Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy và đề xuất biện pháp giảm thiểu

56 1 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ MAI LINH Sinh viên : VŨ BƠNG MAI HẢI PHỊNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GIẤY ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Người hướng dẫn Sinh viên : ThS NGUYỄN THỊ MAI LINH : VŨ BÔNG MAI HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: VŨ BÔNG MAI SV: 1412304009 Lớp: MT1801Q Ngành: Môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy đề xuất biện pháp giảm thiểu NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy - Đề xuất biện pháp giảm thiểu Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán Các số liệu thu thập liên quan đến nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy đề xuất biệp pháp giảm thiểu Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty quản lý cơng trình cơng cộng dịch vụ đô thị Cát Hải CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: “ Nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy đề xuất biện pháp giảm thiểu ” Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: …………………………………………………………………………… Học hàm, học vị: ………………………………………………………………… Cơ quan công tác:………………………………………………………………… Đề tài tốt ngiệp giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 01 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Bông Mai Th.s Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm2019 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Đề tài tốt nghiệp: Phần nhận xét giáo viên chấm phản biện Những mặt hạn chế Ý kiến giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm phản biện Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên chấm phản biện QC20-B19 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung ngành giấy 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngành giấy giới 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển ngành giấy Việt Nam 1.2 Hiện trạng sản xuất tiêu thụ giấy Việt nam 1.2.1 Tình hình sản xuất giấy Việt Nam 1.2.2 Nhu cầu tiêu thụ giấy Việt Nam 1.2.3 Xu phát triển ngành công nghiệp giấy 1.3 Sản phẩm ngành công nghiệp giấy 1.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy 1.4.1 Chuẩn bị nguyên liệu thô 10 1.4.2 Sản xuất bột giấy 10 1.4.3 Chuẩn bị phối liệu bột 11 1.4.4 Xeo giấy 12 1.4.5 Thu hồi hóa chất 13 1.4.6 Khu vực phụ trợ 13 1.5 Nguyên, nhiên liệu, nước, hóa chất sử dụng sản xuất giấy 14 1.5.1 Nguyên liệu 14 1.5.2 Nhiên liệu 15 1.5.3 Nguồn nước cấp 16 1.5.4 Hóa chất 16 1.6 Các vấn đề môi trường ngành công nghiệp sản xuất giấy bột giấy 17 1.6.1 Khí thải 17 1.6.2 Chất thải rắn chất thải nguy hại 17 1.6.3 Nước thải 17 CHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GIẤY 19 ĐẾN MÔI TRƯỜNG 19 2.1 Tác động hoạt động sản xuất giấy bột giấy tới môi trường 19 2.1.1 Tác động nước thải 19 2.1.2 Tác động bụi khí thải 24 2.1.3 Tác động chất thải rắn 26 2.1.4 Tác động tiếng ồn 27 2.1.5 Tác động nhiệt dư 27 2.2 Nguyên nhân gây ô nhiễm ngành sản xuất giấy 28 2.2.1 Do công nghệ sản xuất lạc hậu 28 2.2.2 Do quy mô nhỏ 28 2.2.3 Do yếu tố người công tác quản lý môi trường 28 2.3 Tình hình xử lý mơi trường ngành công nghiệp sản xuất giấy 29 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 31 TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY 31 3.1 Triển khai áp dụng giải pháp sản xuất ngành giấy 31 3.2 Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường 35 3.2.1 Giải pháp cải thiện môi trường nước 35 3.2.2 Giải pháp cải thiện mơi trường khơng khí 38 3.2.3 Giải pháp cải thiện môi trường đất 39 3.3 Biện pháp quản lý 35 3.4 Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động 35 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Cây Papyrus Hình 1.2: Loại giấy sản xuất người Ai Cập Hình 1.3: Phương pháp sản xuất giấy thời kỳ đầu Hình 1.4: Sơ đồ tổng quát trình sản xuất giấy bột giấy 10 Hình 3.1: Qui trình cơng nghệ xử lý nước thải sản xuất giấy bột giấy 36 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất nhập sản phẩm giấy Bảng1.2: Nhu cầu tiêu thụ bột giấy giấy khu vực Đông Nam Á Bảng 1.3: Tên loại gỗ làm giấy 14 Bảng 1.4: Định mức tiêu thụ nguyên liệu 15 Bảng 1.5: Định mức sử dụng nhiên liệu 16 Bảng 2.1: Các nguồn nước thải từ phận thiết bị khác 19 Bảng 2.2: Đặc tính nước thải sản xuất nhà máy giấy 21 Bảng 2.3: Đặc điểm nước thải cơng đoạn sản xuất 21 Bảng 2.4: TP tính chất nước thải cống thải số n/m giấy…… 21 Bảng 2.5: Chất lượng nước nguồn tiếp nhận số nhà máy giấy…… 21 Bảng 2.6: Các nguồn gây nhiễm mơi trường khơng khí Bảng 2.7: Chất lượng khí thải nồi đốt than số nhà máy …………… 21 ………… 21 Bảng 2.8: Kết quan trắc mơi trường khơng khí số nhà máy giấy …… 21 Bảng 3.1 Kỹ thuật SXSH cho ngành cơng nghiệp bột giấy giấy 32 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG với xử lý môi trường, đổi công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường, nhằm đảm bảo phát triển bền vững ngành giấy nói riêng xã hội nói chung SV: Vũ Bơng Mai – MT1801Q 30 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CHƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY Phương châm đấu tranh bảo vệ mơi trường cơng nghiệp Chương trình bảo vệ môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) xác định sau: “Trong hầu hết xí nghiệp cơng nghiêp, tất cả, việc giảm sử dụng chất bẩn đạt bảo dưỡng thiết bị tốt Do vậy, quan điểm cho quản lý môi trường công nghiệp khống chế ô nhiễm xử lý chất thải mà hồn thiện nhiều vấn đề khác vấn đề chống rò rỉ, tuần hồn vật chất, đánh giá tác động môi trường, quản lý nguy cố, phân tích chi phí lợi ích, quy định 3.1 Triển khai áp dụng giải pháp sản xuất ngành giấy Sản xuất phương pháp tiếp cận sáng tạo để giảm thiểu ô nhiễm nguồn thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu có hiệu Việc áp dụng giải pháp sản xuất khơng giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, mà đóng góp vào việc cải thiện trạng mơi trường, qua giảm bớt chi phí xử lý môi trường Các giải pháp SXSH áp dụng chủ yếu như:  Bảo quản làm nguyên liệu đầu vào phương pháp khô giảm lượng nước thải từ trình rửa nguyên liệu  Dùng súng phun tia để rửa máy móc, thiết bị, sàngiảm lượng nước thải vệ sinh công nghiệp  Dùng biện pháp kỹ thuật bảo tồn nước, tránh thất hơi, chảy tràn nước  Phân luồng dòng thải để tuần hồn sử dụng lại nguồn bị nhiễm Thu hồi bột giấy xơ sợi từ dòng nước thải xeo để tiết kiệm nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời giảm lượng chất ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn  Có giải pháp xử lý dịch đen để giảm ô nhiễm chất hữu khó phân hủy sinh học ligin, giảm độ màu nước thải, giảm SV: Vũ Bơng Mai – MT1801Q 31 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG hóa chất cho cơng đoạn nấu giảm nhiễm chất hữu cơ, vơ dòng thải… Bảng 3.1 Kỹ thuật SXSH cho ngành công nghiệp bột giấy giấy Nhóm giải pháp Giải pháp Kỹ thuật - Sửa chữa chỗ rò rỉ - Khóa vòi nước không sử dụng - Che chắn sàng rung để Quản lý tốt nội vi tránh bị tràn - Loại bỏ chỗ tắc vòi phun lưới nỉ - Kiểm bẫy thường xuyên - Sử dụng chất màu không Thay đổi nguyên liệu đầu vào Giảm thải nguồn độc hại sản xuất giấy màu - Sử dụng phương pháp tẩy peoxit hydro - Tối ưu hóa q trình nấu - Sản xuất bột độ đồng Kiểm soát tốt quy trình cao - Sử dụng chất hóa học hỗ trợ giúp giữ màu để tối ưu hoá việc sử dụng chất màu - Lắp đặt vòi phun hiệu Cải tiến thiết bị - Có bể phóng đủ lớn để tránh tràn bột giấy - Thêm thiết bị nghiền giấy đứt SV: Vũ Bơng Mai – MT1801Q 32 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - Sử dụng máy rửa ly tâm cao áp tiết kiệm bột - Sử dụng tụđể tăng hệ số công suất - Sử dụng truyền động vô cấp để phù hợp với tải ln thay đổi - Cải tiến quy trình sản xuất bột giấy - Dùng nồi nấu đứng nấu bột - Xem xét quy trình sản xuất Thay đổi công nghệ bột giấy khác - Cải tiến quy trình rửa tách nước thơng qua sử dụng ép đai lưới kép - Dùng quy trình tẩy khác, chẳng hạn tẩy ozone - Tuần hồn nước cơng nghệ nước trắng khâu rửa bột, tẩy trắng pha lỗng bột - Tuần hồn bột hố dài Thu hồi tái sử dụng Tuần hoàn tái sử chỗ máy xeo - Thu hồi tuần hoàn nước ngưng dụng - Thu hồi tuần hoàn bột từ nước trắng cách lắp đặt hệ Tạo sản phẩm phụ - Sử dụng xơ ngắn/phế phẩm hữu ích xơ để làm giấy bồi - Sử dụng SV: Vũ Bơng Mai – MT1801Q 33 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG phần lại khâu làm ngun liệu thơ làm nhiên liệu cho lò - Sản xuất loại giấy sản Cải tiến sản phẩm lượng cao - Sản xuất giấy khơng tẩy thay giấy tẩy trắng - Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, áp dụng biện pháp khác như: Làm hệ thống che cho khu chứa nguyên liệu nhằm giảm thất thoát tránh tác động tiêu cực tới môi trường, xây dựng téc thải có chứa nước Khí từ trình nấu bột giấy đưa qua thùng chứa giảm nhiễm khơng khí Ngồi ra, xây dựng hệ thống xử lý dịch đen đơn giản theo phương pháp thu hồi cách cô đặc dịch đen trộn với than, sau sử dụng để đốt với hiệu suất thấp nồi Giải pháp vừa giải đƣợc vấn đề hóa chất thải từ cơng đoạn nấu vừa tận dụng để cung cấp nhiệt cho đốt than dùng công đoạn sản xuất khác - SXSH nhà máy bột giấy giấy cần có tham gia tất khu vực sản xuất, khu vực có tiềm giảm phát thải Bởi lẽ SXSH khơng có điểm thời gian kết thúc, chuỗi giải pháp liên tục áp dụng thường xuyên sản xuất để đạt kết tốt mặt lợi ích kinh tế mơi trường xã hội SV: Vũ Bơng Mai – MT1801Q 34 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường 3.2.1 Giải pháp cải thiện môi trường nước  Đối với dịch đen Lượng dịch đen nhà máy sản xuất bột giấy chiếm tỷ lệ thấp tổng lượng nước thải lại chứa 50 – 80% tổng tải lượng nhiễm hữu (gía trị COD thường khoảng 50.000 – 100.000 mg O 2/l) xử lý tốt lượng dịch đen giảm tác động nước thải giấy cách đáng kể Ngồi phương pháp đốt áp dụng cho nhà máy lớn phương pháp sinh học yếm khí phương pháp keo tụ, hấp phụ phương pháp có khả áp dụng để xử lý tốt dịch đen điều kiện Việt Nam Bản chất phương pháp dựa khả kết tủa hợp chất hữu (chủ yếu lignin, nhựa axit béo) có nước thải giấy pH thấp thích hợp Nước thải sau kết tủa pH thấp giảm 50 – 70% lượng SS, 40 – 50% COD BOD, màu giảm đáng kể Sau dùng than hoạt tính (tận thu từ việc đốt bùn từ cơng đoạn lắng, lọc, ép than hóa) để hấp phụ bớt chất hữu tan chất màu Các biện pháp coi tiền xử lý trước xử lý sinh học Một kĩ thuật nhiều người quan tâm oxy hoá dịch đen xúc tác  Đối với dịch trắng Thực chất việc xử lý dịch trắng xử lý nước thải tổng hợp (phần thải lại sau xử lý dịch đen, nước rửa tách cellulo – dịch đen loãng, nước thải từ tẩy trắng phần dịch xeo) Loại nước thải thường xử lý keo tụ lắng gạn kết hợp với xử lý sinh học Các kĩ thuật xử lý sinh học xử lý nứơc thải giấy: bùn hoạt tính, hồ sục khí, lọc nhỏ giọt lọc nhỏ giọt kết hợp với bựn hoạt tính phương pháp lọc yếm khí…Các cơng nghệ đạt hiệu cao có thêm xúc tác Kĩ thuật giảm COD, BOD xuống 10 – 20% giá trị ban đầu, giảm màu mùi rõ rệt Mặt khác, với quy trình xử lý kiểu này, chi phí xây dựng chi phí vận hành chấp nhận loại sở sản xuất vừa nhỏ Tránh rơi vãi, tổn thất hóa chất sử dụng SV: Vũ Bơng Mai – MT1801Q 35 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Biện pháp xử lý nước thải sản xuất Nước thải ngành giấy chứa lượng lớn chất rắn lơ lửng xơ sợi, hóa chất hữu hòa tan dạng khó dễ phân hủy sinh học, chất tẩy hợp chất hữu chúng Các phương pháp xử lý loại bỏ chất ô nhiễm nước ngành giấy bao gồm lắng, đơng keo tụ hóa học phương pháp sinh học Hình 3.1 Qui trình cơng nghệ xử lý nước thải sản xuất giấy bột giấy Thuyết minh qui trình: Nước thải từ cơng đoạn sản xuất bột giấy đưa qua hố thu nhằm điều chỉnh pH thích hợp Sau đó, nước thải từ hố thu nước thải từ công đoạn xeo SV: Vũ Bông Mai – MT1801Q 36 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG giấy đưa qua song chắn rác nhằm giữ lại tạp chất thô (chủ yếu rác) có nước thải Sau nước đưa qua bể lắng cát, để lắng tạp chất vô đảm bảo cho trình xử lý sau, cát từ bể lắng dẫn đến sân phơi cát để làm nước đem chôn lấp trải đường Nước tiếp tục đưa sang bể điều hòa nhằm ổn định lưu lượng nồng độ Tại bể điều hòa, bố trí máy khuấy trộn chìm nhằm mục đích hòa trộn đồng nước thải tồn diện tích bể, ngăn ngừa tượng lắng cặn bể, sinh mùi khó chịu Điều hòa lưu lượng phương pháp áp dụng để khắc phục vấn đề sinh dao động lưu lượng, cải thiện hiệu hoạt động trình xử lý Bơm lắp đặt bể điều hòa để đưa nước lên cơng trình phía sau Từ bể điều hòa nước bơm trực tiếp sang bể keo tụ tạo bông, nhằm keo tụ giảm lượng chất rắn lơ lửng tiếp tục chảy sang bể kỵ khí Sau đó, đưa nước sang bể lắng loại bỏ cặn sinh trình keo tụ tạo bơng Bột thu hồi, phần bùn đưa sang bể chứa bùn Nước thải tiếp tục sang bể Aerotank Bể Aerotank có nhiệm vụ xử lý chất hữu lại nước thải Tại bể Aerotank diễn q trình oxi hóa chất hữu hòa tan dạng keo nước thải tham gia vi sinh vật hiếu khí Trong bể Aerotank có hệ thống sục khí khắp diện tích bể nhằm cung cấp oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển phân giải chất ô nhiễm Một phần bùn lắng bể lắng bơm tuần hoàn trở lại vào bể Aerotank để đảm bảo nồng độ bùn định bể Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính dẫn vào bể lắng nhằm mục đích lắng tách bùn hoạt tính khỏi nước thải Nước thu bề mặt bể lắng thông qua máng tràn cưa Nước thải sau bể lắng tự chảy sang bể khử trùng qua Clo bơm qua bể lọc áp lực đa lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát thạch anh than hoạt tính, để loại bỏ hợp chất hữu hòa tan, ngun tố dạng vết, chất khó khơng phân giải sinh học halogen hữu Nước thải sau qua bể lọc áp lực qua bể nano dạng khơ để loại bỏ lượng SS sót lại nước thải, đồng thời khử trùng nước thải trước nước thải SV: Vũ Bông Mai – MT1801Q 37 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG xả thải vào nguồn tiếp nhận Nước sau qua bể nano dạng khô đạt yêu cầu xả thải vào nguồn tiếp nhận theo quy định hành pháp luật Biện pháp thu gom tiêu thoát nước mưa Theo thiết kế sở, nước mưa mái cơng trình đường giao thơng nội thu gom qua hệ thống ga thu, ga lắng cặn, lắng rác theo tuyến đướng ống xây dựng xung quanh xưởng, nhà kho đặt đường nội bộ, sau cháy trực tiếp vào sơng hồ xả thải Rác cặn lắng từ hố ga định kỳ vét đưa xử lý rác sinh hoạt 3.2.2 Giải pháp cải thiện môi trường khơng khí Xây dựng bố trí hợp lý hệ thống xanh đường nội nhằm cải thiện cảnh quan mơi trường vi khí hậu khu vực dự án Áp dụng biện pháp an tồn phòng chống cố (cháy, nổ, rò rỉ hoá chất, nhiên liệu ) khu vực có khả xảy cháy nổ (khu chứa nhiên liệu, hoá chất dễ cháy ) Đối với động sử dụng nhiên liệu, xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế, đổi máy móc thiết bị nhằm tránh gây rò rỉ chất ô nhiễm, độc hại môi trường, hạn chế nguy gây cháy nổ Sử dụng hệ thống phun nước tự động nhằm làm bụi tuyến giao thông nội bộ, bảo đảm độ ẩm cải thiện điều kiện vi khí hậu khu vực Sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật nằm theo quy đinh chăm sóc xanh, thảm cỏ Tuân thủ yêu cầu kiểm tra an tồn vệ sinh mơi trường phương tiện vận tải nhà máy a) Giảm thiểu bụi trình vận chuyển tập kết nguyên, nhiên liệu - Các phương tiện vận chuyển nhiên liệu phải có bạt che kín - Tập kết vật liệu nơi quy định, không để bay bụi gây ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt lao động sản xuất nhân dân khu vực - Khi bốc xếp nguyên nhiên liệu, công nhân trang bị bảo hộ lao SV: Vũ Bông Mai – MT1801Q 38 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG động cá nhân: quần áo, giày, găng tay, trang,… để giảm thiểu ảnh hưởng bụi tới sức khoẻ - Phun nước đổ than, xỉ than để tránh gây bụi b) Giảm thiểu tác động tiếng ồn - Các thiết bị có tiếng độ ồn 80 dBA lắp đặt thiết bị giảm - Cơng nhân làm việc vị trí có mức độ ồn độ rung lớn cấp phát đầy đủ trang bị lao động chuyên dùng: quần áo bảo hộ, nút tai chống ồn, - Trồng xung quanh khu vực nhà máy với mật độ che lớn để giảm phát tán tiếng ồn xung quanh c ) Giảm thiểu tác động nguồn nhiệt dư - Kết cấu nhà xương đảm bảo thơng gió tốt kết hợp với thơng gió tự nhiên hệ thống quạt thơng gió - Lắp đặt hệ thống quạt hút hỗ trợ cho thơng gió - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chuyên dụng cho công nhân 3.2.3 Giải pháp cải thiện môi trường đất Biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn Chất thải rắn nhà máy gồm có chất thải sản xuất rác sinh hoạt Chất thải sản xuất thu gom quản lý tập trung bãi chứa phần loại chất thải chất vơ cơ, có dạng tồn bền vững hóa học, gây ảnh hưởng đến mơi trường nên tiến hành san lấp hợp lý Rác thải sinh hoạt công nhân vệ sinh môi trường công ty thu gom hàng ngày xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường Thu gom xử lý chất thải nguy hại Từng sở sản xuất giấy bột giấy đăng ký chủ nguồn thải nguy hại với quan quản lý nhà nước theo thông số Thông số 36/2015/TTBTNMT ngày 30/5/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý chất thải nguy hại 3.3 Biện pháp quản lý SV: Vũ Bông Mai – MT1801Q 39 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Xây dựng phát triển bền vững quan điểm chung phát triển nước ta Phát triển bền vững khẳng định chủ trương, đường lối phát triển q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta “phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường cải thiện mơi trường, đảm bảo hài hòa mơi trường nhân tạo với mơi trường, giữ gìn đa dạng sinh học” Để đảm bảo theo dõi sát diễn biến mơi trường q trình hoạt động ngành cơng nghiệp giấy, chương trình quản lý mơi trường nhà máy đề dựa đặc điểm nguồn gây ô nhiễm phù hợp với giai đoạn hoạt động nhà máy; tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp hiệu cao môi trường Trước thực trạng ô nhiễm, dự thảo “nước thải, khơng khí, đất cơng nghiệp giấy” tài nguyên môi trường hoàn thiện chuẩn bị ban hành Quy định đưa tiêu chuẩn khắt khe chất lượng nước trước thải môi trường tự nhiên Các biện pháp cụ thể sau: - Phối hợp với quan quản lý nhà nước quan chuyên mơn mơi trường thực việc kiểm sốt giám sát tình trạng mơi trường định kỳ cho tồn công ty - Các hoạt động bảo vệ môi trường, vận hành thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường thường xuyên trì, quản lý theo dõi Lập kinh phí bảo vệ mơi trường cơng ty, trì vận hành sửa chữa hệ thống xử lý chất thải hàng năm - Các số liệu phân tích đo đạc chất lượng mơi trường công ty lưu trữ gửi định lỳ lên quan nhà nước có chức quản lý môi trường - Lựa chọn công nghệ phù hợp để giảm tác động mơi trường Để đảm bảo hoạt động giám sát môi trường chặt chẽ, ngành giấy thành lập tổ chuyên trách giám sát môi trường an tồn với nhiệm vụ sau: SV: Vũ Bơng Mai – MT1801Q 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG Cử nhân viên cơng ty giám sát mơi trường an tồn lao động nhà máy Giám sát tình trạng mơi trường nhà máy có phân xưởng sản xuất, khu vực sân bãi, đường giao thông ngồi tường rào nhà máy có liên quan tới hoạt động sản xuất Công ty Đôn đốc việc thực giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường đảm bảo yêu cầu an toàn xả thải, an toàn lao động PCCC Tổ chức cho công nhân học tập an tồn lao động bảo vệ mơi trường trước vào sản xuất Quy định trực ban tự quản an toàn lao động, vệ sinh nơi làm việc Quy định xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nội Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường phân cấp trách nhiệm từ cấp lãnh đạo cao cấp công ty đến người lao động Thành lập đội kiểm tra mơi trường phòng cháy chữa cháy nhà máy, người chịu trách nhiệm lãnh đạo công ty, cử cán chuyên trách cán kiêm nhiệm phận sản xuất bảo vệ môi trường công ty 3.4 Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động - Tổ chức cho công nhân học tập an tồn lao động bảo vệ mơi trường trước vào sản xuất - Quy định trực ban tự quản an toàn lao động, vệ sinh nơi làm việc - Tuân thủ quy định bảo vệ môi trường xây dựng vận chuyển vật liệu: Các phương tiện vận tải phải có bạt che chống phát tán bụi, không để vật liệu rơi vãi đường vận chuyển; không để vật liệu xây dựng cản trở hoạt động xung quanh - Phun nước chống bụi, đảm bảo độ ẩm cần thiết đoạn đường vận chuyển gần khu vực dân cư -Thu gom, phân loại xử lý triệt để quy định chất thải thường chất thải nguy hại SV: Vũ Bông Mai – MT1801Q 41 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - Thực nghiêm ngặt nội quy an tồn lao động, phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng ứng cứu kịp thời cố, rủi ro mơi trường phòng tránh thiên tai - Xây dựng cơng trình xử lý chất thải trước thi công - Thực phân loại nguồn loại chất thải rắn công nghiệp rác sinh hoạt, đăng ký chủ nguồn thải nguy hại, xử lý an toàn quy định loại rác - Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cần thiết cho công nhân nhà máy quần áo chuyên dụng, găng tay, trang, mũ, biện pháp PCCC… - Trồng nhiều xanh khuôn viên Nhà máy đảm bảo tốt điều kiện vi khí hậu nhà máy, có biển báo khu vực nguy hiểm - Thực báo cáo kết quan trắc môi trường định kỳ theo luật môi trường - Thông báo kịp thời với quan chức cố gây ô nhiễm môi trường xảy hoạt động dự án đểbiện pháp xử lý SV: Vũ Bông Mai – MT1801Q 42 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Ngành sản xuất giấy bột giấy thực chất ngành sản xuất công nghiệp tổng hợp đa ngành Công nghệ sản xuất giấy sử dụng khối lượng lớn nguyên, nhiên liệu, vật liệu trải qua qúa trình tác động khí, hố học, lượng tạo lượng chất thải lớn: chất thải rắn, nước thải, khí Thành phần khí thải chủ yếu là: CO, SO , NO2, bụi, hóa chất… Nhìn chung nồng độ chất nhiễm nằm giới hạn cho phép, không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh Chất thải rắn bao gồm bùn, tro, cát, chất thải gỗ, bao bì, phế liệu… Nhu cầu tiêu thụ giấy ngày tăng, ngành công nghiệp sản xuất bột giấy giấy phát triển mạnh: sản lượng bột giấy đạt 470.000 tấn/năm, giấy đạt 569.000 tấn/năm Đi kèm với pháp triển vấn đề ô nhiễm môi trường nặng nề chủ yếu mơi trường nước, mơi trường khơng khí, mơi trường đất hệ sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện sống sức khỏe người, biến đổi khí hậu Cuộc đấu tranh bảo vệ mơi trường điều kiện cơng nghiệp hóa kinh tế đòi hỏi cố gắng đồng cộng đồng Nhằm đảm bảo phát hiện, kiểm soát, khắc phục cố môi trường….là vấn đề trọng tâm SV: Vũ Bông Mai – MT1801Q 43 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO https://123doc.org//document/2838540-chat-thai-nguy-hai-nganh-san-xuat- giay-va-bot-giay.htm http://moitruongxuyenviet.com/xu-ly-nuoc-thai-nganh-giay-381.html Bộ công nghiệp-tổng công ty Việt Nam Dự án “Điều tra đánh giá tình trạng môi trường ngành công nghiệp giấy nghiên cứu giải pháp khắc phục” Hà Nội – 2011 “Sản xuất công ty sản xuất kinh doanh giấy” 25/08/2011 Yeumoitruong.com Ơ nhiễm khơng khí từ CNXS giấy (ĐH Bách Khoa Hà Nội) https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5y Vn-zon.net, tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành giấy bột giấy SV: Vũ Bông Mai – MT1801Q 44 ... MT1801Q Ngành: Môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy đề xuất biện pháp giảm thiểu NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GIẤY VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KHĨA LUẬN TỐT... - Nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy - Đề xuất biện pháp giảm thiểu Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Các số liệu thu thập liên quan đến nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy và đề xuất biện pháp giảm thiểu , Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giấy và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay