Giáo án hóa học 12 Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:33

Giáo án hóa học 12: Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng Ban cơ bản. BÀI 35: ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG I MỤC TIấU Kin thc HS biết: - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất đồng - Tính chất hợp chất đồng K nng - Viết phơng trình hoá học phản ứng minh hoạ tính chất hoá học đồng hợp chất đồng II CHUN B GV: soạn giáo án HS: Xem trớc III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG ∗ Ổn định tổ chức ỉn ®ịnh líp, kiĨm tra sĩ sè ∗ Kiểm tra bi c Nêu tính chất hoá học crom hợp chất, lấy ví dụ minh hoạ Dn vo Hoạt động GV – HS Nội dung I Vị trí bảng tuần hồn, cấu GV y/c HS viết cấu hình electron hình electron nguyên tử Cu (Z = 29) từ suy vị trí ngun tố bảng tuần hồn Cấu hình electron: [Ar]3d104s1 HS trả lời Ơ 29, chu kỳ 4, nhóm IB GV: ngun tử Cu có cấu hình bất thường electron phân lớp 4s chuyển sang phân lớp 3d để đạt cấu hình bão hồ 3d10 bền Số oxi hố: +1 +2 => Cu nhường electron II Tính chất vật lý SGK GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất III Tính chất hố học vật lý Cu theo SGK Là kim loại hoạt động, có tính khử yếu - Td chất oxi hoá mạnh clo, brom Số oxi hoá: từ +1 +2 tác dụng yếu với oxi nhiệt độ Tác dụng với phi kim thường Khi đốt nóng, Cu khơng cháy oxi mà tạo thành màng CuO màu đen bảo vệ Cu khơng bị oxi hố tiếp tục 2Cu + O2 → 2CuO GV y/c HS viết phản ứng hoá học Cu + Cl2 → 2CuCl2 đồng với oxi, clo Cu + CuO → Cu2O GV: tiếp tục đốt cháy Cu nhiệt độ 800 – 10000C, phần CuO oxi hoá Cu thành Cu2O GV: đồng đứng sau H dãy điện hố nên khơng tác dụng với axit HCl H2SO4 loãng Tác dụng với axit a) Với axit HCl H2SO4 lỗng - Khơng tác dụng b) Với axit H2SO4 HNO3 đặc Cu+4HNO3(đ)→Cu(NO3)2+2NO2+2H2 +5 GV: Cu khử ion N O +4 +2 +6 HNO3 xuống N N ; S 3Cu+8HNO3(l)→3Cu(NO3)2+2NO+4H +4 H2SO4 đặc nóng xuống S 2O GV y/c HS viết ptpư Cu với axit Cu + 2H2SO4(đn) → CuSO4 + SO2 + HNO3 H2SO4 đặc 2H2O Tác dụng với dung dịch muối Cu khử ion kim loại đứng sau dãy điện hoá dung dịch muối Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 IV Hợp chất đồng GV đưa thông tin CuO Đồng (II) oxit (CuO) GV y/c HS lấy phản ứng minh hoạ - Là chất rắn, màu đen, không tan tính oxit bazơ CuO nước - oxit bazơ: tác dụng với oxit axit GV y/c HS viết phản ứng khử CuO axit Cu - Bị khử chất khử mạnh: H2, C, CO, Al, NH3 thành Cu kim loại CuO + H2 → Cu + H2O Đồng (II) hidroxit (Cu(OH)2) HS viêt phương trình phản ứng minh - Là chất rắn, màu xanh, không tan hoạ tính bazơ Cu(OH)2 nước - Có tính bazơ Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O - Bị nhiệt phân Cu(OH)2 → CuO + H2O - Tan dung dịch NH3 tạo dung dịch có màu xanh thẫm gọi nước Svaye Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 GV đưa số thông tin muối - Tính axit yếu: tan dung đồng (II) dịch kiềm đặc nóng 3) Muối đồng (II) - dung dịch muối Cu2+ có màu xanh CuSO4.5H2O có màu xanh CuSO4 khan màu trắng CuSO4.5H2SO4 →t CuSO4 + 5H2O GV y.c HS đọc SGK nêu số ứng đồng hợp chất đồng Xanh trắng - Có đầy đủ tính chất muối - Tính oxi hoá: CuSO4 + 4KI → K2SO4 + Cu2I2 + I2 Ứng dụng đồng hợp chất SGK Cng c GV nhắc lại số tính chất hoá học đồng hợp chất ®ång HS ch÷a BT 1, 2, SGK BT1: C BT2: B BT3: C Hướng dẫn nhà BT 4,5,6 SGK BT5: a) 0,464M; b) 1,2992g ... đồng hợp chất đồng Xanh trắng - Có đầy đủ tính chất muối - Tính oxi hố: CuSO4 + 4KI → K2SO4 + Cu2I2 + I2 Ứng dụng đồng hợp chất SGK ∗ Củng cố GV nh¾c lại số tính chất hoá học đồng hợp chất đồng HS... → Cu(NO3)2 + 2Ag Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 IV Hợp chất đồng GV đưa thông tin CuO Đồng (II) oxit (CuO) GV y/c HS lấy phản ứng minh hoạ - Là chất rắn, màu đen, khơng tan tính oxit bazơ CuO nước... dung đồng (II) dịch kiềm đặc nóng 3) Muối đồng (II) - dung dịch muối Cu2+ có màu xanh CuSO4.5H2O có màu xanh CuSO4 khan màu trắng CuSO4.5H2SO4 →t CuSO4 + 5H2O GV y.c HS đọc SGK nêu số ứng đồng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng, Giáo án hóa học 12 Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay