Giáo án hóa học 12 Bài 32 Hợp chất của sắt

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:27

Giáo án hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt. 1 Tuần 28 (Từ 11/3/2019 đến 16/3/2019) Tiết 53 Ngày soạn: 6/3/2019 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2019 BÀI 32: HỢP CHẤT CỦA SẮT A MỤC TIÊU Kiến thức HS nêu tính chất hố học hợp chất sắt (II) sắt (III), cách điều chế Fe(OH)2 Fe(OH)3 HS giải thích nguyên nhân tính khử hợp chất sắt (II) tính oxh hợp chất sắt (III) Kỹ HS viết phương trình phản ứng hợp chất sắt Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học .Năng lực giải vấn đề: thơng qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất sắt? Dẫn vào Sắt có mức oxi hóa nào? Các loại hợp chất tương ứng với mức oxi hóa đó? Có thể dự đốn tính chất hóa học chúng hay khơng? Chúng ta tìm hiểu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Nghiên cứu hợp chất sắt (II) I Hợp chất sắt (II) GV hỏi lại mức oxi hóa Fe từ u cầu HS dự đốn tính chất hợp chất sắt (II) Fe ← Fe2+ → Fe3+ HS: có tính oxi hóa tính khử Tính oxh tính khử GV bổ sung: tính chất đó, tính chất đặc trưng tính khử Tính chất đặc trưng: Tính khử Sắt (II) oxit : FeO - Chất rắn màu đen khơng tan nước - Tính khử: Tác dụng chất oxi hoá mạnh 3FeO+10HNO3→3Fe(NO3)3+NO+H2O GV y/c HS dự đoán sản phẩm cho 4FeO + O2 → 2Fe2O3 FeO tác dụng với dung dịch HNO3 - Tính oxi hố : Tác dụng chất khử lỗng y/c HS viết ptpư mạnh FeO + CO → Fe + CO2 - Là oxit bazơ: FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O GV lưu ý khác FeO tác + Điều chế dụng với axit HCl HNO3 - Khử Fe2O3 H2, CO GV y/c HS viết ptpư Fe2O3 + 3CO → 2FeO + 3CO2 Sắt (II) hidroxit : Fe(OH)2 - Chất rắn màu trắng xanh ko tan nước - Tính khử: Tác dụng chất oxi hoá mạnh 3Fe(OH)2 + 10HNO3 → GV y/c HS dự đoán sản phẩm 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O cho Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch - Bị oxi hố oxi khơng khí HNO3 lỗng y/c HS viết ptpư 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → Fe(OH)3 Trắng xanh nâu đỏ GV y/c HS viết ptpư GV lưu ý: đặc điểm nhận - Tính bazơ Fe(OH)2: chuyển dần sang nâu đỏ Fe(OH)2 + H2SO4 l → FeSO4 + 2H2O GV lưu ý HS lựa chọn axit phù hợp để Fe(OH)2 thể tính bazơ, khơng Bị nhiệt phân: lấy axit có tính oxi hóa mạnh t Fe(OH)2 → FeO + H2O GV lưu ý: FeO tác dụng tiếp với O2 khơng khí nên sản phẩm cuối + Điều chế: thu Fe2O3 - muối sắt (II) + dd kiềm GV y/c HS lấy ví dụ GV lưu ý: Fe(OH)2 dễ dàng tác dụng với khơng khí nên muốn có Fe(OH)2 tinh khiết phải điều chế điều kiện khơng có khơng khí GV liên hệ cặp oxi hóa khử Fe3+/Fe2+ HS nêu phản ứng Fe3+ với Ag+ 2+ GV liên hệ cặp Fe /Fe yêu cầu học sinh đọc phản ứng Muối sắt (II): Fe2+ Đa số tan nước - Tính khử: Tác dụng chất oxi hoá mạnh 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag - Tính oxi hố: Tác dụng chất khử mạnh FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2 + Điều chế: - Fe/FeO/Fe(OH)2 + axit thông thường HS tự lấy ví dụ GV lưu ý thêm: muối Fe2+ điều chế xong nên dùng ngay, để lâu bị oxi hóa thành Fe3+ Hoạt động 2: Nghiên cứu hợp chất sắt (III) II Hợp chất sắt (III) Fe3+ + 1e→ Fe2+ HS dự đốn tính chất hợp chất sắt Fe3+ + 3e→ Fe (III) => Tính chất đặc trưng: Tính oxi hoá Sắt (III) oxit: Fe2O3 - Chất rắn màu đỏ nâu khơng tan nước Tính chất đặc trưng ? - Tính oxi hố: Tác dụng chất khử Fe2O3 + 3CO → 2FeO + 3CO2 HS lấy ví dụ - Tính bazơ: Tác dụng với axit GV lưu ý phản ứng với HNO3 : không Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 6H2O có sản phẩm khử tạo thành, Fe khơng thay đổi số oxi hóa + Điều chế: nhiệt phân Fe(OH)3 t0 GV y/c HS viết ptpư GV lưu ý HS ghi nhớ trạng thái, màu sắc tính tan hợp chất GV y/c HS viết ptpư 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O Sắt (III) hidroxit: Fe(OH)3 - Chất rắn màu nâu đỏ không tan nước - Tính bazơ: Tác dụng với axit Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3+3H2O - Bị nhiệt phân: t0 HS tự lấy ví dụ 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O + Điều chế: Muối sắt (III) + dd kiềm Hoặc: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Muối sắt (III) : Fe3+ - Đa số tan nước, dung dịch có màu vàng nâu 3+ 2+ GV liên hệ cặp oxi hóa khử Fe /Fe - Tính oxi hố: Tác dụng chất khử yêu cầu HS lấy phản ứng ví dụ 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 2FeCl3 + Cu → 3FeCl2 + CuCl2 GV y/c HS liên hệ lại phản ứng + Điều chế: tạo muối sắt (III), từ nêu - Fe2O3, Fe(OH)3 tác dụng với axit phương pháp điều chế muối sắt - Fe FeO Fe(OH)2 tác dụng (III) với chất oxi hoá mạnh Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại tính chất đặc trưng hợp chất sắt II hợp chất sắt III HS làm BT1 - SGK BT1 SGK: (1): 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + SO2 (2): Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O (3): FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (4): 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O (5): Fe2O3 + 3CO → 2FeO + 3CO2 (6): FeO + H2SO4 → FeSO4 + 3H2O (7): FeSO4 + Zn → Fe + ZnSO4 * Hướng dẫn nhà GV híng dÉn HS lµm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... oxi hóa thành Fe3+ Hoạt động 2: Nghiên cứu hợp chất sắt (III) II Hợp chất sắt (III) Fe3+ + 1e→ Fe2+ HS dự đốn tính chất hợp chất sắt Fe3+ + 3e→ Fe (III) => Tính chất đặc trưng: Tính oxi hố Sắt. . .của hợp chất sắt (II) Fe ← Fe2+ → Fe3+ HS: có tính oxi hóa tính khử Tính oxh tính khử GV bổ sung: tính chất đó, tính chất đặc trưng tính khử Tính chất đặc trưng: Tính khử Sắt (II) oxit... với chất oxi hoá mạnh Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại tính chất đặc trưng hợp chất sắt II hợp chất sắt III HS làm BT1 - SGK BT1 SGK: (1): 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + SO2 (2): Fe2O3 + 6HCl
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 32 Hợp chất của sắt, Giáo án hóa học 12 Bài 32 Hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay