Xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định cân bằng dây chuyền sản xuất cho nhà máy may gio linh – quảng trị

70 6 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ H uế - - tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC nh XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN Ki BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY c GIO LINH QUẢNG TRỊ Đ ại họ \ SVTH : Nguyễn Minh Nhật Lớp : K47 Tin Học Kinh Tế Giảng viên hướng dẫn : TS Hồ Quốc Dũng MSV : 13K4081093 Huế, 5/2017 SVTH : Nguyên Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang Lời cảm ơn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc Thầy, Cô Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế, đặc biệt thầy cô khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế trường tạo điều kiện cho em thực tập Công ty Cổ phần May Thương mại Gio Linh Em xin chân thành cảm ơn thầy TS Hồ Quốc Dũng người nhiệt tình hướng dẫn, dẫn tận tình, cung cấp tài liệu đưa nhận xét để em hoàn uế thiện khóa luận tốt nghiệp tốt Trong trình thực tập, trình làm khóa luận, khó H tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cơ bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận tế kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi nh thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để em học hỏi thêm Ki nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp tới Đ ại họ c Em xin chân thành cảm ơn! Huế, 05/2017 Nguyễn Minh Nhật Nhận xét giáo viên hướng dẫn ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………… uế ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….……………………… H ………………………………………………………………………………………… tế ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….……………………………… nh ………………………………………………………………………………………… Ki ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………… họ c ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ại ………………………………………….……………………………………………… Đ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………….……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Huế, ……tháng………năm 2017 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký tên ghi họ tên) Nhận xét giáo viên phản biện ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………… uế ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….……………………… H ………………………………………………………………………………………… tế ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….……………………………… nh ………………………………………………………………………………………… Ki ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………… họ c ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ại ………………………………………….……………………………………………… Đ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………….……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Huế, ……tháng………năm 2017 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (Ký tên ghi họ tên) MỤC LỤC Đ ại họ c Ki nh tế H uế MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm vai trò bố trí sản xuất 1.1 Các yêu cầu bố trí sản xuất 1.2 Các loại hình bố trí sản xuất chủ yếu 1.2.1 Bố trí sản xuất theo sản phẩm 1.2.2 Bố trí sản xuất theo trình 1.2.3 Bố trí sản xuất theo vị trí cố định 1.2.4 Hình thức bố trí hỗn hợp 1.2.5 Thiết kế bố trí sản xuất doanh nghiệp 1.2.6 Cách thức thực thuật toán áp dụng đề tài 19 Giới thiệu Công ty Cổ phần May Thương mại Gio Linh 21 2.1 Giới thiệu nhà máy 21 2.2 Dây chuyền sản xuất 24 Tổng quan hệ thống thông tin quản lý công cụ thiết kế hệ thống 25 3.1 Tổng quan hệ thống thông tin quản lý 25 3.2 Công cụ thiết kế hệ thống 25 3.2.1 Tổng quan mơi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio Ngơn ngữ lập trình C# 25 3.2.2 Tổng quan ngơn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc SQL (Structured Query Language) hệ quản trị sở liệu 26 3.2.3 Tổng quan lập trình hướng đối tượng mơ hình MVC 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH QUẢNG TRỊ 28 Mô tả hệ thống 28 Phân tích hệ thống 29 2.1 Sơ đồ phân chức (BFD- Business Function Diagram) 29 2.2 Sơ đồ ngữ cảnh (CD Context Diagram) 32 2.3 Sơ đồ luồng liệu (DFD Data Flow Diagram) 32 2.3.1 Sơ đồ DFD mức 32 2.3.2 Sơ đồ phân chức 1.0 34 2.3.3 Sơ đồ phân chức 2.0 35 2.3.4 Sơ đồ phân chức 3.0 36 2.3.5 Sơ đồ phân chức 4.0 37 Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.3.6 Sơ đồ Thực thể - mối quan hệ ERD 37 Mô tả thực thể quan hệ thực thể 38 3.1 KEHOACHSANXUAT 38 3.2 DAYCHUYEN 39 3.3 THUTUCONGVIEC 39 3.4 CONGDOAN 39 3.5 DANGNHAP 40 4.Mô tả bảng 40 4.1 Bảng kế hoạch sản xuất 40 4.2 Bảng dây chuyền 40 4.3 Bảng chi tiết dây chuyền 41 4.4 Bảng thứ tự công việc 42 4.5 Bảng công đoạn 42 4.6 Bảng đăng nhập 43 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH QUẢNG TRỊ 44 Xử lý giải thuật 44 1.1 Xử lý giải thuật thêm dây chuyền 44 1.2 Xử lý giải thuật sửa dây chuyền 45 1.3 Xử lý giải thuật xóa dây chuyền 46 1.4 Xử lý giải thuật bố trí 47 Thiết kế giao diện 48 2.1 Giao diện 48 2.2 Các menu chức 49 2.2.1 Quản lý dây chuyền 49 2.2.2 Quản lý công đoạn kế hoạch 50 2.2.3 Bố trí cơng việc 50 2.3 Các form chương trình 51 2.3.1 Form đăng nhập 51 2.3.2 Form thông tin dây chuyền 51 2.3.3 Form chi tiết dây chuyền 52 2.3.4 Form kế hoạch sản xuất 53 2.3.5 Form công đoạn sản xuất 54 2.3.6 Form thứ tự công việc 55 2.3.7 Form quản lý theo cơng việc có thời gian hoàn thành nhiều 56 2.3.8 Form quản lý theo cơng việc có nhiều cơng việc khác theo sau 57 2.3.9 Form trợ giúp 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Danh mục hình Đ ại họ c Ki nh tế H uế Hình Sơ đồ dây chuyền sản xuất bố trí theo đường thẳng Hình Sơ đồ dây chuyền sản xuất bố trí theo hình chữ U Hình Sơ đồ bố trí theo tế bào sản xuất Hình Trình tự bước làm việc 12 Hình xác định bước làm việc ví dụ 15 Hình Quan cảnh cổng trước Cơng ty Cổ phần May Thương mại Gio Linh 23 Hình Nhà máy sản xuất công ty 23 Hình Sơ đồ máy công ty 24 Hình Cảnh công nhân gia công 24 Hình 10 Máy móc trang thiết bị 25 Hình 11 Sơ đồ chức kinh doanh BFD 31 Hình 12 Sơ đồ ngữ cảnh 32 Hình 13 Sơ đồ DFD mức 33 Hình 14 Sơ đồ phân chức 1.0 34 Hình 15 Sơ đồ phân chức 2.0 35 Hình 16 Sơ đồ phân chức 3.0 36 Hình 17 Sơ đồ phân chức 4.0 37 Hình 18 Sơ đồ thực thể mối quan hệ 38 Hình 19 Lược đồ mối quan hệ 43 Hình 20 Giải thuật thêm dây chuyền 44 Hình 21 Giải thuật sửa dây chuyền 45 Hình 22 Giải thuật xóa dây chuyền 46 Hình 23 Giải thuật bố trí dây chuyền 47 Hình 24 Giao diện phần mềm 48 Hình 25 Menu chức quản lý dây chuyền 49 Hình 26 Menu chức quản lý công đoạn kế hoạch 50 Hình 27 Menu chức quản lý bố trí cơng việc 50 Hình 28 Form đăng nhập 51 Hình 29 Form thơng tin dây chuyền 51 Hình 30 Form chi tiết dây chuyền 52 Hình 31 Form kế hoạch sản xuất 53 Hình 32 Form cơng đoạn 54 Hình 33 Form thứ tự cơng việc 55 Hình 34 Form quản lý theo cơng việc có thời gian hồn thành nhiều 56 Hình 35 Form quản lý theo cơng việc có nhiều cơng việc khác theo sau 57 Hình 36 Form hỗ trợ 58 Danh mục bảng Đ ại họ c Ki nh tế H uế Bảng Bảng xếp theo thứ tự tăng dần công việc 16 Bảng Bảng xếp theo cơng việc chọn trước cơng việc có nhiều công việc khác theo sau 17 Bảng Bảng xếp hạng cơng việc có số công việc sau từ lớn xuống bé 18 Bảng Bảng kế hoạch sản xuất 40 Bảng Bảng dây chuyền 41 Bảng Bảng chi tiết dây chuyền 41 Bảng Bảng thứ tự công việc 42 Bảng Bảng công đoạn 42 Bảng Bảng đăng nhập 43 Đ ại họ c nh Ki tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày kinh tế thị trường tạo nhiều hội đồng thời có thử thách lớn tác động trực tiếp tới doanh nghiệp Mặt khác, khai thác lợi công nghệ, đẩy nhanh tốc độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu cho xã hội, buộc cho doanh nghiệp sản xuất dây chuyền phải cạnh uế tranh liệt thị trường nước quốc tế Do việc cải tiến đảm bảo trình cân dây chuyền sản xuất yếu tố bắt buộc H Trong dây chuyền sản xuất bao gồm nhiều công đoạn từ khâu thiết tế khâu hồn thiện sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cơng việc, thời gian hồn nh thành cơng việc, thời gian ngừng, cách bố trí cơng việc Ví dụ dây chuyền sản xuất may mặc có nhiều cơng đoạn từ đặt vật tư (nguyên liệu, phụ liệu), nhận Ki vật tư, cắt, kiểm tra phân loại phôi, in, thêu, kiểm tra phân loại phơi, may, là, bao gói, c lưu kho đóng hòm, kiểm tra chất lượng Làm cho người quản trị khó khăn họ việc đưa định xem cách để tối đa hóa hiệu cơng việc ại dây chuyền sản xuất, giảm thiểu thời gian ngừng khâu Vì việc phát triển phần mềm quản lý tốt dây chuyền sản Đ xuất, quản lý tốt công việc, phân bố trạm cho nhân viên, giúp đưa định cách xác có thể, thơng qua cách bố trí số trực quan người quản trị so sánh xem cách bố trí cơng việc hợp lý để áp dụng vào dây chuyền sản xuất tại, tối đa hóa suất sản xuất cơng việc, giảm thiểu thời gian nghỉ công nhân trình sản xuất, thúc đẩy trình sản xuất dây chuyền máy hiệu hơn, giảm thiểu chi phí sản xuất cơng đoạn, cân dây chuyền sản xuất SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng 1.4 Xử lý giải thuật bố trí Input: DayChuyen_ID Output: Hiển thị số liệu tính tốn hiệu hiển thị Đ ại họ c Ki nh tế H uế Textbox, Datagridview Hình 23 Giải thuật bố trí dây chuyền SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng Thiết kế giao diện Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.1 Giao diện Hình 24 Giao diện phần mềm Chức năng: Hiển thị giao diện phần mềm SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng 2.2 Các menu chức họ c Ki nh tế H uế 2.2.1 Quản lý dây chuyền ại Hình 25 Menu chức quản lý dây chuyền Đ Chức năng: Hiển thị chức thông tin dây chuyền chi tiết dây chuyền SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng H uế 2.2.2 Quản lý cơng đoạn kế hoạch tế Hình 26.Menu chức quản lý công đoạn kế hoạch nh Chức năng: Hiển thị chức kế hoạch sản xuất, công đoạn sản xuất, thứ tự Đ ại họ c 2.2.3 Bố trí cơng việc Ki cơng đoạn Hình 27.Menu chức quản lý bố trí cơng việc SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng Chức năng: Hiển thị chức bố trí cơng việc theo cơng việc có TGHT nhiều theo cơng việc có nhiều cơng việc khác theo sau 2.3 Các form chương trình tế H uế 2.3.1 Form đăng nhập nh Hình 28 Form đăng nhập Chức năng: Form dùng để đăng nhập vào trang quản lý phần mềm hỗ trợ Ki định cân dây chuyền sản xuất Bao gồm tên đăng nhập (admin) mật khẩu(123) Đ ại họ c 2.3.2 Form thơng tin dây chuyền Hình 29 Form thơng tin dây chuyền SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng Chức năng: Cập nhật thêm, sửa, xóa dây chuyền Người dùng nhập tên dây chuyền vào bấm vào button thêm phần mềm lưu thông tin vào sở liệu, mã dây chuyền tăng tự động Thao tác sửa xóa phải xác địnhdây chuyền muốn thao tác Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.3.3 Form chi tiết dây chuyền Hình 30 Form chi tiết dây chuyền Chức năng: Cập nhật toàn thông tin chi tiết dây chuyền bao gồm tên dây chuyền, thời gian hồn thành, thứ tự cơng việc dây chuyền Mọi thao tác điều lưu vào sở liệu SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.3.4 Form kế hoạch sản xuất Hình 31 Form kế hoạch sản xuất Chức năng: Cập nhật kế hoạch sản xuất sở liệu bao gồm đầu dự kiến, thời gian làm việc ngày nhờ ta xác định chu cơng việc dây chuyền SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng Hình 32 Form công đoạn Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.3.5 Form công đoạn sản xuất Chức năng: Thiết lập công đoạn dây chuyền sản xuất doanh nghiệp để phục vụ cho bố trí công việc SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.3.6 Form thứ tự công việc Hình 33 Form thứ tự cơng việc Chức năng: Cập nhật, xếp thứ tự công việc dây chuyền SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.3.7 Form quản lý theo công việc có thời gian hồn thành nhiều Hình 34 Form quản lý theo cơng việc có thời gian hồn thành nhiều Chức năng: Form bố trí quản lý xử lý theo thời gian hồn thành cơng việc, tức cơng việc có thời gian lớn thực trước xếp giảm dần Người sử dụng phải chọn dây chuyềncần cách bố trí sau bấm vào button hiển thị, phần mềm xử lý số liệu sở liệu đưa kết SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng hiệu sử dụng thời gian cho người dùng Sau người dùng đối chiếu, so sánh số liệu để chọn cách bố trí hợp lý Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.3.8 Form quản lý theo cơng việc có nhiều cơng việc khác theo sau Hình 35 Form quản lý theo cơng việc có nhiều cơng việc khác theo sau Chức năng: Form bố trí quản lý bố trí theo cơng việc có nhiều cơng việc khác theo sau , tức xếp theo thứ hạng từ cơng việc có số công việc SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng khác theo sau nhiều xếp đầu, giảm dần theo cơng việc có số cơng việc Cũng thao tác cách bố trí đối chiếu so sánh kết số liệu hiển thị trên, sau người dùng hiểu đưa định Đ ại họ c Ki nh tế H uế 2.3.9 Form trợ giúp Hình 36 Form hỗ trợ Chức năng: Đưa thông tin giúp người dùng hiểu cách tổng quát phần mềm SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu đề tài, phân tích thiết kế xây dựng phần mềm hỗ trợ định cho nhà quản trị việc cân dây chuyền sản xuất Ta thấy tầm quan trọng việc định cho dây chuyền sản xuất, cho tối ưu hiệu quả, đạt số cơng việc cần thiết dây chuyền mà không làm lãng phí thời gian cho khâu sản xuất Đề tài hướng đến thuật tốn bố trí cho cân dây chuyền sản xuất công ty, từ cách bố trí ta học hướng cơng việc, bố trí cho hợp lý Bố trí theo phướng uế án sau: theo cách bố trí số cơng việc có thời gian hồn thành nhiều cơng việc khác cách bố trí ta phải xác định số cơng việc có số thời gian hồn H thành, thời gian ngừng cơng việc Còn theo cách bố trí cơng việc có nhiều tế cơng việc khác theo sau phải xác định cơng việc có cơng việc khác theo sau nhất, sau xác định thời gian ngừng cơng việc đưa nh hiệu suất làm việc dây chuyền Ki Cách bố trí thử sai không cho giải pháp tối ưu cân hồn tồn c dây chuyền, chúng hình thành hướng dẫn đưa giải pháp khả thi, họ hợp lý vừa tiết kiệm thời gian thiết kế vừa giảm thời gian chờ đợi phận sản xuất Chương trình thiết kế dể sử dụng thân thiện bao gồm nhiều chức ại giúp người dùng xử lý cơng việc họ nhanh hơn, trợ giúp nhà quản trị Đ định đắn, xếp công việc hợp lý quản lý nhiều dây chuyền lúc Thơng qua q trình nghiên cứu đề tài rút nhiều kinh nghiệm cho thân, từ việc chọn đề tài đến công đoạn chạy chương trình viết báo cáo, tơi học cách mơ tả tốn, đặt vấn đề giải chúng, phân tích, thiết kế mơ hình chức năng, xử lý thuật tốn tìm hiểu cách xử lý hiệu hơn, trau dồi kỹ lập trình tìm hiểu kiến thức bổ ích từ thứ xung quanh nó, học cách định để chọn phương pháp tối ưu SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI Chương trình cố gắng khắc phục thứ sai xót, nâng cao chức cách bố trí Nghiên cứu thuật tốn giúp tối ưu hóa cân dây chuyền sản xuất Giúp người quản trị định nhanh xác Làm cho chương trình ngày phổ biến doanh nghiệp sản xuất Đ ại họ c Ki nh tế H uế dây chuyền hổ trợ đắc lực cho nhà quản trị SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Minh An, Quản trị sản xuất, Học viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng, 2006,tr 102-108 [2] Nguyễn Kim Định, Quản lý chất lượng doanh nghiệp theo TCVN ISO 9000, NXB Thống kê, TP HCM [3] Profile Công ty Cổ phần May Thương mại Gio Linh uế [4] Phan Hiền, Hệ hỗ trợ định H [5] Website: http://fast.com.vn/httt-doanh-nghiep/6-giai-doan-trong-quy-trinh-phat- tế trien-httt nh [6] Website: https://vi.wikipedia.org/wiki/C_th%C4%83ng [7] Website: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-phuong-phap-to-chuc-san-xuat-theo- Ki day-chuyen-nhung-uu-diem-va-dieu-kien-ap-dung-91645/ họ nguyn-th-hi-yn c [8] Website: https://www.slideshare.net/strawberryhaiyen90/kha-lun-tt-nghip- Đ ại [9] Website : http://thuvienso.hce.edu.vn SVTH : Nguyễn Minh Nhật K47 Tin Học Kinh Tế Trang 61 ... cho việc xây dựng phần mềm hiệu Chương 3 :Xây dựng triển khai phần mềm hỗ trợ định cân dây chuyền sản xuất cho nhà máy may Gio Linh – Quảng Trị Chương sâu vào việc xử lý giải thuật, xây dựng phần. .. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ 44 Xử lý giải thuật 44 1.1 Xử lý giải thuật thêm dây. .. cân dây chuyền sản xuất cho nhà máy may Gio Linh – Quảng Trị làm hướng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát : Xây dựng phần mềm hỗ trợ định cho doanh nghiệp, tạo sở hỗ trợ cho người
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định cân bằng dây chuyền sản xuất cho nhà máy may gio linh – quảng trị , Xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định cân bằng dây chuyền sản xuất cho nhà máy may gio linh – quảng trị , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, Hình 3. Sơ đồ bố trí theo tế bào sản xuất, Hình 4. Trình tự các bước làm việc, Bảng 3. Bảng xếp hạng công việc có số công việc tiếp theo sau từ lớn xuống bé tính hiệu quả sử dụng thời gian, 2 . Công cụ thiết kế hệ thống, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ, Hình 13. Sơ đồ DFD mức 0, CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH – QUẢNG TRỊ, Hình 36. Form hỗ trợ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay