Xây dựng website trung tâm gia sư

60 12 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:44

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ tế H uế  Ki nh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ c XÂY DỰNG WEBSITE TRUNG TÂM GIA Giảng viên hướng dẫn Lớp: K47 Tin học kinh tế ThS Nguyễn Hữu Hồng Thọ Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú Niên khóa: 2013 – 2017 Huế, tháng năm 2017 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy cô Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế truyền đạt kiến thức quý báu cho em năm học vừa qua tạo điều kiện cho em hồn thành đề tài cách thuận lợi Đặc biệt em xin cảm ơn thầy ThS Nguyễn Hữu Hồng Thọ hướng dẫn tận tình, giúp em có điều chỉnh kịp thời phù hợp trình làm luận văn tốt nghiệp Tiếp theo em xin cảm ơn anh chị công ty FPT Software Đà Nẵng uế tạo điều kiện tốt để em thực tập cơng ty, giúp em hiểu biết thêm H nhiều kiến thức chuyên ngành kỹ cần thiết cho cơng việc sau tế Mặc dù cố gắng trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên Ki nh q trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhận xét, đóng góp từ thầy cô bạn để đề tài thực tập cuối khóa hồn thiện Đ ại họ c Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Những kiến thức báo cáo em thực hướng dẫn trực tiếp ThS Nguyễn Hữu Hoàng Thọ anh chị công ty FPT Software Đà Nẵng Mọi tham khảo dùng báo cáo trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian địa điểm cơng bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, em uế xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Đ ại họ c Ki nh tế H Huế, tháng năm 2017 Sinh viên Trình Nguyễn Cẩm Tú NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN uế H tế Ki nh c họ ại Đ Huế, ngày …… tháng …… năm 2017 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN uế H tế Ki nh c họ ại Đ Huế, ngày …… tháng …… năm 2017 Giáo viên phản biện MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung khóa luận Giới thiệu ngơn ngữ lập trình Java H 1.1 uế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.9.1 Java gì? tế 1.9.2 Lịch sử phát triển ngơn ngữ lập trình Java Ki nh 1.9.3 Một số đặc điểm bật ngơn ngữ lập trình Java Mơ hình MVC 1.3 Struts framework 1.4 HTML 1.5 JQUERY họ c 1.2 ại 1.9.1 Giới thiệu 1.9.2 Cú pháp 10 AJAX 10 Đ 1.6 1.9.1 Giới thiệu 10 1.9.2 Cú pháp 11 1.7 JSP Servlet 12 1.9.1 Servlet 12 1.9.2 JSP 12 1.8 Môi trường phát triển tích hợp Eclipse 13 1.9 Giới thiệu hệ quản trị sở liệu SQL Server 13 1.9.1 SQL ngôn ngữ sở liệu quan hệ 14 1.9.2 Hệ quản trị sở liệu SQL Server 14 i CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ WEBSITE TRUNG TÂM GIA 15 2.1 Mô tả website Trung tâm gia 15 2.1.1 Tác nhân 15 2.1.2 Mơ hình Use Case hệ thống 16 2.2 Thiết kế bảng liệu vật lý 20 2.2.1 Mơ hình thực thể mối quan hệ ERD 20 2.2.2 Chuẩn hóa sở liệu 20 2.2.3 Sơ đồ liệu quan hệ 24 Sơ đồ lớp (Class Diagram) 25 2.4 Sơ đồ (Sequence Diagram) 29 uế 2.3 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE TRUNG TÂM GIA 38 Môi trường xây dựng 38 3.2 Kết 38 tế H 3.1 Ki nh KẾT LUẬN 49 Các kết đạt 49 Hạn chế 49 c Hướng phát triển 49 Đ ại họ TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1: Cơ chế hoạt động Struts Hình 2: Mơ hình Use Case hệ thống 16 Hình 3: Mơ hình Use Case - Chức xem trang chủ 17 Hình 4: Mơ hình Use Case - Chức thống kê 17 Hình 5: Mơ hình Use Case - Chức đăng ký dạy 18 Hình 6: Mơ hình Use Case - Chức xem thông tin 18 Hình 7: Mơ hình Use Case - Chức đăng ký học 19 Hình 8: Mơ hình Use Case - Chức quản lý tài khoản 19 uế Hình 9: Mơ hình Use Case - Chức quản lý đơn đăng ký dạy, đơn đăng ký học 19 H Hình 10: Mơ hình ERD 20 Hình 11: Sơ đồ liệu quan hệ 24 tế Hình 12: Sơ đồ lớp quản lý tài khoản 25 Ki nh Hình 13: Sơ đồ lớp quản lý đăng ký dạy 26 Hình 14: Sơ đồ lớp quản lý đăng ký học 27 Hình 15: Sơ đồ lớp quản lý dạy học 28 c Hình 16: Sơ đồ chức đăng nhập 29 họ Hình 17: Sơ đồ chức đăng xuất 29 Hình 18: Sơ đồ chức đăng ký học viên 30 ại Hình 19: Sơ đồ chức đăng ký học 30 Đ Hình 20: Sơ đồ chức đăng ký dạy 31 Hình 21: Sơ đồ chức xem danh sách đơn đăng ký học 31 Hình 22: Sơ đồ chức chọn xuất học 32 Hình 23: Sơ đồ chức tìm gia theo môn 33 Hình 24: Sơ đồ chức chọn xuất dạy 33 Hình 25: Sơ đồ chức xem thơng tin chi tiết xuất dạy 34 Hình 26: Sơ đồ chức cập nhật thông tin cá nhân học viên 34 Hình 27: Sơ đồ chức cập nhật thông tin cá nhân gia 35 Hình 28: Sơ đồ chức xem danh sách gia 35 Hình 29: Sơ đồ chức xóa đơn đăng ký học 36 iii Hình 30: Sơ đồ chức xóa đơn đăng ký dạy 37 Hình 31: Màn hình trang chủ 39 Hình 32: Màn hình đăng nhập 40 Hình 33: Màn hình đăng ký học viên 40 Hình 34: Màn hình đăng ký học kèm 41 Hình 35: Màn hình đăng ký dạy kèm 41 Hình 36: Màn hình thơng tin cá nhân giáo viên 42 Hình 37: Màn hình danh sách gia 43 Hình 38: Màn hình danh sách đơn đăng ký học 44 uế Hình 39: Màn hình danh sách đơn đăng ký dạy theo môn 45 Hình 40: Màn hình quản lý đơn đăng ký học 46 H Hình 41: Màn hình quản lý đơn đăng ký dạy 47 Đ ại họ c Ki nh tế Hình 42: Màn hình admin 48 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Đ ại họ c Ki nh tế H uế Bảng 1: Bảng TaiKhoan (Tài khoản) 20 Bảng 2: Bảng PhuHuynh (Phụ huynh) 20 Bảng 3: Bảng HocVien (Học viên) 21 Bảng 4: Bảng GiaoVien (Giáo viên) 21 Bảng 5: Bảng DonDKHoc (Đơn đăng ký học) 22 Bảng 6: Bảng ThoiKhoaBieu (Thời khóa biểu) 22 Bảng 7: Bảng DangKyHoc (Đăng ký học) 22 Bảng 8: Bảng DonDKDay (Đơn đăng ký dạy) 23 Bảng 9: Bảng ThoiGianDay (Thời gian dạy) 23 Bảng 10: Bảng DayHoc (Dạy học) 23 Bảng 11: Bảng MonHoc (Môn học) 23 Bảng 12: Bảng DangKyDay (Đăng ký dạy) 24 v Xây dựng website Trung tâm gia Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.4.15 Sơ đồ chức xóa đơn đăng ký học Hình 29: Sơ đồ chức xóa đơn đăng ký học Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 36 Xây dựng website Trung tâm gia Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.4.16 Sơ đồ chức xóa đơn đăng ký dạy Hình 30: Sơ đồ chức xóa đơn đăng ký dạy Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 37 Xây dựng website Trung tâm gia CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE TRUNG TÂM GIA 3.1 Môi trường xây dựng  Cơng cụ lập trình: Eclipse  Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2008  Ngơn ngữ lập trình: Java (Web)  Web Server: Apache Tomcat v6.0  Bộ công cụ phát triển Java JDK (Java Development Kit) 3.2 Kết uế 3.2.1 Trang chủ tế truy cập vào địa trang web nhận H Đây giao diện chương trình Là giao diện người dùng Người dùng nhanh chóng thực số chức xem Ki nh danh sách gia trung tâm hay danh sách lớp chưa giao, thông tin trung tâm thông qua hệ thống menu Nếu người dùng muốn đăng ký học kèm, dạy kèm cần đăng ký để trở thành Đ ại họ c học viên gia trung tâm Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 38 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Xây dựng website Trung tâm gia Hình 31: Màn hình trang chủ Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 39 Xây dựng website Trung tâm gia uế 3.2.2 Đăng nhập Hình 32: Màn hình đăng nhập Đ ại họ c Ki nh tế H 3.2.3 Đăng ký học viên Hình 33: Màn hình đăng ký học viên Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 40 Xây dựng website Trung tâm gia tế H uế 3.2.4 Đăng ký học kèm Ki nh Hình 34: Màn hình đăng ký học kèm Đ ại họ c 3.2.5 Đăng ký dạy kèm Hình 35: Màn hình đăng ký dạy kèm Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 41 Xây dựng website Trung tâm gia Đ ại họ c Ki nh tế H uế 3.2.6 Thơng tin cá nhân Hình 36: Màn hình thơng tin cá nhân giáo viên Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 42 Xây dựng website Trung tâm gia Đ ại họ c Ki nh tế H uế 3.2.7 Danh sách gia Hình 37: Màn hình danh sách gia Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 43 Xây dựng website Trung tâm gia Đ ại họ c Ki nh tế H uế 3.2.8 Danh sách đơn đăng ký học Hình 38: Màn hình danh sách đơn đăng ký học Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 44 Xây dựng website Trung tâm gia c Ki nh tế H uế 3.2.9 Danh sách đơn đăng ký dạy theo môn Đ ại họ Hình 39: Màn hình danh sách đơn đăng ký dạy theo mơn Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 45 Xây dựng website Trung tâm gia Đ ại họ c Ki nh tế H uế 3.2.10 Quản lý đơn đăng ký học Hình 40: Màn hình quản lý đơn đăng ký học Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 46 Xây dựng website Trung tâm gia Đ ại họ c Ki nh tế H uế 3.2.11 Quản lý đơn đăng ký dạy Hình 41: Màn hình quản lý đơn đăng ký dạy Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 47 Xây dựng website Trung tâm gia c Ki nh tế H uế 3.2.12 Admin Đ ại họ Hình 42: Màn hình admin Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 48 Xây dựng website Trung tâm gia KẾT LUẬN Các kết đạt - Có số hiểu biết định lập trình JavaWeb - Nắm rõ quy trình làm việc để tạo sản phẩm - Được học hỏi thêm kiến thức từ bạn thực tập - Tiếp cận với phong cách làm việc nơi công sở, đặc biệt mơi trường mang đậm tính chun nghiệp kỷ luật Fsoft từ rèn luyện hoạt động thực tiễn, hoàn thiện thân để đáp ứng yêu cầu công ty - Nâng cao trách nhiệm công việc, tinh thần tự giác, nghiêm túc, Hạn chế H uế - Rèn luyện kỹ làm việc độc lập làm việc nhóm - Bản thân hạn nhiều việc lập trình nên chưa bắt kịp với kế hoạch đào tế tạo công ty Ki nh - Những ngày đầu chưa quen bỡ ngỡ cách làm việc thân tiếp xúc với lý thuyết trường, chưa tiếp xúc với cách làm việc chuyên nghiệp Hướng phát triển họ c - Do thời gian kiến thức có hạn, đề tài chưa thực hoàn thiện - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng ại - Tránh vỡ giao diện nhiều trình duyệt Đ - Cải thiện số vấn đề nghiệp vụ - Vấn đề bảo mật an tồn thơng tin cho website - Cho phép tốn online - Thơng báo điện thoại Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 49 Xây dựng website Trung tâm gia TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Huỳnh Ngọc Tín, Nguyễn Trác Thức, Tơn Thất Hòa An, Giáo trình lập trình Java, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [2] Trần Nguyên Phong (2004), Giáo trình SQL, Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế [3] Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải (2005), Lập trình ứng dụng Web với JSP/ Servlet, NXB Giáo dục [4] Website: http://www.w3schools.com/ http://getbootstrap.com/ uế http://learn.jquery.com/ Đ ại họ c Ki nh tế H http://www.tutorialspoint.com/listtutorials/java/struts/1 Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú 50 ... Trình Nguyễn Cẩm Tú 14 Xây dựng website Trung tâm gia sư CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ WEBSITE TRUNG TÂM GIA SƯ Mô tả website Trung tâm gia sư 2.1 Website Trung tâm gia sư website giúp phụ huynh,... 3: Xây dựng website Trung tâm gia sư Đ ại họ c Ki nh tế H uế Trình bày kết đạt sau trình xây dựng website Trung tâm gia sư Sinh viên thực hiện: Trình Nguyễn Cẩm Tú Xây dựng website Trung tâm gia. .. mạng Internet công cụ website c Chính lí trên, tơi chọn Xây dựng website Trung tâm gia sư họ làm hướng nghiên cứu cho đề tài Mục tiêu đề tài ại Xây dựng website Trung tâm gia sư với mục tiêu sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website trung tâm gia sư , Xây dựng website trung tâm gia sư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay