ANDEHIT XETON ôn HSG

16 36 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:30

tài liệu nâng cao dùng bồi dưỡng HSG Hóa, ôn thi Olympictài liệu nâng cao dùng bồi dưỡng HSG Hóa, ôn thi Olympictài liệu nâng cao dùng bồi dưỡng HSG Hóa, ôn thi Olympictài liệu nâng cao dùng bồi dưỡng HSG Hóa, ôn thi Olympictài liệu nâng cao dùng bồi dưỡng HSG Hóa, ôn thi Olympictài liệu nâng cao dùng bồi dưỡng HSG Hóa, ôn thi Olympictài liệu nâng cao dùng bồi dưỡng HSG Hóa, ôn thi Olympic CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 ANĐEHIT-XETON (HỢP CHẤT OXO) A LÝ THUYẾT NÂNG CAO CẦN NẮM I PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP 1.1 Đi từ ancol 1.1.1 Oxi hóa ankan, anken aren V2 O5 , 3000 C VD: CH4 + O2   HCHO + H2O MnO2 / H 2SO4 , t C6H5-CH2CH3   C6H5-CO-CH3 (axetophenon) 3C6H5-CH3 + 4CrO2Cl2   3C6H5CHO + H2O + 4Cr(OH)Cl2 (cromyl clorua) CuCl2 , PdCl2 2CH2=CH2 + O2   CH3CHO 1.1.2 Hiđrat hóa ankin VD: H2O (H2SO4 20%)   CH3CHO HC  CH  Hg2 , 900 C, 1,5atm 1.1.3 Hiđrofomyl hóa anken VD:  CH3-CH2-CHO CH2=CH2 + CO + H2  t0 , p [Co(CO) ] - Với đồng đẳng etilen tạo hỗn hợp anđehit đồng phân 1.2 Đi từ dẫn xuất gem-đihalogen TQ:  OH VD: C6H5CHCl2 + H2O   C6H5CHO + 2HCl 1.3 Đi từ ancol (xem lại ancol) 1.4 Đi từ axit cacboxylic muối chúng t0 VD: (CH3COO)2Ca   CH3COCH3 + CaCO3 t 2CH3COOH   CH3COCH3 + CO2 + H2O 1.5 Đi từ dẫn xuất axit cacboxylic 1.5.1 Khử dẫn xuất axit cacboxylic 1.5.2 Tác dụng hợp chất cơ-magie dẫn xuất axit cacboxylic BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -1- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 - Muốn điều chế xeton người ta cho hợp chất cơ-magie tác dụng với clorua axit nitrin Ví dụ: RCOCl + R’-MgBr   R-CO-R’ + MgBrCl 1.6 Phương pháp riêng điều chế anđehit xeton thơm - Để điều chế anđehit thơm xem lại phương pháp Gattermann, Vilsmeier Reimer-Tiemann (bài phenol) - Điều chế xeton thơm tương tự anđehit thơm phương pháp Hoesh R-CN + HCl   RCCl=NH - Thuận tiện tổng quát phương pháp Friedel-Crafts - Phenol tác dụng với clorua axit anhi đrit axit tạo este, chất bị chuyển vị Fries (khi có mặt AlCl3) tạo hiđroxixeton - Clorua axit arylaliphatic với mạch nhánh chứa nguyên tử cacbon chịu tác dụng AlCl tạo thành xeton vòng Ví dụ: II HĨA TÍNH 2.1 Phản ứng cộng nucleophin AN TQ: Khả phản ứng: BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -2- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 - Về phương diện lập thể, sản phẩm cộng vào nhóm cacbonyl có liên kết với cacbon bất đối tạo hỗn hợp hai đồng phân quang học không đối quang (threo erythro) Để dự đốn cấu hình người ta dựa vào quy tắc Cram VD: MỘT SỐ PHẢN ỨNG MINH HỌA CỘNG NUCLEOPHIN  Cộng nước:  Cộng ancol:  Cộng HCN:  Cộng NaHSO3: Bản chất: - Phản ứng dùng để tách anđehit xeton khỏi hỗn hợp với chất khác khơng có phản ứng Để tái tạo lại anđehit xeton người ta cho tác dụng với axit (sinh anđehit (xeton) SO2 muối)  Phản ứng với axit fucsinsunfurơ không màu tạo sản phẩm có màu đỏ (dùng nhận biết anđehit)   (axit fucsinsunfurơ ) (màu đỏ)   Cộng hiđrohalogenua tạo halogenhiđrin: CH3CHO + HCl   CH3CH(OH)Cl Cộng hợp chất kim (xem lại hợp chất cơ-magie) BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -3- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12  Cộng natri axetilua vào hợp chất cacbonyl tạo etinylcacbinol, ancol bị hiđro hóa xúc tác Lindlar (Pd bị đầu độc phần) chuyển vị nhờ xúc tác axit tạo đồng đẳng ancol anlylic  Phản ứng trùng hợp: Chỉ xảy anđehit không vòng đầu dãy đồng đẳng Ví dụ: - Axetanđehit có mặt axit oligome hóa tạo paranđehit metanđehit dùng làm chất đốt rắn “cồn khô” 2.2 Phản ứng ngưng tụ với dẫn xuất lần amoniac VD: Cơ chế: - Thực chất phản ứng cộng nucleophin vào nhóm cacbonyl, tạo sản phẩm trung gian bền bị tách nước 2.2.1 Phản ứng với amin bậc I - Phản ứng tạo azometin (còn gọi bazơ Schiff) Chú ý bazơ Schiff điều chế từ anđehit amin béo thường khơng bền, dễ bị trme hóa thành hợp chất dị vòng Xeton phản ứng khó khăn nhiều BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -4- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 VD: C6H5CHO + C6H5-NH2   C6H5-CH=N-C6H5 + H2O 2.2.2 Phản ứng với hiđroxylamin - Anđehit tạo anđoxim xeton tạo xetoxim 2.2.3 Phản ứng với hiđrazin TQ: - Xetazin khó tạo anđazin, phản ứng xeton với hiđrazin thường dừng giai đoạn tạo hiđrazon (do án ngữ không gian) Hiđrazon azin dễ bị thủy phân axit tạo lại hợp chất cacbonyl ban đầu, dùng phản ứng với hiđrazin để nhận biết hợp chất cacbonyl Từ hiđrazon điều chế hiđrocacbon TQ: 2.2.4 Phản ứng với hemicacbazit thiohemicacbazit 2.2.5 Phản ứng với NH3  Anđehit-amoniac dễ bị tách nước trime hóa tạo hợp chất dị vòng triazin BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -5- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12   Fomanđehit lại sinh urotropin: 6HCHO + 4NH3   C6H12N4 + 6H2O Urotropin tác dụng với HNO3 (trong anhiđrit axetic tạo hexogen (xiclonit) chất nổ mạnh (urotropin) - Xeton phản ứng với NH3 qua nhiều gian đoạn phức tạp hơn, tạo mezityl oxit phoron, điaxetonamin triaxetonamin 2.3 Phản ứng với hợp chất có nhóm metylen linh động - Anđehit xeton tác dụng với hợp chất có nhóm metylen hoạt hóa nhóm hút electron vị trí  –COOH; C=O; -COOC2H5; -C  N; -NO2; … Những hợp chất gọi hợp phần metylen  Tạo sản phẩm cộng (phản ứng cộng anđol hay phản ứng anđol hóa) C C O + H2C OH CH VD:  Tạo sản phẩm nguyên tử oxi cách tách phân tử nước (phản ứng ngưng tụ croton hay phản ứng croton hóa) C O + H2C C C + H2O VD:  Phản ứng Michael (tác dụng với hai phân tử hợp phần metylen) BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -6- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 C6H5CHO + 2CH3-CO-C6H5   C6H5CH(CH2COC6H5)2 + H2O - Phản ứng Michael xảy qua giai đoạn anđol hóa, croton hóa sau cộng phân tử hợp phần metylen vào sản phẩm ngưng tụ croton VD: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG ANĐOL HĨA - Vai trò baz phản ứng cộng anđol hoạt hóa hợp phần metylen để dễ cộng vào nhóm cacbonyl - Cacbanion cộng vào nhóm cacbonyl benzanđehit thành  -hiđroxixeton - Nếu dùng axit vai trò axit hoạt hóa nhóm cacbonyl anđehit enol hóa hợp phần metylen - Enol cộng vào anđehit hoạt hóa, sản phẩm cộng bị tách proton tạo thành  -hiđroxixeton CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CRTON HÓA - Trong môi trường bazơ mạnh, phản ứng tách  -hiđroxixeton xảy theo chế E1cb (cacbanion) - Trong mơi trường axit,  -hiđroxixeton bị enol hóa 2.3.1 Phản ứng anđehit với BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -7- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 VD: - Hai anđehit khác ngưng tụ với nhau, miễn hai anđehit có chứa nhóm C-H linh động - HCHO phản ứng dễ dàng với tất nguyên tử H linh động hợp phần metylen tạo điol triol VD: - Anđehit thơm dễ ngưng tụ với anđehit khác có chứa nhóm metylen linh động, tạo anđehit không no VD: C6H5CHO + CH3CHO   C6H5CH=CH=CH=O + H2O (anđehit xinamic) 2.3.2 Phản ứng anđehit với xeton - Anđehit tác dụng với xeton có nhóm metylen linh động Ví dụ: - Anđehit thơm dễ dàng phản ứng với xeton thơm tạo thành sản phẩm croton hóa: 2.3.3 Phản ứng xeton với - xeton khó phản ứng với nhóm chức hoạt động án ngữ khơng gian hai nhóm Chỉ có số trường hợp tham gia cộng anđol (xúc tác bazơ) VD: (Phoron) - Dùng H2SO4 đậm đặc làm xúc tác xảy phản ứng ngưng tụ đóng vòng tạo thành mezitilen BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -8- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 2.3.3 Phản ứng anđehit dẫn xuất axit cacboxylic  Phản ứng Perkin: Đun benzanđehit anđehit thơm khác (sẽ tốt vòng thơm có chứa nguyên tử Cl nhóm nitro) với anhiđrit axetic natri axetat người ta thu axit  ,  -không no - Phản ứng với anhiđrit propionic natri propionat tương tự CƠ CHẾ PHẢN ỨNG  Phản ứng Knoevenagel: Anđehit dãy béo anđehit thơm có phản ứng ngưng tụ với axit malonic hợp chất có nhóm metylen linh động như: CH3CN; CH3-NO2; … theo kiểu ngưng tụ croton VD: - Nếu thay axit malonic etyl malonat; etyl α-xianaxetat (HN-CH2COOC2H5) benyl xianua sản phẩm tương ứng thu là:  Phản ứng benzoin hóa axyloin hóa: Khi có mặt KCN, anđehit thơm tham gia phản ứng benzoin hóa, anđehit béo khơng có Hα thương tham gia phản ứng axyloin hóa VD: BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng -9- CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 Cơ chế: (Phản ứng Butlerop thực vào năm 1879) 2.4 Các phản ứng khử oxi hóa 2.4.1 Phản ứng khử thành ancol - Phương pháp đơn giản hiđro hóa (xúc tác thường dùng: Ni; Pd; Pt; …), ngồi dùng LiAlH4, NaBH4 VD: Cơ chế: - Trong phòng thí nghiệm người ta dùng phản ứng khử hợp chất cacbonyl nhờ nhôm isopropylat ancol isoprpylic (phản ứng Mevai-Pondoc-Veclay) - Khử cacbonyl thành ancol dùng Na hỗn hống Na nước hay ancol; xeton bị khử hỗn hống Mg, Al, … môi trường nước hay kiềm tạo glicol 2.4.2 Phản ứng khử thành hiđrocacbon (phản ứng Clemensen ) (phản ứng Kizne-Vonfơ) 2.4.3 Phản ứng oxi hóa thành axit cacboxylic - Anđehit dễ bị oxi hóa chất oxi mạnh: KMnO4; K2Cr2O7; , chất oxi hóa yếu: thuốc thử Tollens; thuốc thử Fehling (phức đồng tactrat), nước brom, … t0 (thuốc thử Tollens) VD: R-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH   RCOONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng - 10 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 NOTE  Thuốc thử Fehling áp dụng cho anđehitthuộc dãy béo  Các anđehit bị oxi hóa oxi (có mặt xúc tác Mn 2 ) trừ HCHO (vì dung dịch HCHO nước bền tồn dạng hiđrat hóa)  Xeton bị oxi hóa đun nóng với chất oxi hóa mạnh VD:  Xeton bị oxi hóa thành este có mặt peaxit (VD: C6H5COOOH; CF3COOOH; …) (phản ứng Bayer-Villiger) TQ: Cơ chế chuyển vị gốc ankyl: - Xeton có nhóm CH2 cạnh nhóm cacbonyl bị oxi hóa thành hợp chất đicacbonyl nhờ SeO2 2.4.4 Phản ứng oxi hóa-khử dị hóa anđehit khơng có Hα ( 2.4.4.1 Phản ứng Cannizaro   OH HCHO + HCHO   HCOO + CH3OH  OH  HCHO + C6H5CHO   HCOO + C6H5CH2OH Cơ chế: 2.4.4.2 Phản ứng Tischenko - Áp dụng điều chế este cơng nghiệp từ anđehit béo có chứa Hα (khơng có phản ứng Cannizaro) Al(OC2 H )3 CH3COOC2H5 VD: CH3CHO + CH3CHO  BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng - 11 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 2.5 Các phản ứng gốc hiđrocacbon 2.5.1 Phản ứng Hα VD: CH3CHO + Cl2   CH2Cl-CH=O + HCl (cloaxetanđehit) CH3COCH3 + Br2   CH2Br-COCH3 + HBr (bromaxeton) C6H5COCH3 + Cl2  C  6H5COCH2Cl + HCl (α-cloaxetophenon) (α-bromxiclohexanon) NOTE  Dùng dư halogen hết nguyên tử Hα  Trường hợp halogen hóa môi trường kiềm hợp chất RCOCH3 (R H, ankyl aryl) xảy phản ứng phân cắt halofom (đặc biệt phản ứng iodofom dùng nhận biết metylxeton tạo chất rắn màu vàng sáng, tan nước) Phản ứng ứng dụng để điều chế axit cacboxylic từ metylxeton VD: - Các xeton chứa Hα tác dụng với fomanđehit amin bậc hai tạo β-aminoxeton (bazơ Mannich) VD: HCl + HCHO + (C2H5)2NH  + H2O - Có thể metyl hóa xeton vị trí α nhờ CH3I có mặt NaOH NaNH2 Ví dụ: NaOH, 1000 C C6H5COCH3 + 3CH3I   C6H5COC(CH3)3 + 3HI (tert-butylphenyl xeton) 2.5.2 Phản ứng nhân thơm - Nhóm cacbonyl phản hoạt hóa nhân thơm nên định hướng meta Ví dụ: CH=O CH=O H2SO4 SO3H 2.5.3 Phản ứng riêng hợp chất cacbonyl không no - Có phản ứng cộng H2, halogen, cộng đóng vòng, … VD: - Các xeton α,β khơng no thường có phản ứng cộng vào liên kết đơi có tham gia nhóm cacbonyl theo kiểu cộng 1,4 Ví dụ: H O  C6H5CH=CH-CO-CH3 + C2H5MgCl   C6H5-CH(C2H5)-CH=C(OMgCl)-CH3   MgClOH C6H5-CH(C2H5)-CH=C(OH)-CH3   C6H5-C(C2H5)=CH-CO-CH3 B BÀI TẬP VẬN DỤNG BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng - 12 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 Câu Phân tích terpen A có tinh dầu chanh thu kết sau: C chiếm 88,235% khối lượng, khối lượng phân tử A 136 (đvC) A có khả làm màu dung dịch Br2 , tác dụng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:2, không tác dụng với AgNO3/NH3 Ozon phân hoàn toàn A tạo sản phẩm hữu cơ: anđehitfomic 3-axetyl-6-on heptanal Xác định công thức cấu tạo A HƯỚNG DẪN Đặt A: CxHy x : y = (88,235:12) : 11,765 = 10 : 16  CT thực nghiệm (C10H16)n MA = 136  CTPT A : C10H16 (số lk  + số vòng = 3) A tác dụng Br2 theo tỉ lệ mol 1:2  A có liên kết  vòng A khơng tác dụng với AgNO3/NH3  A khơng có nối ba đầu mạch Ozon phân hồn tồn A tạo sản phẩm hữu : anđehitfomic 3-axetyl-6-on heptanal  CTCT A: * CH3 Câu Hợp chất X (C10H16) hấp thụ ba phân tử hyđro Ozon phân X thu axeton, anđehit fomic 2oxopentađial (O=HC–CO–CH2–CH2–CH=O) a) Viết công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất b) Hyđrat hóa hồn tồn 2,72 gam chất X lấy sản phẩm cho tác dụng với I2/NaOH thu 15,76 gam kết tủa màu vàng Dùng công thức cấu tạo X viết phương trình phản ứng (chỉ dùng sản phẩm chính, hiệu suất coi 100%) HƯỚNG DẪN Chất X (C10H16) cộng 3H2; sản phẩm có cơng thức C10H22 Theo sản phẩm ozon phân suy X có mạch hở, có liên kết đơi tạo mol HCHO nên có hai nhóm CH2 = C Các chất X thỏa mãn: (CH3)2C=CH-C-CH2-CH2-CH=CH2 (CH 3)2C=CH-CH 2-CH 2-C-CH=CH (CH3)2 C=CH-CH2-CH2-CH=CH2 CH=CH2 CH CH (X3) (X2) (X1) Hyđrat hóa X tạo ancol có phản ứng iođofom Ta có tỉ lê: n CHI3 : n X = 0,04 : 0,02= Vậy sản phẩm hyđrat hóa X phải có nhóm CH3-CHOH- Suy có chất X3 thỏa mãn Các phương trình phản ứng: Câu Đốt cháy hoàn toàn 3,04 gam hợp chất hữu A (chứa C, H, O) thu hỗn hợp sản phẩm cháy Cho toàn hỗn hợp sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi (dư), sau phản ứng thu 20 gam kết tủa thấy khối lượng dung dịch giảm 8,32 gam so với dung dịch ban đầu Biết tỉ khối A so với H2 76 a) Xác định công thức phân tử A b) Xác định công thức cấu tạo A biết:  A monoterpen  A có phản ứng tráng bạc  Ozon phân oxi hóa chất A thu hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COCH3; HOOC-COOH CH3CO-CH2CH2COOH HƯỚNG DẪN a) C10H16O b) Từ kiện xác định cấu tạo A là: BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng - 13 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 Geranial (Citral A) Neral (Citral B) Câu Viết sơ đồ điều chế izatin (indolin-2,3-đion) từ 2-nitrobenzoyl clorua HƯỚNG DẪN Câu Xác định chất từ A đến G hồn thành phương trình phản ứng chuỗi biến hóa sau HƯỚNG DẪN Câu Cho biết sản phẩm tạo thành ozone hóa hợp chất sau đây: a) CH3-CH=CH2 b) CH2-CH=CH-CH(CH3)-CH=CH2 c) 1-metylxiclohexa-1,4-đien Câu Đem dẫn xuất halogen C6H13I đun nóng với dung dịch KOH/alcohol thu sản phẩm (A) Cho (A) tác dụng với O3 thấy tạo thành hợp chất ozonide (B) Thủy phân (B) cho CH3CHO aldehyde isobutyric Xác định công thức cấu tạo C6H13I, (A) (B) HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng - 14 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 Công thức cấu tạo C6H13I: Câu Hoàn thành chuỗi phản ứng sau HƯỚNG DẪN Câu Hydrocarbon (X) có tinh dầu thảo mộc Khi cho (X) tác dụng với lượng dư acid HCl thu sản phẩm có chứa nguyên tử chlorine phân tử Ozone phân (X) thu hỗn hợp (CH3)2CH–CO– CH2CHO CH3–CO–CH3 a) Xác định công thức cấu tạo (X) Viết phương trình phản ứng xảy b) Hydrocarbon (Y) có cơng thức phân tử với (X) Khi ozone phân (Y) thu (Z) có cơng thức phân tử C10H16O2 Cho biết (Z) có cấu tạo đối xứng có mạch carbon khơng phân nhánh Xác định công thức cấu tạo (Y) (Z) HƯỚNG DẪN Câu 10 Từ loại tinh dầu người ta tách chất (A) (B) đồng phân hình học Kết phân tích cho thấy (A) chứa 78,95% C 10,52% H khối lượng, c.n lại O Tỉ khối A so với H 76 (A) phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 cho kết tủa Ag muối acid hữu Khi bị oxygen hóa (oxygenize) mạnh, (A) cho hỗn hợp sản phẩm gồm acetone, acid oxalic acid levulinic CH3COCH2CH2COOH Khi cho Br2/CCl4 phản ứng với (A) theo tỷ lệ mol : thu ba dẫn xuất dibromine Phân tử (A) bền (B) Xác định công thức cấu tạo (A), (B) HƯỚNG DẪN (xem lại câu 3) Câu 11 Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau, xác định hợp chất từ A đến I Cho biết X A có 1H ethylenic, B có 5H ethylenic, D có 1H ethylenic HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng - 15 - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠ NG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 11, 12 Câu 12 Hợp chất hữu A chứa 79,59 % C; 12,25 % H; lại O chiếm nguyên tử phân tử Ozone phân A thu HOCH2CH=O; CH3[CH2]2COCH3 CH3CH2CO[CH2]2CH=O Nếu cho A tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol : ozone phân sản phẩm sinh th thu hai sản phẩm hữu cơ, có cetone Đun nóng A với dung dịch acid dễ dàng thu sản phẩm B có công thức phân tử A, song ozone phân B cho sản phẩm hữu a) Xác định công thức cấu tạo gọi tên A b) Tìm cơng thức cấu tạo B viết chế chuyển A thành B HƯỚNG DẪN a) b) B phải hợp chất mạch vòng chưa nối đơi vòng B sinh từ A phản ứng đóng vòng BIÊN SOẠN: Thầy giáo trường làng - 16 - ... anđehit xeton khỏi hỗn hợp với chất khác khơng có phản ứng Để tái tạo lại anđehit xeton người ta cho tác dụng với axit (sinh anđehit (xeton) SO2 muối)  Phản ứng với axit fucsinsunfurơ không màu... (urotropin) - Xeton phản ứng với NH3 qua nhiều gian đoạn phức tạp hơn, tạo mezityl oxit phoron, điaxetonamin triaxetonamin 2.3 Phản ứng với hợp chất có nhóm metylen linh động - Anđehit xeton tác... biết metylxeton tạo chất rắn màu vàng sáng, tan nước) Phản ứng ứng dụng để điều chế axit cacboxylic từ metylxeton VD: - Các xeton chứa Hα tác dụng với fomanđehit amin bậc hai tạo β-aminoxeton (bazơ
- Xem thêm -

Xem thêm: ANDEHIT XETON ôn HSG, ANDEHIT XETON ôn HSG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay