Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ĐTDĐ samsung của khách hàng tại công ty TNHH DV TM tổng hợp toàn cầu – thị xã ba đồn, quảng bình

109 4 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:39

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ uế - - tế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nh NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐTDĐ SAMSUNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI Ki CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP TOÀN CẦU Đ ại họ c THỊ BA ĐỒN, QUẢNG BÌNH NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Khóa học: 2013 - 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ uế - - tế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nh NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐTDĐ SAMSUNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI Ki CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP TOÀN CẦU Đ ại họ c THỊ BA ĐỒN, QUẢNG BÌNH Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Như Quỳnh ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: K47 - TKKD Niên khóa: 2013-2017 Huế, 05-2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Th Phng Tho Lời Cảm Ơn i h c Ki nh t H u Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi đến quý thầy cô Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Trường Đại học Kinh tế Huế, với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập Trường Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn Ths Nguyễn Thị Phương Thảo, tận tình hướng dẫn suốt trình viết Khóa luận tốt nghiệp Nếu lời hướng dẫn, dạy bảo Cô nghĩ khoá luận khó hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị phòng Kế toán Công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu tận tâm hướng dẫn, bảo thêm cho trình thực tập Công ty Trong trình thực tËp khã tr¸nh khái sai sãt, rÊt mong c¸c anh chị bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hu, ngy 09 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Như Quỳnh SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo MỤC LỤC PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.Cấu trúc luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU uế 1.1 Cơ sở lí luận vấn đề nghiên cứu .6 H 1.1.1 Khái niệm người tiêu dùng hành vi tiêu dùngError! Bookmark not defined tế 1.1.2 Mơ hình chi tiết hành vi người tiêu dùng nh 1.1.3 Quá trình định mua người tiêu dùng .8 1.1.4 Thuyết hành vi dự định 10 Ki 1.1.4.1 Mơ hình thuyết hành động hợp lí TRA ( Theory of Reasoned Action) 10 c 1.1.2.3 Thuyết hành vi dự định TPB (Theory of Planned Behaviour) .11 họ 1.1.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 12 1.1.5.1 Mơ hình kết hợp TRA TPB 12 ại 1.1.5.2 Thang đo đề xuất .15 Đ 1.2.Cơ sở thực tiễn .17 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP TOÀN CẦU- THỊ BA ĐỒN 22 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu 22 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu 22 2.1.2 Các loại hàng hóa dịch vụ kinh doanh chủ yếu Công ty 23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy công ty .24 2.1.4 Một số nguồn lực hoạt động SXKD công ty TNHH DV TM Tổng hợp SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Tồn Cầu –thị Ba Đồn- tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2016 25 2.1.4.1 Tình hình lao động công ty .25 2.1.4.2 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty qua năm( 2014-2016) .27 2.1.4.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu giai đoạn 2014-2016 28 2.2 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng khách hàng dòng sản phẩm điện thoại Samsung công ty 32 2.2.1 Cơ cấu mẫu điều tra .32 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 35 uế 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng ĐTDĐ Samđung khách hàng công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu 39 H 2.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA nhóm biến ảnh hưởng đến nhu tế cầu sử dụng ĐTDĐ Samsung khách hàng .39 nh 2.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho nhân tố đánh giá chung khách hàng đến nhu cầu sử dụng ĐTDĐ Samsung 41 Ki 2.2.3.3 Đặt tên nhân tố 42 c 2.2.4 Phân tích tương quan .44 họ 2.2.5 Phân tích hồi quy 44 2.2.6 Đánh giá khách hàng nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng ại ĐTDĐ Samsung 47 Đ 2.2.6.1 Đánh giá khách hàng nhân tố Giá trị cảm nhận sản phẩm 47 2.2.6.2 Đánh giá khách hàng nhân tố Niềm tin thái độ .49 2.2.6.3 Đánh giá khách hàng nhân tố Sự hấp dẫn sản phẩm thay .50 2.2.6.4 Đánh giá khách hàng nhân tố Chuẩn chủ quan 51 2.2.7 Kiểm định khác biệt số yếu tố đến nhu cầu sử dụng ĐTDĐ Samsung 52 2.2.7.1 Trường hợp mẫu độc lập 52 2.2.7.2 Trường hợp nhiều mẫu độc lập .52 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo 2.2.8 Đánh giá khách hàng sử dụng ĐTDĐ Samsung mua hàng Công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu 53 2.2.8.1 Đánh giá khách hàng sử dụng ĐTDĐ Samsung 53 2.2.8.2 Đánh giá khách hàng mua sản phẩm công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu 54 2.2.8.3 Bảng đóng góp ý kiến 54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI SAMSUNG TẠI CƠNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP TỒN CẦU- THỊ BA ĐỒN 56 uế 3.1 Căn đề xuất giải pháp 56 H 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng sản phẩm điện thoại Samsung công ty 57 tế 3.2.1 Về giá trị cảm nhận sản phẩm 57 nh 3.2.2 Về niềm tin thái độ 60 3.2.3 Sự hấp dẫn sản phẩm thay 61 Ki 3.2.4 Về Chuẩn chủ quan 61 c PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 họ Kết luận 63 Kiến nghị 64 ại 2.1 Kiến nghị cấp quyền 64 Đ 2.2 Kiến nghị công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Mã hóa biến 15 Bảng 1.2: Thống kê thị trường smartphone toàn cầu quý 1/2016 18 Bảng 2.1: Tình hình lao động cơng ty qua năm (2014-2016) 25 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn công ty qua năm (2014-2016) 27 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh công ty quan năm (2014-2016) 29 Bảng 2.4: Thống kê đặc điểm mẫu nghiên cứu .32 Bảng 2.5 :Kiểm định Cronbach’s Alpha yếu tố “Giá trị cảm nhận sản phẩm” 36 uế Bảng 2.6 : Kiểm định Cronbach’s Alpha yếu tố “ Niềm tin thái độ” 37 H Bảng 2.7 : Kiểm định Cronbach’s Alpha yếu tố “Sự hấp dẫn sản phẩm thay thế” .37 tế Bảng 2.8: Kiểm định Cronbach’s Alpha yếu tố “ Chuẩn chủ quan” 38 nh Bảng 2.9 : Hệ số KMO and kiểm định Bartlett nhân tố ảnh hưởng 39 Ki Bảng 2.10: Phân tích nhân tố 40 Bảng 2.11: Hệ số KMO and kiểm định Bartlett nhân tố phụ thuộc 41 c Bảng 2.12: Kết phân tích EFA với nhân tố Đánh giá chung 42 họ Bảng 2.13: Kết phân tích tương quan .44 Bảng 2.14: Kết phân tích hồi quy 45 ại Bảng 2.15: Kiểm định giá trị trung bình yếu tố Giá trị cảm nhận sản phẩm 48 Đ Bảng 2.16 : Kiểm định giá trị trung bình yếu tố Niềm tin thái độ .49 Bảng 2.17 : Kiểm định giá trị trung bình yếu tố Sự hấp dẫn sản phẩm thay 50 Bảng 2.18 : Kiểm định giá trị trung bình yếu tố Chuẩn chủ quan 51 Bảng 2.19: Kiểm định khác biệt theo yếu tố giới tính 52 Bảng 2.20: Kết kiểm định phương sai đồng theo độ tuổi 53 Bảng 2.21: Bảng đóng góp ý kiến 55 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Thị phần di động quý I/2016 Việt Nam .20 Biểu đồ 2.1: Đặc điểm nghề nghiệp 33 Biểu đồ 2.2: Mô tả theo hãng ĐTDĐ sử dụng 34 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Biểu đồ 2.3: Mô tả theo địa điểm mua ĐTDĐ 34 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mơ hình chi tiết hành vi mua người tiêu dùng Sơ đồ 1.2: Quá trình định mua .8 Sơ đồ 1.3: Thuyết hành động hợp lí TRA .11 Sơ đồ 1.4: Mô hình thuyết hành vi dự định TPB 11 Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ kết hợp TRA TPB 13 Sơ đồ 1.6: Mô hình lí thuyết đề xuất 14 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lí cơng ty 24 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo DANH MỤC VIẾT TẮT : Cung cấp dịch vụ CĐ : Cao đẳng CNVC : Công nhân viên chức CNTT : Cơng nghệ thơng tin CP : Chi phí DV : Dịch vụ ĐH : Đại học ĐTDĐ : Điện thoại di động KH : Khách hàng TM : Thương mại TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn Đ ại họ c Ki nh tế H uế CCDV SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Bảng 26: Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo Extraction Sums of Squared Loadings % of Total Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2.145 7.397 60.788 2.145 7.397 60.788 1.546 5.331 66.118 1.546 5.331 66.118 1.286 4.433 70.551 1.286 4.433 70.551 1.242 4.284 74.836 1.242 4.284 74.836 715 2.466 77.302 675 2.326 79.628 657 564 483 2.267 1.946 1.664 81.895 83.841 85.505 10 447 1.541 87.046 11 399 1.377 88.424 12 378 1.302 89.726 13 342 1.180 90.906 14 313 1.078 15 294 1.013 16 268 985 93.982 17 261 953 94.935 18 242 900 96.720 19 220 805 97.525 20 190 756 98.281 21 178 655 98.936 22 162 506 99.442 23 150 418 99.860 24 128 120 99.980 25 119 020 100.000 họ c Ki nh tế H uế nent 91.984 Đ ại 92.997 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Bảng 27: Component Matrixa Component Toi biet san pham dien thoai samsung vi uy tin thi truong nhieu nam qua 577 Toi nghi day la loai dien thoai phu hop nhat voi hoan canh va kinh te cua toi 520 Toi de dang tim duoc dong dien thoai samsung ma toi muon mua, muon su dung o nhieu noi 745 Toi nghi day la dien thoai co kieu dang tinh te, sanh dieu 567 uế thoai khac tren thi truong H Thuong xuyen co nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan Chuong trinh khuyen mai thiet thuc va phu hop voi nhu cau cua khach hang tế Su chu dong cua cac nhan vien tu van giup toi de dang quyet dinh lua chon dien thoai nh samsung Chat luong san pham sau bao hanh tot Ki Toi cam thay yen tam va thu vi su dung san pham dien thoai samsung 507 583 658 569 578 Cac thong tin ve san pham ma thuong hieu samsung cung cap la chinh xac 632 Doi voi toi viec su dung dien thoai samsung la thuan tien, de dang 516 Toi nghi rang su dung dien thoai sam sung la san pham phu hop nhat doi voi toi 550 họ c 608 ại Đ thoai di dong cua sam sung Toi nghi gia ca cua nhung dien thoai di dong cua cac thuong hieu khac re hon dien thoai di dong cua samsung Toi da quen voi viec su dung he dieu hanh IOS hon Android Toi nghi dien thoai samsung khong ben bang cac dien thoai di dong cua thuong hieu khac Toi nghi dien thoai cua cac thuong hieu khac co tinh nang tot hon dien thoai di dong cua samsung 599 So voi cac thuong hieu dien thoai khac, toi tin rang dien thoai samsung tot hon Toi nghi dien thoai di dong cua cac thuong hieu khac dang cap, sanh dieu hon dien 514 Toi nghi day la dien thoai co cau hinh don gian de su dung nhat Toi nghi dien thoai samsung la dien thoai co tuoi doi lau dai va ben vung hon cac dien 622 623 593 570 659 Gia dinh khuyen toi nen su dung dien thoai samsung 546 Ban be khuyen toi nen su dung dien thoai samsung 549 Nhung nhan vien tu van khuyen toi nen su dung dien thoai samsung 533 Y kien cua nhung nguoi quen biet quan doi voi quyet dinh cua toi 622 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Dien thoai samsung duoc quang cao nhieu tren tap chi, internet, cac phuong tien truyen 626 thong nen no anh huong den su lua chon cua toi Extraction Method: Principal Component Analysis Phân tích nhân tố EFA nhân tố phụ thuộc Bảng 28: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 178.877 df Sig .000 Bartlett's Test of Sphericity uế Bảng 29: Total tế 2.021 1.850 4.12 3.52 Cumulative % 72.235 83.778 93.214 100.000 2.021 % of Variance 72.235 Ki % of Variance 72.235 11.543 9.436 6.786 nh Total Extraction Sums of Squared Loading H Initial Eigenvalues Component 746 Bảng 30: họ c Component Matrixa Đ ại Toi co y dinh su dung dien thoai samsung Dien thoai samsung hap dan toi Toi co y dinh gioi thieu cho ban be, nguoi than su dung dien thoại di dong samsung Toi hoan toan yen tam su dung dien thoai di dong samsung SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Component 785 768 749 756 Cumulative % 72.235 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Phân tích tương quan Bảng 31: F1 F2 F3 F4 694** 590** 693** 651** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 180 180 180 180 180 Pearson Correlation 694** 577** 695** 555** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 180 180 180 Pearson Correlation 590** 577** Sig (2-tailed) 000 000 N 180 180 Pearson Correlation 693** Sig (2-tailed) 000 N 180 F3 Pearson Correlation 426** 000 000 180 180 180 695** 516** 585** 000 000 000 180 180 180 180 555** 426** 585** 000 000 000 000 180 180 180 180 180 651** họ Đ N ại Sig (2-tailed) H 516** c F4 180 tế F2 180 nh F1 Ki Danh Pearson Correlation gia chung uế Danh gia chung **.Correlation is significant at the 0.01 level ( 2- tailed) Phân tích hồi quy Bảng 32 : Kiểm định phù hợp mơ hình Durbin-Watson Model Summaryb Durbin-Watson Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 820a 673 661 44125 a Predictors: (Constant), CCQ, NTVTD, SHDCSPTT, GTCNSP b Dependent Variable: DGC SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh 1.937 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Bảng33 : Kiểm định ANOVA phân tích hồi quy ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 57.593 11.519 Residual 28.037 175 195 Total 85.630 179 F Sig .000a 59.161 a Predictors: (Constant), CCQ, NTVTD, SHDCSPTT, GTCNSP b Dependent Variable: DGC Unstandardized Model B GTCNSP 0.237 NTVTD 0.190 Sig 0.002 0.198 2.674 0.008 0.063 0.182 3.031 0.003 -0.281 0.093 -0.217 -3.013 0.003 0.273 0.077 0.224 3.536 0.001 họ Đ CCQ t -3.153 ại SHDCSPTT Beta 0.305 nh -0.961 0.089 Ki (Constant) Std Error c Coefficients tế Coefficients Standardized H Coefficientsa uế Bảng34 : Kết phân tích hồi quy theo phương pháp Enter a Dependent Variable: DGC SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Kiểm định One Sample T Test Bảng 35 : Kiểm định One Sample T Test Giá trị cảm nhận sản phẩm One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Toi biet san pham dien thoai samsung vi uy tin thi truong 180 3.6056 72078 05372 180 3.6278 79123 05897 180 3.7556 180 3.7833 nhieu nam qua Toi nghi day la loai dien thoai phu hop nhat voi hoan canh va Toi de dang tim duoc dong dien thoai samsung ma toi muon cau hinh don gian de su dung 05022 50996 03801 60167 04485 3.5833 66748 04975 180 3.7778 82256 06131 180 3.8000 68829 05130 180 3.6056 84230 06278 180 3.6556 80029 05965 nh nhat Toi nghi day la dien thoai co 180 3.8000 Ki kieu dang tinh te, sanh dieu Toi nghi dien thoai samsung la 180 họ c dien thoai co tuoi doi lau dai va khac tren thi truong tế Toi nghi day la dien thoai co ben vung hon cac dien thoai 67371 H mua, muon su dung o nhieu noi uế kinh te cua toi Thuong xuyen co nhieu chuong ại trinh khuyen mai hap dan Đ Chuong trinh khuyen mai thiet thuc va phu hop voi nhu cau cua khach hang Su chu dong cua cac nhan vien tu van giup toi de dang quyet dinh lua chon dien thoai samsung Chat luong san pham sau bao hanh tot SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Bảng 36: One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of t df Sig (2- Mean tailed) Difference the Difference Lower Upper Toi biet san pham dien thoai samsung vi uy tin thi -7.342 179 000 -.39444 -.5005 -.2884 -6.312 179 000 -.37222 -.4886 -.2558 -4.868 179 000 -.24444 -.3435 -.1454 000 -.21667 -.2917 -.1417 179 000 -.20000 -.2885 -.1115 -8.375 179 000 -.41667 -.5148 -.3185 -3.625 179 000 -.22222 -.3432 -.1012 -3.898 179 000 -.20000 -.3012 -.0988 -6.283 179 000 -.39444 -.5183 -.2706 truong nhieu nam qua Toi nghi day la loai dien thoai phu hop nhat voi hoan uế canh va kinh te cua toi muon mua, muon su dung o tế dien thoai samsung ma toi nhieu noi -5.700 Toi nghi day la dien thoai -4.460 c co kieu dang tinh te, sanh 179 Ki dung nhat nh Toi nghi day la dien thoai co cau hinh don gian de su H Toi de dang tim duoc dong họ dieu Toi nghi dien thoai samsung ại la dien thoai co tuoi doi lau dai va ben vung hon cac truong Đ dien thoai khac tren thi Thuong xuyen co nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan Chuong trinh khuyen mai thiet thuc va phu hop voi nhu cau cua khach hang Su chu dong cua cac nhan vien tu van giup toi de dang quyet dinh lua chon dien thoai samsung SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of t df Sig (2- Mean tailed) Difference the Difference Lower Upper Toi biet san pham dien thoai samsung vi uy tin thi -7.342 179 000 -.39444 -.5005 -.2884 -6.312 179 000 -.37222 -.4886 -.2558 -4.868 179 000 -.3435 -.1454 -5.700 179 -.21667 -.2917 -.1417 truong nhieu nam qua Toi nghi day la loai dien thoai phu hop nhat voi hoan Toi de dang tim duoc dong dien thoai samsung ma toi -.24444 H muon mua, muon su dung o uế canh va kinh te cua toi co cau hinh don gian de su dung nhat Toi nghi day la dien thoai -4.460 179 000 -.20000 -.2885 -.1115 179 000 -.41667 -.5148 -.3185 -3.625 179 000 -.22222 -.3432 -.1012 -3.898 179 000 -.20000 -.3012 -.0988 -6.283 179 000 -.39444 -.5183 -.2706 -5.774 179 000 -.34444 -.4622 -.2267 Ki co kieu dang tinh te, sanh dai va ben vung hon cac -8.375 ại dien thoai khac tren thi họ la dien thoai co tuoi doi lau c dieu Toi nghi dien thoai samsung 000 nh Toi nghi day la dien thoai tế nhieu noi Đ truong Thuong xuyen co nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan Chuong trinh khuyen mai thiet thuc va phu hop voi nhu cau cua khach hang Su chu dong cua cac nhan vien tu van giup toi de dang quyet dinh lua chon dien thoai samsung Chat luong san pham sau bao hanh tot SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Bảng 37 : Kiểm định One Sample T Test niềm tin thái độ One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Toi cam thay yen tam va thu vi su dung san pham dien thoai 180 3.4556 76460 05699 180 3.5778 93925 07001 180 3.5889 83759 06243 180 3.7556 180 3.7611 samsung So voi cac thuong hieu dien thoai khac, toi tin rang dien thoai samsung tot hon Cac thong tin ve san pham ma thuong hieu samsung cung cap uế la chinh xac thoai samsung la thuan tien, de tế dang Toi nghi rang su dung dien 05022 77937 05809 nh thoai sam sung la san pham phu 67371 H Doi voi toi viec su dung dien hop nhat doi voi toi c Ki Bảng 38: Đ ại họ One-Sample Test t Test Value = 95% Confidence Interval of df Sig (2- Mean tailed) Difference the Difference Lower Upper Toi cam thay yen tam va thu vi su dung san -9.553 179 000 -.54444 -.6569 -.4320 -6.031 179 000 -.42222 -.5604 -.2841 -6.585 179 000 -.41111 -.5343 -.2879 pham dien thoai samsung So voi cac thuong hieu dien thoai khac, toi tin rang dien thoai samsung tot hon Cac thong tin ve san pham ma thuong hieu samsung cung cap la chinh xac SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Doi voi toi viec su dung dien thoai samsung la -4.868 179 000 -.24444 -.3435 -.1454 -4.112 179 000 -.23889 -.3535 -.1243 thuan tien, de dang Toi nghi rang su dung dien thoai sam sung la san pham phu hop nhat doi voi toi Bảng 39: Kiểm định One Sample T Test Sự hấp dẫn sản phẩm thay One-Sample Statistics Mean Std Deviation Toi nghi dien thoai di dong cua cac thuong hieu khac dang cap, 180 3.6333 180 3.6667 06492 tế dong cua sam sung Toi nghi gia ca cua nhung dien 88438 06592 3.8000 76516 05703 180 3.7500 76862 05729 180 3.7611 77937 05809 nh thoai di dong cua cac thuong hieu khac re hon dien thoai di Ki dong cua samsung Toi da quen voi viec su dung he 180 họ c dieu hanh IOS hon Android Toi nghi dien thoai samsung 87101 H sanh dieu hon dien thoai di Std Error Mean uế N khong ben bang cac dien thoai ại di dong cua thuong hieu khac Toi nghi dien thoai cua cac Đ thuong hieu khac co tinh nang tot hon dien thoai di dong cua samsung SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Bảng 40: One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval t df Sig (2- Mean tailed) Difference of the Difference Lower Upper Toi nghi dien thoai di dong cua cac thuong hieu khac dang cap, sanh dieu -5.648 179 000 -5.057 179 000 -.36667 -.4948 -.2386 hon dien thoai di dong Toi nghi gia ca cua nhung thuong hieu khac re hon samsung dung he dieu hanh IOS nh Toi da quen voi viec su -3.507 179 -.2033 001 -.20000 -.3125 -.0875 179 000 -.25000 -.3631 -.1369 179 000 -.23889 -.3535 -.1243 Ki hon Android Toi nghi dien thoai -4.364 họ cac dien thoai di dong cua c samsung khong ben bang Toi nghi dien thoai cua -.4634 tế dien thoai di dong cua thuong hieu khac -.33333 H dien thoai di dong cua cac uế cua sam sung ại cac thuong hieu khac co Đ tinh nang tot hon dien -4.112 thoai di dong cua samsung Bảng 41: Kiểm định One Sample T Test Chuẩn chủ quan One-Sample Statistics N Gia dinh khuyen toi nen su dung dien thoai samsung Mean Std Deviation Std Error Mean 180 3.7333 77388 05768 180 3.6278 86542 06450 Nhung nguoi co kinh nghiem khuyen toi nen su dung dien thoai samsung SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Nhung nhan vien tu van khuyen toi nen su dung dien thoai 180 3.5833 66748 04975 180 3.8333 66433 04952 180 3.7778 82256 06131 samsung Y kien cua nhung nguoi quen biet quan doi voi quyet dinh cua toi Dien thoai samsung duoc quang cao nhieu tren tap chi, internet, cac phuong tien truyen thong nen no anh huong den su lua chon cua toi uế Bảng 42: H One-Sample Test tế Test Value = nh Sig (2df Gia dinh khuyen toi nen su dung dien thoai -4.623 nghiem khuyen toi nen su Upper -.26667 -.3805 -.1528 179 000 -.37222 -.4995 -.2449 -8.375 179 000 -.41667 -.5148 -.3185 -3.366 179 001 -.16667 -.2644 -.0690 -3.625 179 000 -.22222 -.3432 -.1012 -5.771 ại dung dien thoai samsung Lower 000 họ Nhung nguoi co kinh 179 Difference of the Difference c samsung tailed) Ki t Mean 95% Confidence Interval Nhung nhan vien tu van Đ khuyen toi nen su dung dien thoai samsung Y kien cua nhung nguoi quen biet quan doi voi quyet dinh cua toi Dien thoai samsung duoc quang cao nhieu tren tap chi, internet, cac phuong tien truyen thong nen no anh huong den su lua chon cua toi SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Kiểm định khác biệt Bảng 43: Kiểm định khác biệt theo giới tính Group Statistics Gioi tinh Danh gia chung N Mean Std Deviation Std Error Mean nam 96 3.80 600 071 nu 84 3.75 563 070 Bảng 44: Levene's Test for Equality of Variances Sig t df Sig (2tailed) Mean Differenc e Std Error Differe nce nh F tế H t-test for Equality of Means uế Independent Samples Test 098 Equal variances not assumed họ Ki Equal variances assumed -.070 178 944 -.00521 101 -.145 251 169.401 945 -.00521 100 -.146 252 c 754 Lower Upper -.070 Đ ại Danh gia chung 95% Confidence Interval of the Difference Bảng 45: Kiểm định khác biệt theo độ tuổi ANOVA Sum of Squares Do tuoi Between Groups df Mean Square 3.973 11 361 Within Groups 118.977 168 708 Total 122.950 179 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh F Sig .510 895 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Bảng 46: Kiểm định khác biệt theo thu nhập trung bình tháng ANOVA Thu nhap trung Between Groups 3.310 11 301 binh thang Within Groups 130.440 168 776 Total 133.750 179 388 960 371 966 910 532 Bảng 47: Kiểm định khác biệt theo nghề nghiệp 3.195 131.667 Total 134.861 290 168 784 tế Within Groups 11 H Between Groups 179 nh Nghe nghiep uế ANOVA Ki Bảng 48: Kiểm định khác biệt theo trình độ học vấn 8.067 11 733 Within Groups 135.327 168 806 Total 143.394 179 họ Between Groups Đ ại Trinh hoc van c ANOVA Bảng ý kiến Bảng 49: Bảng ý kiến Cumulative Frequency Percent Valid Percent 20 11.1 11.1 11.1 17 9.4 9.4 20.6 Percent Cung cap them thong tin ve san pham va cong ty de khach hang de dang tiep can Valid cong ty can Thu tuc mua ban can nhanh gon hon SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo vien nam vung cac chuong trinh khuyen mai de huong 10 5.6 5.6 26.1 24 13.3 13.3 39.4 20 11.1 11.1 50.6 19 10.6 10.6 61.1 16 8.9 8.9 70.0 16 8.9 uế Dao tao, huong dan nhan 78.9 21 11.7 dan cho khach hang Tao bau khong vui ve, hoa dong cong ty Luon mim cuoi chao don, huong dan khach Co them nhieu chuong trinh khuyen mai phu hop Can thiet ke them tong dai tu van sau mua Khong co y kien 90.6 2.8 2.8 93.3 3.9 3.9 97.2 2.8 2.8 100.0 180 100.0 100.0 tế 11.7 c khach hang than thiet va che dai ngo Tang kem them nhieu qua nh Lang nghe nguyen vong va gioi thieu san pham phu hop Ki tang mua san pham Che bao hanh, sua chua họ nhanh gon hon H Tao them quyen loi cho 8.9 Đ ại Total SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh ... KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nh NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐTDĐ SAMSUNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI Ki CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP TOÀN CẦU Đ ại họ c THỊ XÃ BA ĐỒN, QUẢNG BÌNH Sinh... tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng ĐTDĐ Samsung khách hàng công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu – thị xã Ba Đồn, Quảng Bình làm khóa luận tốt nghiệp Đại học SVTH: Nguyễn Thị Như... tố ảnh hưởng đến định hợp Toàn Cầu- thị xã Ba Đồn- Quảng Bình uế sử dụng điện thoại di động Samsung khách hàng công ty TNHH DV TM Tổng - Đánh giá ý định sử dụng ĐTDĐ Samsung khách hàng cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ĐTDĐ samsung của khách hàng tại công ty TNHH DV TM tổng hợp toàn cầu – thị xã ba đồn, quảng bình , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ĐTDĐ samsung của khách hàng tại công ty TNHH DV TM tổng hợp toàn cầu – thị xã ba đồn, quảng bình , - Số liệu sơ cấp sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi để thu thập thông tin., Người tiêu dùng là người mua sắm và tiêu dùng những sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của họ. Họ là người cuối cùng tiêu dùng sản phẩm do quá trình sản xuất tạo ra. Người tiêu dùng có thể là một cá nhân, một hộ gia đình hay một nhó..., Theo Philip Kotler, thì hành vi tiêu dùng là hành vi cụ thể của một cá nhân khi thực hiện quyết định mua sắm, sử dụng và vứt bỏ sản phẩm hay dịch vụ. Hành vi tiêu dùng là một tiến trình cho phép cá nhân hay một nhóm người lựa chọn, mua sắm, s..., Tuy vậy, ở thị trường di động Việt Nam trong quý I/2016 đang là trận chiến giữa 2 thương hiệu lớn là Samsung và Oppo. Các thương hiệu điện thoại khác: Sony, Vivo, LG, Lenovo, HTC, thậm chí kể cả Apple cũng sa sút, Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường di động tại Việt Nam cho đến quý I/2016 vẫn là sàn đấu của Samsung, Oppo ở cả hai phân khúc cả smartphone tầm trung và giá rẻ., TNHH DV TM TỔNG HỢP TOÀN CẦU- THỊ XÃ BA ĐỒN, 1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH DV TM Tổng hợp Toàn Cầu, Tóm lại, nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy công ty đang trên đà phát triển mạnh, có những hướng đi đúng đắn., 2 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng của khách hàng về dòng sản phẩm điện thoại Samsung tại công ty, Về địa điểm mua ĐTDĐ, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI SAMSUNG TẠI CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP TOÀN CẦU- THỊ XÃ BA ĐỒN, 2 Các giải pháp nhằm nâng cao quyết định sử dụng sản phẩm điện thoại Samsung tại công ty, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay