3 mơi trường axit HNO3 lỗng - Hiện tượng: kết tủa trắng khơng tan axit AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3 Nhận biết anion CO32- Phương pháp: Dùng dung dịch axit loãng - Hiện tượng: tượng sủi bọt khí Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ Hoạt động GV – HS Nội dung I Nguyên tắc chung nhận biết chất khí GV nêu vấn đề: bình khí Cl2 O2, làm để nhận biết khí HS trả lời: - Khí clo màu vàng lục: nhận biết tính chất vật lý - đưa than hồng vào bình oxi, bùng cháy: nhận biết tính chất - Dựa vào tính chất vật lý tính hố học chất hố học đặc trưng chất khí HS rút nguyên tắc nhận biết II Nhận biết số chất khí Nhận biết khí CO2 - Tính chất vật lý đặc trưng: sủi bọt GV nêu tính chất vật lý CO2: mạnh không màu, không mùi, nặng khơng khí, tan nước GV: phương pháp thườngđược sử - Tính chất hố học đặc trưng: tạo kết dụng để nhận khí CO2 gì? tủa trắng với Ca(OH)2 Ba(OH)2 HS nêu cách nhận biết CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O GV y.c HS viết phương trình hố Trắng học minh hoạ Nhận biết khí SO2 - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi hắc GV nêu tính chất vật lý SO2: khơng màu, nặng khơng khí, mùi hắc, gây ngạt độc GV nêu vấn đề: làm để phân biệt khí SO2 với khí CO2? thể dùng dung dịch Ca(OH)2 khơng? HS trả lời: SO2 CO2 tạo kết - Tính chất hố học đặc trưng: làm nhạt tủa trắng với Ca(OH)2 màu dung dịch nước brom GV: Thuốc thử tốt để nhận - Hiện tượng: khí mùi khai bay ra, SO2 dùng dung dịch nước brom khí làm xanh quỳ tím ẩm SO2 + Br2 + H4O  H2SO4 + HBr GV viết phương trình phản ứng minh Nhận biết khí H2S hoạ - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi trứng thối GV nêu tính chất vật lý H2S: khơng màu, nặng khơng khí, mùi trứng thối, độc GV: Nêu tính chất hố học đặc trưng - Tính chất hoá học đặc trưng: tạo kết H2S tủa màu với nhiều muối sunfua HS: phản ứng với muối sunfua tạo kết tủa màu GV y/c HS viết phương trình phản ứng minh hoạ GV nêu tính chất vật lý NH3: khơng màu, nhẹ khơng khí, tan nhiều nước, mùi khai đặc trưng GV: Nêu tính chất hố học đặc trưng NH3? HS: tính bazơ yếu mơi trường axit H2S + CuCl2  CuS + 2HCl đen H2S + PbCl2  PbS + 2HCl đen Nhận biết khí NH3 - Tính chất vật lý đặc trưng: mùi khai - Tính chất hố học đặc trưng: làm xanh quỳ tím ẩm ... LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ A MỤC TIÊU Kiến thức HS biÕt: Nguyên tắc nhận biết chất vô Kỹ - Phân biệt dung dịch - Nhận biết chất khí Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có... đầu: ……/……/2018 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ + KIỂM TRA 15 PHÚT A MỤC TIÊU Kiến thức HS biÕt: Nguyên tắc nhận biết chất vô Kỹ - Phân biệt dung dịch - Nhận biết chất khí Thái độ, tư tưởng... nhận biết tính chất vật lý - đưa than hồng vào bình oxi, bùng cháy: nhận biết tính chất - Dựa vào tính chất vật lý tính hố học chất hố học đặc trưng chất khí HS rút nguyên tắc nhận biết II Nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 40 41 Nhận biết một số chất vô cơ, Giáo án hóa học 12 Bài 40 41 Nhận biết một số chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay