CTU VN luan van 010337 phan tich hieu qua hoat dong kinh doanh cua cong ty co phan xuat nhap khau an giang

81 33 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 19:48

Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty CP ANGIMEX MỤC LỤC Trang CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU: 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: .1 1.2.1.Mục tiêu chung: 1.2.2.Mục tiêu cụ thể: 1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: 1.4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.4.1.Không gian 1.4.2.Thời gian 1.4.3.Đối tƣợng nghiên cứu .3 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.PHƢƠNG PHÁP LUẬN: .4 2.1.1 Khái quát phân tích hoạt động kinh doanh: 2.1.2 Một số khái niệm liên quan đến kinh doanh 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 10 CHƢƠNG 15 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ANGIMEX 15 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CƠNG TY: .15 3.2 CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY: 17 3.3 CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: .18 3.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức: 18 3.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: .19 3.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN CỦA CƠNG TY TRONG THỜI GIAN QUA: 21 GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu x SVTH:Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX 3.4.1 Thuận lợi: 21 3.4.2 Khó khăn: 21 3.5 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI: 22 3.6 KẾ HOẠCH 2009: .23 3.6.1 Chiến lƣợc phát triển kế hoạch hoạt động năm 2009: 23 3.6.2 Kế hoạch đầu tƣ năm 2009: 24 3.6.3 Kế hoạch lao động tiền lƣơng: 24 CHƢƠNG 25 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY .25 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ANGIMEX QUA NĂM (2006 – 2008): 25 4.1.1 Phân tích kết kinh doanh ANGIMEX qua năm: 25 4.1.2 Phân tích kết kinh doanh thực tế so với kế hoạch ANGIMEX qua năm: .28 4.2 PHÂN TÍCH DOANH THU: .33 4.2.1 Phân tích doanh thu theo thành phần: 33 4.2.2 Phân tích doanh thu theo cấu mặt hàng: 35 4.2.3 Phân tích doanh thu mặt hàng gạo theo thị trƣờng xuất khẩu: 38 4.2.4 Phân tích kim ngạch xuất chủng loại gạo: 40 4.3 PHÂN TÍCH CHI PHÍ: 42 4.3.1 Phân tích giá vốn hàng bán: 44 4.3.2 Phân tích chi phí bán hàng: 44 4.3.3 Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp: .49 4.4 PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN: 53 4.4.1 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 55 4.4.2 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài 55 4.4.3 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác 56 4.5 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH BẢN: 56 4.5.1 Phân tích tỷ số hiệu sử dụng vốn 56 4.5.2 Phân tích tỷ số sinh lời: 59 GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu xi SVTH:Nguyễn Thị Hoài An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX 4.6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ANGIMEX .62 CHƢƠNG 63 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 63 KINH DOANH CỦA CÔNG TY ANGIMEX .63 5.1 NHỮNG ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA DOANH NGHIỆP: .63 5.1.1 Điểm mạnh: 63 5.1.2 Điểm yếu: 63 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: 64 5.2.1.Các biện pháp nâng cao doanh thu: 65 5.2.2 Các biện pháp tiết kiệm chi phí nâng cao lợi nhuận: .66 5.2.3 Các biện pháp khác: 68 CHƢƠNG 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 6.1 KẾT LUẬN: 70 6.1.1 Kết luận: 70 6.1.2 Đề nghị công ty: 71 6.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƢỚC: 71 PHỤ LỤC .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu xii SVTH:Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU: Trong tình trạng kinh tế ñang khủng hoảng nay, doanh nghiệp muốn vượt qua khủng hoảng, tồn bền vững phát triển lâu dài đòi hỏi phải sách lược, chiến thuật phù hợp hiệu thời kỳ khủng hoảng Muốn sách lược, chiến thuật hiệu trước hết doanh nghiệp phải hiểu thân Mà để hiểu thân doanh nghiệp bắt buộc phải phân tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vì qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh giúp cho doanh nghiệp tìm biện pháp xác thực ñể tăng cường hoạt ñộng kinh doanh quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động khả tài chính, nhân sự, sở hạ tầng… vào trình sản xuất kinh doanh ñể nâng cao kết kinh doanh doanh nghiệp Ngồi ra, phân tích kinh doanh quan trọng phục vụ cho việc dự đốn, dự báo xu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ đó, nhà quản trị ñưa ñịnh chiến lược phát triển phương án kinh doanh hiệu Bên cạnh đó, em sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh trường ðại học Cần Thơ ðể cho em vận dụng kiến thức ñã học tiếp cận với thực tế tốt nhà trường tạo ñiều kiện ñể tự thân em thực đề tài nghiên cứu Chính lý nên em chọn đề tài “ Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Cổ phần Xuất nhập An Giang” làm ñề tài tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1.Mục tiêu chung: Mục tiêu chung ñề tài nghiên cứu mà em muốn hướng ñến vẽ lên ñược tranh tổng quát hiệu hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp thơng qua phân tích tình hình doanh thu, chi phí lợi nhuận đặt mối quan hệ chúng Từ thấy điểm mạnh, điểm yếu doanh GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu -1- SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty CP ANGIMEX nghiệp mà đề biện pháp thích hợp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cách phát huy ñiểm mạnh, hạn chế ñiểm yếu 1.2.2.Mục tiêu cụ thể: - Phân tích khái quát tình hình chung doanh nghiệp - Phân tích chi tiết tình hình doanh thu, chi phí lợi nhuận mối quan hệ chúng - Phân tích tỷ số thể hiệu hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp - Dựa vào kết phân tích ñược ñể ñưa biện pháp phát triển hữu hiệu cho doanh nghiệp 1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: - Trong năm qua tình hình doanh thu doanh nghiệp biến ñộng nào?Nhân tố làm tăng doanh thu? Nhân tố làm giảm doanh thu? - Trong năm qua tình hình chi phí doanh nghiệp biến ñộng nào? Nhân tố làm tăng chi phí? Nhân tố làm giảm chi phí? - Trong năm qua tình hình lợi nhuận doanh nghiệp biến ñộng nào? Nhân tố làm tăng lợi nhuận? Nhân tố làm giảm lợi nhuận? - Sự biến động doanh thu, chi phí lợi nhuận mối quan hệ nào? - Tình hình tài doanh nghiệp mạnh hay yếu? Mạnh ñiểm nào? Yếu ñiểm nào? - Trên sở phân tích trên, tìm ñược mặt mạnh, mặt yếu doanh nghiệp ðồng thời ñề ñược giải pháp ñể tăng cường mặt mạnh, hạn chế mặt yếu cho doanh nghiệp gì? 1.4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.4.1.Khơng gian ðề tài ñược nghiên cứu Công ty Cổ phần lương thực An Giang (ANGIMEX) GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu -2- SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX 1.4.2.Thời gian - Số liệu dùng để phân tích lấy từ năm 2006 – 2008 Chủ yếu thu thập từ báo cáo tài cơng ty để đánh giá kết hoạt ñộng kinh doanh xu hướng phát triển công ty 1.4.3.ðối tượng nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu ñề tài hiệu hoạt ñộng kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập An Giang GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu -3- SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt ñộng kinh doanh Công ty CP ANGIMEX CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2.1.1 Khái qt phân tích hoạt động kinh doanh: 2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh: Phân tích hoạt động kinh doanh mơn học nghiên cứu trình kinh doanh doanh nghiệp, bao gồm hoạt ñộng cụ thể như: hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, hoạt ñộng ñầu tư hoạt ñộng tài Bằng phương pháp riêng kết hợp với phương pháp kĩ thuật khác nhằm đến việc phân tích, ñánh giá tình hình kinh doanh nguyên nhân ảnh hưởng ñến kết hoạt ñộng kinh doanh, phát qui luật mặt hoạt ñộng doanh nghiệp dựa vào liệu lịch sử, làm sở cho ñịnh tại, dự báo hoạch định sách cho tương lai Phân tích hoạt động kinh doanh cơng cụ nhận thức ñể cải tiến hoạt ñộng kinh doanh, cách tự giác ý thức phù hợp với ñiều kiện cụ thể với yêu cầu quy luật kinh tế khách quan, nhằm ñem lại hiệu kinh doanh cao 2.1.1.2 Vai trò phân tích hoạt động kinh doanh: Phân tích hoạt động kinh doanh cơng cụ để phát khả tiềm tàng hoạt ñộng kinh doanhcơng cụ cải tiến chế quản lý kinh doanh Bất kì hoạt động kinh doanh ñiều kiện hoạt ñộng khác tiềm ẩn, khả tiềm tàng chưa phát hiện, thơng qua phân tích doanh nghiệp phát khai thác chúng ñể mang lại hiệu kinh tế cao Thơng qua phân tích doanh nghiệp thấy rõ nguyên nhân nguồn gốc vấn ñ ề phát sinh giải pháp cụ thể ñể cải tiến quản lý Phân tích hoạt ñộng kinh doanh cho phép nhà doanh nghiệp nhìn nhận ñắn khả năng, sức mạnh hạn chế GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu -4- SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty CP ANGIMEX doanh nghiệp Chính sở doanh nghiệp xác ñịnh ñúng ñắn mục tiêu chiến lược kinh doanh hiệu Phân tích hoạt động kinh doanh sở quan trọng ñ ể ñ ịnh kinh doanh Phân tích hoạt ñộng kinh doanh công cụ quan trọng chức quản trị hiệu doanh nghiệp Phân tích q trình nhận thức hoạt động kinh doanh, sở ñịnh ñúng ñắn chức quản lý, chức kiểm tra, ñánh giá ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh ñể ñạt mục tiêu kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro ðể kinh doanh ñạt hiệu mong muốn, hạn chế rủi ro xảy Doanh nghiệp phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh mình, đồng thời dự ñoán ñiều kiện kinh doanh thời gian tới ñể vạch chiến lược kinh doanh cho phù hợp Ngồi việc phân tích yếu tố bên doanh nghiệp tài chính, lao động, vật tư… Doanh nghiệp phải quan tâm phân tích yếu tố tác động bên ngồi khách hàng, thị trường, ñối thủ cạnh tranh… Trên sở phân tích doanh nghiệp dự đốn rủi ro xảy kế hoạch phòng ngừa Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh khơng cần thiết cho nhà quản trị bên doanh nghiệp mà cần thiết cho đối tượng bên ngồi khác, họ mối quan hệ nguồn lợi với doanh nghiệp, thơng qua phân tích họ định đắn việc hợp tác ñầu tư, cho vay… với doanh nghiệp hay khơng 2.1.1.3 Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh: Kiểm tra đánh giá KQHðKD thơng qua tiêu kinh tế ñã xây dựng: nhiệm vụ trước tiên phân tích đánh giá kiểm tra khái quát kế hoạch ñạt ñược so với mục tiêu kế hoạch, dự tốn, định mức, ñặt ñể khẳng ñịnh tính ñúng ñắn khoa học tiêu xây dựng số mặt chủ yếu q trình hoạt động kinh doanh GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu -5- SVTH: Nguyễn Thị Hoài An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty CP ANGIMEX Xác ñịnh nhân tố ảnh hưởng tiêu tìm nguyên nhân gây nên mức độ ảnh hưởng Phân tích kết kinh doanh khơng đánh giá kết chung chung, mà khơng dừng lại chổ xác định nhân tố tìm nguyên nhân, mà phải từ sở nhận thức phát tiềm cần phải khai thác, chỗ tồn yếu kém, nhằm ñề xuất giải pháp phát huy mạnh khắc phục tồn doanh nghiệp 2.1.1.4 Ý nghĩa việc phân tích hoạt ñộng kinh doanh Phân tích hoạt ñộng kinh tế cho phép nhà doanh nghiệp nhìn nhận đắn khả năng, sức mạnh hạn chế doanh nghiệp Chính sở doanh nghiệp xác ñịnh ñúng ñắn mục tiêu chiến lược kinh doanh hiệu sở quan trọng ñể ñịnh kinh doanh Ngồi ra, phân tích hoạt động kinh tế biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro Phân tích hoạt động kinh tế cơng cụ quan trọng chức quản trị hiệu doanh nghịêp Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không cần thiết cho nhà quản trị bên doanh nghiệp mà cần thiết cho đối tượng bên ngồi khác họ mối quan hệ nguồn lợi với doanh nghịêp, thơng qua phân tích họ định ñúng ñắn việc hợp tác ñầu tư, cho vay… với doanh nghiệp hay không 2.1.2 Một số khái niệm liên quan ñến kinh doanh 2.1.2.1 Khái niệm doanh thu Doanh thu tiêu tài quan trọng doanh nghiệp, tiêu khơng ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp mà ý nghĩa ñối với kinh tế quốc dân Doanh thu Cơng ty gồm có: - Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh doanh thu cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo chức hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Những nhân tố ảnh hưởng ñến doanh thu bán hàng: GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu -6- SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX + Khối lượng sản phẩm tiêu thụ: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ cao doanh thu bán hàng cao ngược lại khối lượng sản phẩm tiêu thụ thấp doanh thu bán hàng thấp Khối lượng sản phẩm tiêu thụ không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất mà tùy thuộc vào tình hình tổ chức tiêu thụ sản phẩm kí kết hợp ñồng, quảng cáo, tiếp thị + Kết cấu mặt hàng: Khi sản xuất mặt hàng tương đối đơn giản, chi phí tương đối thấp giá bán lại tương đối cao Ngược lại mặt hàng sản xuất phức tạp, chi phí sản xuất cao giá bán lại thấp Do việc thay ñổi kết cấu mặt hàng sản xuất ảnh hưởng ñến doanh thu bán hàng + Chất lượng sản phẩm: Sản phẩm chất lượng cao giá bán tương đối cao Nâng cao chất lượng hàng hóa chất lượng cung cấp dịch vụ làm tăng thêm giá trị sản phẩm, tạo ñiều kiện tiêu thụ dễ dàng, nhanh chóng gia tăng doanh số bán + Giá bán sản phẩm: Trong trường hợp yếu tố khác khơng đổi, việc thay đổi giá bán ảnh hưởng trực tiếp ñến doanh thu bán hàng Khi ñịnh giá sản phẩm doanh nghiệp phải cân nhắc cho giá bán bù đắp chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lí chi phí khác lợi nhuận để thực tái đầu tư - Doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh: tồn số tiền bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau trừ ñi khoản giảm trừ (chiết khấu hàng bán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ ñặc biệt, thuế xuất khẩu) khách hàng chấp nhận tốn n R = ∑ P ∗Q j =1 j j Trong ñó: R: doanh thu Q: khối lượng hàng hóa P: đơn giá hàng hóa j: mặt hàng tên cơng việc n: loại hàng hóa, dịch vụ GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu -7- SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty CP ANGIMEX hàng gạo phẩm cấp thấp, lợi nhuận mặt hàng thường không cao làm giảm mức lợi nhuận công ty Do phân xưởng nằm rải rác khắp ñịa bàn tỉnh An Giang nên phải tốn nhiều chi phí vận chuyển thành phẩm tập trung lại chỗ ñể xuất bán với số lượng lớn Cơng ty chưa xây dựng nét văn hóa đặc trưng 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG: CÁC VẤN ðỀ 1.Doanh thu bán hàng CÁC GIẢI PHÁP 1.Biện pháp nâng cao doanh thu - Doanh thu gạo phụ thuộc nhiều - Tập trung vào nước nhập vào biến ñộng thị trường thị gạo thường xuyên, ký kết hợp đồng trường tiệu thụ cơng ty khơng ổn cung cấp gạo lâu dài ñịnh - Mặt hàng gạo chủ lực công ty - Tập trung vào thi trường tiêu thụ gạo phẩm cấp thấp (gạo 25% châu Á châu Phi gạo 15% tấm) - Cơng ty thêm mặt hàng gạo - ðưa hai mặt hàng gạo thâm gạo thơm gạo nhập vào thị trường châu Âu 2.Giá vốn hàng bán 2.Biện pháp tiết kiệm giá vốn hàng bán - Giá vốn hàng bán năm sau cao - kế hoạch thu mua ngun liệu cụ năm trước thể theo tháng năm - Phát huy tối đa cơng suất máy móc 3.Chi phí bán hàng 3.Biện pháp tiết kiệm chi phí bán hàng - Chi Phí nhân viên năm 2008 - Phân cơng người, việc, tăng mạnh phân phối lao động hợp lý tránh tình trạng dư thừa GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 64 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt ñộng kinh doanh Công ty CP ANGIMEX - Chi phí dụng cụ đồ dùng tăng mạnh - Phát động phong trào tiết kiệm, tái sử năm 2008 dụng dụng cụ vừa giảm chi phí vừa hạn chế rác thải Giao cho nhân viên tự quản lý dụng cụ, đồ dùng thân kiểm tra đánh giá cuối kỳ - Chi phí dịch vụ mua ngồi tăng - Lập dự tốn chi phí ngắn hạn mạnh năm 2008 - Chi phí tiền khác liên tục tăng - Quản lý tiền ñiện thoại, ñiện nước, lên năm chi phí giao tiếp mục đích hiệu 4.Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.Biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí vật liệu quản lý chi phí đồ - Phát động phong trào tiết kiệm, tái sử dùng văn phòng tăng liên tục qua dụng dụng cụ vừa giảm chi phí năm vừa hạn chế rác thải Giao cho nhân viên tự quản lý dụng cụ, ñồ dùng thân kiểm tra đánh giá cuối kỳ - Chi phí dịch vụ mua ngồi tăng - Lập dự tốn chi phí ngắn hạn mạnh năm 2008 5.2.1.Các biện pháp nâng cao doanh thu: Tăng cường nghiên cứu thị trường hoạt ñộng chiêu thị: Công ty cần tham gia nhiều vào kỳ hội chợ quốc tế, giới thiệu sản phẩm với khách hàng giới Thâm nhập thị trường nội ñịa: Xây dựng chi nhánh, ñại lý phân phối, cửa hàng sỉ lẻ thành phố Thị trường nước thị trường lớn, mức tiêu dùng cao mà lâu cơng ty bỏ ngỏ Hiện tại, xu hướng tiêu dùng người Việt Nam ñã thay ñổi nhiều, ñời sống ngày ñược cải thiện khơng ngừng nâng cao người khuynh hướng GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 65 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX tiêu dùng ngon, lạ, giá trị dinh dưỡng cao, an tồn Vì vậy, lâu dài, Cơng ty muốn vươn xa hơn, bền vững trước hết trọng thị trường nước giá trị nước mang lại không thua nước xuất Ngoài ra, sản phẩm tiêu thụ nước tiết kiệm cho Cơng ty nhiều chi phí như: chi phí vận chuyển, chi phí thăm dò, tìm hiểu văn hóa, phong tục, thói quen tiêu dùng thị trường nhập 5.2.2 Các biện pháp tiết kiệm chi phí nâng cao lợi nhuận: 5.2.2.1.Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán: Giám sát chặt chẽ kế hoạch thích hợp việc sử dụng ngun liệu tránh gây hao phí Phát huy tối đa cơng suất máy móc thiết bị để làm tăng suất, tận dụng hết tiềm sẵn cơng ty Nâng cấp lực sản xuất ñầu tư đổi cơng nghệ, rút ngắn quy trình chế biến hay thao tác đội ngũ cơng nhân mà ñảm bảo chất lượng Năng lực sản xuất công ty ñược cải thiện làm giảm ñi phần chi phí tồn trữ ngun liệu giúp cho cơng ty điều chỉnh, hoạch định chiến lược ngun vật liệu phù hợp ðiều góp phần vào việc hạ thấp giá thành sản phẩm nâng cao hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh cơng ty tương lai Ngồi ra, Cơng ty cần phải liên tục bảo trì máy móc, phương tiện vận chuyển tránh hư hỏng nặng lức phải bỏ khoảng tiền nhiều chi phí bảo quản Tiết kiệm chi phí việc mua hàng, khơng thu mua lẻ tẻ với số lượng nhỏ ñể giảm chi phí vận chuyển chi phí thu mua, cơng ty thu mua trực tiếp hợp tác xã nơng nghiệp vừa mua với số lượng lớn vừa giá ưu đãi mua từ thương lái Khi thu mua nguyên vật liệu Cơng ty nên kế hoạch thu mua rõ ràng theo yêu cầu sản xuất, phải kiểm tra số lượng lẫn chất lượng nguồn nguyên liệu nhập kho Công ty nên chủ động tìm nguồn mua ngun liệu ổn ñịnh mua với số lượng lớn ñể giảm thiểu chi phí vận chuyển để hưởng mức chiết khấu thích hợp GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 66 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty CP ANGIMEX 5.2.2.2 Tiết kiệm chi phí bán hàng: ðể giảm chi phí bán hàng Cơng ty cần lựa chọn nhân viên bán hàng phù hợp với yêu cầu công việc phải trình độ, lực, am hiểu nơi mà Cơng ty dự định xuất hàng sang Quản lý chi phí vật liệu bao bì chặt chẽ, nên kiểm tra chặt chẽ vật liệu bao bì sản phẩm kiểm tra việc nhập, xuất, tồn kho bao nhiêu, xuất mục đích gì… Ngồi ra,cơng ty cần sử dụng tối đa cơng suất phương tiện vận chuyển, tránh sử dụng lãng phí xe 5.2.2.3 Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp: Cơng ty cần phải kế hoạch cụ thể chi phí việc sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp phải hợp lý hơn, chi phí khơng cần thiết nên giảm bớt để khơng làm ảnh hưởng tới doanh thu Phát động việc thực tiết kiệm chi phí đến khâu, phận cách công ty lập dự tốn chi phí ngắn hạn nhằm giúp cơng tác quản lý chi phí cụ thể Bên cạnh đó, nên theo dõi kiểm tra ñịnh kỳ, hàng tháng chế độ thưởng phạt vấn đề 5.2.2.4 Tiết kiệm chi phí tài chính: Lãi vay ngân hàng hàng năm cao ðây nguyên nhân làm giảm lợi nhuận cơng ty thể khắc phục cách: + Tiết kiệm vốn lưu ñộng, tăng vòng quay vốn lưu động lên cách điều chỉnh lượng hàng tồn kho cho hợp lý sách thu hồi nợ nhanh ðây biện pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng kinh cơng ty + Tài sản cố định chưa sử dụng sử dụng khơng hiệu bán cho th để bổ sung vào nguồn vốn lưu động Khi hoạt động kinh doanh hiệu thu ñược nhiều lợi nhuận sau ñã trích lập quỹ nộp thuế cho NSNN, lượng tiền mặt thừa chưa cần thiết sử dụng cơng ty phải gửi vào ngân hàng để thu lãi, góp phần tăng thêm thu nhập hoạt động tài GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 67 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX 5.2.3 Các biện pháp khác: Nắm vững ñược biến ñộng tỷ giá hối đối Nếu cơng ty khơng nắm vững vấn ñề ảnh hưởng ñến việc ñịnh giá cho mặt hàng xuất thể dẫn đến cơng ty bị thua lỗ định giá q thấp hay bị giảm kim ngạch dẫn đến giảm lợi nhuận hay dần khách hàng ñịnh giá cao Nghiên cứu tận dụng nguồn phụ phẩm làm thức ăn cho gia súc, gia cầm Ngoài ra, giải tốt mối quan hệ với khách hàng: mục đích chủ yếu kinh doanh, khách hàng người tiếp nhận sản phẩm, người tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp Khách hàng thỏa mãn sản phẩm tiêu thụ Bên cạnh đó, tạo mối quan hệ tốt với ñơn vị cung ứng nhiệm vụ trách nhiệm công ty Giữ uy tín khách hàng ln giải pháp hàng đầu cơng ty như: giao hàng loại, ñúng thời gian, ñúng số lượng quy ñịnh khác hợp ñồng Môi trường xuất mơi trường vơ phức tạp, khơng đơn giản, ta thường nói xuất xuất hàng hóa nước sang nước khác thu tiền ðào tạo nghiệp vụ ngoại thuơng cho lực lượng cán Phòng Bán hàng cơng việc vơ quan trọng cần thiết, bắt buộc doanh nghiệp xuất muốn thành cơng phải sách đào tạo thật hòan chỉnh, linh hoạt Nghiệp vụ ngoại thương cung cấp thông tin qui định nhập khẩu, pháp chế, sách pháp luật, ưu tiên,….của thị trường nhập Những nghiệp vụ khơng ngừng nâng cao để cơng ty phản ứng kịp thời trước biến ñộng thị trường giới cần huấn luyện cho họ kỹ thương thuyết tốt việc tìm đối tác thõa thuận giá cả, ñiều kiện giao hàng,…với đối tác nước ngồi Xây dựng chiến lược Marketing: + ða dạng hoá sản phẩm: Sự lựa chọn người khác nên đa dạng hố sản phẩm ñiều cần thiết tránh nhàm chán khách hàng sử dụng sản phẩm loại ñể ñẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản lượng GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 68 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX Công ty ngày mạnh ðưa sản phẩm cao cấp với nhiều chủng loại, nhiều trọng lượng khác ñể ñáp ứng thị hiếu cảu khách hàng + ðổi bao bì: kiểu dáng đẹp, mẫu mã ln yếu tố, thu hút, lơi khách hàng qua nhìn đơi yếu tố quan trọng ñể ñịnh chất lượng sản phẩm góp phần ñến lựa chọn sản phẩm khách hàng Tuy nhiên, phải ñặc biệt trọng ñến việc lựa chọn chất liệu cho ñảm bảo chất lượng sản phẩm với chi phí thấp Gạo mặt hàng khó mà thẩm định chất lượng khác biệt không lớn nên mẫu mã bao bì bên ngồi ảnh hưởng đến định mua hàng khách hàng lớn Tuy nhiên, mẫu bao bì khơng nên q sặc sở mà phải thể yếu tố “Green” + Kênh phân phối: lập ñại lý sỉ lẻ nước sở tại, phân phối qua thành phố lớn, trung tâm thương mại cách đồng bộ, tham gia kì hội chợ quốc tế nước nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu Công ty giới thiệu sản phẩm Cơng ty để củng cố thêm lực lượng khách hàng tìm kiếm thêm khách hàng GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 69 - SVTH: Nguyễn Thị Hoài An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty CP ANGIMEX CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN: 6.1.1 Kết luận: Khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, xuất nhiệm vụ quan trọng hàng ñầu ñã ñược Nhà nước quan tâm ñạo thực để đẩy mạnh tiến trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước ðồng thời, xu ñể phát huy tiềm năng, mạnh, ngành hàng chủ lực ñất nước Cùng với xu chung ñất nước, công ty Cổ phần Xuất nhập An Giang khơng ngừng phấn đấu, nổ lực, tự làm để tiếp tục tăng trưởng, phát triển , tạo vững mạnh tăng cường sức cạnh tranh thị trường giới ñã tạo ñược thương hiệu tiếng, uy tín lòng người tiêu dùng khắp nơi Qua phân tích cho thấy cơng ty kinh doanh năm lãi, đặc biệt năm 2008 lợi nhuận cơng ty thu cao kết kinh doanh nhờ năm 2008 giá gạo tăng cao làm doanh thu gạo tăng cao mà giá vốn hàng bán cơng ty bỏ tăng thấp làm cho khoản lợi nhuận vôi lớn Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh tổng hợp, phụ phẩm dịch vụ ñào tạo phát triển tương ñối tốt ðạt ñược kết kinh doanh vậy, phần nhờ môi trường kinh doanh gạo năm 2008 phát triển theo hướng lợi cho doanh nghiệp xuất Tuy khơng thể phủ nhận đóng góp tích cực, hăng say làm việc tồn thể nhân viên cơng ty để đạt kết kinh doanh tốt Tuy nhiên, cơng ty số điểm chưa tốt chi phí bán hàng năm 2008 so với hai năm trước tăng mạnh, sản lượng xuất giảm ñiều ñã làm giảm lợi nhuận cơng ty Và chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế công ty vượt mức kế hoạch đề nhiều Cơng ty cần xem xét lại hai vấn đề trên, tìm cách khắc phục để cơng ty ngày hồn thiện hơn, đặt móng vững cho phát triển lâu bền ổn ñịnh GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 70 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt ñộng kinh doanh Công ty CP ANGIMEX 6.1.2 ðề nghị cơng ty: Chuẩn bị hệ thống kho bãi tốt kiện giúp cho doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh cách thực “mua ñầu vụ, bán cuối vụ” ðể nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu, cần phải tăng dần tỷ trọng loại gạo cao cấp đặc sản…muốn vậy, việc qui hoạch vùng trồng lúa ñặc sản cách liên kết với hợp tác xã, hộ nông dân Xây dựng ñồng hệ thống chế biến, vật chất, áp dụng cải tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất lúa ñặc sản ñiều cần thiết cho doanh nghiệp ðây là, phương sách ñể mở rộng thị trường xuất Mặc dù đa dạng hóa ngành nghề, mặt hàng nên ưu tiên ñầu tư vào mặt hàng chủ lực cơng ty chiếm tỉ trọng cao Cần quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh để làm giảm giá vốn hàng bán, nâng cao lợi nhuận 6.2 KIẾN NGHỊ ðỐI VỚI NHÀ NƯỚC: Xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng, thơng thống tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất ñiều luật ñể hạn chế việc phá giá xuất làm bất ổn ảnh hưởng ñến thị trường xuất thị trường nguyên liệu Cần biện pháp hướng dẫn người trồng sử dụng liều lượng phân bón , thuốc trừ sâu để làm giảm dư lượng hóa chất hạt gạo đảm bảo an tồn thực phẩm bảo vệ môi trường sinh thái Tổ chức nhiều giao lưu, triển lãm buổi hội chợ ñể quảng bá, giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp ñịa phương, nước ñến người tiêu dùng tỉnh giới Nghiên cứu ñể tạo nhiều giống suất cao hơn, chất lượng thơm ngon ñể ñáp ứng nhu cầu ngày khó tính thị trường ðơn giản hố thủ tục hành liên quan đến kiểm tra kiểm sốt hàng gạo xuất góp phần giảm chi phí kinh doanh xuất GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 71 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt ñộng kinh doanh Công ty CP ANGIMEX PHỤ LỤC BẢNG CÂN ðỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX QUA NĂM (2005 – 2008) ðVT: 1000 ñồng NĂM NĂM NĂM NĂM 2005 2006 2007 2008 TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 124,346,236 100,471,572 172,587,635 571,849,183 4,112,562 4,074,577 7,738,692 371,559,905 4,112,562 4,074,577 7,738,692 6,712,118 I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền 364,847,786 II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn 86,565,402 ðầu tư ngắn hạn 86,565,402 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán 49,581,339 26,086,959 76,133,162 23,758,119 44,505,649 20,117,883 59,065,758 16,138,256 3,869,137 2,428,026 14,499,602 1,678,373 GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 72 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX Phải thu nội ngắn hạn 767,224 767,224 439,372 2,773,825 2,567,801 5,941,489 54,105,850 69,755,277 87,883,59 88,736,366 54,105,850 69,755,277 87,883,594 97,314,689 Phải thu theo tiến ñộ KHHðXD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng (8,578,322) tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 16,546,484 554,757 832,185 1,229,390 1,914,304 388,436 14,632,179 554,757 832,185 840,953 44,049,833 78,367,661 67,170,655 63,228,250 Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 388,436 Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kin doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 73 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty CP ANGIMEX Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế 35,245,277 50,666,378 52,837,729 51,358,079 34,749,093 35,728,817 37,475,970 40,135,509 65,051,380 68,257,530 76,106,338 85,171,282 (30,302,278) (32,528,713) (38,630,367) (45,035,773) 362,969 14,479,926 14,818,600 11,222,570 460,528 14,750,346 15,240,032 11,836,632 (97,558) (270,420) (421,431) (614,061) 133,214 457,634 543,157 6,171,898 24,951,898 11,802,791 Tài sản cố định th tài Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất ñộng sản ñầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 11,870,171 ðầu tư vào cơng ty GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 74 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác 4,826,148 6,701,148 6,701,148 6,701,148 1,345,750 18,250,750 5,101,643 5,169,023 2,632,657 2,749,385 2,530,135 2,632,657 2,749,385 2,530,135 168,396,070 178,839,234 239,758,291 635,077,434 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Các khoản thuế phải thu Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước 94,296,762 93,742,453 158,565,857 380,798,350 93,491,157 93,130,180 153,778,748 377,722,714 42,875,961 48,706,825 78,300,645 166,525,955 26,552,672 13,466,545 3,513,133 9,524,451 1,753,258 1,649,834 1,100,149 15,466,339 3,377,693 2,039,429 8,798,015 51,609,405 18,258,006 24,969,071 Thuế khoản phải nộp vào NSNN Phải trả công nhân viên GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 75 - 54,174,889 SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt ñộng kinh doanh Công ty CP ANGIMEX Chi phí phải trả 7,000 17,276,779 Phải trả nội Phải trả theo tiến ñộ KHHðXD Các khoản phải trả, phải nộp khác 673,582 2,298,473 62,059,805 63,144,894 805,587 612,272 4,787,109 3,075,635 4,000,000 3,000,000 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc 805,587 612,272 787,109 75,635 74,099,307 85,096,781 81,192,433 254,279,084 60,039,578 77,919,040 81,192,433 254,879,004 49,682,542 58,393,021 67,372,186 58,285,000 Dự phòng phải trả dài hạn B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 76 - SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP ANGIMEX Chênh lệch ñánh giá lại tài sản 9,515,083 9,515,083 5,445,321 3,530,362 2,701,421 4,818,713 6,480,573 1,790,165 Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 93,001 (186,423) 197,594,004 10 Vốn khác chủ sở hữu 11 Nguồn vốn ñầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác 14,059,729 7,177,740 (599,920) 14,059,729 7,177,740 (599,920) 168,396,070 178,839,234 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCð TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 77 - 239,758,291 635,077,434 SVTH: Nguyễn Thị Hồi An Phân tích hiệu hoạt ñộng kinh doanh Công ty CP ANGIMEX TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên năm 2008, Công ty Cổ phần Xuất nhập An Giang, TP Long Xuyên – An Giang Nguyễn Tấn Bình, (năm 2004), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, nhà xuất Thống kê PTS Nguyễn Năng Phúc, (năm 1998), Phân tích hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhà xuất Thống Kê – Hà Nội TS Nguyễn Quang Thu (năm 2007), Quản trị tài bản, nhà xuất Thống kê Www.angimex.com.vn GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - 78 - SVTH: Nguyễn Thị Hoài An ... ñộng kinh doanh quản lý doanh nghiệp, nhằm huy ñộng khả tài chính, nhân sự, sở hạ tầng… vào q trình sản xuất kinh doanh để nâng cao kết kinh doanh doanh nghiệp Ngồi ra, phân tích kinh doanh quan... Chính sở doanh nghiệp xác ñịnh ñúng ñắn mục tiêu chiến lược kinh doanh có hiệu Phân tích hoạt động kinh doanh sở quan trọng ñ ể ñ ịnh kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh cơng cụ quan trọng... CƠNG TY: - Tên doanh nghiệp: CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - Tên giao dịch quốc tế: AN GIANG IMPORT – EXPORT COMPANY - Tên viết tắt: ANGIMEX - Tiền thân: CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG AN GIANG
- Xem thêm -

Xem thêm: CTU VN luan van 010337 phan tich hieu qua hoat dong kinh doanh cua cong ty co phan xuat nhap khau an giang, CTU VN luan van 010337 phan tich hieu qua hoat dong kinh doanh cua cong ty co phan xuat nhap khau an giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay