Xây dựng chương trình hỗ trợ phân công công việc trong dây chuyền may cho nhà máy may gio linh

49 6 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC uế XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÂN CƠNG H CƠNG VIỆC TRONG DÂY CHUYỀN MAY Đ ại họ c Ki nh tế CHO NHÀ MÁY MAY GIO LINH GVHD: TS Hồ Quốc Dũng SVTH : Ngơ Quang Trung Huế, Tháng 5/2017 Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy Hồ Quốc Dũng bảo, hướng dẫn tận tình cho em trình tìm nơi thực tập q trình em làm khóa luận Nếu khơng có thầy em khơng hồn thành báo cáo Chân thành cảm ơn thầy cô khoa Hệ thống thông tin kinh tếTrường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy, truyền đạt cho em kiến uế thức chuyên môn cần thiết để em thực khóa luận làm H hành trang để tìm việc sau tế Em xin cảm ơn gia đình ln ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập, làm khóa luận nh Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới anh chị Phòng kỹ thuật q trình thực tập Ki cơng ty may Gio Linh nhiệt tình giúp đỡ hỗ trợ, cung cấp thông tin họ c Tuy em cố gắng kiến thức kỹ kém, phân tích có chưa thật xác, chương trình viết ại nhiều thiếu xót mong thầy, đóng góp để em hồn thiện Đ Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Ngơ Quang Trung Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Những nội dung báo cáo thực hướng dẫn thầy Hồ Quốc Dũng Mọi tham khảo dùng báo cáo điều trích dẫn rõ ràng nguồn gốc Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế hay gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm uế Sinh viên Đ ại họ c Ki nh tế H Ngơ Quang Trung SVTH: Ngơ Quang Trung Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT Tổng quát sở thực tập Cơ sở lý thuyết: uế 2.1 Công cụ Microsoft Visual Studio: H 2.2 Ngôn ngữ lập trình C Sharp(C#) tế 2.3 Hệ quản trị sở liệu MS SQL Server: 2.4 Lý thuyết bố trí sản xuất: nh 2.5 Lập trình hướng chức mơ hình lớp: 17 Ki CHƯƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 19 Khảo sát trạng: 19 c Phân tích toán: 19 họ 2.1 Đặc tả yêu cầu chức năng: 19 2.2 Yêu cầu chất lượng: 19 ại 2.3 Các thông tin cần lưu trữ: 20 Đ 2.4 Thiết kế giao diện: 20 Phân tích thiết kế liệu: 21 3.1 Mơ hình chức chương trình: 21 3.2 Mơ hình luồng liệu: 22 3.3 Mô tả thực thể 26 3.4 Mối liên kết thực thể: 27 3.5 Mơ hình ERD: 28 3.6 Chuyển mơ hình ERD thành mơ hình quan hệ: 29 3.7 Mô tả bảng: 29 3.8 Mối quan hệ bảng: 31 SVTH: Ngô Quang Trung i Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG 32 Các thuật tốn xử lý chính: 32 1.1 Thuật toán thêm liệu: 32 1.2 Thuật toán sửa liệu: 33 1.3 Thuật tốn xóa liệu: 34 1.4 Thuật tốn tính hiệu phướng án bố trí: 35 Thiết kế giao diện: 36 2.1 Giao diện quản lí dây chuyền 36 2.2 Giao diện quản lí cơng việc: 37 uế 2.3 Giao diện hiển thị kết quả: 38 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 39 H Tự nhận xét: 39 tế Kết luận đề tài: 39 nh Hướng phát triển đề tài: 40 Đ ại họ c Ki TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 SVTH: Ngơ Quang Trung ii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình Hình ảnh nhà máy Hình Sơ đồ máy cơng ty Hình Cận cảnh cơng nhân may Hình Hình ảnh cơng nhân làm việc Hình Những công nhân khác làm việc Hình Sơ đồ trình tự cơng việc 13 Hình Sơ đồ bố trí theo số cơng việc có thời gian dài trước 15 Hình Sơ đồ bố trí theo cơng việc có số cơng việc sau nhiều trước 17 uế Hình Mơ hình chức phần mềm 21 Hình 10 Mơ hình ngữ cảnh 22 H Hình 11 Mơ hình luồng liệu mức đỉnh 22 tế Hình 12 Mơ hình luồng quản lí dây chuyền 23 Hình 13 Mơ hình luồng quản lí cơng việc 24 nh Hình 14 Sơ đồ chức hiển thị kết 25 Ki Hình 15 Liên kết dây chuyền công việc 27 Hình 16 Liên kết cơng việc công việc trước 28 họ c Hình 17 Mơ hình ERD 28 Hình 18 Quan hệ bảng 31 ại Hình 19 Thuật tốn thêm liệu 32 Đ Hình 20 Thuật tốn sửa liệu 33 Hình 21 Thuật tốn xóa liệu 34 Hình 22 Thuật toán hiển thị kết 35 Hình 23 Giao diện quản lí dây chuyền 36 Hình 24 Giao diện quản lí cơng việc 37 Hình 25 Giao diện hiển thị kết 38 SVTH: Ngơ Quang Trung iii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Thông tin dây chuyền 12 Bảng Thứ tự số công việc sau 14 Bảng Tính thời gian ngừng nơi làm việc theo cách 14 Bảng Thời gian sử dụng nơi theo cách 15 Bảng Thời gian ngừng nơi làm việc theo cách 16 Bảng Thời gian sử dụng nơi làm việc theo 16 uế Bảng Bảng dây chuyền 29 Bảng Bảng công việc 29 Đ ại họ c Ki nh tế H Bảng Bảng công việc trước 30 SVTH: Ngô Quang Trung iv Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Nước ta nước phát triển, ngày có nhiều doanh nghiệp thành lập khiến cạnh tranh ngày khốc liệt Các công ty sản xuất gia công hàng may mặc phải tìm cách để nâng cao chất lượng sản phầm, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí với mục đích có nhiều đơn đặt hàng Mỗi cơng ty sản suất ln có nhiều khâu, nhiều công đoạn với khác uế thời gian thực chênh lệch trình độ làm việc nhân viên Với H công đoạn hay dây chuyền có cách bố trí sản xuất cho hợp lý để tận tế dụng thiết bị công ty, phù hợp với khả công nhân Tại nhà máy may Gio Linh số công nhân chưa tuyển đủ quy mô nh sản xuất nhà máy Vì tương lai, tuyển thêm nhiều cơng nhân việc bố Ki trí sản xuất cho dây chuyền vô quan trọng Việc bố trí sản xuất trước c thực thực tế nên tốn thời gian lẫn tiền họ Từ em thực đề tài: “Xây dựng chương trình hỗ trợ phân cơng công việc dây chuyền may cho nhà máy may Gio Linh” để thực tính tốn thơng số ại phương án bố trí sản xuất khác giúp giảm thiểu tốn thời gian Đ tiền bạc cơng ty Mục đích nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Trên sở hiểu rõ quy trình cơng đoạn thực dây chuyền tiến hành xây dựng phần mềm bố trí sản xuất Mục tiêu cụ thể: SVTH: Ngô Quang Trung Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu nắm vững quy tắc bố trí cơng đoạn, phương pháp bố trí sản xuất Nghiên cứu công cụ tảng lập trình sử dụng để xây dựng hệ thống: Visual C Sharp, Microsoft SQL Server Hiểu rõ quy trình xây dựng phát triển hệ thống thông tin quản lý Xây dựng phần mềm bố trí sản xuất thử cơng đoạn dây chuyền để giảm uế thiểu chi phí cho doanh nghiệp Đối tượng nghiên cứu: tế H Đối tượng nghiên cứu: Quy tắc, cách thức bố trí thực dây chuyền nh Các quy định q trình sản xuất Ki Các cơng cụ tảng lập trình xây dựng phần mềm Phạm vi nghiên cứu: họ c Quy trình xây dựng phần mềm ại Không gian: Nhà máy May Gio Linh, Khu Công nghiệp Quán Ngan, huyện Gio Đ Linh tỉnh Quảng Trị Thời gian: Từ ngày 3/1/2017 đến ngày 31/3/2017 Phương pháp nghiên cứu: Để nghiên cứu xây dựng phần mềm tác giả sử dụng phương pháp: Phương pháp thu thập thông tin: Quan sát trực tiếp công nhân thực công đoạn dây chuyền SVTH: Ngô Quang Trung Khóa luận tốt nghiệp Đọc tài liệu từ sách báo, internet , viết công nghệ chia sẻ người trước để hiểu rõ nâng cao khả xây dựng phần mềm Phỏng vấn quản đốc, kỹ thuật viên nhà máy để có nhìn xác bố trí sản xuất Phương pháp phát triển hệ thống: Dựa thông tin thu thập tiến hành phân tích, thiết kế chức uế thuật tốn, mơ hình hóa chuẩn hóa liệu H Tiến hành xây dựng thử nghiệm Đ ại họ c Ki nh tế Kiểm tra lỗi khắc phục SVTH: Ngơ Quang Trung Khóa luận tốt nghiệp H uế Hình 16 Liên kết cơng việc công việc trước Đ ại họ c Ki nh tế 3.5 Mơ hình ERD: Hình 17 Mơ hình ERD SVTH: Ngơ Quang Trung 28 Khóa luận tốt nghiệp 3.6 Chuyển mơ hình ERD thành mơ hình quan hệ: Dây chuyền: DAYCHUYEN(IDDC,TenDC,Daura,Dauvaodukien) Công việc: CONGVIEC(IDCV,TenCV,Thoigianhoanthanh,Tutu,IDDC) Công việc trước: CONGVIECTRUOC(IDCVT,IDCV,Tencongviectruoc,Tencongviecsau) 3.7 Mô tả bảng: a Bảng dây chuyền: Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu liệu Chiều dài Khóa IDDC Mã dây chuyền nchar TenDC Tên dây chuyền nvarchar Daura Đầu Dauvaodukien Đầu vào uế STT tế H 10 50 nh int Ki int b Bảng công việc: họ c Bảng Bảng dây chuyền Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu liệu Chiều dài Khóa IDCV Mã cơng việc nchar 10 Chính TenCV Tên cơng việc nvarchar 50 Thutu Thứ tự int Thoigianhoanthanh Thời gian hoàn int Đ ại STT thành IDDC Mã dây chuyền nchar 10 Ngoại Bảng Bảng công việc SVTH: Ngô Quang Trung 29 Khóa luận tốt nghiệp c Bảng cơng việc trước: STT Tên thuộc tính Diễn giải IDCVT Mã Kiểu liệu cơng nchar Chiều dài Khóa 10 Chính 10 Ngoại việc trước Mã IDCV công nchar việc sau Tên Tencongviectruoc công nvarchar công nvarchar nh việc sau 50 tế Tên Tencongviecsau H việc trước 50 uế Đ ại họ c Ki Bảng Bảng công việc trước SVTH: Ngơ Quang Trung 30 Khóa luận tốt nghiệp họ c Ki nh tế H uế 3.8 Mối quan hệ bảng: Đ ại Hình 18 Quan hệ bảng SVTH: Ngơ Quang Trung 31 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG Các thuật tốn xử lý chính: 1.1 Thuật tốn thêm liệu: Input: Thông tin đối tượng Đ ại họ c Ki nh tế H uế Output: Hiển thị thông tin DataGridview, lưu vào CSDL Hình 19 Thuật tốn thêm liệu SVTH: Ngơ Quang Trung 32 Khóa luận tốt nghiệp 1.2 Thuật toán sửa liệu: Input: mã đối tượng cần sửa Đ ại họ c Ki nh tế H uế Output: hiền thị thông tin sau sửa DataGridview, sửa thơng tin CSDL Hình 20 Thuật tốn sửa liệu SVTH: Ngơ Quang Trung 33 Khóa luận tốt nghiệp 1.3 Thuật tốn xóa liệu: Input: Đối tượng cần xóa Đ ại họ c Ki nh tế H uế Output: Xóa CSDL xóa khỏi DataGridview Hình 21 Thuật tốn xóa liệu SVTH: Ngơ Quang Trung 34 Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Ki nh tế H uế 1.4 Thuật tốn tính hiệu phướng án bố trí: Hình 22 Thuật tốn hiển thị kết SVTH: Ngơ Quang Trung 35 Khóa luận tốt nghiệp Thiết kế giao diện: 2.1 Giao diện quản lí dây chuyền Chức năng: cho phép thêm, sửa, xóa dây chuyền Sau thực hiển thị dây chuyền có DataGridview để dễ dàng quản lý Sử dụng: Nhập thơng tin u cầu xong chọn thêm, chương trình thêm dây chuyền uế vào CSDL Chọn dây chuyền có sẵn DataGridview để sửa thơng tin xóa dây Đ ại họ c Ki nh tế H chuyền khỏi sở liệu Hình 23 Giao diện quản lí dây chuyền SVTH: Ngơ Quang Trung 36 Khóa luận tốt nghiệp 2.2 Giao diện quản lí cơng việc: Chức năng: cho phép thêm, sửa, xóa công việc theo dây chuyền, công việc dây chuyền hiển thị DataGridview Sử dụng: Chọn dây chuyền comboBox nhập thông tin để thêm công việc cho dây chuyền uế Chọn cơng việc có sẵn DataGridview để sửa xóa công việc khỏi Đ ại họ c Ki nh tế H sở liệu Hình 24 Giao diện quản lí cơng việc SVTH: Ngơ Quang Trung 37 Khóa luận tốt nghiệp 2.3 Giao diện hiển thị kết quả: Chức năng: Hiển thị hiệu cách bố trí sản xuất phương án Đ ại họ c Ki nh tế H uế Sử dụng: Chọn dây chuyền cần xem chọn phương án muốn bố trí Hình 25 Giao diện hiển thị kết SVTH: Ngơ Quang Trung 38 Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Tự nhận xét: Nhận xét thân: Qua thời gian thực tập thời gian thực xây dựng chương trình, thân em có trả nghiệm mà trước chưa có Những kiến thức kinh nghiệm mà em tích lũy chưa đủ việc xây dựng chương trình thiếu uế sót nhiều hạn chế chức H Kết mà thân đạt được: tế Nâng cao kỹ sử dụng cơng cụ Visual Studio để xây dựng chương trình Biết quy trình sản xuất nhà máy may nh Tạo mối quan hệ với nhân viên nhà máy Ki Hiểu rõ quy trình xây dựng phát triển chương trình họ c Nhận xét chương trình: Chương trình đơn giản đáp ứng yêu cầu tốn ại bố trí phương án sản xuất Các chức thêm, sửa, xóa thực đơn giản dễ Đ dàng cho người sử dụng Giao diện chưa bắt mắt cần cải tiến thêm để thân thiện để người dùng thấy hứng thú sử dụng Kết luận đề tài: Ưu điểm: -Chương trình gọn nhẹ -Giao diện đơn giản dễ nhìn, sử dụng cơng cụ thiết kế Visual Studio -Xử lí nhanh chóng hiệu khởi động nhanh khơng tốn thời gian SVTH: Ngơ Quang Trung 39 Khóa luận tốt nghiệp Nhược điểm: -Giao diện đơn giản dễ dùng không bắt mắt chưa gây hứng sử dụng -Chưa có chức tìm kiếm xuất file excel -Không sử dụng mạng nội bọ mà phải cài lên máy sử dụng Hướng phát triển đề tài: Về mặt chương trình cố gắng để hoàn thiện, khắc phục thiếu sót uế tồn chương trình, cố gắng thêm chức mới, phát huy ưu điểm có tế -Cải thiện giao diện thân thiện bắt mắt H chương trình Các vấn đề phát triển thêm gồm: nh -Xuất file excel -Cho phép cập nhật từ máy khác qua mạng nội Đ ại họ c Ki -Thêm nhiều thuật toán SVTH: Ngơ Quang Trung 40 Khóa luận tốt nghiệp TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài : “Xây dựng chương trình hỗ trợ phân cơng cơng việc dây chuyền may cho nhà máy may Gio Linh” Bối cảnh: - Với phát triển kinh tế kết hợp với phát triển khoa học cơng nghệ, doanh nghiệp cần xếp bố trí sản xuất cho hiệu kinh tế khả tận dụng dầu vao cao Việc ứng dụng cơng nghệ vào sản xuất mang tính sống còn, uế quan trọng doanh nghiệp H Mục đích: Tiết kiệm thời gian bố trí sản xuất thực tế - Tiết kiệm tiền bạc không cần bố trí sản xuất thực tế - Giúp bắt kịp xu hướng công nghệ Ki nh tế - Nhiệm vụ: họ c Thực tham quan, khảo sát công ty may, thu thập thông tin nghiệp vụ, vấn đề cần giải quyết, lên ý tưởng giao diện , chức , thuật toán xử lý, ại phân tích thiết kế sở liệu lập trình Đ Những vấn đề thực hiện: - Tìm hiểu lập trình C# window form - Tìm hiểu cách quản lý liệu SQL Server - Thiết kế giao diện công cụ Visual Studio Xây dựng chương trình cho phép thêm, sửa, xóa dây chuyền, cơng việc, thực tính tốn để người dùng so sánh định bố trí phương án SVTH: Ngơ Quang Trung 41 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Ngọc Bình Phương – Thái Thanh Phong Các giải pháp lập trình C# Biên dịch từ Professinal C#, 2nd Edition, xuất Wrox Press Ltd [2]Trang web : https://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/ [3]Trang web: https://itstudent.net/vi/forum/115-L%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnhC/999-L%C3%A0m-quen-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-C.html web: http://text.123doc.org/document/109144-phuong-phap-to-chuc-san- H [5]Trang uế [4] Trang web: https://vi.wikipedia.org/wiki/C_th%C4%83ng tế xuat-theo-day-chuyen-nhung-uu-diem-va-dieu-kien-ap-dung.html [6] Bài giảng quản trị sản xuất biên soạn PGS.TS Nguyễn Thị Minh An nh [7] Trang web: http://www.blogit.info/2012/07/mo-hinh-3-lop-three-layer.html Đ ại họ c Ki [8] Trang web: https://www.slideshare.net/tuoitrecomvn/slide-2-23854356 SVTH: Ngô Quang Trung 42 ... tế nên tốn thời gian lẫn tiền họ Từ em thực đề tài: Xây dựng chương trình hỗ trợ phân công công việc dây chuyền may cho nhà máy may Gio Linh để thực tính tốn thơng số ại phương án bố trí sản... khả công nhân Tại nhà máy may Gio Linh số công nhân chưa tuyển đủ quy mô nh sản xuất nhà máy Vì tương lai, tuyển thêm nhiều cơng nhân việc bố Ki trí sản xuất cho dây chuyền vô quan trọng Việc. .. tham gia vào việc xây dựng chương trình Mỗi người xây dựng hay số hàm độc lập với Trong chương trình hướng chức năng, cần biết hàm làm cơng việc cụ thể hay khơng đủ Còn thực cơng việc khơng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình hỗ trợ phân công công việc trong dây chuyền may cho nhà máy may gio linh , Xây dựng chương trình hỗ trợ phân công công việc trong dây chuyền may cho nhà máy may gio linh , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Cơ sở lý thuyết:, Bảng 1: Thông tin về dây chuyền, CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG, CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay