Giáo án hóa học 12 Bài 28 Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:06

Giáo án hóa học 12: Bài 28 Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng. Giáo án hóa học 12: Bài 28 Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng. Tuần 24 (Từ 11/2/2019 đến 16/2/2019) Ngày soạn: 30/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 46 BÀI 28: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG A MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố, hệ thống hoá kiến thức kim loại kiềm, kiềm thổ hợp chất chúng Kỹ Giải tập kim loại kiềm kiềm thổ Thái độ, tư tưởng - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có lòng u thích môn Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học - lực giải vấn đề: thông qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ, chuẩn bị C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Kim loại kiềm kim loại kiềm thổ kim loại mạnh, có tính chất tương tự nhau, bạng tập giống So sánh để thấy tương tự kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất chúng Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết Kim loại kiềm kiềm thổ GV y/c HS điền thông tin theo bảng: Kim loại kiềm kiềm thổ Vị trí Nhóm IA Nhóm IIA CH electron ns1 ns2 T/c hoá học đặc trưng M → M+ + 1e tính khử mạnh 2+ M → M + 2e tính khử mạnh Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm Gv y/c HS trả lời thông tin hợp chất sau: - NaOH - NaHCO3 - Na2CO3 - KNO3 - NaOH : tính bazơ mạnh - NaHCO3 có tính lưỡng tính, bị nhiệt phân - Na2CO3: muối axit yếu có đầy đủ t/c muối, khơng bị nhiệt phân - KNO3: bị nhiệt phân Một số hợp chất quan trọng Gv y/c HS trả lời thông tin hợp kim loại kiềm thổ chất sau: - Ca(OH)2: bazơ mạnh - Ca(OH)2 - CaCO3: bị nhiệt phân - CaCO3 - CaHCO3: - Ca(HCO3)2 - CaSO4: thạch cao - CaSO4 Nước cứng Gv y/c HS trả lời thông tin: - Khái niệm - Khái niệm - Phân loại theo tính cứng - Phân loại - phương pháp làm mềm nước cứng: - Cách làm mềm nước cứng phương pháp kết tủa phương pháp trao đổi ion Hoạt động 2: Luyện tập Bài tập BT1-SGK (Tr.132) Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH KOH tác dụng với axit HCl thu 4,15 gam hỗn hợp muối clorua Tính khối lượng hidroxit hỗn hợp GV y.c HS chữa BT2 - SGK (Tr 132) Hướng dẫn: BT2 - SGK (Tr 132) - Tính số mol CO2, số mol Ca(OH)2 nCO2 = 0,3 mol - Lập tỉ lệ nOH- : nCO2, xác định muối nCa(OH)2 = 0,25 mol => nOH- = 0,5 mol tạo thành nOH- : nCO2 = 1,67 => tạo muối - Viết phương trình phản ứng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O - kết tủa CaCO3 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 nCO2 = x + 2y = 0,3 nCa(OH)2 = x + y = 0,25  x = 0,2 ; y = 0,05  nCaCO3 = x = 0,2 mol\  mkt = 20 gam\ GV y.c HS chữa BT6 - SGK (Tr 132) => Đáp án C Hướng dẫn: - đun nóng dung dịch lại thu BT6 - SGK (Tr 132) kết tủa => dung dịch Đun nóng dung dịch lại thu có Ca(HCO3)2 kết tủa => dung dịch có - Viết phương trình phản ứng Ca(HCO3)2 - Tính theo phương trình, từ số mol => phản ứng tạo muối kết tủa tính số mol CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,03 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 0,02 GV y.c HS chữa BT4 - SGK (Tr 132) nCO2 = 0,03 + 2.0,02 = 0,07 mol => Đáp án C Hướng dẫn: - kết tủa lớn xảy phản ứng tạo kết tủa - tổng số mol MgCO3 BaCO3 = số mol CO2 BT4 - SGK (Tr 132) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O nCO2 = nCa(OH)2 = 0,2 mol Gọi số mol MgCO3 = x mol số mol BaCO3 = y mol 84x + 197y = 28,1 x + y = 0,2 Giải : x = 0,1; y = 0,1 Đáp số: a = 29.89% Củng cố hướng dẫn nhà • Củng cố Tính chất kim loại kiềm thổ hợp chất chúng Phương pháp giải tập kim loại kiềm thổ hợp chất • Hướng dẫn nhà Học làm BT lại SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy HS làm thêm số tập sau: Bài tốn tính theo phương trình phản ứng Bài 1: Cho 2,3 gam natri tác dụng với nước 100ml dung dịch Tính nồng độ mol dung dịch NaOH thu Bài 2: Hoà tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu Bài tốn xác định kim loại Bài 3: Hồ tan hoàn toàn 4,6 gam kim loại kiềm vào nước, thấy 2,24 lit khí (đktc) Xác định kim loại kiềm Bài 4: Cho 34,25 gam kim loại kiềm thổ tác dụng với nước thu 5,6 lit khí H2 (đktc) Xác định tên kim loại dùng Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam hai kim loại kiềm hai chu kỳ liên tiếp vào nước thu 2,24 lit khí H2 (đktc) Xác định hai kim loại Bài 6: Cho 1,67 gam hỗn hợp kim loại chu kỳ thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư, 0,672 lít khí H (đktc) Tìm hai kim loại Bài 7: Cho 4,4 gam hỗn hợp kim loại nhóm IA thuộc chu kỳ liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thu 4,48 lit khí H (đktc) dung dịch chứa m gam muối tan Xác định tên kim loại tính m Bài 8: (BT4-SGK Tr.119) Cho gam kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 5,55 gam muối clorua Xác định kim loại Bài 9: Điện phân hồn tồn 33,3 gam muối clorua kim loại nhóm IIA người ta thu 6,72 lit khí clo (đktc) Tìm cơng thức muối clorua Bài toán hỗn hợp Bài 10: (BT3-SGK Tr.119) Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay 672ml khí CO (đktc) Tính % khối lượng muối hỗn hợp Bài 11: (BT7-SGK Tr.119) Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO MgCO3 nước cần 2,016 lit CO2 (đktc) Xác định khối lượng muối hỗn hợp Bài toán phản ứng CO2 với dung dịch kiềm Bài 12: Sục 2,24 lit CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 0,5M thu muối nào? Bài 13: (BT2-SGK Tr.132) Sục 6,72 lit CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2 Tính khối lượng kết tủa thu Bài 14: Sục 3,36 lit CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M Tính khối lượng kết tủa thu Bài 15: (BT5-SGK Tr.119) Cho 2,8 gam CaO tác dụng với lượng nước lấy dư thu dung dịch A Sục 1,68 lit CO (đktc) vào dung dịch A Tính khối lượng kết tủa thu Bài 16: Dẫn khí CO2 thu cho 10 gam CaCO tác dụng với HCl dư vào 50g dung dịch NaOH 40% khối lượng muối thu bao nhiêu? (BT6-SGK Tr.132) Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu gam kết tủa Lọc tách kết tủa, dung dịch lại mang đun nóng thu thêm gam kết tủa Tính a Bài 18: Hấp thụ V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH) thu 10 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa đun nóng phần dung dịch lại thu gam kết tủa Tính V Bài 17: ... 197y = 28, 1 x + y = 0,2 Giải : x = 0,1; y = 0,1 Đáp số: a = 29.89% Củng cố hướng dẫn nhà • Củng cố Tính chất kim loại kiềm thổ hợp chất chúng Phương pháp giải tập kim loại kiềm thổ hợp chất •... electron ns1 ns2 T/c hoá học đặc trưng M → M+ + 1e tính khử mạnh 2+ M → M + 2e tính khử mạnh Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm Gv y/c HS trả lời thông tin hợp chất sau: - NaOH - NaHCO3... dịch Tính nồng độ mol dung dịch NaOH thu Bài 2: Hoà tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu Bài toán xác định kim loại Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 4,6 gam kim loại kiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 28 Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng, Giáo án hóa học 12 Bài 28 Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay