Nâng cao hiệu quả quản lý lớp học theo mô hình Hội đồng tự quản

19 24 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:28

Các biện pháp sáng kiến đề cập là những bước tiến hành theo quy trình có tính đến điều kiện địa phương, kinh phí đầu tư phù hợp, có thể triển khai rộng.Sau khi các biện pháp được tiến hành HĐTQ lớp hoạt động hiệu quả nhuần nhuyễn hơn, học sinh của lớp có động cơ và hứng thú rõ ràng, đặc biệt là tất cả học sinh hứng thú học tập và tham gia các hoạt động của lớp rất tích cực và chủ đông, mỗi học sinh khi được hỏi đều rất thích thú khi mình là thành viên của lớp học. Có thể nói sáng kiến đã khẳng định một lần nữa tính phù hợp của mô hình trường học mới (phạm vi tổ chức quản lý lớp học) là phù hợp với thực tiễn Việt Nam, khắc phục được những lỗ hổng nhân cách học sinh là thiếu năng động, chủ động thiếu khả năng hoạt động nhóm ... trong giáo dục hiện hành. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến. UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢN TẢ SÁNG KIẾN Áp dụng sáng kiến "Nâng cao hiệu quản lớp học theo hình Hội đồng tự quản" Lĩnh vực: Quản Hải Dương, tháng năm 2016 MỤC LỤC Tiêu đề THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN TĨM TẮT SÁNG KIẾN TẢ SÁNG KIẾN Trang Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Cơ sở luận Thực trạng vấn đề 3.1 3.2 3.3 3.4 Các biện pháp 4.1 4.2 4.3 4.4 11 4.5 13 Kết đạt 14 Tổ chức thực KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 15 16 Kết luận Khuyến nghị PHỤ LỤC 18 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Áp dụng sáng kiến “Nâng cao hiệu quảnlớp theo hình Hội đồng tự quản” tác giả Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục Tác giả: Họ tên: Nguyễn Xuân Hạnh Nam Ngày tháng/năm sinh: 23 tháng năm 1975 Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm - Chuyên ngành Quản giáo dục Chức vụ, đơn vị cơng tác: Phó hiệu trưởng trường Tiểu học An Sơn Điện thoại: 0986 200 877 Đồng tác giả (khơng có) Chủ đầu tạo sáng kiến: Trường Tiểu học An Sơn huyện Nam Sách Điện thoại: 03203 754 959 Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu Trường Tiểu học An Sơn huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương Điện thoại: 03203 754 959 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Lớp học có tổ chức thành lập hình quản lí tổ chức Hội đồng tự quản học sinh; giáo viên tập huấn áp dụng hình trường học (VNEN) Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2016 TÁC GIẢ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN (ký, ghi rõ họ tên) TÓM TẮT SÁNG KIẾN Năm học 2014 - 2015 Phòng GD&ĐT huyện đạo nhà trường địa bàn huyện bước tiếp cận nội dung trang trí, tổ chức quảnlớp học theo hình trường học VNEN (tổ chức quảnlớp theo hình Hội đồng tự quản) Trường tiểu học An Sơn thực triển khai thành lập Hội đồng tự quản lớp học để hình thành kĩ năng, thói quen, tự chủ động sáng tạo nhằm nâng cao hiệu giáo dục khắc phục hạn chế khả giao tiếp, thụ động, tự ti hoạt động, học tập học sinh Tháng năm 2015 nhà trường tiếp tục đạo lớp tiến hành thành lập triển khai hoạt động Hội đồng tự quản lớp Tuy nhiên vấn đề mới tập trung triển khai chưa đầy năm học chất lượng hiệu chưa cao, giáo viên kinh nghiệm thực tiễn Nhận thức vấn đề người trực tiếp quản lí điều hành chun mơn nhà trường không khỏi trăn trở tiếp hành điều tra thực trạng, nắm bắt vấn đề nảy sinh cần điều chỉnh Chính tơi tiến hành nghiên cứu đưa biện pháp khắc phục tiến hành tiếp tục thực nghiệm từ tháng năm 2015 " Những bước thành lập xây dựng kế hoạch, tổ chức điều hành Hội đồng tự quản lớp" + Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến * Sử dụng phiếu hỏi có nội dung phù hợp cơng cụ thu hút, gây hứng thú tạo động tích cực phấn đấu hoàn thiện thân cho học sinh tham gia HĐTQ xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh toàn diện * Tổ chức hoạt động giáo dục hội đồng tự quản lớp học chưa sử dụng tài liệu chương trình VNEN * Tương tác thành viên hội đồng tự quản học sinh lớp công cụ để nâng cao kĩ HĐTQ đồng thời biện pháp giáo dục hình thành kĩ phát triển học sinh * Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần tháng Hội đồng tự quản, giúp HĐTQ triển khai hoạch động có trình tự đánh giá kết cách định lượng rõ ràng Các biện pháp sáng kiến đề cập bước tiến hành theo quy trình có tính đến điều kiện địa phương, kinh phí đầu phù hợp, triển khai rộng Sau biện pháp tiến hành HĐTQ lớp hoạt động hiệu nhuần nhuyễn hơn, học sinh lớpđộng hứng thú rõ ràng, đặc biệt tất học sinh hứng thú học tập tham gia hoạt động lớp tích cực chủ đông, học sinh hỏi thích thú thành viên lớp học Có thể nói sáng kiến khẳng định lần tính phù hợp hình trường học (phạm vi tổ chức quản lớp học) phù hợp với thực tiễn Việt Nam, khắc phục lỗ hổng nhân cách học sinh thiếu động, chủ động thiếu khả hoạt động nhóm giáo dục hành Đề xuất kiến nghị để thực áp dụng mở rộng sáng kiến Sáng kiến tiếp tục đề xuất trình với lãnh đạo đơn vị áp dụng năm học 2015 - 2016 từ tháng năm 2016 bước đầu có hiệu khẳng định tính phù hợp hiệu sáng kiến Từ kết nói kính đề nghị cấp quản thẩm định tạo điều kiện thuận lợi để sáng kiến áp dụng rộng ngành TẢ SÁNG KIẾN Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến Từ thực tế giáo dục nói chung dạy học nói riêng nước ta nhiều biểu hạn chế, đơi chỗ lạc hậu trước yêu cầu kinh tế xã hội đổi yêu cầu phát triển đất nước Vì việc nâng cao chất lượng hiệu dạy học nhằm thực chiến lược người - nhân tố định phát triển xã hội thiết, quan trọng Dự án hình trường học VNEN Dự án Giáo dục nhằm xây dựng nhân rộng kiểu hình nhà trường tiên tiến, đại, phù hợp với mục tiêu phát triển đặc điểm Giáo dục Việt Nam giai đoạn Sau năm học áp dụng sáng kiến bước cho thấy hiệu năm học 2015 - 2016 tơi tiếp tục triển khai điều chỉnh áp dụng sáng kiến “Nâng cao hiệu quảnlớp theo hình Hội đồng tự quản” Cơ sở lí luận hình trường tiểu học VNEN dựa kết thành tựu đổi Giáo dục Quốc tế Vận dụng cách làm Giáo dục Colombia cách sáng tạo, phù hợp với mục tiêu đặc điểm Giáo dục Việt Nam hình tăng cường hợp tác giáo viên - học sinh, học sinh - học sinh Tạo khơng khí học tập nhẹ nhàng, thân thiện Học sinh học không thụ động mà bắt buộc phải trao đổi, tìm tòi kiến thức với giáo viên bạn học lớp Xây dựng HĐTQ học sinh biện pháp giáo dục nhằm: Thúc đẩy pháp triển đạo đức, tình cảm ý thức xã hội HS thông qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em nhà trường mối quan hệ em với người xung quanh Đảm bảo cho em tham gia cách dân chủ tích cực vào đời sống học đường Tạo chế khuyến khích em tham gia cách toàn diện vào hoạt động nhà trường phát triển tích tự chủ, tơn trọng, bình đẳng hợp tác đồn kết HS Giúp em phát triển kĩ định, kĩ hợp tác kĩ lãnh đạo; đồng thời chuẩn bị cho em ý thức trách nhiệm thực quyền bổn phận Thực trạng sáng kiến 3.1 Về phía giáo viên: Việc tổ chức thành lập HĐTQ tiến hành có trình tự nhiên tác động tới HS chưa sâu sắc Việc triển khai dừng lại nhà trường chưa tác động lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt cha mẹ HS 3.2 Về phía học sinh: Học sinh tham gia vào ban HĐTQ biết nhiệm vụ nhiên tính chủ động HS chưa cao Một số HS thực nhiệm vụ giao dẫn Như hiệu giáo dục hình thành nhân cách cá nhân chưa cao chí có phải ứng ngược chiều 3.3 Kết khảo sát tháng 10 năm 2015: ( khảo sát lớp thực triển khai hình năm học 2014 - 2015) - Về chất lượng Hội đồng tự quản: Tổng Chức danh CTHĐTQ PCT Các trưởng ban Tổng Số Mức độ hồn thành cơng việc Tốt Bình Chưa tốt Rất tốt thường 12 24 42 TS 2 % TS 33.3 16.6 20.8 11 21.4 20 % TS 50.0 50.0 45.8 47.6 13 % TS 16.7 33.4 33.4 31.0 % 0 0 - Về hứng thú và hiệu tham gia vào hoạt động học sinh: Tổng số lớp: 06 lớp Tổng số học sinh hỏi: 161 Khối lớp TS HS Cảm nhận đến trường Vui vẻ, Chưa vui thích thú Kết hoạt động giáo dục Khơng có Thường ý kiến xun Ít khen Chưa Tổng hỏi 92 71 163 khen 79 63 142 85.8 88.7 87.1 13 21 14.2 11.3 12.9 0 0 0 57 62 119 61.2 87.3 73.0 35 44 38.1 12.7 27.0 0 0 0 3.4 Đánh giá nguyên nhân Bảng kết điều tra cho thấy hiệu mơm hình sau áp dụng Sk năm học có triển biến rõ rệt số học sinh thấy vui điều giải hoạt động trường học sinh không tham gia tham gia chưa chủ động Khi chưa chủ động tích cực tham gia vào hoạt động học tập giáo dục khó đạt kết tốt không đánh giá thể chưa giáo bạn bè đánh giá cao, khơng khen Có thể giải phần lớn việc tổ chức hoạt động chưa thực hút học sinh Các biện pháp 4.1 Chuẩn bị tưởng, thu hút, tạo hứng thú học sinh tham gia HĐTQ Mục đích: Phiếu hỏi biện pháp nhằm: Có nhận thức hình quản lí điều hành lớp học, em tham gia vào tất các hoạt động lớp Các em có quyền tham gia dân chủ cách tự chủ tích cực hình thành động học tập rèn luyện Hình thành HS mục tiêu để phấn đấu, phấn đấu để trở thành thành viên HĐTQ, phấn đấu rèn luyện theo hình tượng (ví dụ phấn đấu bầu vào HĐTQ, phấn đấu tơn trọng bạn, tham gia tích cực vào hoạt động tập thể ) Những phấn đấu tác động trở lại hình thành nhân cách học sinh (phiếu hỏi lực, phẩm chất chủ tịch HĐTQ phần Phụ lục) Sau thực điều tra qua phiếu giáo viên tổng hợp ý kiến để năm bắt ý kiến học sinh mẫu CTHĐTQ mà em mong muốn, tổ chức thảo luận dân chủ trước lớp 4.2 Tổ chức tranh cử thật công tạo cảm giác thoải mái để HS chủ động tham gia chức danh HĐTQ giúp học sinh có hội trải nghiệm thân, làm tăng ý chí phấn đấu rèn luyện, tăng hiệu giáo dục Tổ chức tranh củ công thoải mái, kích thích tính sáng tạo ý chí vươn lên, tọa tâm muốn khẳng định thân Một số gợi ý cho học sinh tham gia tranh cử: + Trình bày đích mong muốn thân lớp học (VD em mong muốn lớp tất bạn phấn đấu, chăm ngoan, có thành tích học tập tiến Tập thể lớp gắn bó bạn ln giúp đỡ học tập, chia sẻ với suy nghĩ, niềm vui, bạn hiểu tính cách, hồn cảnh ) + Trình bày dự án, kế hoạch (những điều làm để đưa tập thể lớp đạt đích mong muốn): + Nói mong muốn từ phải cá nhân lớp: VD Các bạn lớp chung sức xây dựng nội quy cho lớp thực tốt Những học sinh tự ứng cử vào chức danh HĐTQ đăng kí tiến hành tham gia tranh cử (Phụ lục Một số phát biểu tranh cử học sinh) 4.3 Tổ chức bầu cử dân chủ, thành lập Hội đồng tự quản nhằm lôi học sinh vào hoạt động tập thể, hình thành mục tiêu phấn đấu: Tổng hợp ý kiến qua phiếu hỏi giáo viên nêu rõ Hội đồng tự quản bạn có trình độ học tập tốt, nhanh nhẹn cơng việc, có phẩm chất đạo đức thực tốt nhiệm vụ giao Lập danh sách ứng cử danh sách đề cử để bỏ phiếu bầu Hội đồng tự quản học sinh Bầu ban kiểm phiếu học sinh, bao gồm trưởng ban số thành viên khác, hướng dẫn giáo viên tiến hành kiểm phiếu Hoạt động phải đảm bảo cho học sinh cảm thấy dân chủ, cơng bằng, bình đẳng Dưới hỗ trợ giáo viên tổ chức bầu cử bỏ phiếu kín Học sinh có số phiếu cao từ xuống trúng cử vào vị trí Chủ tịch phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh Chủ tịch Phó Chủ tịch mắt trước lớp - Thành lập ban chuyên trách: Chủ tịch phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh bàn bạc với giáo viên để định thành lập ban chuyên trách thông báo rõ vai trò ban như: Học tập, sức khoẻ vệ sinh, quyền lợi học sinh, lao động, thư viện Số lượng ban tuỳ theo tình hình lớp học thống Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh lớp định Hội đồng tự quản giáo viên chủ nhiệm, có hỗ trợ phụ huynh khuyến khích học sinh đăng kí vào ban theo nguyện vọng, sở thích Sau thành lập ban, tiến hành bầu trưởng ban, thư kí xây dựng kế hoạch hành động, động viên bạn tham gia hoạt động Để làm việc có hiệu quả, ban nên có hỗ trợ, vấn phụ huynh giáo viên Có thể nói, q trình thành lập “Hội đồng tự quản học sinh” giúp em hiểu q trình bầu cử tự do, cơng dân chủ; giúp học sinh nảy sinh đề xuất ý tưởng em Thông qua hoạt động học sinh tự giác hơn, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo quản đạo công việc giao, hình thành kĩ hồn thành mục tiêu giáo dục Một số vấn đề cần lưu ý thay đổi thành viên Hội đồng tự quản: + Đối với Chủ tịch Hội đồng tự quản Phó chủ tịch qua thời gian giao nhiệm vụ thực nhiệm vụ, giáo viên cần nắm lực thành viên chủ chốt để hướng cho lớp bầu chọn lại cho phù hợp Trên thực tế Chủ tịch Hội đồng tự quản Phó chủ tịch có thay đổi theohọc năm học xảy + Đối với Trưởng ban thành viên Ban hoạt động: 10 Trưởng ban thành viên có thay đổi không lớn Chúng ta biết lúc bầu thành lập Hội đồng tự quản thứ nguyện vọng, sở thích cá nhân, thứ hai lớp bầu cách công khai, dân chủ Tuy nhiên trình thực giáo viên thay đổi Trưởng ban thành viên, thời gian theo tháng học kì, ví dụ học sinh A Trưởng ban văn nghệ qua thời gian hoạt động học sinh A lực học tập lại trội giáo viên tổ chức cho lớp bầu học sinh A sang Ban học tập 4.4 Hình thành kĩ điều hành cho thành viên HĐTQ, giúp nâng cao hiệu hoạt động * Triển khai cụ thể nhiệm vụ, chức tới tất thành viên Hội đồng tự quản: Chủ tịch Hội đồng tự quản chịu trách nhiệm quản lí, điều hành tồn hoạt động lớp Có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc cho Phó chủ tịch, trưởng ban sau học, ngày học Giám sát, nắm bắt đầy đủ tình hình lớp để có đánh giá, nhận xét điểm mạnh, điểm yếu qua ngày học sau báo cáo giáo viên chủ nhiệm Các Phó chủ tịch Hội đồng phụ trách theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ bạn thực nhiệm vụ phân cơng phụ trách Ví dụ phụ trách học tập hàng ngày với Ban học tập kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập, học nhà, học lớp thành viên lớp Các trưởng ban (Ban học tập; Ban văn nghệ; Ban đối ngoại ; Ban đời sống ; Ban TDVS ) có chức giao nhiệm vụ, theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ thành viên Ban thực tốt việc kiểm tra, đánh giá kết hoạt động liên quan * Hướng dẫn kĩ cho Hội đồng tự quản số kĩ giám sát, điều hành lớp hoạt động - Kĩ giao nhiệm vụ: Hướng dẫn cho Hội đồng tự quản số câu, lệnh mẫu giao nhiệm vụ cho nhóm, lớp thực Yêu cầu câu lệnh mẫu phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu tránh câu dài, rườm rà, khó hiểu Ví dụ: u cầu hoạt động rõ xin mời bạn làm việc; Xin mời bạn làm việc; Mời bạn đánh giá nhận xét kết quả; Mời bạn A hỗ trợ bạn B (lưu ý sau giao 11 nhiệm vụ cho thành viên nhóm, lớp cần rà sốt xem tất bạn hiểu nhiệm vụ, yêu cầu thân chưa) - Kĩ quan sát: Đây kĩ quan trọng, định tới hiệu làm việc Hội đồng tự quản lớp học Trong học hay hoạt động Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch, trưởng ban, nhóm trưởng cần theo dõi sát sao, chặt chẽ, bao quát thái độ, cử chỉ, hành động, việc làm thành viên lớp Nắm bạn này, bạn làm gì? Có làm việc lớp giao cho khơng? Tích cực hay thờ ? Những thái độ bạn có ảnh hưởng lớn tới kết cơng việc cần ghi chép để làm minh chứng cho đánh giá, nhận xét Một yếu tố tạo điều kiện thuận lợi tốt cho Hội đồng tự quản trình quan sát, bao quát lớp mà giáo viên chủ nhiệm cần ý bố trí vị trí chỗ ngồi cho thành viên Hội đồng tự quản thành viên vừa học vừa quan sát tất bạn nhóm, lớp làm học - Kĩ hướng dẫn, nêu vấn đề, giúp đỡ, hỗ trợ: Hội đồng tự quản kiểm tra, giám sát, động viên, đơn đốc bạn phát huy tốt tính tự học, tự giác, tự trao đổi, tự giải vấn đề Các thành viên Hội đồng tự quản vận dụng kĩ quan sát thấy bạn khó khăn vấn đề hỗ trợ, giúp đỡ Nhưng hỗ trợ, giúp đỡ phải đảm bảo hiệu quả, khoa học xác Khi giúp đỡ, hỗ trợ cần sử dụng phương pháp nêu vấn đề cho bạn mình, xem bạn khúc mắc chỗ nào, muốn làm trước hết phải làm gì? Cuối nào? (Kĩ cần lưu ý thành viên Hội đồng tự quản tránh bảo bạn kết đúng, làm khơng có tác dụng) + Nhìn chung để hướng dẫn Hội đồng tự quản làm tốt kĩ đòi hỏi q trình phấn đấu, rèn luyện hai mà làm Để có thành viên hướng dẫn bạn điều phải có kiến thức học, thứ hai biết cách nêu vấn đề giải vấn đề Thực tế có nhiều trường hợp thành viên Hội đồng tự quản bảo kết để bạn viết vào cho xong nhiệm vụ 12 - Kĩ nhận xét, đánh giá: Mỗi thành viên Hội đồng tự quản cần nắm cách nhận xét, đánh giá bạn hoạt động Giáo viên đưa lời nhận xét mẫu, hướng dẫn em học hỏi cách làm thầy Khi bạn làm đúng, có thái độ tích cực, tiến nhận xét ý bạn làm chưa đúng, chưa tốt nhận xét Nhận xét cần ngắn gọn, ý, nhẹ nhàng, cởi mở thiện cảm Sau lần bạn đánh giá, nhận xét bạn cảm thấy người khác giúp đỡ sau bạn thể thái độ cầu thị, thân thiện tiến Có thể lời nhận xét như: Hôm bạn học tốt nhiên bạn cần cố gắng chút thật tuyệt vời; Cậu cố lên có bạn hỗ trợ cho cậu (Phụ lục kế hoạch hoạt động ghi chép HĐTQ) 4.5 Tương tác thành viên HĐTQ bạn lớp Tổ chức cho Hội đồng tự quản lớp Hội thảo tập trung dẫn dắt giáo viên chủ nhiệm cách điều hành, quảnlớp Cho em nêu ý kiến, quan điểm cách tổ chức hoạt động, em thực hành đánh giá rút học sở giáo viên kết luận phổ biến rộng rãi Tổ chức buổi lắng nghe ý kiến bạn lớp góp ý cho thành viên HĐTQ sau giai đoạn Hình thức tổ chức trực tiếp thơng qua phiếu điều tra; góp ý qua thư (sử dụng cơng cụ hộp thư bè bạn) Phiếu đánh giá hiệu Hội đồng tự quản làm em nhận xét Hội đồng tự quản Kĩ giao Kĩ quan sát nhiệm vụ điều hành Bạn làm tốt Kĩ nhận xét đánh giá Bạn Bạn làm Bạn làm Bạn làm Bạn làm làm tốt tốt tốt tốt tốt Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Trưởng ban Trưởng ban Trưởng ban 13 Trưởng ban Buổi giao lưu nhận xét góp ý cho thành viên HĐTQ tổ chức linh hoạt đảm bảo thoải mái dân chủ cần lưu ý khơi dậy tinh thần tham gia góp ý chân thành, khách quan phải đảm bảo không làm tổn thương thành viên HĐTQ Thực tốt điều khơng giúp HĐTQ có sở điều chỉnh hoạt động nâng cao hiệu Kết Trong trình tổ chức thực giáo viên nắm rõ giải pháp “Sáng kiến” triển khai nhiệt tình, hiệu tới em Hội đồng tự quản Mỗi lớp xây dựng cho Hội đồng tự quản mạnh tồn diện, em biết thực nhiệm vụ Một số điểm bật Hội đồng tự quản điều hành,quản lí lớp là: nói to, rõ ràng ; Câu lệnh giao nhiệm vụ hướng dẫn bạn cụ thể, dễ hiểu ; Tác phong linh hoạt, nhanh nhẹn, hình thành kĩ tự chủ chủ động xây dựng kế hoạch làm việc tổ chức điều hành việc lớp Từ việc thành công bước đầu Hội đồng tự quản dẫn đến chất lượng lớp thay đổi rõ rệt: Học sinh tự tin, khơng khí học tập lớp tự nhiên, nhẹ nhàng, thân thiện Sự tương tác giáo viên với học sinh học sinh với học sinh diễn thường xuyên Qua giúp em có ý thức chủ động việc tham gia hoạt động, giảm bớt lệ thuộc vào thầy, giáo Các em có nhiều hội để phát huy khả trước tập thể Kết khảo sát sau năm thực biện pháp: - Tổng số lớp: 06 lớp Tổng số học sinh hỏi: 163 Chất lượng + Về Chất lượng Hội đồng tự quản: Chức danh Tổng Số Rất tốt Mức độ hồn thành cơng việc Tốt Bình Chưa tốt thường 14 CTHĐTQ PCT Các trưởng ban Tổng 12 24 42 TS 15 % TS 50.0 41.7 29.2 12 35.7 21 % TS 50.0 50.0 50.0 50.0 % TS 0 8.3 20.8 14.3 % + Về hứng thú và hiệu tham gia vào hoạt động học sinh: Khối lớp TS HS Cảm nhận đến trường Vui vẻ, Chưa vui Khơng thích thú 92 71 Tổng 163 85 92.3 67 94.3 152 93.3 11 ý xuyên có hỏi 7.7 5.7 6.7 Kết hoạt động HS tham Thường Ít Chưa khen kiến 0 khen 78 84.8 14 68 95.8 146 89.6 17 0 15.2 4.2 10.4 0 0 6.Tổ chức thực Sáng kiến: “Nâng cao hiệu quảnlớp theo hình Hội đồng tự quản” tiếp tục áp dụng từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2016, tiến hành tổng kết thu thập số liệu, kết khẳng định lợi ích mà SK mang lại phù hợp với xu đổi lần nưa khẳng định tính thực tiễn giá trị mà quản lớp học theo hình HĐTQ mang lại Bản thân trình lên Ban giám hiệu nhà trường tổ chức thơng qua trước tồn thể Hội đồng sư phạm để lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhà trường Từ năm học 2016 - 2017 tiếp tục áp dụng có điều chỉnh phù hợp KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Việc thực triển khai quản lí tổ chức lớp học theo hình HĐTQ bước đầu làm thay đổi nhận thức giáo viên đổi PPDH, làm thay đổi nhận thức cách làm truyền thống quản học sinh chiều theo nội quy cứng nhắc bắt buộc tuân theo chiều Góp phần không nhỏ việc 15 nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Cụ thể chất lượng đội ngũ giáo viên bước nâng lên, công tác quảnquản lí, điều hành, hướng dẫn học sinh hoạt động theo hình VNEN Về phương pháp, hình thức dạy học nắm vững tổ chức triển khai cách đồng Học sinh nhanh nhẹn, linh hoạt, tự tin, tự giác, tự trao đổi học Hội đồng tự quản có lực điều hành nhóm, lớp hoạt động cách tích cực, chủ động, sáng tạo, tạo nên môi trường lớp học sôi động, thân thiện hiệu 1.1 Cơng tác quản lí đạo Căn vào thành tựu hạn chế trên, nhà trường tổ chức triển khai cho giáo viên tiếp thu, thực nghiêm túc văn đạo hình trường tiểu học cấp Đồng thời tiến hành thực tốt giải pháp sáng kiến vào quản lý, dạy học giáo dục năm học năm học Tổ chức rút học kinh nghiệm để năm sau thực tốt năm trước Ban giám hiệu giám sát chặt chẽ việc tự nâng cao, bồi dưỡng phương pháp, hình thức dạy học theo hình Đơn đốc công tác rèn luyện, bồi dưỡng cho Hội đồng tự quản lực, trình độ điều hành, quảnlớp Xây dựng Hội đồng tự quản mạnh mặt góp phần lớn cơng tác phát triển giáo dục nhà trường 1.2 Quá trình thực đề tài Để sáng kiến thực ngày sâu rộng có hiệu quả, đòi hỏi thầy có tinh thần trách nhiệm; Tiếp thu, vận dụng tốt giải pháp sáng kiến để truyền thụ tốt cho học sinh Trong triển khai thực Ban giám hiệu giáo viên cần nắm rõ mặt đạt mặt hạn chế Tổ chức tổng kết, đánh giá, nhận xét Từ rút học kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung giải pháp sáng kiến cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường 16 Cần trao đổi thẳng thắn đồng nghiệp với đồng nghiệp, giáo viên với Ban giám hiệu để học hỏi thêm kinh nghiệm bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho Hội đồng tự quản học sinh Khuyến nghị Đề nghị nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu việc thực sáng kiến tất lớp nhà trường Trong trình áp dụng triển khai biện pháp cần lập kế hoạch chi tiết lớp chuyên môn lập kế hoạch tổng thể trường việc kiểm tra giám sát đánh giá kết thu làm sở cho việc quản đạo đồng thời điều chỉnh cần thiết có biện pháp hỗ trợ tăng cường làm tăng hiệu sáng kiến Trên sáng kiến kinh nghiệm tôi, đầu nghiên cứu áp dụng thử nghiệm Kính mong cấp tồn thể thầy em học sinh tích cực hưởng ứng tham gia, đóng góp ý kiến kịp thời để chỉnh sửa vận dụng vào thực tế dạy học nhà trường, áp dụng rộng ngành PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN LỚP Ngày tháng năm 201 Họ tên học sinh hỏi Lớp Trường 17 Các thành viên Hội đồng tự quản lớp em hồn thành cơng việc mức độ nào? Các thành viên Mức độ hoàn thành cơng việc Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Chủ tịch PCT PCT Các trưởng ban Em cảm thấy đến trường, hoạt động học tập em cô khen chưa? Khối lớp TS Cảm nhận đến trường Kết hoạt động HS Vui tham Được Chưa Chư ý khen tham gia HS hỏi vẻ, Chưa thích thú vui Khơng có kiến a khen PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG BAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KẾT QUẢ - Đôn đốc việc học tập bạn lớp - Hỗ trợ bạn học tập tích cực; giúp bạn Học tập + chưa hiểu Thư viện - Nhắc nhở bạn ôn 15’ đầu Chia sẻ tài liệu liên quan đến nội dung học tập - Thay cô giáo kiểm tra lại kiến thức mà bạn làm 18 - Tổ chức thư viện lớp học: Ra chơi cho bạn mượn truyện đọc, thu truyện xếp gọn gàng ngăn nắp - Giới thiệu trường, lớp với khách đến thăm Đối ngoại trường, lớp - Tổ chức cho thành viên học kĩ giao tiếp với người lớn tuổi, thầy cô, bạn bè Sức khỏe + TDVS - Đôn đốc nhắc nhở bạn quyét dọn, vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung… - Nhắc nhở bạn ăn mặc gọn gàng, hợp vệ sinh - Đôn đốc, hướng dẫn bạn tập thể dục giờ; tập luyện thể dục thể thao Văn nghệ - Tổ chức, thành lập đội văn nghệ lớp - Tập tiết mục múa hát chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học - Hướng dẫn bạn tập múa hát 19 ... giáo dục hội đồng tự quản lớp học chưa sử dụng tài liệu chương trình VNEN * Tương tác thành viên hội đồng tự quản học sinh lớp công cụ để nâng cao kĩ HĐTQ đồng thời biện pháp giáo dục hình thành... tuỳ theo tình hình lớp học thống Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh lớp định Hội đồng tự quản giáo viên chủ nhiệm, có hỗ trợ phụ huynh khuyến khích học sinh đăng kí vào ban theo. .. năm học áp dụng sáng kiến bước cho thấy hiệu năm học 2015 - 2016 tiếp tục triển khai điều chỉnh áp dụng sáng kiến Nâng cao hiệu quản lí lớp theo mơ hình Hội đồng tự quản Cơ sở lí luận Mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý lớp học theo mô hình Hội đồng tự quản, Nâng cao hiệu quả quản lý lớp học theo mô hình Hội đồng tự quản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay