Giáo án hóa học 12 Bài 31 Sắt

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:10

Giáo án hóa học 12: Bài 31 Sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 31 Sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 31 Sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 31 Sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 31 Sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 31 Sắt. Giáo án hóa học 12: Bài 31 Sắt. ... động 3: Nghiên cứu tính chất hóa học sắt III Tính chất hố học GV nhận xét cấu hình electron Có tính khử trung bình dự đốn tính chất hố học đặc trưng Fe → Fe2+ → Fe3+ sắt [Ar]3d64s2 [Ar]3d6 [Ar]3d5... hố yếu: HCl GV: sắt khử ion H+ axit thành khí H2 sắt bị oxi hố lên Fe+2 GV y/c HS viết ptpư Fe với axit HCl H2SO4 lỗng GV: sắt khử ion N+5 HNO3; S+6 H2SO4 xuống mức oxi hố thấp sắt bị oxi hố lên... Tìm hiểu trạng thái tự nhiên sắt IV Trạng thái tự nhiên GV y/c HS tham khảo SGK nêu Sắt kim loại phổ biến thứ vỏ trạng thái tự nhiên sắt trái đất (sau Al) Một số quặng sắt: Fe khử ion kim loại yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 31 Sắt, Giáo án hóa học 12 Bài 31 Sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn