Ứng dụng mã nguồn mở wordpress xây dựng website thương mại điện

67 9 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:42

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ tế H uế  Ki nh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP họ c ỨNG DỤNG NGUỒN MỞ WORDPRESS XÂY DỰNG WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đ ại CHO TRƢỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA TRẦN VĂN ĐIỆM KHÓA 2013-2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ tế H uế  Ki nh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP họ c ỨNG DỤNG NGUỒN MỞ WORDPRESS XÂY DỰNG WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đ ại CHO TRƢỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA Sinh viên thực hiện: Giáo viên hƣớng dẫn: Trần Văn Điệm TS Nguyễn Thanh Tuấn Lớp: K47 Tin học kinh tế SV: 13K4081020 Huế, 05/2017 Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Đ ại họ c Ki nh tế H uế Qua thời gian học tập, rèn luyện trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế thời gian thực tập Trường doanh nhân Top Olympia chi nhánh Huế, tơi học tích lũy nhiều kiến thức quý báu Được tiếp xúc với môi trường kinh doanh thực tế, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm Để có đầy đủ kiến thức hồn thành đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp nhờ bảo tận tình q thầy khoa Hệ thống thơng tin kinh tế, hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Thanh Tuấn nhiệt tình Giám đốc nhân viên Trường doanh nhân Top Olympia chi nhánh Huế Tôi xin chân thành cảm ơn nhà trường, quý thầy cô tạo điều kiện để tham gia học tập, rèn luyện, trao đổi kiến thức chuyên môn kiến thức thực tế.Và đặc biệt, xin cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Tuấn, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trường doanh nhân Top Olympia giúp đỡ tơi có điều kiện nắm bắt tổng quát hoạt động Trường, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Ứng dụng nguồn mở WordPress xây dựng website thương mại điện tử cho Trường doanh nhân Top Olympia” Trong trình nghiên cứu đề tài, phức tạp trình độ khả thân hạn chế nên khóa luận chắn có nhiều sai sót.Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy, để hoàn thiện đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trần Văn Điệm i Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN I: MỞ ĐẦU H uế 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu đề tài 3.Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .2 tế 4.Phƣơng pháp nghiên cứu nh 5.Kết dự kiến đề tài PHẦN II : NỘI DUNG Ki CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC TRIỂN KHAI WEBSITE TMĐT c CHO TRƢỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA DỰA TRÊN NGUỒN họ MỞ WORDPRESS 1.1.Tổng quan thƣơng mại điện tử ại 1.1.1.Thƣơng mại điện tử Đ 1.1.1.1.Khái niệm thƣơng mại điện tử .5 1.1.1.2.Website thƣơng mại điện tử 1.1.2 Những lợi ích áp dụng TMĐT .5 1.1.3 Những hạn chế áp dụng TMĐT 1.1.4 Các loại hình ứng dụng TMĐT .7 1.2.Tổng quan Wordpress 1.2.1.Khái niệm Wordpress 1.2.2.Lịch sử hình thành thành tựu Wordpress 1.3.So sánh Wordpress nguồn mở khác .11 1.4.Thanh tốn trực tuyến, ví điện tử học trực tuyến .12 SVTH: Trần Văn Điệm ii Khóa luận tốt nghiệp 1.4.1.Định nghĩa toán trực tuyến 12 1.4.2.Lợi ích hạn chế toán trực tuyến .12 1.4.2.1.Lợi ích tốn trực tuyến 12 1.4.2.2.Hạn chế toán trực tuyến 13 1.4.3.Ví điện tử 13 1.4.3.1.Ví điện tử gì? 13 1.4.3.2.Chức ví điện tử 13 1.4.3.3.Vai trò ví điện tử 13 1.4.3.4.Một số loại ví điện tử phổ biến 13 H uế 1.4.3.5.Lợi ích tiêu biểu ví điện tử 14 1.4.4.Học trực tuyến 14 1.4.4.1.Học trực tuyến 14 tế 1.4.4.2.Ƣu điểm học trực tuyến 14 nh CHƢƠNG II: TỔNG QUAN, THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI TRƢỜNG DOANH NHÂN TOP Ki OLYMPIA 16 c 2.1 Tổng quan Trƣờng Doanh Nhân Top Olympia 16 họ 2.1.1 Giới thiệu chung 16 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .19 ại 2.2 Thực trạng áp dụng TMĐT Trƣờng Doanh Nhân Top Olympia .19 Đ 2.3 tả tốn 20 2.4 tả yêu cầu 22 2.5 Đề xuất giải pháp mở rộng nâng cao hiệu ứng dụng TMĐT 22 2.5.1 Đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin .22 2.5.2 Đề xuất mục tiêu TMĐT 23 2.5.3 Đề xuất giải pháp chiến lƣợc .24 2.5.3.1 Đề xuất giải pháp chiến lƣợc thơng qua phân tích hình SWOT 24 2.5.3.2.Đề xuất giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực 25 2.5.3.3 Đề xuất giải pháp môi trƣờng kinh doanh Trƣờng .26 SVTH: Trần Văn Điệm iii Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO TRƢỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA 27 3.1.Phân tích website TMĐT Trƣờng doanh nhân Top Olympia 27 3.1.1.Phân tích yêu cầu 27 3.1.1.1 Quản lý hệ thống .27 3.1.1.2 Quản lý thông tin học viên .27 3.1.2.Sơ đồ chức hệ thống (BFD – Business Function Diagram) 27 3.1.3.Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) 30 3.1.4.Sơ đồ luồng liệu (DFD – Data Flow Diagram) .31 H uế 3.1.4.1.DFD mức 31 3.1.4.2.Sơ đồ phân rã cho chức 1.0 .32 3.1.4.3.Sơ đồ phân rã mức cho chức 2.0 32 tế 3.1.4.4.Sơ đồ phân rã mức cho chức 3.0 33 nh 3.1.4.5.Sơ đồ phân rã mức cho chức 4.0 33 3.1.4.6.Sơ đồ phân rã mức cho chức 5.0 34 Ki 3.1.4.7.Sơ đồ phân rã mức cho chức 6.0 34 c 3.2.Thiết kế sỡ liệu 35 họ 3.2.1.Mơ hình thực thể mối quan hệ (ERD – Entity Relationship Diagram) 35 3.2.2.Chuyển mối quan hệ thành lƣợc đồ quan hệ 35 ại 3.2.3.Chuẩn hóa sở liệu .37 Đ 3.2.4.Lƣợc đồ quan hệ sở liệu .40 3.3 Thiết kế thuật toán 41 3.3.1 Giải thuật đăng ký/đăng nhập thành viên 41 3.3.2.Giải thuật đăng ký học truyền thống 42 3.4.Thiết kế giao diện 44 PHẦN III: KẾT LUẬN .53 PHỤ LỤC 55 SVTH: Trần Văn Điệm iv Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1: So sánh Wordpress với Drupal Joomla .11 Bảng hình SWOT 24 Bảng Cấu trúc liệu bảng WP_MANAGE 37 Bảng Cấu trúc liệu bảng WP_TRADITIONALCOURSES 37 Bảng Cấu trúc liệu bàng WP_ONLINECOURSES .37 Bảng Cấu trúc liệu bảng WP_USERS 37 Bảng Cấu trúc liệu bảng WP_MANAGEMAIL 38 H uế Bảng Cấu trúc liệu bảng WP_STUDENT 38 Bảng Cấu trúc liệu bảng WP_CUSTOMER 38 tế Bảng 10 Cấu trúc liệu bảng WP_FEEDBACK .39 Bảng 11 Cấu trúc liệu bảng WP_TRADITION 39 nh Bảng 12 Cấu trúc liệu bảng WP_ONLINE .39 Ki Bảng 13 Cấu trúc liệu bảng WP_MANAGEUSERS 39 Bảng 14 Cấu trúc liệu bảng WP_MANAGETRADITION 39 Đ ại họ c Bảng 15 Cấu trúc liệu bảng WP_MANAGEONLINE 40 SVTH: Trần Văn Điệm v Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ cấu tổ chức .19 Sơ đồ Sơ đồ phân rã chức website 28 Sơ đồ Sơ đồ phân rã chức Quản lý hệ thống 28 Sơ đồ Sơ đồ phân rã chức Quản lý liên hệ .28 Sơ đồ Sơ đồ phân rã chức Quản lý đăng ký khóa học 29 Sơ đồ Sơ đồ phân rã chức Quản lý toán 29 Sơ đồ Sơ đồ phân rã chức Quản lý học trực tuyến 29 H uế Sơ đồ Sơ đồ phân rã chức Thống kê 30 Sơ đồ Sơ đồ ngữ cảnh Quản lý website .30 Sơ đồ 10 Sơ đồ luồng liệu mức 31 tế Sơ đồ 11 Sơ đồ luồng liệu mức cho chức 1.0 32 nh Sơ đồ 12 Sơ đồ luồng liệu mức cho chức 2.0 32 Sơ đồ 13 Sơ đồ luồng liệu mức cho chức 3.0 33 Ki Sơ đồ 14 Sơ đồ luồng liệu mức cho chức 4.0 33 c Sơ đồ 15 Sơ đồ luồng liệu mức cho chức 5.0 34 họ Sơ đồ 16 Sơ đồ luồng liệu mức cho chức 6.0 34 Sơ đồ 17 hình thực thể mối quan hệ 35 ại Sơ đồ 18 Lƣợc đồ quan hệ sở liệu 40 Đ Sơ đồ 19 Giải thuật đăng ký/đăng nhập thành viên 41 Sơ đồ 20 Giải thuật đăng ký học truyền thống .42 Sơ đồ 21 Giải thuật đăng ký học trực tuyến kết hợp ví điện tử 43 SVTH: Trần Văn Điệm vi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình Trang chủ : Phần Menu ảnh trang chủ 44 Hình Trang chủ: Phần hiển thị khóa học 44 Hình Trang chủ : Phần giới thiệu 45 Hình Trang chủ : Phần giới thiệu Video 45 Hình Trang chủ : Phần thƣ viện hình ảnh 46 Hình Trang chủ : Phần đội ngũ cố vấn – giảng viên 46 Hình Trang chủ : Phần tin tức 46 H uế Hình Trang chủ : Phần liên hệ 47 Hình Mục giới thiệu khóa học 47 Hình 10 Mục thƣ viện hình ảnh 48 tế Hình 11 Mục thƣ viện tài liệu .48 nh Hình 12 Mục đăng ký thành viên 49 Hình 13 Mục đăng nhập .49 Ki Hình 14 Mục đăng ký khóa học 50 c Hình 15 Mục tốn .51 họ Hình 16 Các mục widget 51 Đ ại Hình 17 Liên hệ trực tuyến 52 SVTH: Trần Văn Điệm vii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt Tiếng Việt Chữ viết tắt Tiếng Việt Công nghệ thông tin CNTT Doanh nghiệp DN Thƣơng mại điện tử TMĐT Danh mục từ viết tắt Tiếng Anh B2G Business to Goverment C2C Customer to Customer CCO Chief Customer Officer CEO Chief Executive Officer Giám đốc điều hành CFO Chief Financial Officer Giám đốc tài CMO Chief Marketing Officer Giám đốc marketing CMS Content Management System CPO Chief Production Officer Giám đốc sản xuất G2C Government to Customer Chính phủ với khách hàng Doanh nghiệp với phủ Khách hàng với khách hàng tế Ki c họ ại Local Area Network Đ LAN Tiếng Việt Doanh nghiệp với doanh nghiệp Doanh nghiệp với khách hàng H uế B2C Tiếng Anh Business to Business Business to Customer nh Chữ viết tắt B2B Giám đốc kinh doanh Hệ thống quản trị nội dung Mạng máy tính cục PHP Personal Home Page Ngơn ngữ lập trình kịch SEO Search Engine Optimization Tối ƣu hóa cơng cụ tìm kiếm SVTH: Trần Văn Điệm viii Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Ki nh tế H uế Giải thuật đăng ký học trực tuyến kết hợp ví điện tử Sơ đồ 21.Giải thuật đăng ký học trực tuyến kết hợp ví điện tử SVTH: Trần Văn Điệm 43 Khóa luận tốt nghiệp H uế 3.4.Thiết kế giao diện Đ ại họ c Ki nh tế Hình 1.Trang chủ : Phần Menu ảnh trang chủ Hình 2.Trang chủ: Phần hiển thị khóa học SVTH: Trần Văn Điệm 44 H uế Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Ki nh tế Hình 3.Trang chủ : Phần giới thiệu Hình 4.Trang chủ : Phần giới thiệu Video SVTH: Trần Văn Điệm 45 Khóa luận tốt nghiệp họ c Ki nh tế H uế Hình 5.Trang chủ : Phần thƣ viện hình ảnh Đ ại Hình 6.Trang chủ : Phần đội ngũ cố vấn – giảng viên Hình 7.Trang chủ : Phần tin tức SVTH: Trần Văn Điệm 46 H uế Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Ki nh tế Hình 8.Trang chủ : Phần liên hệ Hình Mục giới thiệu khóa học SVTH: Trần Văn Điệm 47 Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Ki nh tế H uế Hình 10.Mục thƣ viện hình ảnh Hình 11.Mục thƣ viện tài liệu SVTH: Trần Văn Điệm 48 tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Ki nh Hình 12.Mục đăng ký thành viên Hình 13.Mục đăng nhập SVTH: Trần Văn Điệm 49 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Hình 14.Mục đăng ký khóa học SVTH: Trần Văn Điệm 50 Ki nh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Hình 15.Mục tốn Hình 16.Các mục widget SVTH: Trần Văn Điệm 51 nh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Ki Hình 17.Liên hệ trực tuyến SVTH: Trần Văn Điệm 52 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN 1.Kết đạt đƣợc Mạng Internet tốc độ phát triển công nghệ thông tin ngày cao đòi hỏi nhiều doanh nghiệp phải nắm bắt đƣợc nhu cầu khách hàng, xu áp dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh yếu tố tạo nên thành công doanh nghiệp Việc giới thiệu, áp dụng thƣơng mại điện tử đến với Trƣờng doanh nhân Top Olympia điều đắn Sau thời gian thực tập, quan sát, học hỏi kinh nghiệm, tơi hồn thành đề tài: H uế “Ứng dụng nguồn mở WordPress xây dựng website thƣơng mại điện tử cho Trƣờng doanh nhân Top Olympia” Mục tiêu đạt đƣợc: tế - Xây dựng thành công website thƣơng mại điện tử phù hợp với Trƣờng doanh nh nhân Top Olympia - Xây dựng website có chức đăng ký, đăng nhập thành viên, tƣ vấn Ki trực tuyến, toán qua ngân lƣợng, bảo kim, đăng ký học trực tuyến c 2.Hạn chế họ Dù cố gắng hoàn thiện đề tài nhƣng số nguyên nhân chắn có sai sót: ại - Thanh tốn Internet banking chƣa đƣợc hồn thiện Đ - Chức thống kê, báo cáo chƣa đƣợc hoàn thiện 3.Hƣớng phát triển Từ hạn chế, website cần tập trung phát triển theo hƣớng sau: - Hồn thiện tốn Internet banking - Hỗ trợ thống kê, báo cáo cho quản lý - Nâng cao gói hosting giúp ổn định tốc độ tải trang Website giúp quảng bá hình ảnh Trƣờng doanh nhân Top Olympia đến với khách hàng cách nhanh chóng, đại hơn.Từ giúp tiếp cận đến khách hàng tiềm dễ dàng hơn.Dù có sai sót nhƣng sớm đƣợc khắc phục thời gian tới SVTH: Trần Văn Điệm 53 Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC *Cài đặt nguồn Wordpress Yêu cầu: Để cài đặt nguồn WordPress máy chủ có ta cần trỏ tên miền website cần làm, đồng thời máy chủ cài đặt hệ quản trị sở liệ MySQL có database thơng số để tiến hành cài đặt Bƣớc 1: Truy cập vào website https://vi.wordpress.org/ để tải phiên tiếng việt nguồn mở Hiện nguồn mở WordPress có phiên Đ ại họ c Ki nh tế H uế 4.7.4 với dung lƣợng nén 8.8 MB Trang web tải nguồn Wordpress Bƣớc 2: Tải nguồn có lên địa đƣợc thiết lập sẵn cho website tiến hành giải nén nguồn này, bao gồm hàng loạt tệp tin php thƣ viện hàm Wordpress Có thể sử dụng FileZilla để tải lên SVTH: Trần Văn Điệm 54 họ c Ki nh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ại Dùng Filezilla tải lên nguồn Wordpress máy chủ Đ Bƣớc 3: Tiến hành truy cập vào địa Website bắt đầu tiến trình cài đặt *Cài đặt giao diện gói mở rộng -Cài đặt giao diện (Themes) Sau tải lên nguồn trang web giao diện wordpress Để website đƣợc cài đặt theo ý muốn cần phải thay đổi giao diện cho website Sau đăng nhập vào trang quản lý website, vào phần quản lý giao diện, sau chọn lựa giao diện, tải cài đặt theo hƣớng dẫn trang quản lý SVTH: Trần Văn Điệm 55 Khóa luận tốt nghiệp H uế Trang quản lý giao diện cục giao diện theo mục 3.4 nh - Cài đặt gói mở rộng (Plugins): tế Sau trang quản lý thông báo cài đặt giao diện thành công, tiếp đến sửa bố Để website có tính cần thiết theo yêu cầu cần phải tải cài đặt Ki gói mở rộng tƣơng ứng nhằm hỗ trợ chức website c Tại trang quản lý vào mục gói mở rộng, chọn cài mới, sau tìm kiếm gói họ cần thiết Các gói mở rộng cần thiết cho website: ại + Chats : hỗ trợ liên hệ trực tuyến, nhân viên tƣ vấn nhắn tin trao đổi trực Đ tiếp với khách hàng website, có nhiều gói hỗ trợ liên hệ trực tuyến, chọn gói Nên chọn gói chats đƣợc xây dựng wordpress để tránh lỗi xảy ra, nhiên giao diện không đƣợc đẹp so với gói hỗ trợ liên hệ trực tuyến khác + Contact form 7: hỗ trợ tạo form điền thơng tin hữu dụng, dùng để tạo form đăng ký, toán… + Easy Google Fonts : hỗ trợ thay đổi phông chữ phù hợp đẹp mắt cho giao diện, tránh lỗi phơng chữ SVTH: Trần Văn Điệm 56 Khóa luận tốt nghiệp + Ultimate Member: hỗ trợ tạo form đăng ký, form đăng nhập thành viên, tùy biến trang thông tin thành viên, phân quyền bản, tải lên hình ảnh đại diện thành viên… + WP SMTP: hỗ trợ gửi thông báo trả từ website đến email quản lý, tránh xảy lỗi gửi thông báo + Yoast SEO: hỗ trợ Seo trang website hiệu quả, tạo sitemap, hƣớng dẫn viết Đ ại họ c Ki nh tế H uế chuẩn seo… SVTH: Trần Văn Điệm 57 ... trình xây dựng triển khai website TMĐT sử dụng ngôn ngữ c PHP tảng mã nguồn mở wordpress đáp ứng đƣợc yêu cầu họ website - Xây dựng website TMĐT sử dụng tốn trực tuyến, đăng ký thơng tin sử ại dụng. .. tài Ứng dụng mã nguồn mở wordpress xây dựng website thƣơng mại điện tử cho Trƣờng doanh nhân Top Olympia” cho khóa luận tốt nghiệp 2.Mục tiêu đề tài H uế * Mục tiêu tổng quát Xây dựng Website. .. kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Ứng dụng mã nguồn mở WordPress xây dựng website thương mại điện tử cho Trường doanh nhân Top Olympia” Trong trình nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mã nguồn mở wordpress xây dựng website thương mại điện , Ứng dụng mã nguồn mở wordpress xây dựng website thương mại điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay