Giáo án hóa học 12 Bài 37 Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:35

Giáo án hóa học 12: Bài 37 Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 37 Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 37 Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt. Tuần 29 (Từ 18/3/2019 đến 23/3/2019) Tiết 55 Ngày soạn: 13/3/2019 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2019 BÀI 37: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT A MỤC TIÊU Kiến thức HS giải thích Fe thường có số oxi hố +2 +3 HS nêu tính chất hóa học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt (III) tính oxi hố Kỹ Giải tập sắt hợp chất sắt Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học .Năng lực giải vấn đề: thơng qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn lại kiến thức sắt hợp chất sắt C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Sắt các mức oxi hóa nào? Tính chất hóa học sắt hợp chất? Một số hợp kim quan trọng sắt gì? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết I Kiến thức Sắt GV y.c HS viết cấu hình electron Fe,Fe2+, Fe3+ giải thích số oxi hố +2 +3 Fe - Giải thích tínhkhử Fe2+ tính oxi hố Fe3+ GV y.c HS nhắc lại tính chất hố học Fe Tính chất hố học: - Tác dụng với phi kim (Cl2, O2, S) - Tác dụng với dung dịch HCl H2SO4 loãng - Tác dụng với dung dịch HNO3 H2SO4 đặc - Tác dụng với dung dịch muối kim loại có tínhkhử yếu - Tác dụngvới nước nhiệt độ cao GV y/c HS rút nhận xét Fe Nhận xét: Fe nhường 2e tác dụng nhường 2e tạo số oxi hoá +2 với chấttính oxi hố trung bình nhường 3e tạo số oxi hoá +3 nhường 3e tác dụng với chất có phản ứng hố học? tính oxi hố mạnh Các hợp chất sắt - Tính chất hố học hợp GV y.c HS dẫn phương trình chất sắt (II) tính khử hố học phản ứng chứng Fe2+  Fe3+ + 1e minh tính chất hoá học hợp chất sắt (II) tính khử - Tính chất hố học hợp GV y.c HS dẫn phương trình chất sắt (III) tính oxi hố hố học phản ứng chứng Fe3+ + 1e Fe2+ minh tính chất hoá học Fe3+ + 3e Fe hợp chất sắt (III) tính oxi hố Hợp kim sắt - gang: chứa – 5% khối lượng C - thép: chứa 0,1 – 2% khối lượng C Hoạt động 2: Luyện tập II Bài tập GV gọi HS1 lên bảng hồn thành phương trình phản ứng BT1 – SGK GV gọi HS2 trả lời phương pháp phân biệt hợp kim BT2-SGK GV gọi HS3 trả lời phương pháp tách kim loại BT3-SGK BT2: dùng dung dịch NaOH, sau dùng dung dịch HCl BT3: Sơ đồ tách: Al, Fe, Cu dd (AlCl3, FeCl2, HCl dư) + Cu dd (AlCl3, FeCl2, HCl dư) kt (Fe(OH)2) + dd (NaAlO2, NaOH dư) Fe(OH)2 Fe2O3 Fe NaAlO2, NaOH dư Al(OH)3 Al2O3 Al BT4: Đáp số: 4,2g Fe, 3,2g Cu BT5: D BT6: A GV gọi HS lên bảng chữa BT 4, 5, SGK Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Nhắc lại số tính chất sắt, hợp chất sắt (II) hợp chất sắt (III) * Hướng dẫn nhà Ôn tập lại kiến thức sắt, hợp chất sắt hợp kim sắt, làm tập tương tự để tiết sau kiểm tra tiết Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 29 (Từ 18/3/2019 đến 23/3/2019) Tiết 56 Ngày soạn: 13/3/2019 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2019 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT A MỤC TIÊU Kiến thức HS giải thích Fe thường có số oxi hố +2 +3 HS nêu tính chất hóa học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt (III) tính oxi hố Kỹ Giải tập sắt hợp chất sắt Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học .Năng lực giải vấn đề: thơng qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề C CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn lại kiến thức sắt hợp chất sắt C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Sắt các mức oxi hóa nào? Tính chất hóa học sắt hợp chất? Một số hợp kim quan trọng sắt gì? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Bài 1: Nung nóng 12,6 gam Fe ngồi khơng khí sau thời gian thu m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hỗn hợp phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu 4,2 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Tính m? A 12g B 12,25g C 15g D 20g Hướng dẫn: Sơ đồ phản ứng: Fe m(g) hhX (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4) Fe3+ + SO2 Quy hỗn hợp X thành Fe (x mol) O (y mol) nFe = 0,225 mol nSO2 = 0,1875 mol BTNT Fe: x = 0,225 BTe: 3x = 2y + 2.0,1875 => x = 0,15 mX = mFe + mO = 56x + 16y = 12,6 + Bài 2: Cho a (g) sắt để khơng 0,15.16 = 15 gam khí, sau thời gian biến thành hỗn hợp A có khối lượng 75,2 g gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 Cho hỗn hợp A phản ứng hồn tồn với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 6,72 lit khí SO2 (đktc) Tìm a? A 28 B 56 Hướng dẫn: C 84 D 112 Sơ đồ phản ứng: a (g) Fe 75,2(g) hhA (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4) Fe3+ + SO2 nSO2 = 0,3 mol Quy hỗn hợp A thành Fe (x mol) O (y mol) mhhA: 56x + 16y = 75,2 BTe: 3x = 2y + 2.0,3 Giải được: x = => a = 56 Bài 3: Hỗn hợp chất rắn A gồm 0,1 mol Fe2O3 0,1 mol Fe3O4 Hoà tan hoàn toàn A dung dịch HCl dư, thu dung dịch B Cho NaOH dư vào dung dịch B thu kết tủa Lọc kết tủa, rửa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi m(g) chất rắn D Giá trị m là: A 10 B 20 Hướng dẫn: C 30 D 40 Sơ đồ phản ứng: hhA (0,1 mol Fe2O3, 0,1 mol Fe3O4) dd B (FeCl2, FeCl3) kết tủa (Fe(OH)2, Fe(OH)3) Fe2O3 BTNT Fe: nFe = 0,1.2 + 0,1.3 = 0,5 mol => nFe2O3 = 0,25 mol => mFe2O3 = 0,25.160 = 40 gam Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Nhắc lại số tính chất sắt, hợp chất sắt (II) hợp chất sắt (III) * Hướng dẫn nhà Ôn tập lại kiến thức sắt, hợp chất sắt hợp kim sắt, làm tập tương tự để tiết sau kiểm tra tiết Bài 1: Cho 0,2 mol FeO 0,1 mol Fe 3O4 vào dung dịch HCl dư, sau thêm tiếp NaOH dư vào, lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi m gam chất rắn Giá trị m là: A 21,6 B 38,67 C 40 D 48 Bài 2: Cho 13,6 gam hỗn hợp gồm Fe Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu 2,24 lit khí H2 (đktc) Dung dịch thu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi a gam chất rắn Giá trị a là: A 14 gam B 16 gam C 18 gam D 20 gam Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... ……/……/2019 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT A MỤC TIÊU Kiến thức HS giải thích Fe thường có số oxi hố +2 +3 HS nêu tính chất hóa học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt (III)... học hợp chất sắt (II) tính khử - Tính chất hố học hợp GV y.c HS dẫn phương trình chất sắt (III) tính oxi hố hố học phản ứng chứng Fe3+ + 1e Fe2+ minh tính chất hố học Fe3+ + 3e Fe hợp chất sắt. .. cố Nhắc lại số tính chất sắt, hợp chất sắt (II) hợp chất sắt (III) * Hướng dẫn nhà Ôn tập lại kiến thức sắt, hợp chất sắt hợp kim sắt, làm tập tương tự để tiết sau kiểm tra tiết Bài 1: Cho 0,2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 37 Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt, Giáo án hóa học 12 Bài 37 Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay