Xây dựng website kết nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc

57 7 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THƠNG TIN KINH TẾ H uế  tế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Ki nh XÂY DỰNG WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ Đ ại họ c TUYỂN DỤNG NGƯỜI TÌM VIỆC Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Huỳnh Thị Thùy Vinh Th.S NGUYỄN HỮU HOÀNG THỌ Lớp: K47 Tin học kinh tế Niên khóa: 2013-2017 Huế, tháng năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Huỳnh Thị Thùy Vinh Đ ại họ c Ki nh tế H uế Để hồn thành đề tài mình, em xin gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô giáo Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - trường Đại học Kinh tế Huế nhiệt tình dạy bảo tạo điều kiện giúp đỡ em thực đề tài cách thuận lợi Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, người thầy tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Thầy giúp đỡ em nhiều từ việc hình thành ý tưởng ban đầu theo sát động viên, góp ý, chỉnh sửa, cung cấp tài liệu hay để em hồn thành đề tài cách tốt Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, anh, chị Chi nhánh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần Mềm FPT Đà Nẵng, đặc biệt chị Trần Thị Tố Tâm tạo điều kiện giúp đỡ, bảo cung cấp tài liệu cần thiết hướng dẫn nhiệt tình thời gian thực tập doanh nghiệp Cuối cùng, em xin cảm ơn chân thành đến bố mẹ, người thân bạn bè tạo điều kiện tốt nhất, quan tâm giúp đỡ động viên em suốt thời gian qua để em hồn thành đề tài Sinh viên SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh i Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH .vii DANH MỤC BẢNG ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu H uế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tế Kết cấu khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ki nh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC TRIỂN KHAI WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG NGƯỜI TÌM VIỆC 1.1 Giới thiệu hệ quản trị sở liệu SQL Server họ c 1.1.1 Giới thiệu chung 1.1.2 Các thành phần sở liệu SQL Server ại 1.1.3 Các công cụ SQL Server Đ 1.1.4 Tính bảo mật SQL Server 1.2 Ngôn ngữ lập trình Java 1.2.1 Giới thiệu Java 1.2.2 Lịch sử phát triển 1.2.3 Khả ngôn ngữ Java 1.2.4 Những đặc điểm ngôn ngữ Java 1.2.5 Máy ảo Java (JMV - Java Virtual Machine) 1.2.6 Bộ phát triển ứng dụng Java (JDK- Java Development Kit) 1.2.7 Các phép toán 1.2.8 Giới thiệu mơ hình MVC java SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh ii Khóa luận tốt nghiệp 1.2.9 Giới thiệu mơ hình Struts java 1.3 Giới thiệu UML 1.4 Thực trạng việc làm nước ta 11 1.4.1 Một số khái niệm 11 1.4.2 Thực trạng 11 1.4.3 Các hình thức tuyển dụng 13 1.4.4 Đánh giá hình thức tuyển dụng 13 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG NGƯỜI TÌM VIỆC 15 H uế 2.1 Giới thiệu mơ hình hoạt động trang web 15 2.2 Yêu cầu chức hệ thống 15 2.3 Mục đích hệ thống 16 tế 2.4 Xác định chức nghiệp vụ 16 Ki nh 2.4.1 Quản lý người dùng 16 2.4.2 Quản lý tuyển dụng 17 2.4.3 Quản lý thông tin cá nhân 17 c 2.4.4 Tìm kiếm 17 họ 2.5 Thiết kế mơ hình Use Case 17 2.5.1 Xác định tác nhân 17 ại 2.5.2 Mô hình Use Case 18 Đ 2.5.2.1 Mơ hình Use Case mức tổng quát 18 2.5.2.2 Mơ hình Use Case xem trang chủ 18 2.5.2.3 Mơ hình Use Case quản lý thơng tin 19 2.5.2.4 Mô hình Use Case quản lý CV 19 2.5.2.5 Mơ hình Use Case quản lý viết 20 2.5.2.6 Mơ hình Use Case quản lý ứng tuyển 20 2.5.2.7 Mơ hình Use Case tìm kiếm 21 2.6 Mơ hình phân tích chức webiste 21 2.6.1 Biểu đồ cho chức “Trang chủ” 21 2.6.2 Biểu đồ cho chức “Đăng ký” 22 SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh iii Khóa luận tốt nghiệp 2.6.3 Biểu đồ cho chức “Đăng xuất” 22 2.6.4 Các biểu đồ cho chức “Quản lý tài khoản” 23 2.6.4.1 Hiển thị danh sách tài khoản 23 2.6.4.2 Thêm tài khoản 23 2.6.4.3 Sửa tài khoản 24 2.6.4.4 Xóa tài khoản 24 2.6.4.5 Khóa tài khoản 25 2.6.5 Các biểu đồ cho chức “Quản lý tuyển dụng” 25 2.6.5.1 Hiển thị tuyển dụng 25 H uế 2.6.5.2 Tìm kiếm tuyển dụng 26 2.6.5.3 Thêm tuyển dụng 26 2.6.5.4 Xóa tuyển dụng 27 tế 2.6.5.5 Phê duyệt tuyển dụng 27 Ki nh 2.6.6 Các biểu đồ cho chức “Quản lý hồ sơ” 28 2.6.6.1 Hiển thị tất hồ sơ lưu 28 2.6.6.2 Xóa hồ sơ 28 c 2.6.7 Các biểu đồ cho chức “Tìm kiếm” 29 họ 2.6.7.1 Ứng viên tìm kiếm 29 2.6.7.2 Nhà tuyển dụng tìm kiếm 29 ại 2.7 Thiết kế sở liệu 30 Đ 2.7.1 Biểu đồ lớp 30 2.7.1.1 Biểu đồ lớp 30 2.7.1.2 Biểu đồ lớp “Người quản trị” 31 2.7.1.3 Biểu đồ lớp “Nhà tuyển dụng” 31 2.7.1.4 Biểu đồ lớp “Ứng viên” 32 2.7.1.5 Biểu đồ lớp “Hồ sơ” 32 2.7.1.6 Biểu đồ lớp “Bài tuyển dụng” 33 2.7.1.7 Biểu đồ lớp “Phê duyệt tuyển dụng” 33 2.7.2 Thiết kế bảng liệu 34 2.7.2.1 Đăng ký tìm việc 34 SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh iv Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2.2 Ứng viên 34 2.7.2.3 Thư nhà tuyển dụng 35 2.7.2.4 Thư ứng viên 35 2.7.2.5 Thư ứng tuyển 36 2.7.2.6 Nhà tuyển dụng 36 2.7.2.7 Kỹ 36 2.7.2.8 Loại công việc 37 2.7.2.9 Hồ sơ 37 2.7.2.10 Bài tuyển dụng 38 H uế 2.7.2.11 Nhà tuyển dụng ứng tuyển 39 2.7.2.12 Tuyển dụngNơi làm việc 39 2.7.2.13 Nơi làm việc 39 tế 2.7.2.14 Ngành 39 Ki nh 2.7.2.15 Tuyển dụng - Ngành 40 2.7.2.16 Lương 40 2.7.2.17 Kinh nghiệm 40 c 2.7.2.18 Cấp bậc 40 họ 2.7.3 Lược đồ quan hệ sở liệu 41 CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT XÂY DỰNG WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ ại TUYỂN DỤNG NGƯỜI TÌM VIỆC 42 Đ 3.1 Môi trường xây dựng website 42 3.2 Giao diện trang web 42 3.2.1 Giao diện 42 3.2.2 Các menu 42 3.2.2.1 Menu tìm việc 42 3.2.2.2 Menu tất tuyển dụng 43 3.2.3 Giao diện nhà tuyển dụng 43 3.2.3.1 Giao diện trang cá nhân 43 3.2.3.2 Giao diện quản lý tuyển dụng 43 3.2.4 Giao diện người tìm việc 44 SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh v Khóa luận tốt nghiệp 3.2.4.1 Giao diện trang chủ 44 3.2.4.2 Giao diện trang cá nhân 44 3.2.4.3 Giao diện quản lý hồ sơ 44 3.2.5 Giao diện quản lý admin 45 3.2.5.1 Giao diện quản lý người dùng 45 3.2.5.2 Giao diện quản lý tuyển dụng 45 3.2.5.3 Giao diện thống kê 45 PHẦN III: KẾT LUẬN 46 Kết đề tài đạt 46 H uế Hạn chế đề tài 46 Hướng nghiên cứu 46 Đ ại họ c Ki nh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh vi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình Use Case mức tổng quát 18 Hình 2.2: Mơ hình Use Case xem trang chủ 18 Hình 2.3: Mơ hình Use Case quản lý thông tin 19 Hình 2.4: Mơ hình Use Case quản lý CV 19 Hình 2.5: Mơ hình Use Case quản lý viết 20 Hình 2.6: Mơ hình Use Case quản lý ứng tuyển 20 Hình 2.7: Mơ hình Use Case tìm kiếm 21 H uế Hình 2.8: Biểu đồ “Trang chủ” 21 Hình 2.9: Biểu đồ “Đăng ký” 22 Hình 2.10: Biểu đồ “Đăng xuất” 22 tế Hình 2.11: Biểu đồ “Hiển thị danh sách tài khoản” 23 Ki nh Hình 2.12: Biểu đồ “Thêm tài khoản” 23 Hình 2.13: Biểu đồ “Sửa tài khoản” 24 Hình 2.14: Biểu đồ “Xóa tài khoản” 24 c Hình 2.15: Biểu đồ “Khóa tài khoản” 25 họ Hình 2.16: Biểu đồ “Hiển thị tuyển dụng” 25 Hình 2.17: Biểu đồ “Tìm kiếm tuyển dụng” 26 ại Hình 2.18: Biểu đồ “Thêm tuyển dụng” 26 Đ Hình 2.19: Biểu đồ “Xóa tuyển dụng” 27 Hình 2.20: Biểu đồ “Phê duyệt tuyển dụng” 27 Hình 2.21: Biểu đồ “Hiển thị tất hồ sơ lưu” 28 Hình 2.22: Biểu đồ “Xóa hồ sơ” 28 Hình 2.23: Biểu đồ “Ứng viên tìm kiếm” 29 Hình 2.24: Biểu đồ “Nhà tuyển dụng tìm kiếm” 29 Hình 2.25: Biểu đồ lớp 30 Hình 2.26: Biểu đồ lớp “Người quản trị” 31 Hình 2.27: Biểu đồ lớp “Nhà tuyển dụng” 31 Hình 2.28: Biểu đồ lớp “Ứng viên” 32 SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh vii Khóa luận tốt nghiệp Hình 2.29: Biểu đồ lớp “Hồ sơ” 32 Hình 2.30: Biểu đồ lớp “Bài tuyển dụng” 33 Hình 2.31: Biểu đồ lớp “Phê duyệt tuyển dụng” 33 Hình 2.32: Lược đồ quan hệ sở liệu 41 Hình 3.1: Form 42 Hình 3.2: Menu tìm việc 42 Hình 3.3: Menu tất tuyển dụng 43 Hình 3.4: Giao diện trang cá nhân nhà tuyển dụng 43 Hình 3.5: Giao diện quản lý tuyển dụng 43 H uế Hình 3.6: Giao diện trang chủ người tìm việc 44 Hình 3.7: Giao diện trang cá nhân người tìm việc 44 Hình 3.8: Giao diện quản lý hồ sơ 44 tế Hình 3.9: Giao diện quản lý người dùng 45 Ki nh Hình 3.10: Giao diện quản lý tuyển dụng 45 Đ ại họ c Hình 3.11: Giao diện thống kê 45 SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh viii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Xác định tác nhân 17 Bảng 2.2: Đăng ký tìm việc 34 Bảng 2.3: Ứng viên 34 Bảng 2.4: Thư nhà tuyển dụng 35 Bảng 2.5: Thư ứng viên 35 Bảng 2.6: Thư ứng tuyển 36 Bảng 2.7: Nhà tuyển dụng 36 H uế Bảng 2.8: Kỹ 36 Bảng 2.9: Loại công việc 37 Bảng 2.10: Hồ sơ 37 tế Bảng 2.11: Bài tuyển dụng 38 Ki nh Bảng 2.12: Nhà tuyển dụng ứng tuyển 39 Bảng 2.13: Tuyển dụngNơi làm việc 39 Bảng 2.14: Nơi làm việc 39 c Bảng 2.15: Ngành 39 họ Bảng 2.16: Tuyển dụng - Ngành 40 Bảng 2.17: Lương 40 ại Bảng 2.18: Kinh nghiệm 40 Đ Bảng 2.19: Cấp bậc 40 SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh ix Khóa luận tốt nghiệp tế H uế 2.7.1.6 Biểu đồ lớp “Bài tuyển dụng” Ki nh Hình 2.30: Biểu đồ lớp “Bài tuyển dụng” Đ ại họ c 2.7.1.7 Biểu đồ lớp “Phê duyệt tuyển dụng” Hình 2.31: Biểu đồ lớp “Phê duyệt tuyển dụng” SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 33 Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2 Thiết kế bảng liệu 2.7.2.1 Đăng ký tìm việc Bảng 2.2: Đăng ký tìm việc Tên cột Kiểu liệu Mơ tả int Mã tìm việc Email nvarchar(50) Email người tìm việc ChuyenNganh nvarchar(50) Chuyên ngành NoiLamViec nvarchar(50) Nơi làm việc LoaiCongViec nvarchar(50) Loại công việc CapBac nvarchar(50) Cấp bậc Luong nvarchar(50) Lương tế 2.7.2.2 Ứng viên Khóa H uế MaTimViec Chú thích Tên cột Ki nh Bảng 2.3: Ứng viên Kiểu liệu Mô tả int TenNguoiDung nvarchar(50) Tên ứng viên NgaySinh date Ngày sinh nvarchar(50) Giới tính họ ại GioiTinh Mã ứng viên c MaID nvarchar(50) Số điện thoại nvarchar(50) Quê quán Email nvarchar(50) Email MatKhau nvarchar(50) Mật QueQuan Đ SoDienThoai Chú thích SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh Khóa 34 Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2.3 Thư nhà tuyển dụng Bảng 2.4: Thư nhà tuyển dụng Tên cột Kiểu liệu Mô tả int Mã phản hồi EmailNguoiTimViec nvarchar(50) Email người tìm việc EmailNhaTuyenDung nvarchar(50) Email nhà tuyển dụng TieuDe nvarchar(50) Tiêu đề NoiDung ntext Nội dung NgayPhanHoi Date Ngày phản hồi TrangThai int Trạng thái thư TrangThai2 int Trạng thái khác thư Khóa 2.7.2.4 Thư ứng viên tế H uế MaPhanHoi Chú thích Tên cột Ki nh Bảng 2.5: Thư ứng viên Kiểu liệu Mô tả int EmailNhaTuyenDung nvarchar(50) Email nhà tuyển dụng EmailNguoiTimViec nvarchar(50) Email người tìm việc TieuDe nvarchar(50) Tiêu đề thư ại họ c MaPhanHoi ntext Nội dung thư NgayPhanHoi date Ngày phản hồi TrangThai int Trạng thái thư TrangThai2 int Trạng thái khác thư Đ NoiDung Mã phản hồi SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh Chú thích Khóa 35 Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2.5 Thư ứng tuyển Bảng 2.6: Thư ứng tuyển Tên cột Kiểu liệu Mô tả int Mã thư ứng tuyển EmailNhaTuyenDung nvarchar(50) Email nhà tuyển dụng EmailNguoiTimViec nvarchar(50) Email người tìm việc MaBaiTuyenDung int Mã tuyển dụng MaCV int Mã CV TieuDe nvarchar(50) Tiêu đề thư NoiDung nvarchar(50) Nội dung thư NgayUngTuyen date Ngày ứng tuyển TrangThai int Trạng thái thư tế 2.7.2.6 Nhà tuyển dụng Khóa H uế MaThuUngTuyen Chú thích Tên cột Ki nh Bảng 2.7: Nhà tuyển dụng Kiểu liệu Mô tả Mã nhà tuyển dụng int TenNhaTuyenDung nvarchar(50) Tên nhà tuyển dụng SoDienThoai nchar(13) Số điện thoại nvarchar(50) Email họ c MaID ại Email Khóa nvarchar(50) Địa nvarchar(50) Website nhà tuyển dụng TenCongTY nvarchar(50) Tên công ty MatKhau nvarchar(50) Mật Website Đ DiaChi Chú thích 2.7.2.7 Kỹ Bảng 2.8: Kỹ Tên cột Kiểu liệu Mô tả MaKiNang int Mã kỹ TenKiNang nvarchar(50) Tên kỹ SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh Chú thích Khóa 36 Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2.8 Loại công việc Bảng 2.9: Loại công việc Tên cột Kiểu liệu Mô tả MaLoaiCongViec int Mã loại công việc TenLoaiCongViec nvarchar(50) Tên loại công việc Chú thích Khóa 2.7.2.9 Hồ sơ Bảng 2.10: Hồ sơ Tên cột Kiểu liệu Mô tả int Mã CV Anh ntext Ảnh ứng viên HoTen nvarchar(50) Họ tên SoDienThoai nchar(13) Số điện thoại Email nvarchar(50) NgaySinh Date Ngày sinh DiaChi nvarchar(50) Địa HocVan nvarchar(50) Học vấn nvarchar(50) Chuyên ngành nvarchar(50) Mục tiêu công việc Email Ki nh c ại MucTieuCongViec họ ChuyenNganh nvarchar(50) Kinh nghiệm làm việc HoatDong nvarchar(50) Hoạt dộng ChucChi nvarchar(50) Chứng KiNang nvarchar(50) Kỹ SoThich nvarchar(50) Sở thích Khoa int Khóa Đ KinhNghiem Khóa tế H uế MaCV Chú thích SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 37 Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2.10 Bài tuyển dụng Bảng 2.11: Bài tuyển dụng Kiểu liệu Mơ tả Chú thích MaBaiViet int Mã viết Khóa TieuDe nvarchar(50) Tiêu đề Nganh nvarchar(50) Ngành NoiLamViec nvarchar(50) Nơi làm việc SoLuongCanTuyen int Số lượng cần tuyển CapBac nvarchar(50) Cấp bậc LoaiHinhLamViec nvarchar(50) Loại hình làm việc GioiTinh nvarchar(50) Giới tính KinhNghiem nvarchar(50) Kinh nghiệm Luong double Lương HanNopHoSo date Hạn nộp hồ sơ TenNguoiNhanHoSo nvarchar(50) Tên người nhận hồ sơ Email nvarchar(50) Email SoDienThoai nchar(13) Số điện thoại GioiThieuCty nvarchar(50) Giới thiệu công ty nvarchar(50) Mô tả công việc tế Ki nh c họ ại MotaCongViec H uế Tên cột nvarchar(50) Yêu cầu ứng viên QuyenLoiUngVien nvarchar(50) Quyền lợi ứng viên KyNang nvarchar(50) Kỹ KyNang1 nvarchar(50) Kỹ KyNang2 nvarchar(50) Kỹ LuotXem int Lượt xem PheDuyet int Phê duyệt NgayDang date Ngày đăng Đ YeuCauUngVien SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 38 Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2.11 Nhà tuyển dụng ứng tuyển Bảng 2.12: Nhà tuyển dụng ứng tuyển Tên cột Kiểu liệu Mơ tả Chú thích nvarchar(50) Email người tìm việc Khóa EmailNhaTuyenDung nvarchar(50) Email nhà tuyển dụng Khóa MaCV int Mã CV Khóa TieuDe ntext Tiêu đề TrangThai int Trạng thái 2.7.2.12 Tuyển dụngNơi làm việc H uế EmailNguoiTimViec Bảng 2.13: Tuyển dụngNơi làm việc Tên cột Kiểu liệu Mô tả int Mã MaBaiViet int Mã viết MaNoiLamViec int Khóa Ki nh tế ID Chú thích c Mã nơi làm việc họ 2.7.2.13 Nơi làm việc ại Bảng 2.14: Nơi làm việc Đ Tên cột Kiểu liệu Mô tả MaNoiLamViec int Mã nơi làm việc TenNoiLamViec nvarchar(50) Tên nơi làm việc Chú thích Khóa 2.7.2.14 Ngành Bảng 2.15: Ngành Tên cột Kiểu liệu Mô tả MaNganh int Mã ngành TenNganh nvarchar(50) Tên ngành SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh Chú thích Khóa 39 Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2.15 Tuyển dụng - Ngành Bảng 2.16: Tuyển dụng – Ngành Tên cột Kiểu liệu Mô tả ID int Mã MaBaiViet int Mã viết MaNganh int Mã ngành Chú thích Khóa 2.7.2.16 Lương Bảng 2.17: Lương Kiểu liệu Mô tả H uế Tên cột int Mã lương TenLuong nvarchar(50) Tên lương Khóa tế MaLuong Chú thích Ki nh 2.7.2.17 Kinh nghiệm Bảng 2.18: Kinh nghiệm Tên cột Kiểu liệu int TenKinhNghiem nvarchar(50) Mã kinh nghiệm Chú thích Khóa Tên kinh nghiệm ại họ c MaKinhNghiem Mô tả Đ 2.7.2.18 Cấp bậc Tên cột Bảng 2.19: Cấp bậc Kiểu liệu Mô tả MaCapBac int Mã cấp bậc TenCapBac nvarchar(50) Tên cấp bậc SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh Chú thích Khóa 40 Khóa luận tốt nghiệp tế H uế 2.7.3 Lược đồ quan hệ sở liệu Đ ại họ c Ki nh Hình 2.32: Lược đồ quan hệ sở liệu SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 41 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT XÂY DỰNG WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG NGƯỜI TÌM VIỆC 3.1 Mơi trường xây dựng website - Cơng cụ lập trình: Eclipse - Hệ quản trị sở liệu: SQL Server 2008 - Ngơn ngữ lập trình: Java + Tomcat v6.0 + Java SE Development Kit H uế 3.2 Giao diện trang web Đ ại họ c Ki nh tế 3.2.1 Giao diện 3.2.2 Hình 3.1: Form Các menu 3.2.2.1 Menu tìm việc Hình 3.2: Menu tìm việc SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 42 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2.2 Menu tất tuyển dụng Hình 3.3: Menu tất tuyển dụng 3.2.3 Giao diện nhà tuyển dụng họ c Ki nh tế H uế 3.2.3.1 Giao diện trang cá nhân ại Hình 3.4: Giao diện trang cá nhân nhà tuyển dụng Đ 3.2.3.2 Giao diện quản lý tuyển dụng Hình 3.5: Giao diện quản lý tuyển dụng SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 43 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.4 Giao diện người tìm việc H uế 3.2.4.1 Giao diện trang chủ Hình 3.6: Giao diện trang chủ người tìm việc ại họ c Ki nh tế 3.2.4.2 Giao diện trang cá nhân Đ Hình 3.7: Giao diện trang cá nhân người tìm việc 3.2.4.3 Giao diện quản lý hồ sơ Hình 3.8: Giao diện quản lý hồ sơ SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 44 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.5 Giao diện quản lý admin 3.2.5.1 Giao diện quản lý người dùng họ c Ki nh tế 3.2.5.2 Giao diện quản lý tuyển dụng H uế Hình 3.9: Giao diện quản lý người dùng Hình 3.10: Giao diện quản lý tuyển dụng Đ ại 3.2.5.3 Giao diện thống kê Hình 3.11: Giao diện thống kê SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 45 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN Kết đề tài đạt Đề tài đạt mục tiêu đề ra: - Chương trình thân thiện với người dùng, có giao diện đẹp, dễ sử dụng - Các chức phân quyền cho người dùng cách cụ thể - Quản lý thơng tin nhà tuyển dụng, người tìm việc chi tiết đầy đủ - Xây dựng chức cho tốn tìm kiếm tuyển dụng việc làm như: thông tin ứng viên, thông tin việc làm H uế - Xây dựng ứng dụng nhằm giúp nhà quản lý, ứng viên giảm thiểu thời gian, chi phí lựa chọn ứng viên công việc phù hợp tế Hạn chế đề tài Do thời gian có hạn kiến thức hạn hẹp nên số ý tưởng chưa thực bắt mắt Hướng nghiên cứu Ki nh thi, chưa hoàn thiện chức tại, tồn số lỗi, giao diện chưa c Hoàn thiện chức tại, khắc phục lỗi tồn chương họ trình, thiết kế giao diện chuyên nghiệp, thân thiện với người dùng ại Đề tài mở rộng phát triển theo hướng: tích hợp hệ thống với hệ thống Đ quản lý nhân doanh nghiệp nhằm đảm bảo thơng suốt quy trình tuyển dụng từ khâu lựa chọn ứng viên, tuyển dụng việc theo dõi trình làm việc người lao động SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 46 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trang web: http://tbsvn.com.vn/bai-viet-chia-se/thuc-trang-viec-lam-chonguoi-lao-dong-hien-nay-va-giai-phap-khac-phuc/ [2] Trang web: https://voer.edu.vn/m/gioi-thieu-ve-ngon-ngu-java/6a520965 [3] Trang web: http://hocday.com/chng-1-tng-quan-v-sql-server-v-csdl-quan-h-igii-thiu-sql-serv.html [4] Trang web: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_m%C3%B4_h%C3%A H uế Cnh_h%C3%B3a_th%E1%BB%91ng_nh%E1%BA%A5t [5] Trang web: https://www.vietnamworks.com Đ ại họ c Ki nh tế [6] Trang web: https://www.w3schools.com SVTH: Huỳnh Thị Thùy Vinh 47 ... trung tìm hiểu xây dựng website kết nối nhà tuyển dụng người tìm việc tế + Tìm hiểu tình hình việc làm tuyển dụng thời điểm Ki nh + Đề tài xây dựng phát triển cho hai đối tượng chính: người tìm việc. .. THIẾT KẾ WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC 2.1 Giới thiệu mơ hình hoạt động trang web Website kết nối nhà tuyển dụng người tìm việc xem trung tâm giới thiệu môi giới việc làm... người tìm việc đến với Đ nhà tuyển dụng Khi internet phát triển mạnh mẽ đề tài Xây dựng website kết nối nhà tuyển dụng người tìm việc đời với mong muốn cầu nối thông tin, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website kết nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc , Xây dựng website kết nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Kết cấu của khóa luận, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC TRIỂN KHAI WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC, CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ XÂY DỰNG WEBSITE KẾT NỐI GIỮA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay