Giáo án hóa học 12 Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:34

Giáo án hóa học 12: Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc. Giáo án hóa học 12: Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc. Giáo án hóa học 12: Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc. Giáo án hóa học 12: Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc. ... vệ + Ứng dụng: SGK III Thiếc Vị trí bảng tuần hồn Cấu hình electron: [Kr]4d105s25p2 Ơ 50, chu kỳ 5, nhóm IVA Tính chất ứng dụng + Tính chất vật lý: SGK + Tính chất hố học: - Là kim loại có tính... Zn + Mg(NO3)2 → Zn + Fe(NO3)2 → GV y/c HS viết phương trình phản ứng Zn với axit + Tính chất hố học: GV y/c HS viết phương trình phản ứng Ni với oxi clo lưu huỳnh Tính chất ứng dụng + Tính chất... → 2ZnO t0 Zn + Cl2 → ZnCl2 t0 Zn + S → ZnS + Ứng dụng: SGK GV y.c HS đọc SGK nêu số ứng Zn III Chì Vị trí bảng tuần hồn GV y/c HS viết cấu hình electron Pb (Z = 82) từ suy vị trí nguyên tố bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc, Giáo án hóa học 12 Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn