Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần điện huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi

119 6 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:41

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI: H uế  tế NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI nh LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN Đ ại họ c Ki HUYỆN NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN NHƯ QUỲNH PGS.TS HỒNG HỮU HỊA Lớp: K47 TKKD Niên khóa: 2013-2017 Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Hồng Hữu Hòa Lời Cảm Ơn Trong suốt khoảng thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô Khoa Hệ thống thông tin kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Huế, người với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, học kỳ khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy em nghĩ khóa luận em khó hoàn H uế thiện Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, cho phép em gởi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Hồng Hữu Hòa người tận tình hướng tế dẫn, dìu dắt em suốt q trình hồn thành khóa luận nh Cùng giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện cán bộ, nhân viên phòng Tổ chức – Hành Cơng ty Điện Huyện Nghĩa tạo điều Ki kiện thuận lợi cho em nghiên cứu, tiếp cận với thực tế, vận dụng kiến thức học phát huy khả sáng tạo mình, đồng thời biết họ luận tốt nghiệp c nhược điểm mà khắc phục, sửa đổi để hoàn thành tốt khóa Tuy vậy, thời gian có hạn, kinh nghiệm hạn chế ại sinh viên thực tập nên khóa luận tốt nghiệp khơng Đ tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Vì vậy, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý thầy cô để em học thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp tới Em xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 22 tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Như Quỳnh SVTH: Nguyễn Như Quỳnh i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Hồng Hữu Hòa DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị CBCNV: Cán công nhân viên QLKT: Quản lý kĩ thuật TSCĐ: Tài sản cố định H uế SX: Sản xuất SXKD: Sản xuất kinh doanh tế CCDV: Cung cấp dịch vụ HĐKD: Hoạt động kinh doanh nh BHXH: Bảo hiểm xã hội Ki BHYT: Bảo hiểm y tế họ c BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BCH CĐCS: Ban chấp hành cơng đồn sở Đ ại DT: Doanh thu BH & CCDV: Bán hàng cung cấp dịch vụ LN: Lợi nhuận QLDN: Quản lý doanh nghiệp HĐKD: Hoạt động kinh doanh NLĐ: Người lao động NSDLĐ: Người sử dụng lao động SVTH: Nguyễn Như Quỳnh ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Hồng Hữu Hòa MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu H uế 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể tế Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 nh 4.1 Đối tượng nghiên cứu Ki 4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu c 5.1 Quy trình nghiên cứu họ 5.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu .4 ại 5.2.1 Số liệu thứ cấp Đ 5.2.2 Số liệu sơ cấp 5.3 Phương pháp tổng hợp xử lí số liệu 5.4 Phương pháp phân tích Kết cấu đề tài .6 PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 1.1 Lý luận hài lòng người lao động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm người lao động 1.1.2 Khái niệm hài lòng 1.1.2.1 Khái niệm SVTH: Nguyễn Như Quỳnh iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Hồng Hữu Hòa 1.1.2.2 Sự hài lòng người lao động công việc 1.1.3 Quan điểm động 10 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc người lao động .10 1.1.5 Mối quan hệ động hài lòng 14 1.2 Mơ hình lý thuyết nghiên cứu hài lòng cơng việc người lao động .14 1.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow (1943) 14 1.2.2 Thuyết E.R.G 16 1.2.3 Lý thuyết hai yếu tố F.Herzberg (1959) 17 1.2.4 Thuyết kỳ vọng Vroom 18 H uế 1.2.5 Thuyết công 18 1.3 Tổng quan số kết nghiên cứu liên quan đề xuất mơ hình nghiên cứu 20 1.3.1 Một số kết nghiên cứu hài lòng cơng việc 20 tế 1.3.1.1 Nghiên cứu Smith cộng (1969) 20 nh 1.3.1.2 Nghiên cứu Schjoedt (2005) .21 1.3.1.3 Nghiên cứu Trần Kim Dung (2005) 21 Ki 1.3.1.4 Nghiên cứu Nguyễn Khắn Hoàn (2010) .22 c 1.3.1.5 Nghiên cứu Phan Thị Minh Lý (2011) .22 họ 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất số đánh giá hài lòng người lao động công việc 23 ại 1.3.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 Đ 1.3.2.2 Chỉ số đánh giá nhân tố hài lòng công việc người lao động 24 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN HUYỆN NGHĨA 25 2.1 Giới thiệu đơn vị thực tập – Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Chức nhiệm vụ .26 2.1.2.1 Chức 26 2.1.2.2 Nhiệm vụ 26 2.1.2.3 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 28 2.1.3 Cơ cấu máy quản lý Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 28 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Hồng Hữu Hòa 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 28 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 30 2.1.4 Nguồn lực Công ty qua năm 2014-2016 32 2.1.4.1 Tình hình lao động Cơng ty 32 2.1.4.2 Kết kinh doanh Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa qua năm (2014-2016) 35 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc người lao động Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 38 2.2.1 Mô tả mẫu .38 H uế 2.2.1.1 Về giới tính 40 2.2.1.2 Về trình độ học vấn 41 2.2.1.3 Về độ tuổi 41 tế 2.2.1.4 Về phận làm việc 42 nh 2.2.1.5 Về thời gian công tác 43 2.2.1.6 Về thu nhập 43 Ki 2.2.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha biến phân tích 44 c 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA – Exploratory Factor Analysis) .48 họ 2.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập .49 2.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 60 ại 2.2.4 Xác định mơ hình hồi quy 61 Đ 2.2.4.1 Giả thuyết điều chỉnh 61 2.2.4.2 Kiểm định tương quan nhân tố .61 2.2.4.3 Xây dựng mơ hình hồi quy 62 2.2.4.4 Kiểm định giả thuyết mơ hình 65 2.2.5 Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng người lao động cơng việc .67 2.2.6 Đánh giá khác biệt hài lòng người lao động theo đặc điểm cá nhân 68 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Hồng Hữu Hòa CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN HUYỆN NGHĨA 70 3.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa .70 3.1.1 Định hướng phát triển thời gian tới Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 70 3.1.2 Định hướng nâng cao hài lòng người lao động Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 72 3.2 Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hài lòng cơng việc người lao H uế động Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 73 3.2.1 Giải pháp chung 73 3.2.2 Giải pháp cụ thể 74 tế 3.2.2.1 Về công tác đào tạo 74 nh 3.2.2.2 Về sách thăng tiến 75 3.2.2.3 Về bố trí cơng việc 75 Ki 3.2.2.4 Về điều kiện làm việc 76 c 3.2.2.5 Về sách tiền lương, thưởng, phúc lợi 76 họ 3.2.2.6 Về cấp 77 PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 ại Kết luận 78 Đ 1.1 Đóng góp đề tài 79 1.2 Hạn chế đề tài 79 Kiến nghị 80 2.1 Đối với Nhà Nước 80 2.2 Đối với công ty .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Hồng Hữu Hòa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các số cấu thành nhân tố .24 Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa qua năm 2014 - 2016 33 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa qua năm 2013 - 2015 37 Bảng 2.3: Một số thông tin mẫu điều tra 39 Bảng 2.4: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố 45 H uế Bảng 2.5: Cronbach’s Alpha thang đo “Sự hài lòng” .48 Bảng 2.6: Hệ số KMO kiểm định Bartlett’s Test lần 50 tế Bảng 2.7: Kết xoay nhân tố biến độc lập lần 50 Bảng 2.8: Hệ số KMO kiểm định Bartlett’s Test lần 53 nh Bảng 2.9: Kết xoay nhân tố biến độc lập lần 53 Ki Bảng 2.10: Đặt tên nhân tố 56 Bảng 2.11: Cronbach’s Alpha hệ số tải sau phân tích nhân tố 57 họ c Bảng 2.12: Hệ số KMO kiểm định Bartlett’s Test 60 Bảng 2.13: Kết xoay nhân tố biến phụ thuộc 60 ại Bảng 2.14: Bảng ma trận hệ số tương quan biến 62 Đ Bảng 2.15: Bảng mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter 63 Bảng 2.16: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 64 Bảng 2.17: Bảng kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter .64 Bảng 2.18: Kết kiểm định giả thuyết mô hình 66 Bảng 2.19: Kết kiểm định One Sample T-test 67 Bảng 2.20: Kết kiểm định Independent sample T-test theo giới tính .68 Bảng 2.21: Bảng kết kiểm định khác biệt hài lòng theo đặc điểm cá nhân 69 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Hồng Hữu Hòa DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Các cách so sánh công 19 Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiên cứu .4 Sơ đồ 1.: Sơ đồ mối quan hệ động hài lòng 14 Sơ đồ 1.2: Thuyết hai nhân tố F.Herzberg 18 Sơ đồ 1.3: Mơ hình nghiên cứu hài lòng người lao động 23 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Điện Huyện Nghĩa 29 Biểu đồ 1.1: Tháp nhu cầu Maslow 15 H uế Biểu đồ 2.1: Phân loại đối tượng nghiên cứu theo giới tính 40 Biểu đồ 2.2: Phân loại đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn 41 Biểu đồ 2.3: Phân loại đối tượng nghiên cứu theo độ tuổi 41 tế Biểu đồ 2.4: Phân loại đối tượng nghiên cứu theo phận chuyên môn 42 nh Biểu đồ 2.5: Phân loại đối tượng nghiên cứu theo thời gian công tác 43 Đ ại họ c Ki Biểu đồ 2.6: Phân loại đối tượng nghiên cứu theo thu nhập 43 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Hồng Hữu Hòa PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Trong bối cảnh chung kinh tế nước giới, việc để doanh nghiệp tồn đứng vững thị trường câu hỏi khó tất nhà quản trị doanh nghiệp Q trình tồn cầu hóa đem lại cho doanh nghiệp nhiều hội song đồng nghĩa với khơng thách thức, kinh tế thị trường biến động cạnh tranh Để đứng vững hồn cảnh đó, doanh nghiệp phải biết phát huy nguồn lực Cùng với vốn, sở vật chất, cơng nghệ, khoa học kĩ thuật…thì nguồn nhân lực H uế nguồn lực quan trọng nhất, quý giá doanh nghiệp Các yếu tố vật chất máy móc, trang thiết bị, cơng cụ, dụng cụ trở nên vơ dụng khơng có vận hành người Hay nói khác, phát triển của tế doanh nghiệp tách rời phụ thuộc lớn vào yếu tố người nh Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc người lao động Ki công ty sẵn sàng rời bỏ công việc để sang làm cho cơng ty khác điều thấy mà dần trở nên phổ biến Có thể đưa nhiều c nguyên nhân để lý giải cho tình trạng này, chẳng hạn tiền lương, chế độ ưu đãi, họ điều kiện làm việc công ty khác thỏa mãn nhu cầu ại họ; họ cảm thấy cấp không quan tâm đến khúc mắc, Đ đề xuất phàn nàn họ; họ chán nản phải tiếp tục đảm nhận công việc không phù hợp với lực họ khơng có hội thăng tiến;… Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng hài lòng người lao động với công việc mà họ làm Nếu thân khơng hài lòng với cơng việc mà có việc chuyển sang làm việc cho công ty khác điều dễ hiểu Vì vậy, để giải tình trạng trên, cách tốt doanh nghiệp cần phải có sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc thật tốt để đáp ứng tốt hài lòng người lao động công việc mà họ đảm nhận nhằm giữ chân nhân viên ổn định tình hình nhân cho doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa H uế 13 ,541 2,353 87,010 14 ,452 1,967 88,977 15 ,426 1,851 90,828 16 ,358 1,555 92,384 17 ,337 1,464 93,848 18 ,308 1,339 95,187 19 ,280 1,219 96,406 20 ,266 1,159 97,564 21 ,225 ,979 98,544 22 ,220 ,959 99,502 23 ,114 ,498 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis nh Ki ,846 c ,837 ,767 Đ ại họ sách thăng tiến, đề bạt công ty công bằng, minh bạch _DT3 anh/ chị hiểu nắm rõ điều kiện cần thiết để thăng tiến _DT2 nhân viên đào tạo kỹ năng, chuyên môn cần thiết cho cơng việc _DT1 anh/ chị có hội để thăng tiến công việc _DT4 cấp lắng nghe tôn trọng ý kiến, khiếu nại nhân viên _CT3 cấp có trình độ, lực tầm nhìn _CT1 tế Rotated Component Matrixa Component ,752 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh ,829 ,805 96 Khóa luận tốt nghiệp ,795 ,646 ,602 ,816 H uế ,795 tế ,788 ,827 c Ki nh ,755 Đ ại họ cấp động viên hỗ trợ nhân viên _CT4 cấp đối xử công nhân viên với _CT2 cơng việc có nhiều thách thức tạo hội cho nhân viên tự sáng tạo, phát triển cá nhân _CV4 công việc cho phép phát huy khả thân _CV2 công việc phù hợp với chuyên môn lực anh/ chị _CV1 khối lượng công việc hợp lý _CV3 anh/ chị cung cấp đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị cho cơng việc _DK3 thời gian làm việc hợp lý _DK4 nơi làm việc an toàn _DK2 thu nhập từ công ty ngang với công ty khác _TN4 sách phúc lợi cơng ty hợp lý thỏa đáng _TN5 lương anh/ chị tương xứng với lực đóng góp cho cơng ty _TN1 GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa SVTH: Nguyễn Như Quỳnh ,787 ,768 ,880 ,706 ,817 97 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa ,814 ,604 ,784 ,732 ,690 họ b) Lần c Ki nh tế H uế thu nhập từ công ty đảm bảo sống anh/ chị _TN2 phân phối công tiền lương, thưởng phụ cấp theo đóng góp nhân viên _TN3 đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng _DN2 đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ anh/ chị _DN1 anh/ chị có nhiều động lực trau dồi chun mơn làm việc với đồng nghiệp _DN3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Đ ại KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig Communalities Initial công việc phù hợp với chuyên môn lực anh/ chị _CV1 1,000 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh ,694 990,190 231 ,000 Extracti on ,652 98 1,000 ,701 1,000 ,676 1,000 ,649 1,000 ,697 1,000 ,680 ,586 c Ki 1,000 tế ,668 nh 1,000 họ công việc cho phép phát huy khả thân _CV2 khối lượng công việc hợp lý _CV3 cơng việc có nhiều thách thức tạo hội cho nhân viên tự sáng tạo, phát triển cá nhân _CV4 nơi làm việc an toàn _DK2 anh/ chị cung cấp đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị cho công việc _DK3 thời gian làm việc hợp lý _DK4 lương anh/ chị tương xứng với lực đóng góp cho cơng ty _TN1 thu nhập từ công ty đảm bảo sống anh/ chị _TN2 phân phối công tiền lương, thưởng phụ cấp theo đóng góp nhân viên _TN3 thu nhập từ cơng ty ngang với cơng ty khác _TN4 sách phúc lợi công ty hợp lý thỏa đáng _TN5 nhân viên đào tạo kỹ năng, chuyên môn cần thiết cho công việc _DT1 GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa H uế Khóa luận tốt nghiệp ,652 Đ ại 1,000 1,000 ,478 1,000 ,553 1,000 ,526 1,000 ,684 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh 99 GVHD: PGS.TS Hoàng Hữu Hòa tế Đ ại họ c Ki nh anh/ chị hiểu nắm rõ điều kiện cần 1,000 ,767 thiết để thăng tiến _DT2 sách thăng tiến, đề bạt công ty 1,000 ,752 công bằng, minh bạch _DT3 anh/ chị có hội để thăng tiến cơng 1,000 ,570 việc _DT4 cấp có trình độ, lực tầm nhìn 1,000 ,686 _CT1 cấp lắng nghe tôn trọng ý 1,000 ,728 kiến, khiếu nại nhân viên _CT3 cấp động viên hỗ trợ nhân 1,000 ,703 viên _CT4 đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ anh/ chị 1,000 ,564 _DN1 đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng 1,000 ,618 _DN2 anh/ chị có nhiều động lực trau dồi chuyên môn 1,000 ,545 làm việc với đồng nghiệp _DN3 Extraction Method: Principal Component Analysis H uế Khóa luận tốt nghiệp Compo nent Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings SVTH: Nguyễn Như Quỳnh Rotation Sums of Squared Loadings 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa % of Cumulat Total % of Cumulat Varianc ive % Varianc ive % e e 4,072 18,509 18,509 4,072 18,509 18,509 2,956 13,436 31,946 2,956 13,436 31,946 2,194 9,972 41,917 2,194 9,972 41,917 1,798 8,174 50,091 1,798 8,174 50,091 1,671 7,596 57,687 1,671 7,596 57,687 1,444 6,564 64,252 1,444 6,564 64,252 ,978 4,444 68,696 ,962 4,375 73,070 ,719 3,270 76,340 10 ,663 3,014 79,354 11 ,618 2,807 82,161 12 ,553 2,512 84,673 13 ,529 2,407 87,080 14 ,452 2,056 89,136 15 ,411 1,866 91,002 16 ,354 1,610 92,612 17 ,336 1,529 94,141 18 ,308 1,399 95,541 19 ,280 1,271 96,812 20 ,260 1,182 97,994 21 ,225 1,023 99,017 22 ,216 ,983 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2,841 2,611 2,579 2,395 1,968 1,742 % of Cumulat Varianc ive % e 12,913 12,913 11,866 24,780 11,723 36,502 10,886 47,388 8,944 56,332 7,920 64,252 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Total anh/ chị hiểu nắm rõ điều kiện cần thiết để thăng tiến _DT2 sách thăng tiến, đề bạt công ty công bằng, minh bạch _DT3 Rotated Component Matrixa Component ,858 ,850 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh 101 Khóa luận tốt nghiệp ,746 ,734 H uế ,804 nh ,794 tế ,800 ,798 c Ki ,752 ,708 Đ ại họ nhân viên đào tạo kỹ năng, chuyên môn cần thiết cho công việc _DT1 anh/ chị có hội để thăng tiến cơng việc _DT4 cơng việc có nhiều thách thức tạo hội cho nhân viên tự sáng tạo, phát triển cá nhân _CV4 công việc phù hợp với chuyên môn lực anh/ chị _CV1 công việc cho phép phát huy khả thân _CV2 khối lượng công việc hợp lý _CV3 thu nhập từ công ty đảm bảo sống anh/ chị _TN2 lương anh/ chị tương xứng với lực đóng góp cho cơng ty _TN1 thu nhập từ cơng ty ngang với cơng ty khác _TN4 sách phúc lợi công ty hợp lý thỏa đáng _TN5 phân phối công tiền lương, thưởng phụ cấp theo đóng góp nhân viên _TN3 GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa SVTH: Nguyễn Như Quỳnh ,707 ,672 ,600 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa ,824 ,790 ,767 ,783 ,733 Đ ại họ c Ki nh tế H uế cấp lắng nghe tôn trọng ý ,826 kiến, khiếu nại nhân viên _CT3 cấp động viên hỗ trợ nhân ,781 viên _CT4 cấp có trình độ, lực tầm nhìn ,781 _CT1 anh/ chị cung cấp đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị cho công việc _DK3 thời gian làm việc hợp lý _DK4 nơi làm việc an toàn _DK2 đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng _DN2 đồng nghiệp ln sẵn sàng giúp đỡ anh/ chị _DN1 anh/ chị có nhiều động lực trau dồi chuyên môn làm việc với đồng nghiệp _DN3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,693 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square SVTH: Nguyễn Như Quỳnh ,678 89,556 103 Khóa luận tốt nghiệp df Sig ,000 Extracti on nh anh/ chị hài lòng với cơng việc 1,000 ,670 _HL1 anh/ chị tiếp tục gắn bó lâu dài với 1,000 ,723 công ty _HL2 anh/ chị cảm thấy thoải mái lúc 1,000 ,610 làm việc _HL3 Extraction Method: Principal Component Analysis H uế Communalities Initial tế Sphericity GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Đ ại họ c Ki Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2,004 66,798 66,798 2,004 66,798 66,798 ,572 19,061 85,858 ,424 14,142 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Compone nt anh/ chị tiếp tục gắn bó lâu dài với ,851 cơng ty _HL2 anh/ chị hài lòng với cơng việc ,819 _HL1 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh 104 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa anh/ chị cảm thấy thoải mái lúc ,781 làm việc _HL3 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa nh tế H uế a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Ki Kiểm định tương quan nhân tố Correlations CV DK TN DT CT ,370** ,148 ,316** ,678** ,617** -,077 127 ,000 127 ,097 127 ,000 127 ,000 127 ,000 127 ,390 127 ,370** ,150 -,098 ,119 ,183* -,085 ,000 127 127 ,093 127 ,273 127 ,182 127 ,039 127 ,341 127 ,148 ,150 ,032 ,065 ,085 -,027 ,097 127 ,093 127 127 ,718 127 ,468 127 ,340 127 ,762 127 ,316** -,098 ,032 ,182* ,021 ,068 ,000 127 ,273 127 ,718 127 127 ,040 127 ,818 127 ,447 127 CV DK TN họ Đ ại HL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N c HL SVTH: Nguyễn Như Quỳnh DN 105 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa ,182* ,421** -,078 ,040 127 127 ,000 127 ,385 127 ,021 ,421** -,180* ,818 127 ,000 127 127 ,043 127 ,068 -,078 -,180* ,447 127 ,385 127 ,043 127 127 H uế Pearson ,678** ,119 ,065 Correlation DT Sig (2-tailed) ,000 ,182 ,468 N 127 127 127 Pearson ,617** ,183* ,085 Correlation CT Sig (2-tailed) ,000 ,039 ,340 N 127 127 127 Pearson -,077 -,085 -,027 Correlation DN Sig (2-tailed) ,390 ,341 ,762 N 127 127 127 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) tế Phân tích phương trình hồi quy DurbinWatson 1,876 ại Sum of Squares Đ Model họ c Ki nh Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of l Square Square the Estimate a ,844 ,712 ,702 ,311 a Predictors: (Constant), CT, TN, CV, DT b Dependent Variable: HL ANOVAa df Regressio 29,200 n Residual 11,825 122 Total 41,025 126 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), CT, TN, CV, DT SVTH: Nguyễn Như Quỳnh Mean Square 7,300 F 75,315 Sig ,000b ,097 106 Khóa luận tốt nghiệp Coefficientsa Unstandardized Standardiz Coefficients ed Coefficien ts B Std Error Beta (Consta nt) CV TN ,266 ,216 ,193 ,035 ,201 DT ,295 CT ,244 a Dependent Variable: HL t Sig Collinearity Statistics Toleran ce VIF 1,230 ,221 ,273 5,487 ,000 ,952 1,051 ,039 ,255 5,106 ,000 ,950 1,052 ,037 ,035 ,440 ,376 8,042 6,936 ,000 ,000 ,789 ,803 1,268 1,245 H uế Model GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa tế Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng chung với công việc df t CV DK TN 126 126 126 126 126 126 ại 5,178 10,967 8,430 9,408 9,206 4,689 Đ CV DK TN DT CT DN họ c t Ki nh One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference -8,740 -4,009 -7,131 df ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,372 ,732 ,542 ,711 ,719 ,310 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ,23 ,51 ,60 ,86 ,41 ,67 ,56 ,86 ,56 ,87 ,18 ,44 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 126 126 126 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh ,000 ,000 ,000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -,628 -,77 -,49 -,268 -,40 -,14 -,458 -,59 -,33 107 Khóa luận tốt nghiệp DT CT DN -3,831 -3,595 -10,450 GVHD: PGS.TS Hoàng Hữu Hòa 126 126 126 ,000 ,000 ,000 -,289 -,281 -,690 -,44 -,44 -,82 -,14 -,13 -,56 Đánh giá khác biệt hài lòng người lao động theo đặc điểm cá nhân 8.1 Kiểm định khác biệt hài lòng theo “giới tính” Independent Samples Test t df Sig Mean Std (2- Differ Error tailed ence Differe ) nce nh ,784 ,629 125 ,530 ,086 ,137 -,184 ,356 ,559 ,086 ,145 -,212 ,384 Ki ,076 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper họ c ,591 26,9 84 ại HL Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig tế F t-test for Equality of Means H uế Levene's Test for Equality of Variances Đ 8.2 Kiểm định khác biệt hài lòng theo “độ tuổi” Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 1,938 df1 df2 Sig 124 ,148 ANOVA HL Sum of Squares SVTH: Nguyễn Như Quỳnh df Mean Square F Sig 108 Khóa luận tốt nghiệp Between Groups Within Groups Total GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa ,004 ,002 41,021 124 ,331 41,025 126 ,006 ,994 8.3 Kiểm định khác biệt hài lòng theo “thời gian làm việc” H uế Test of Homogeneity of Variances HL Levene df1 df2 Sig Statistic 1,728 125 ,191 ANOVA Between Groups Within Groups Total df ,592 Ki ,592 125 F 1,829 Sig ,179 ,323 c 40,434 Mean Square nh Sum of Squares tế HL họ 41,025 126 ại 8.4 Kiểm định khác biệt hài lòng theo “thu nhập” Đ Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic ,040 df1 df2 Sig 125 ,843 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups ,005 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh df Mean Square ,005 F ,015 Sig ,904 109 Khóa luận tốt nghiệp Within Groups Total GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa 41,021 125 41,025 126 ,328 8.5 Kiểm định khác biệt hài lòng theo “trình độ” Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic ,898 df1 df2 Sig 122 ,468 H uế ANOVA HL Mean Square 39,613 122 41,025 126 ,353 1,087 Sig ,366 nh 1,412 F ,325 Ki Between Groups Within Groups Total df tế Sum of Squares họ c 8.6 Kiểm định khác biệt hài lòng theo “bộ phận chuyên môn ” Test of Homogeneity of Variances df2 Sig ại df1 Đ HL Levene Statistic ,906 122 ,463 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square ,925 ,231 40,101 122 ,329 41,025 126 SVTH: Nguyễn Như Quỳnh F ,703 Sig ,591 110 ... Hòa Đối tư ng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tư ng nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc người lao động doanh nghiệp - Đối tư ng điều tra: Người lao động... với thực tế Công ty cổ phần Điện Huyện Tư Nghĩa, chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH... làm việc Công ty cổ phần Điện Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành Công ty cổ phần Điện H uế Huyện Tư Nghĩa - Thời gian nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần điện huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần điện huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay