Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn tiến bảo

98 4 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:41

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ tế H uế  - Ki nh KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC c PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN họ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI Đ ại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO LÊ THỊ KIM THẢO Huế, tháng 05 năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ nh tế H uế  - c Ki KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ại LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI Đ CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Kim Thảo TS Hồng Triệu Huy Lớp: K47 - TKKD Niên khóa: 2013 – 2017 Huế, tháng 05 năm 2017 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD Trong trình thực đề tài thực tập hồn thành khóa luận này, em nhận nhiều động viên, giúp đỡ quý báu Trước hết, em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo – TS Hồn Triệu Huy tận tình dành nhiều thời gian, công sức trực tiếp hướng dẫn em suốt trình xây dựng đề cương, nghiên cứu hồn thành khóa luận uế Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, Khoa Hệ thống H thông tin kinh tế, tồn thể thầy giáo, giáo trường Đại học Kinh tế Huế, tế truyền đạt kiến thức chun mơn q giá có ý nghĩa thời gian năm học vừa qua nh Em xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Trách Ki nhiệm hữu hạn Tiến Bảo đặc biệt anh chị Phòng Kinh doanh, Phòng Kế tốn c nhiệt tình giúp đỡ em trình thu thập số liệu, nắm bắt tình hình thực tế họ cơng ty Cuối cùng, em xin trân trọng cảm ơn người thân gia đình, ại tồn thể bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ đóng góp ý kiến chân thành, giúp Đ em hồn thiện tốt đề tài Tuy có nhiều cố gắng, kiến thức thời gian hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy, giáo, người quan tâm đến đề tài, đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên Lê Thị Kim Thảo SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài uế Mục tiêu nghiên cứu H 2.1 Mục tiêu chung tế 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu nh 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 Ki 3.2 Phạm vi nghiên cứu họ c Phương pháp nghiên cứu 4.1 Thiết kế nghiên cứu ại 4.2 Phương pháp thu thập liệu Đ 4.3 Phương pháp chọn mẫu 4.3.1 Xác định mẫu nghiên cứu 4.3.2 Thiết kế thang đo cho bảng hỏi 4.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 5 Kết cấu khóa luận .6 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu .7 1.1.1 Lý thuyết lòng trung thành nhân viên cơng ty .7 1.1.2 Lợi ích việc xây dựng trì lòng trung thành nhân viên công ty .8 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu .10 1.2.1 Một số nghiên cứu liên quan đến “Lòng trung thành nhân viên” giới .10 1.2.2 Một số nghiên cứu liên quan đến “Lòng trung thành nhân viên” Việt uế Nam .11 H 1.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 13 tế CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỊNG TRUNG nh THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO .19 Ki 2.1 Tổng quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo 19 họ c 2.1.1 Sự đời phát triển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo 19 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo .19 Đ Bảo……20 ại 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến 2.1.3.1 Tổ chức máy quản lý 20 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ Ban giám đốc phòng ban .22 2.1.4 Tình hình nguồn vốn Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo .23 2.1.5 Đặc điểm nguồn lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo 25 2.1.6 Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo…28 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo .31 2.2.1 Diễn đạt mã hóa thang đo .31 2.2.2 Thông tin mẫu điều tra 33 2.2.3 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến Lòng trung thành nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo 38 2.2.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo .38 2.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .39 uế 2.2.3.3 Kiểm định tương quan biến độc lập biến phụ thuộc .43 H 2.2.3.4 Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính nhân tố ảnh hưởng 45 tế 2.2.3.5 Đánh giá phù hợp mơ hình 49 nh 2.2.3.6 Kiểm định độ phù hợp mơ hình ANOVA 49 Ki 2.2.3.7 Kiểm định giả thuyết 50 c 2.2.3.7 Kiểm định khác biệt theo đặc tính cá nhân đến lòng trung thành họ nhân viên 52 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN NÂNG CAO LỊNG TRUNG Đ ại THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 57 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO .57 Giải pháp cải thiện mối quan hệ Đồng nghiệp 57 Giải pháp cải thiện Môi trường làm việc .58 Giải pháp hồn thiện sách Phúc lợi người lao động .59 Giải pháp hồn thiện sách Tiền lương 59 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD Hạn chế đề tài 61 Kiến nghị 61 3.1 Đối với quan Nhà nước quyền địa phương 62 3.2 Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo 62 Đ ại họ c Ki nh tế H uế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Trách nhiệm hữu hạn BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội EFA: Explore factor analysis (Phân tích nhân tố khám phá) Đ ại họ c Ki nh tế H uế TNHH: SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn Cơng ty giai đoạn 2014-2016 .24 Bảng 2.2: Tình hình lao động Cơng ty giai đoạn 2014 – 2016 .26 Bảng 2.3: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Tiến Bảo giai đoạn 2014 - 2016 29 Bảng 2.4: Thang đo thành phần mã hóa thang đo 31 Bảng 2.5: Cơ cấu tổng thể điều tra 33 uế Bảng 2.6: Kết Cronbach’s Alpha thang đo 38 Bảng 2.7: Kết phân tích nhân tố EFA lần 40 H Bảng 2.8: Kết kiểm định hệ số tương quan biến độc lập 44 tế Bảng 2.9: Kết phân tích hồi quy sử dụng phương pháp Enter .46 nh Bảng 2.10: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter sau loại biến 47 Ki Bảng 2.11 : Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy 49 c Bảng 2.12: Kiểm định Anova độ phù hợp mơ hình hồi quy 50 họ Bảng 2.13: Kiểm định Independent Samples T-test theo giới tính .52 ại Bảng 2.14: Kết kiểm định phương sai theo độ tuổi 53 Đ Bảng 2.15: Kết phân tích ANOVA theo độ tuổi 53 Bảng 2.16: Kết kiểm định phương sai theo trình độ học vấn 53 Bảng 2.17: Kết phân tích ANOVA theo trình độ học vấn 54 Bảng 2.18: Kiểm định Independent Samples T-test theo vị trí cơng tác .54 Bảng 2.19: Kết kiểm định phương sai theo thâm niên công tác .55 Bảng 2.20: Kết phân tích ANOVA theo thâm niên công tác 55 Bảng 2.21: Kết kiểm định phương sai theo thu nhập hàng tháng 55 Bảng 2.22: Kết kiểm định Post Hoc .56 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình nghiên cứu .13 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty 21 Sơ đồ 2.2: Mơ hình hiệu chỉnh 43 uế DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ H Biểu đồ 2.1: Cơ cấu mẫu theo giới tính 34 tế Biểu đồ 2.2: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 35 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 36 nh Biểu đồ 2.4: Cơ cấu mẫu theo vị trí cơng tác 37 Đ ại họ c Ki Biểu đồ 2.5: Cơ cấu mẫu theo thu nhập công tác 37 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD Đ ại họ c Ki nh tế H uế Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component ĐN2 ,897 ĐN5 ,876 ĐN1 ,788 MTLV6 ,761 ĐN3 ,728 MTLV5 ,839 MTLV4 ,806 MTLV2 ,743 MTLV3 ,720 PL2 ,809 PL1 ,790 PL3 ,751 PL4 ,728 ĐTTT3 ,784 ĐTTT2 ,706 ĐTTT4 ,597 ĐTTT1 ,590 KT3 ,927 KT1 ,912 TL4 ĐN4 ,576 TL3 MTLV1 TL2 TL1 KT2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD ,704 ,671 ,852 ,720 ,848 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA ĐỐI VỚI BIẾN ĐỘC LẬP (LẦN 2) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,708 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df Sig 1539,08 231 ,000 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulati Varian ve % ce 3,595 16,339 16,339 2,694 12,245 28,585 2,462 11,192 39,777 1,951 8,870 48,647 1,888 8,580 57,226 1,851 8,415 65,642 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of mp Squared Loadings one Total % of Cumula Total % of Cumula nt Varianc tive % Varianc tive % e e 4,617 20,987 20,987 4,617 20,987 20,987 2,458 11,172 32,160 2,458 11,172 32,160 2,312 10,507 42,667 2,312 10,507 42,667 1,938 8,808 51,475 1,938 8,808 51,475 1,635 7,434 58,909 1,635 7,434 58,909 1,481 6,733 65,642 1,481 6,733 65,642 ,956 4,346 69,988 ,800 3,636 73,623 ,752 3,418 77,041 10 ,674 3,066 80,107 11 ,648 2,946 83,052 12 ,515 2,341 85,394 13 ,477 2,168 87,562 14 ,461 2,095 89,657 15 ,433 1,966 91,623 16 ,402 1,826 93,449 17 ,369 1,676 95,125 18 ,317 1,441 96,566 19 ,285 1,298 97,863 20 ,279 1,269 99,132 21 ,146 ,665 99,797 22 ,045 ,203 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD Rotated Component Matrixa Component ĐN2 ,905 ĐN5 ,885 ĐN1 ,809 MTLV6 ,758 ĐN3 ,704 ,843 MTLV4 ,809 MTLV2 ,746 MTLV3 ,730 PL2 tế MTLV5 PL1 ,791 nh Ki ,753 họ Đ ĐTTT4 ại ĐTTT1 ,722 c PL4 ĐTTT2 ,810 PL3 ĐTTT3 uế H ,760 ,711 ,658 ,564 KT3 ,931 KT1 ,927 TL2 ,882 TL1 ,782 TL4 ,589 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA ĐỐI VỚI BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,716 382,523 ,000 nh tế H uế Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2,728 68,209 68,209 2,728 68,209 68,209 ,626 15,638 83,847 ,554 13,845 97,692 ,09 2,308 100,000 Đ ại LTT3 LTT1 LTT2 LTT4 họ c Ki Component Matrixa Component SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD ,925 ,909 ,748 ,698 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH HỒI QUY Descriptive Statistics Mean Lòng trung thành Đồng nghiệp Mơi trường làm việc Phúc lợi Cơ hội đào tạo thăng tiến Tiền lương Std Deviation 3,63 3,72 3,72 3,37 3,41 3,59 N ,544 ,863 ,823 ,787 ,638 ,794 Cơ hội Tiền đào tạo lương thăng tiến ,399 ,041 ,273 ,136 ,148 -,002 ,602 ,415 ,602 ,415 1,000 ,063 ,035 ,093 ,136 ,063 1,000 ,001 -,024 ,041 ,148 ,035 ,001 1,000 ,040 ,273 ,000 -,002 ,000 ,093 ,000 ,000 -,024 ,000 ,043 ,040 ,302 ,031 1,000 ,000 ,490 ,000 ,000 ,216 ,328 ,122 ,000 ,043 ,216 ,493 ,379 ,302 ,031 ,328 ,493 ,309 ,000 160 160 ,490 160 160 ,122 160 160 ,379 160 160 ,309 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 c ,399 họ ại Đ ,613 1,000 nh 1,000 ,613 Phúc lợi Ki Lòng trung thành Đồng nghiệp Mơi trường làm việc Pearson Correlation Phúc lợi Cơ hội đào tạo thăng tiến Tiền lương Lòng trung thành Đồng nghiệp Mơi trường làm việc Sig (1tailed) Phúc lợi Cơ hội đào tạo thăng tiến Tiền lương Lòng trung thành Đồng nghiệp Mơi trường làm việc N Phúc lợi Cơ hội đào tạo thăng tiến Tiền lương tế H uế Correlations Lòng Đồng Mơi trung nghiệp trường thành làm việc 160 160 160 160 160 160 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of DurbinSquare the Estimate Watson a ,827 ,683 ,673 ,311 2,103 a Predictors: (Constant), Tiền lương, Đồng nghiệp, Phúc lợi, Cơ hội đào tạo thăng tiến, Môi trường làm việc b Dependent Variable: Lòng trung thành ANOVAa Regression df 32,109 Mean Square F Sig 66,442 ,000b ,097 tế Residual 14,885 154 Total 46,994 159 a Dependent Variable: Lòng trung thành 6,422 uế Sum of Squares H Model nh b Predictors: (Constant), Tiền lương, Đồng nghiệp, Phúc lợi, Cơ hội đào tạo thăng tiến, Môi trường làm việc Coefficientsa Unstandardized Standardized t Sig Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error Beta Tolerance VIF ,470 ,225 2,084 ,039 ,261 ,032 ,415 8,160 ,000 ,796 1,256 c Ki Model Đ ại họ (Constant) Đồng nghiệp Môi trường ,256 ,033 làm việc Phúc lợi ,224 ,032 Cơ hội đào -,038 ,039 tạo thăng tiến Tiền lương ,169 ,031 a Dependent Variable: Lòng trung thành SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD ,388 7,741 ,000 ,818 1,222 ,325 7,090 ,000 ,980 1,020 -,044 -,962 ,338 ,975 1,026 ,247 5,413 ,000 ,987 1,013 PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH HỒI QUY SAU KHI LOẠI BIẾN Descriptive Statistics Std Deviation N Lòng trung thành 3,63 ,544 160 Đồng nghiệp 3,72 ,863 160 Môi trường làm việc 3,72 ,823 160 Phúc lợi 3,37 ,787 160 Tiền lương 3,59 uế Mean 160 H ,794 ,399 ,273 ,613 1,000 ,415 ,136 -,002 ,602 ,415 1,000 ,063 ,093 ,399 ,273 ,136 -,002 ,063 ,093 1,000 -,024 -,024 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,490 ,000 ,000 ,216 ,122 ,000 ,000 ,043 ,490 ,216 ,122 ,379 ,379 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Ki ,602 họ ại N Tiền lương ,613 Đ Sig (1-tailed) Phúc lợi 1,000 c Pearson Correlation Lòng trung thành Đồng nghiệp Mơi trường làm việc Phúc lợi Tiền lương Lòng trung thành Đồng nghiệp Môi trường làm việc Phúc lợi Tiền lương Lòng trung thành Đồng nghiệp Mơi trường làm việc Phúc lợi Tiền lương Môi trường làm việc nh tế Correlations Lòng Đồng trung nghiệp thành SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of Durbinl Square Square the Estimate Watson a ,825 ,681 ,673 ,311 2,076 a Predictors: (Constant), Tiền lương, Đồng nghiệp, Phúc lợi, Môi trường làm việc b Dependent Variable: Lòng trung thành ANOVAa Df Mean Square 82,861 Sig ,000b uế 8,005 ,097 F H Sum of Squares Regression 32,020 Residual 14,974 155 Total 46,994 159 a Dependent Variable: Lòng trung thành b Predictors: (Constant), Tiền lươn g, Đồng nghiệp, Phúc lợi, Môi trường làm việc tế Model Đ ại họ c Ki nh Coefficientsa Model Unstandardized Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients Coefficients B Std Beta Tolerance VIF Error (Constant) ,358 ,193 1,854 ,066 Đồng ,257 ,032 ,408 8,110 ,000 ,814 1,228 nghiệp Môi trường ,258 ,033 ,390 7,779 ,000 ,819 1,221 làm việc Phúc lợi ,225 ,032 ,326 7,110 ,000 ,981 1,020 Tiền ,168 ,031 ,245 5,378 ,000 ,989 1,011 lương a Dependent Variable: Lòng trung thành SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD PHỤ LỤC 9: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI LỊNG TRUNG THÀNH Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances Sig t df Sig Mean (2- Difference tailed) Std Error Difference -2,010 158 ,046 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -,190 ,095 -,377 -,003 -,190 ,096 -,381 ,000 Ki nh ,007 ,932 c -1,990 78,793 Đ ại họ Equal variances Lòng assumed trung thành Equal variances not assumed tế H uế F t-test for Equality of Means SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD ,050 PHỤ LỤC 10: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐỘ TUỔI ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH Descriptives 3,44 ,563 ,199 2,97 3,91 101 3,59 ,564 ,056 3,48 3,70 49 3,73 ,469 ,067 3,60 3,87 4,00 1,061 ,750 -5,53 13,53 160 3,63 ,544 ,043 3,55 3,72 tế H nh Dưới 25 tuổi Từ 25 40 tuổi Từ 41 55 tuổi Trên 55 tuổi Total Std Std 95% Confidence Minimum Maximum Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound uế Lòng trung thành N Mean họ c Ki Test of Homogeneity of Variances Lòng trung thành Levene Statistic df1 df2 Sig 2,404 156 ,070 ANOVA ại Lòng trung thành Đ Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Df Mean Square 1,276 ,425 45,718 156 ,293 46,994 159 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD F 1,451 Sig ,230 PHỤ LỤC 11: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN ĐỐI VỚI LỊNG TRUNG THÀNH Descriptives Lòng trung thành N 44 3,59 ,561 ,085 3,42 3,76 32 3,70 ,581 ,103 3,49 uế Std Std 95% Confidence Minimum Maximum Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 49 3,67 ,506 ,072 3,52 3,81 35 3,57 ,551 ,093 3,76 160 3,63 ,544 ,043 3,72 tế H 3,90 nh 3,38 3,55 họ c Ki Lao động phổ thông Công nhân kỹ thuật Trung cấp, cao đẳng Đại học trở lên Total Mean Đ ại Test of Homogeneity of Variances Lòng trung thành Levene df1 df2 Sig Statistic 1,184 156 ,318 ANOVA Lòng trung thành Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square ,396 ,132 46,598 156 ,299 46,994 159 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD F ,442 Sig ,724 PHỤ LỤC 12: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ VỊ TRÍ CƠNG TÁC ĐỐI VỚI LỊNG TRUNG THÀNH tế ,932 -2,010 158 ,046 -,190 ,095 -,377 -,003 ,050 -,190 ,096 -,381 Ki nh ,007 họ c -1,990 Đ ại Equal variance s Lòng assume trung d thàn Equal h variance s not assume d H uế Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% (2- Differe Error Confidence tailed) nce Differ Interval of ence the Difference Lowe Uppe r r SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD 78,793 ,000 PHỤ LỤC 13: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ THÂM NIÊN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI LỊNG TRUNG THÀNH Descriptives Lòng trung thành N Mean 95% Confidence Minimum Maximum Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 3,08 4,59 3,83 ,719 ,293 69 3,70 ,523 ,063 3,57 3,82 85 160 3,56 3,63 ,544 ,059 ,544 ,043 3,45 3,55 3,68 3,72 2 5 H c Ki nh Test of Homogeneity of Variances Lòng trung thành Levene df1 df2 Sig Statistic ,814 157 ,445 uế tế < năm Từ - năm > năm Total Std Std Deviation Error họ ANOVA Lòng trung thành Đ Between Groups Within Groups Total ại Sum of Squares df Mean Square ,908 ,454 46,086 157 ,294 46,994 159 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD F 1,546 Sig ,216 PHỤ LỤC 14: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ THU NHẬP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH Test of Homogeneity of Variances Lòng trung thành Levene Statistic df1 df2 3,753 156 Sig ,012 Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound ,149 ,938 -,57 ,29 -,303 ,153 ,309 -,74 ,14 -,085 ,225 ,999 -,72 ,55 ,136 ,149 ,938 -,29 ,57 -,167 ,090 ,338 -,41 ,07 ,051 ,187 1,000 -,49 ,60 ,303 ,153 ,309 -,14 ,74 ,167 ,090 ,338 -,07 ,41 ,218 ,191 ,843 -,33 ,77 ,085 ,225 ,999 -,55 ,72 -,051 ,187 1,000 -,60 ,49 -,218 ,191 -,77 ,33 nh -,136 Đ ại Từ - triệu đồng họ c Ki Dưới triệu đồng Từ - triệu đồng Từ - triệu đồng Trên triệu đồng Dưới triệu đồng Từ - triệu đồng Trên triệu đồng Dưới triệu đồng Từ - triệu đồng Trên triệu đồng Dưới triệu đồng Từ - triệu đồng Từ - triệu đồng tế H uế Multiple Comparisons Dependent Variable: Lòng trung thành Tamhane (I) Thu nhập (J) Thu nhập Mean Std hàng tháng hàng tháng Difference Error (I-J) Từ - triệu đồng Trên triệu đồng SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD ,843 uế H tế nh Ki c họ ại Đ SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD ... PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO 2.1 Tổng quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo 2.1.1 Sự đời phát triển Công ty Trách. .. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỊNG TRUNG nh THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO .19 Ki 2.1 Tổng quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo ... kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo 28 SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn tiến bảo , Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn tiến bảo , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÒNG TRUNG THÀNH, 1 Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, Sơ đồ 1.1: Mô hình nghiên cứu, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN BẢO., Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty, Bảng 2.2: Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2014 – 2016, Đơn vị tính: Triệu đồng, Bảng 2.4: Thang đo các thành phần và mã hóa thang đo, Bảng 2.7: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần 2, Bảng 2.12: Kiểm định Anova về độ phù hợp của mô hình hồi quy, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Hạn chế của đề tài, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay