slide thuyết trình tư tưởng HỒ CHÍ MINH về đạo đức

41 16 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:57

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỀ TÀI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC SVTH : NHĨM LỚP HP: 211200537 TƯ T CHƯƠNG VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HĨA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HĨA II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC TƯ II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC LÀ GÌ? Đạo đức hệ thống quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội TƯ T II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Nội dung 01 Nội dung 02 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Sinh viên học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh TƯ T II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đ Về vai trò sức mạnh đạo đức TƯ T a.Về vai trò sức mạnh đạo đức Gốc người Cách Mạng • Nguồn ni dưỡng phát triển người • Nền tảng người cách mạng • Là đạo đức hành động Nhân tố tạo nên sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội • Phẩm chất đạo đức Cách Mạng cao đẹp • Tấm gương sống làm cho lý tưởng thành thực TƯ T II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đ Về vai trò sức mạnh đạo đức Về chuẩn mực đạo đức Cách Mạng TƯ T b.Về chuẩn mực đạo đức Cách Mạng Trung với nước hiếu với dân Có tinh thần quốc tế sáng Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư u thương người TƯ T Trung với nước, hiếu với dân  Nội dung chủ yếu trung với nước là: + Đặt lợi ích Đảng, Tổ quốc, cách mạng lên hết + Quyết tâm phấn đấu thực mục tiêu cách mạng + Thực tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước  Nội dung chủ yếu hiếu với dân là: + Khẳng định vai trò sức mạnh thực nhân dân + Tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến dân + Chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân TƯ T TƯ T Tình nguyện Học tập Sáng tạo *Tiêu cực Đánh TƯ T Học tập TƯ T Nạo phá thai Giải pháp TƯ T – Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh khơng nhà đạo đức học lỗi lạc mà gương đạo đức vô song  Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người  Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức tính khiêm tốn phi thường  Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân hế ltòng, phục vụ nhân dân, nhân ái, vị tha, khoan dung nhân hậu với người  Bốn là, học gương ý chí nghị lực tinh thần to lớn, tâm vượt qua thử thách, gian nguy để đạt mục TƯ T Củng cố kiến thức TƯ T I THÚT TRÌNH CỦA NHĨM ĐẾN ĐÂY LÀ H CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE TƯ T Hồ Chí Minh cho rằng, muốn xây dựng nên đạo đức mới, phải tuân thủ ngun tắc nào? A Nói phải đơi với làm, phải nêu gương đạo đức B Xây đôi với chống C Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời D Cả nguyên tắc TƯ T CHÚC MỪNG BẠN ĐÂY LÀ CÂU HỎI MAY MẮN TƯ T Theo HCM ngun tắc “nói đơi với làm“ quan trọng bậc xây dựng đạo đức Điều HCM khẳng định tác phẩm nào? A Sửa đổi đề lối làm việc B Đường cách mệnh C Đạo đức cách mạng D Chánh cương sách lược vắn tắt TƯ T Tác phẩm Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng là: A Tuyên ngôn độc lập B Điều lệ vắn tắt C Đường cách mệnh D Bản án chế độ thực dân Pháp TƯ T Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Cách mạng có vai trò gì? A Là tảng lý luận người cách mạng B Là phương châm hành động người cách mạng C Là gốc, tảng người cách mạng D Là lẽ sống người cách mạng TƯ T ... dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Sinh viên học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh TƯ T II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đ Về vai trò sức mạnh đạo. .. VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HĨA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HĨA II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC TƯ II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC... chất đạo đức Cách Mạng cao đẹp • Tấm gương sống làm cho lý tư ng thành thực TƯ T II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đ Về vai trò sức mạnh đạo đức Về chuẩn mực đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: slide thuyết trình tư tưởng HỒ CHÍ MINH về đạo đức, slide thuyết trình tư tưởng HỒ CHÍ MINH về đạo đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay