Một số biện pháp marketing mix nhằm thu hút khách du lịch vào mùa du lịch thấp điểm tại khách sạn new star hạ long

73 1 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Sinh viên: LÊ THÀNH LONG Giảng viên hướng dẫn: ThS.NGUYỄN THỊ TÌNH HẢI PHỊNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING-MIXNHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH VÀO MÙA DU LỊCH THẤP ĐIỂM TẠI KHÁCH SẠN NEW STAR HẠ LONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Sinh viên: LÊ THÀNH LONG Giảng viên hướng dẫn: ThS.NGUYỄN THỊ TÌNH HẢI PHỊNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Thành Long Mã SV:1412405022 Lớp: DL1801 Ngành:Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING-MIXNHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH VÀO MÙA DU LỊCH THẤP ĐIỂM TẠI KHÁCH SẠN NEW STAR HẠ LONG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Tình Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn:Một số biện pháp marketing-mixnhằm thu hút khách du lịch vào mùa du lịch thấp điểm khách sạn New Star Hạ Long Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN năm Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: .Chuyên ngành: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Đạt Khơng đạt Điểm: Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Giảng viên hướng dẫn QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Đề tài tốt nghiệp: Phần nhận xét giáo viên chấm phản biện Những mặt hạn chế Ý kiến giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm phản biện Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên chấm phản biện QC20-B19 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1: Lý chọn đề tài 2: Mục đích nghiên cứu 3: Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4: Phương pháp nghiên cứu 5: Kết cấu chuyên đề CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1 1.1.1 Tổng quan lĩnh vực kinh doanh khách sạn Khách sạn 1.1.2: Kinh doanh khách sạn 1.1.2.1: Khái niệm 1.1.2.2: Các hoạt động kinh doanh khách sạn 1.1.2.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn 1.1.3 Thị trường kinh doanh khách sạn 1.2 Tính thời vụ ngành kinh doanh du lịch khách sạn 1.2.1 Tính thời vụ du lịch 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Các đặc điểm tính thời vụ du lịch 1.2.1.3 Các yếu tố tác động tới thời vụ du lịch 11 1.2.2 Các yếu tố hình thành tính mùa vụ du lịch 13 1.2.2.1 Tài nguyên du lịch: 13 1.3 Marketing mix lĩnh vực kinh doanh khách sạn 14 1.3.1 Một số khái niệm 14 1.3.1.1 Marketing mix 14 1.3.1.2 Marketing mix kinh doanh khách sạn 15 1.3.2 Vai trò hoạt động marketing mix 15 1.3.3 Đặc trưng hoạt động marketing mix 16 1.3.3.1 Đặc trưng marketing kinh doanh dịch vụ 16 1.3.3.2 Đặc trưng marketing kinh doanh khách sạn 17 1.3.4 Nội dung sánh marketing kinh doanh du lịch 19 1.3.4.1 Chính sách sản phẩm 19 1.3.4.2 Chính sách giá 20 1.3.4.3 Chính sách phân phối 21 1.3.4.4 Chính sách xúc tiến bán hàng 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING - MIX CHO MÙA DU LỊCH THẤP ĐIỂM TẠI KHÁCH SẠN NEW STAR HẠ LONG 23 2.1.2 Nhiệm vụ, cấu tổ chức khách sạn 24 2.1.3 Kết kinh doanh khách sạn năm 2015-2017 27 2.2: Thực trạng sách Maketing - max khách sạn New Star Hạ Long 28 2.2.1 Số lượng khách du lịch khách sạn 28 2.2.2 Doanh thu khách sạn 30 2.3 Thực trạng hoạt động Marketing cho mùa thấp điểm khách sạn New Star Hạ Long 32 2.3.1 Thị trường mục tiêu 32 2.3.1.1 Chính sách sản phẩm 33 2.3.1.2 Chính sách giá: 39 2.3.1.3 Chính sách phân phối 43 2.2.3.4 Chính sách xúc tiến bán hàng 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO DU LỊCH MÙA THẤP ĐIỂM TẠI KHÁCH SẠN NEW STAR HẠ LONG 49 3.1: Phương hướng mục tiêu phát triển 49 3.1.1: Phương hướng 49 3.1.2: Mục tiêu 50 3.2: Ma trận Swot khách sạn năm tới 50 3.1.3 Ma trận SWOT (Điểm mạnh, điêm yếu, hội, thách thức) Khách sạn New Star Hạ Long thời gian tới 50 3.3: Giải pháp xây dựng sách marketing để thu hút khách vào mùa du lịch thấp điểm 53 3.3.1: Hoàn thiện đổi sách sản phẩm 53 3.3.2 Hồn thiện sách giá vào mùa thấp điểm 54 3.3.3 Hồn thiện sách phân phối 56 3.3.4 Hoàn thiện sách xúc tiến bán hàng 57 3.4 Kiến nghị 60 3.4.1: Đối với Nhà nước quyền 60 3.4.2 Đối với ban lãnh đạo khách sạn New Star Hạ Long 60 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 10 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO DU LỊCH MÙA THẤP ĐIỂM TẠI KHÁCH SẠN NEW STAR HẠ LONG 3.1: Phương hướng mục tiêu phát triển 3.1.1: Phương hướng Khách sạn cần đẩy mạnh công tác xúc tiến kèm với việc đảm bảo chất lượng dịch vụ để xứng đáng khách sạn đạt chuẩn quốc tế Tấn công vào thị trường khách lẻ vào mùa thấp điểm, thực nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng kèm dịch vụ hay sản phẩm không ngừng khai thác thị trường khách nội địa ngồi tỉnh nhằm tránh tình trạng phòng chết Do tính mùa vụ nên khách sạn khơng thể tuyển nhân viên nhiều Nhưng với nhân viên phải đảm bảo việc phụ vụ chu đáo Không ngừng củng cố, hoàn thiện phát triển hoạt động kinh doanh cơng ty nói Ngồi ra, có kế hoạch cung cấp thêm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu du khách Tăng cường cơng tác quản lý tài chính, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí, quản lý chặt chẽ cơng nợ, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Trong hoạt động kinh doanh du lịch, yếu tố người quan trọng góp phần làm cho du khách hài lòng ủng hộ khách sạn để khách sạn tồn phát triển Cho nên khách sạn luôn trọng đến nguồn nhân lực thông qua việc phát huy nguồn nhân lực, lấy hợp tác làm đòn bẩy phát triển thơng qua việc: Khơng ngừng đào tạo đội ngũ cán công nhân viên chức 49 khách sạn nhằm nâng cao lực quản lý nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng ngày tốt yêu cầu phát triển kinh doanh khách sạn 3.1.2: Mục tiêu Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch, tiếp thị Internet nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm du lịch ngày đa dạng phong phú loại hình du lịch để thu hút khách đến với khách sạn New Star ngày đông ổn định Thu hút lượng khách để cân chi phí cố định mùa.Gửi nhân viên tranh thủ cho công tác nghiệp vụ.Đảm bảo tình trạng ln sẵn sàng sử dụng sở vật chất kỹ thuật… Hướng tới đối tượng khách Trung Quốc, Hàn Quốc khách nội địa vào mùa thấp điểm 3.2: Ma trận Swot khách sạn năm tới 3.1.3 Ma trận SWOT (Điểm mạnh, điêm yếu, hội, thách thức) của Khách sạn New Star Hạ Long thời gian tới Để đưa giải pháp, cần phải phân tích nguồn lực doanh nghiệp môi trường cạnh tranh doanh nghiệp để từ đưa giải pháp tối ưu 50 Bảng 3.1: SWOT Của khách sạn New Star Hạ Long Điểm mạnh (Strength) Là khách sạn công nhận chuẩn Sản phẩm tín nhiệm người tiêu dùng, giá hợp lý rẻ so Điểm yếu (Weakness) với thị trường, có nhiều năm kinh nghiệm Thái độ phục vụ nhân viên hạn Mơi trường an ninh, vệ sinh khách sạn tốt; có vị trí đẹp, thuận lợi, gần điểm du lịch khu mua chế Nhiều nhân viên lễ tân hạn chế tiếng Trung Quốc Một số dịch vụ bổ sung khách sạn sắm,cách Vịnh Hạ Long 5phút xe, Tuần chưa đáp ứng tốt nhu cầu khách: loại Châu 10 phút xe, gần khu vui chơi, chợ… Cơ cấu tổ chức máy quản lý tốt, hình giải trí đêm Tiến độ đầu tư nâng cấp cơng trình khách sạn chậm trình độ đội ngũ cán cơng nhân viên cao dày dặn kinh nghiệm gắn bó lâu dài với khách sạn Cơ hội (Opportunity) Quảng Ninh tỉnh thành phát triển mạnh du lịch có tiềm lớn Thách thức (Threat) Hiện có nhiều khách sạn lớn tiếp tục đầu tư nâng cấp xây dựng, đối thủ vào ngành với sở vật chất đại Mức sống người dân ngày quy mô Đe dọa đến nguồn khách nâng cao nên việc du lịch khách sạn khơng q khó khăn Ngành du lịch mang tính thời vụ, đặc thù 3: Gần Trung Quốc nên có thị trường 51 tiềm lớn khách du lịch Trung Quốc.Nhà nước tỉnh tích cực ủng hộ phát triển du lịch  Phân tích: Trên sở phân tích mơi trường kinh doanh khách sạn ta rút điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức khách sạn để từ khách sạn cân nhắc, lựa chọn chiến lược phù hợp nhằm phát huy điểm mạnh, tận dụng hội đồng thời hạn chế điểm yếu giảm thách thức Phối hợp O-S: + Tận dụng hội để phát huy điểm mạnh Nguồn khách ngày tăng lên, khách sạn có sẵn thương hiệu hệ thống sản phẩm phong phú, trình độ cán nhân viên đáp ứng nhu cầu quy mô khách hàng Sử dụng tiềm lực vốn để mở rộn địa bàn, thị trường đa dạng hóa loại hình sản phẩm dịch vụ du lịch Phối hợp O-W: + Nắm bắt hội để khắc phục điểm yếu Đánh giá xu nhu cầu khách hàng để hoàn thiện sản phẩm bổ sung, cải thiện thái độ nhân viên khách qua phiếu đánh giá khách hàng, tận dụng ưu đãi nhà nước để đẩy mạnh tiến độ đầu tư Sử dụng tiềm lực vốn để mở rộn địa bàn, thị trường đa dạng hóa loại hình sản phẩm dịch vụ 52 du lịch Phối hợp S-T: + Tận dụng điểm mạnh để hạn chế nguy Khách sạn có thương hiệu, có thị trường, trình độ nhân viên cao nên dễ dàng đào tạo nâng cao, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để giữ lấy lợi có Phối hợp W-T: + Giảm điểm yếu để ngăn chặn nguy Đẩy mạnh,xây dựng số dịch vụ bổ sung phù hợp với thời tiết mùa khác nhằm tạo nét riêng biệt để lại dấu ấn sâu sắc lòng du khách, giữ chân khách lại lưu trú lâu khách sạn 3.3: Giải pháp xây dựng sách marketing để thu hút khách vào mùa du lịch thấp điểm 3.3.1: Hoàn thiện đổi sách sản phẩm Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ việc làm cần thiết Ngày nay, mức sống nâng cao, nhu cầu người đòi hỏi cao Khách du lịch đến lưu trú khách sạn không để tìm nơi lưu trú mà để tận hưởng không gian đẹp, sống tiện nghi dịch vụ tốt Các trang thiết bị tốt đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt, làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng mà làm tăng tính hữu hình cho dịch vụ khách sạn Hình ảnh mà khách sạn gửi tới khách hàng giá trị hữu hình thơng qua sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị Chính thế, khách sạn cần quan tâm việc xây dựng, nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi khách sạn 53 Tu sửa nâng cấp mặt sở dịch vụ bổ sung như: sở massage cần đầu tư để trở nên sang trọng bắt mắt Vào mùa thấp điểm cắt cử nhân viên đào tạo chuyên ngành sâu để sẵn sàng phục vụ khách hàng với thái độ chuyên nghiệp 3.3.2 Hồn thiện sách giá vào mùa thấp điểm * Dịch vụ lưu trú Giá yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến định mua sản phẩm khách hàng Để đảm bảo kế hoạch số lượng mức độ tăng cường lượt khách giai đoạn thị trường cạnh tranh nay, khách sạn cần quan tâm vấn đề sau: - Có chế sách giá để áp dụng linh hoạt theo thời điểm, đối tượng khách đối tác làm ăn Nên có sách giá cá biệt cho khách hàng mới, khách hàng đặc biệt đoàn khách hội nghị, hội thảo doanh nghiệp, đoàn khách tổ chức lớn có uy tín thị trường mặc dạng khách không mang lại lợi nhuận cao cho khách sạn có tác dụng lớn việc quảng bá hình ảnh nâng cao uy tín khách sạn - Linh động khung tính tiền từ 20h-12h trưa hơm sau để giảm tiền cho khách - Tránh để phòng trống cách sale off giá phòng 30- 40% - Khách sạn cần phải đa dạng mức giá trang thương mại điện tử: - Khách theo đồn đặt phòng qua mạng giảm ưu đãi 5% 54 - Vào mùa cao điểm khách đặt phòng giữ nguyên giá vào mùa thấp điểm phải giảm - Khách sạn nên công khai mức độ phương án giá phòng cho đối tượng khách hàng cụ thể để khách hàng có lựa chọn phương án lưu trú có hiệu - Thông tin giá cho khách hàng từ lần giao dịch đầu tiên, tư vấn cho khách hàng phương án giá phòng để tạo lòng tin làm hài lòng khách * Dịch vụ ăn uống - Phục vụ khách KS: Vào mùa cao điểm: Giữ nguyên giá thành niêm yết Vào mùa thấp điểm: + Giảm 10-15% cho khách khách sạn + Tặng voucher 30% khách sử dụng dịch vụ ăn uống khách sạn - Phục vụ tiệc cưới: Vào mùa cao điểm: Giảm 5% tổng hóa đơn khách đặt tiệc Vào mùa thấp điểm: + Tặng tour du lịch Đà Nẵng dành cho cô dâu rể chọn khách sạn nơi tổ chức + Tặng cho cặp đôi tổ chức đám cưới lễ đón dâu rể theo phong cách quý tộc châu Âu thời xưa - Phục vụ hội thảo, hội nghị: 55 Mùa cao điểm: + Giảm giá 5% cho hội nghị, hội thảo Mùa thấp điểm: + Đầu tư lại trang thiết bị phòng họp + Tặng khách hàng dịch vụ set-up khu hội thảo + Giảm giá 15% để kích cầu * Dịch vụ bổ sung khác - Tổ chức kiện: Mùa cao điểm: Giảm giá 5% tổng hóa đơn Mùa thấp điểm: + Tặng dịch vụ set-up, trang trí kiện + Giảm 10% chọn New Star Hạ Long làm nơi tổ chức kiện + Tặng chương trình quảng cáo, PR cho khách hàng - Cho thuê hội trường: Mùa cao điểm: Giữ nguyên giá Mùa thấp điểm: + Giảm giá 15% 3.3.3 Hồn thiện sách phân phới Đa số khách lưu trú khách sạn New Star đơn vị lữ hành cung 56 cấp, cần có sách ưu đãi đặc biệt cho đơn vị lữ hành như: Đảm bảo mức giá ưu đãi cho cơng ty lữ hành để trì nguồn khách tới khách sạn Khơng có phân biệt giá dịp lễ tết, có chương trình khuyến đặc biệt mùa thấp điểm Đối với mạng đặt phòng cần có điều khoản hợp đồng quy định số lượng phòng giai đoạn để đảm bảo hưởng giá ưu đãi Khách sạn cần phải tiếp tục trì với website đặt phòng, đồng thời cần có điều chỉnh website có tỉ lệ đặt phòng thấp việc thay website Xây dựng nhiều Famtrip để giới thiệu, quảng bá hình ảnh khách sạn mở rộng mối quan hệ hợp tác với đối thủ chiến lược Thắt chặt thêm mối quan hệ khách sạn với cơng ty lữ hành.Có sách ưu đãi người môi giới, tuyển cộng tác viên Quan hệ chặt chẽ với công ty khách sạn khu vực để liên kết, chuyển khách, phát triển như: khách sạn City Bay, The Light Hotel Hạ Long,… 3.3.4 Hồn thiện sách xúc tiến bán hàng Để nâng cao hiệu cơng tác quảng bá, marketing cho sản phẩm dịch vụ khách sạn New Star, cần thiết phải thiết lập phòng marketing với đội ngũ nhân viên động, có chuyên môn cao nhạy bén với môi trường - Tăng cường việc quảng bá hình ảnh khách sạn qua nhiều phương tiện truyền thông: Internet, TV, báo đài Đặc biệt cần hoàn thiện website khách sạn để cung cấp thông tin nhất, chương 57 trình đặc biệt thơng tin chi tiết dịch vụ khách sạn đến khách hàng - Tổ chức thi nấu ăn, chương trình ngày lễ khách sạn Để tăng thêm phần hấp dẫn, hào hứng cho du khách tham gia thi kéo dài thời gian lưu trú họ, khách sạn quảng cáo từ đầu tuần đến cuối tuần tổ chức Và ý đến phần thưởng cho người thắng cuộc, phiếu miễn phí cho dịch vụ khách sạndu khách thích hoặc quà lưu niệm nhỏ quan trọng có in biểu tượng khách sạn, góp phần quảng bá cho khách sạn vừa tạo ấn tượng cho du khách Thiết kế gói dịch vụ dành cho đoàn khách tham gia hội nghị, hội thảo - Marketing tài trợ thông qua kiện lễ hội: Vào kiện quan trọng năm khách sạn nên trọng đẩy mạnh quảng cáo Ngồi Hạ Long có nhiều lễ hội lớn đặc trưng lễ hội canaval diễn từ 30/4-2/5 hàng năm Lễ hội diễn vào mùa hè nhiên tích cực đẩy truyền thơng từ lễ hội để quảng cáo dần thu hút vào mùa thấp điểm - Thường xuyên tham gia hội chợ triễn lãm để học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác ký hợp đồng - Và phương thức quảng cáo hiệu mà khách sạn cần hướng đến phương thức truyền miệng Khách lưu trú có trải nghiệm độc đáo hài lòng với dịch vụ khách sạn giúp khách sạn quảng cáo đến thân, bạn bè Đây kênh thơng tin đáng tin cậy có tác động lớn khách hàng Chính vậy, khách sạn cần cung cấp dịch vụ tốt làm hài lòng vị khách tại, họ người quảng bá tốt cho hình ảnh khách sạn - Để làm tốt thủ tục này, khách sạn cần chun nghiệp hóa cơng tác nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên tiền sảnhbằng quy trình nghiệp vụ ch̉n hóa, đặc biệt phải tổ chức kiểm tra giám sát trình thực nghiệp vụ phận từ lễ tân, buồng phòng đến phận khuân vác hành 58 lý, hỗ trợ khách hàng - Nghiên cứu sử dụng sáng tạo hình thức quảng cáo với họp báo, hội nghị khách hàng - Triệt để tận dụng ngày lễ thời gian mùa thấp điểm để tổ chức hoạt động, chương trình khuyến để tăng thêm lượng khách đến với khách sạn - Với nhà cung cấp khách sạn cần phải thường xuyên quan tâm tới họ hình thức tặng quà, hay vào dịp khách sạn cần lượng nguyên liệu lớn có sách khuyến khích để giữ mối quan hệ tốt - Có tài liệu hướng dẫn khách đến lưu trú khách sạn - Ngày mạng xã hội facebook quen thuộc với người khách sạn New Star lại bỏ qua kênh quảng cáo Bộ phận maketing khách sạn cần phải chăm chút trang page khách sạn Đăng tất dịch vụ khách sạn, kèm theo hình ảnh để đăng tiếp cận đến người - Vào mùa thấp điểm, khách sạn nên tạo hội thảo, thi thi nấu ăn ( Master Chef), đối tượng mời cần ý đến hãng, tổ chức, quan ban ngành, dịch vụ có quan hệ với nước ngồi Với mục đích củng cố lòng trung thành khách hàng tạo luận tốt, đồng thời có hội lắng nghe ý kiến khách hàng - Hàng năm khách sạn nên trích khoản tiền để tổ chức tặng quà cho gia đình khó khăn hoặc tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó địa bàn TP Hạ Long 59 3.4 Kiến nghị 3.4.1: Đối với Nhà nước quyền Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp khách sạn tham gia vào tổ chức du lịch quốc tế để nâng cao vị cho khách sạn - Cơ quan quyền cần tạo điều kiện thuận lợi cấp giấy phép cho hoạt động PR, tài trợ chương trình truyền thơng khách sạn - Tiếp tục đưa giải pháp, sách chiến lược hoạt động quảng bá tuyên truyền cho du lịch Quảng Ninh đặc biệt thị trường khách du lịch quốc tế nhằm thu hút lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh - Đầu tư phát triển sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống đường giao thông, phương tiện thông tin liên lạc sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Đồng thời phải giai nhanh chóng xác thủ tục, giấy tờ liên quan đến khách nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc đón khách đến Quảng Ninh -Giải xây dựng sân bay Vân Đồn nhanh chóng để phát triển giao thơng thuận tiện cho du lịch 3.4.2 Đối với ban lãnh đạo khách sạn New Star Hạ Long - Quan tâm tới hoạt động marketing, đạc biệt bổ sung nguồn nhân lực có kinh nghiệm chun mơn cao nhằm nâng cao giá trị hình ảnh uy tín khách sạn, mang hình ảnh khách sạn đến gần với thị trường khách du lịch - Đầu tư nâng cấp hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật khách sạn, tạo điều kiện tốt cho việc phục vụ nhu cầu khách lưu trú 60 - Không ngừng sáng tạo, ứng dụng sản phẩm dịch vụ để đa dạng hóa dịch vụ bổ sung khách sạn Bên cạnh đó, cần có sách dịch vụ kết hợp, dịch vụ bổ sung để tạo hiệu tối ưu hoạt động kinh doanh - Xây dựng đội ngũ nhân viên marketinng có lực, trình độ, nhiệt tình tâm huyết với cơng việc, khuyến khích nhân viên đưa ý tưởng hay cho việc thu hút khách - Tích cực tham gia hội chợ du lịch, hoạt động quảng bá du lịch Tổng cục Du lịch Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh tổ chức 61 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu thông tin, quan sát thực tế tơi hồn thành đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING-MIXNHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH VÀO MÙA DU LỊCH THẤP ĐIỂM TẠI KHÁCH SẠN NEW STAR HẠ LONG.” Bản thân nhận thấy cạnh tranh lĩnh vực khách sạn ngày gay gắt việc thu hút khách đến với khách sạn, đặc biệt vào mùa thấp điểm trở thành vấn đề sống khơng dễ dàng khách sạn,hoạt động Marketing đóng vai trò định chức khác doanh nghiệp sách Marketing vào mùa thấp điểm có ảnh hưởng to lớn đến khả cạnh tranh khách sạn thị trường Tuy nhiên, hoạt động Marketing khách sạn chưa thật hiệu Cơng tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh khách sạn mang tính thụ động, chưa tận dụng tối đa ưu vị trí, thương hiệu khách sạn Cơng tác chăm sóc khách hàng chưa thật tốt Đội ngũ cán làm marketing khách sạn số lượng, chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động cách cảm tính, tự phát Tình hình thực số biện pháp đưa thêm số biện pháp nhằm thu hút khách du lịch vào mùa thấp điểm khách sạn Hy vọng với ý kiến đề tài giúp cho khách sạn thu hút nhiều khách du lịch biết đến khách sạn Do hạn chế kiến thức thời gian nghiên cứu, thông số số liệu chưa thật đầy đủ nên nhận xét, đánh giá đưa mang tính chủ quan, khó tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót định kính mong Thầy ( cơ) xem xét làm em 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu sách, giáo trình Lưu Văn Nghiêm (2001), Marketing kinh doanh dịch vụ, NXB Thống kê Nội Nguyễn Văn Mạnh – Hồng Thị Lan Hương (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Lao động – Xã hội Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hồ (2015) Marketing du lịch, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trần Ngọc Nam (2000), Marketing du lịch, Nhà xuất tổng hợp Đồng Nai TS Nguyễn Mạnh Ty-Ths.Mai Chánh Cường ( 2014) Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học Quốc Gia Nội Trương Đình Chiến (1999), Giáo trình Quản trị Marketing, Trường đại học kinh tế quốc dân Nội Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hồ, Kinh tế du lịch NXB Lao ĐộngXã hội Website http://www.newstarhalonghotel.com http://www.tailieu.vn 63 ... Một số biện pháp MarketingMix nhằm thu hút khách du lịch vào mùa du lịch thấp điểm khách sạn New Star Hạ Long , phạm vi nghiên cứu nội dung xoay quanh: - Không gian: Tại khách sạn New Star Hạ. .. Ngành:Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING- MIXNHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH VÀO MÙA DU LỊCH THẤP ĐIỂM TẠI KHÁCH SẠN NEW STAR HẠ LONG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần... - MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING- MIXNHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH VÀO MÙA DU LỊCH THẤP ĐIỂM TẠI KHÁCH SẠN NEW STAR HẠ LONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp marketing mix nhằm thu hút khách du lịch vào mùa du lịch thấp điểm tại khách sạn new star hạ long , Một số biện pháp marketing mix nhằm thu hút khách du lịch vào mùa du lịch thấp điểm tại khách sạn new star hạ long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay