Quy trình khai thác rơle bằng laptop

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:51

Tổng công ty truyền tải điện quốc gia Công ty truyền tải điện I _ QUY TRÌNH TRUY NHẬP RƠ LE ĐỂ KHAI THÁC CÁC THÔNG TIN SỰ CỐ TRẠM 220 KV HÀ GIANG (Ban hành kèm theo định số 1685 ngày 20 tháng năm 2010 Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1) Người biên soạn: Đỗ Cơng Tố P Trưởng phòng Kỹ thuật: Trịnh Bá Sơn Phó Giám Đốc: Vũ Ngọc Minh Hà Nội, tháng năm 2010 Tỉng c«ng ty Céng hồ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam trun t¶i diƯn quèc gia Độc lập - Tự - Hạnh phúc Công ty truyền tải điện - -Hà Nội, ngày 20 Số:1685/NPT-TTĐ1-KT tháng năm 2010 Giám đốc công ty truyền tải điện - Cn vào quy phạm quản lý kỹ thuật nhà máy lưới điện - Căn vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ tổ chức Công ty Truyền tải Điện - Xét đề nghị ông Trng phũng K thut Cụng ty TT1 Quyết định iu Ban hành kèm theo định “Qui trình truy nhập rơ le để khai thác thông tin cố trạm 220 kV Hà Giang” Điều Qui trình áp dụng cho trạm biến áp 220KV Hà Giang thuộc Công ty Truyền tải Điện quản lý Điều Các ơng Trưởng, Phó phòng Kỹ thuật cơng ty, Trạm trưởng, Kỹ thuật viên, nhân viên thí nghiệm phải nắm vững thực thi qui trình Điều Qui trình có hiệu lực từ ngày ký K.T giám đốc Phú Giỏm c V Ngc Minh MỤC LỤC Trang Mục đích Nội dung 2.1 Các rơ le kỹ thuật số hãng SIEMENS 2.2 Các rơ le kỹ thuật số hãng AREVA 18 2.3 Các rơ le kỹ thuật số Trung Quốc 23 Mục đích - Truy nhập vào rơle để đọc chỉnh định, ghi kiện, cố thông số vận hành khác - Ghi thông tin khai thác rơle sang dạng file máy tính để dễ dàng lưu trữ gửi đến đơn vị liên quan nhằm mục đích điều tra, xử lý cố từ xa - Chú ý: đọc kỹ làm theo xác bước hướng dẫn để tránh trường hợp thay đổi cấu hinh, chỉnh định hay xoá ghi kiện, cố Nội dung 2.1 Các rơle kỹ thuật số hãng SIEMENS 2.1.1 Yêu cầu kỹ thuật - Máy tính xách tay có cài đặt phần mềm giao tiếp DIGSI 4.8 Driver loại rơle SIEMENS - Các loại cáp đặc chủng: Cáp chuyển đổi cổng USB sang COM, cáp cổng COM loại chân 25 chân theo tiêu chuẩn SIEMENS 2.1.2 Đọc ghi liệu - Khởi động máy tính cắm cáp nối với cổng truyền thông mặt trước Rơle (cổng chân hay 25 chân tuỳ theo thực tế) - Vào Start menu -> Siemens Energy -> DIGSI -> DIGSI 4.8 (hoặc từ shortcut hình Desktop) - Vào File -> New, mục Name gõ tên Project ( Ví dụ: HT500kV) Project cần tạo lần đầu Những lần sử dụng cần vào File -> Open chọn tên Project có sẵn - Tạo thư mục theo tên ngăn lộ để dễ dàng quản lí: Nhấp chuột phải vào hình trống, chọn Folder, gõ tên thư mục - Sau tạo thư mục, vào thư mục tương ứng ngăn lộ cần khai thác liệu, nhấp chuột phải chọn Device -> Digsi (Plug & Play) Chọn version rơle ( theo bảng phụ lục kèm theo) - Chọn kiểu kết nối Direct (trực tiếp) cổng giao diện với máy tính (PC Interface) COM1 Tuỳ theo Version, đời rơle có cách đọc lưu thơng tin khác nhau: a/ Rơle Version (SIPROTECT 4): Rơle tự động đọc liệu cấu hình chỉnh định sau vài phút kết nối Chọn File -> Save để ghi lại toàn liệu ( Save process data) Toàn thơng tin cấu hình, chỉnh định, ghi kiện, cố ghi dạng sóng dòng điện, điện áp thời điểm xẩy cố mà rơle bắt tải lưu vào máy tính b/ Rơle Version (SIPROTECT 3) Sau kết nối, vào File -> Save để lưu vào máy tính tồn thơng số cấu hình chỉnh định Vào mục Annunciation Trong sổ Annunciations chọn Fault annunciations, ấn Display để đọc ghi cố có rơle Chọn ghi cần khai thác theo thời điểm xẩy cố, ấn Display để đọc máy tính, ấn Save để lưu lại Thoát nút Close Lặp lại bước cần đọc lưu ghi vào thời điểm khác Tương tự, để đọc ghi dạng sóng dòng điện, điện áp thời điểm cố, vào mục Fault values -> Fault Recording, chọn ghi theo thời gian xẩy cố, ấn Sigra để đọc ( Chọn No hội thoại xuất sau để bỏ qua bước khai báo kênh xác định đặc tính bảo vệ) 10 11 - Để đọc chỉnh định vào mục SETTINGS -> SELECT THE PARAMETER-SET TO DEAL WITH -> DEALING WITH PARAMETER-SET D (vì ngăn lộ Đà Nẵng 1, Đà Nẵng dùng nhóm chỉnh định D) -> TRANSFER OF SETTINGS -> SETTINGS from the PROTECTION RELAY to the FILE 14 15 - Để đọc ghi cố vào mục ANNUNCIATIONS/MESURING > ALL ANNUNCIATIONS/FAULT from the PROT RELAY to the FILE Chú ý: Nhấn ENTER để chấp nhận tên mặc định rơle yêu cầu 16 Sau đọc lưu vào máy tính, vào mục SHOW ALL FAULTS STORED ON THE FILE để xem in cần 2.1.3 In ấn xuất dạng file Sau đọc lưu liệu tư rơle vào máy tính ta ngắt kết nối với rơle xử lí liệu chế độ Offline Trong chế độ ta nghiên cứu mục in cách dễ dàng Nếu muốn gửi liệu đọc từ rơle qua đường đính kèm file email thiết bị lưu trữ khác ta phải xuất liệu thành file Các bước tiến hành sau: - Tải liệu từ rơle máy tính - Ngắt kết nối với rơle - Nhấp chuột phải vào biểu tượng rơle tải về, chọn mục Export device, chọn đường dẫn sửa tên file nêu muốn, nhấn OK File xuất có định dạng *.de2, *.de3, *.dex tuỳ theo version rơle 17 18 2.2 Các rơle kỹ thuật số hãng AREVA: Các rơle AREVA có kí hiêu Pxxx với chữ x thứ tương ứng với series rơle 2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật: - Máy tính xách tay có cài đặt phần mềm giao tiếp MICOM S1 MiCOM S1 Studio Driver loại rơle AREVA - Các loại cáp đặc chủng: Cáp chuyển đổi cổng USB sang COM, cáp cổng COM loại chân theo tiêu chuẩn AREVA 2.2.2 Đọc ghi liệu sử dụng MICOM S1: - Khởi động máy tính cắm cáp nối với cổng truyền thông mặt trước Rơle - Vào Start menu -> Programs -> MiCOM S1 -> MiCOM S1 (hoặc từ shortcut hình Desktop) - Chon Front port communication interface - Chọn tab giao tiếp tương ứng với series rơle - Chọn Setting software 19 - Vào Device -> Open connection -> OK (chọn địa rơle theo mặc định) để bắt đầu kết nối với rơle Chú ý: Các rơle series (Px2x) phải gõ password AAAA - Sau kết nối thành cơng, vào Device -> Extract Trong Extract có lựa chọn: a Default setting: Đọc setting rơle Trước bắt đầu đọc máy tính u cầu ngươì sử dụng gõ tên file setting khai báo đường dẫn tới file Chú ý: nên đặt tên file dễ gợi nhớ Tenrole_nganlo.set (Ví du: P546_NQ1.set) Tránh trường hợp dùng tên riêng người sử dụng để đặt ( Ví du: VanA.set, VanB.set…) Ấn Save để bắt đầu đọc từ rơle 20 21 Sau đọc xong vào File -> Save để lưu lại liệu b/ Events: Đọc ghi kiện rơle Trước bắt đầu đọc máy tính u cầu ngươì sử dụng gõ tên file event khai báo đường dẫn tới file Cách đặt tên tương tự phần đọc setting 22 c/ Disturbances: Đọc ghi cố rơle Chọn ghi cố cần đọc theo thời gian xẩy cố ấn Save.Trước bắt đầu đọc máy tính u cầu ngươì sử dụng gõ tên file disturbance khai báo đường dẫn tới file Cách đặt tên tương tự phần đọc setting 23 Sau đọc xong liệu cần thiết, hình chính, chọn Device -> Close Connection để ngừng kết nối với rơle, Chú ý: - Nên lưu tất file chỉnh định, kiện, cố lần đọc vào chung thư mục Đặt tên quản lý thư mục theo ngăn lộ để dễ quản lý - Các file đọc đính kèm để gửi qua email cho đơn vị liên quan 2.3 Các rơle kỹ thuật số Trung Quốc (Nari): 2.3.1 Yêu cầu kỹ thuật: - Cable kết nối : cable thẳng - Máy tính trang bị phần mềm RCSPC 2.3.2 Đọc ghi liệu sử dụng RCSPC: - Chạy chương trình giao tiếp với Rơle sau cable kết nối Rơle máy tính thiết lập (trên hình giao diện báo “connected” có nghĩa Rơle kết nối thành cơng với máy tính) 24 - Vào View -> Report (hoặc F6) để đọc danh sách ghi từ Rơ le 25 26 - Nhấn chuột vào Tab “Refresh” để đọc hết tất ghi Rơle - Lựa chọn ghi cần lưu trữ nhấn chọn RECORD để lưu ghi lên ổ đĩa địa “C:\wave_data” 27 28 ... thuật Cơng ty TT1 Quy t định iu Ban hnh kốm theo quyt định “Qui trình truy nhập rơ le để khai thác thông tin cố trạm 220 kV Hà Giang” Điều Qui trình áp dụng cho trạm biến áp 220KV Hà Giang thuộc... le kỹ thuật số Trung Quốc 23 Mục đích - Truy nhập vào rơle để đọc chỉnh định, ghi kiện, cố thông số vận hành khác - Ghi thông tin khai thác rơle sang dạng file máy tính để dễ dàng lưu trữ gửi đến... ®iÖn - Căn vào quy phạm quản lý kỹ thuật nhà máy lưới điện - Căn vào chức năng, quy n hạn, nhiệm vụ tổ chức Công ty Truyền tải Điện - Xét đề nghị ơng Trưởng phòng Kỹ thuật Cơng ty TT1 Quy t định
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình khai thác rơle bằng laptop, Quy trình khai thác rơle bằng laptop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay